Přejít k obsahu

Publikace


Publikace za rok 2017

  Počet Rok
Počet titulů 13
PODHRÁZKÝ, M. Aplikace zásady zákazu reformationis in peius ve správním a přestupkovém řízení. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 6, s. 197-199. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
BĚLOHLÁVEK, A., KOPECKÝ, M., KALA, P., MATES, P., PROFELDOVÁ, T. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 678 s. ISBN: 978-80-7380-653-8
  Detail publikace
Kopecký, M., Malast, J. Inovace výuky předmětu Správní právo 2. Plzeň, 19.10.2017 - 19.10.2017.
  Detail publikace
ŠIMKA, K. Insolvence a daně. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 27-33. ISSN: 1210-6348
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci. Jurisprudence, 2017, roč. 26, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1802-3843
  Detail publikace
ČERNÝ, M., HROMADA, M., CHVÁTALOVÁ, I., KLÍMA, P., KRUPKA, V., MALAST, J., ODEHNALOVÁ, J., ONDŘEJ, J., PULKRÁBEK, Z., STANĚK, J., UXOVÁ, M., SVOBODA, K. Průvodce světem práva. 1. vyd. Praha : EDUKO, 2017, 444 s. ISBN: 978-80-88057-33-8
  Detail publikace
PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury z oblasti školství. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, 508 s. ISBN: 978-80-7552-504-8
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Přestupkové právo (materiály k inovaci výuky předmětu Správní právo 2). 2017.
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2017, roč. 50, č. 6, s. 297-313. ISSN: 0139-6005
  Detail publikace
PODHRÁZKÝ, M. Soudní ochrana práv třetích osob ve věci souhlasu s užíváním stavby. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 3, s. 97-99. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
PODHRÁZKÝ, M. Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 7-8, s. 254-255. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace
KOPECKÝ, M. Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování. Právník, 2017, roč. 156, č. 12, s. 1072-1084. ISSN: 0231-6625
  Detail publikace
PODHRÁZKÝ, M. Účinky zrušení opatření obecné povahy ("zpětné" zrušení územního plánu). Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 10, s. 324-326. ISSN: 1211-4405
  Detail publikace

Patička