Přejít k obsahu

 

bykov bykov


Informace ke konferenci
"ZLATÁ BULA SICILSKÁ 1212 -2012"

kterou pořádají:
Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
ve spolupráci s
Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków

Místo konání:
Hrad Loket, Zámecká 67/10, Loket, Česká republika (www.hradloket.cz)

Termín konání: 3. -5. října 2012

Předběžný program:
středa 3. 10. 2012 -zahájení, jednací den
čtvrtek 4. 10. 2012 -exkurze po památkách v okolí (Cheb, Teplá, Bečov)
pátek 5. 10. 2012 -jednací den

Tématické okruhy:
1) Suverenita, stát a státnost ve střední Evropě
2) Osobnost Přemysla Otakara I. a královských Přemyslovců
3) Materiální a právní nástroje k zajištění státu
4) Středověké právní památky
5) Projevy státní symboliky ve hmotné kultuře
6) Regiony a centrum -úloha regionů v rámci geneze státních útvarů
7) Loketské otazníky aneb počátky Lokte a Loketska

Jednací jazyky: čeština, polština, slovenština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 15. září 2012 na adrese: fpr.zcu.cz/loket

Předpokládaná délka příspěvků cca 15 min., přednesené příspěvky budou publikovány v postkonferenční publikaci.

Konferenční poplatek ve výši Kč 1500,-- prosíme zaplatit do 15. září 2012 na účet vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324002
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech republic

Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Na Prikope 33/cp 969, 114 07, Praha 1, Czech republik

SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324002
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles-details: OUR

Ubytování není hrazeno.
Pro účastníky je rezervována kapacita hotelů v centru Lokte:
Hotel Císař Ferdinand a Hotel St. Florian (www.hotel-loket.cz)
Ceny: za 1/1 pokoj Kč 990,--, za 1/2 pokoj včetně snídaně Kč 1.620,-- za noc
Objednání ubytování: Ivana Lojínová, lojinova@volny.cz, +42 603 148 531
Nutno uvést heslo: Zlatá bula

 

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět na adrese loket1212@email.cz.

Pozvánka ke stažení: Zlata_bula_sicilska_-_pozvanka.pdf
Informace ke stažení: Zlata_bula_sicilska_-_informace.pdf

Za pořádající organizace

 

Ph.D. Tomáš Karel
JUDr. Vilém Knoll,
ředitel
proděkan pro vědu a výzkum
NPÚ ÚOP v Lokti
FPR ZČU
vknol@kpd.zcu.cz

 Information on conference
"Golden Bull of Sicily 1212 -2012"

organized by
Faculty of Law University of West Bohemia in Pilsen
National Heritage Institute, Office of Loket
in collaboration with
Fakulty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow

Venue:
Loket Castle, Zámecká 67/10, Loket, Czech Republic (www.hradloket.cz)

Dates: October 3rd - 5th 2012

Preliminary program:
Wednesday, the 3rd October 2012 -opening, conference session
Thursday, the 4th October 2012 -sightseeing excursions in the surrounding areas (Cheb, Teplá, Bečov)
Friday, the 5th October 2012 -conference session

Topics:
1) Sovereignty, state and statehood in Central Europe
2) Personality Premysl Otakar I. and royal Premyslids
3) Material and legal instruments to ensure the State
4) The medieval legal monuments
5) Manifestation of state symbols in the material culture
6) Regions and the Centre - the role of regions in the genesis of state units
7) Loket's question marks or the beginnings of Loket and Loketsko region

Conference Languages: Czech, Polish, Slovak, German, English

Applicationsand annotations conference papers shall be filled electronically by September 15th 2012 at: fpr.zcu.cz/loket-en

Estimated length of paper presentation shall be approximately 15 min. presented papers will be published in the post-conference publication.

The conference fee of CZK 1500,-, we kindly ask you to pay before September 15th, 2012 to the account at Komerční banka, No. 4811530257/0100
Variable symbol: 324002
Constant symbol: 0308
Details of payment: Name and Surname

Data for payments from abroad:
Beneficiary: University of West Bohemia in Pilsen, University 8, 306 14 Pilsen, Czech Republic

Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Na Prikope 33/969, 114 07, Prague 1, Czech republic

SWIFT address: KOMBCZPPXXX
account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bank Code: 0100
Variable symbol: 324002
Constant Symbol: 0308
Details of payment: Name and Surname
Charges-details: OUR

Accommodation is not covered.
For participants of the capacity booked hotels in the town centre of Loket:
Emperor Ferdinand Hotel and Hotel St. Florian (www.hotel-loket.cz)
Prices: per 1/1 room CZK 990, for 1/2 room including breakfast CZK 1.620 per night
Request for accommodation: Ivana Lojínová, lojinova@volny.cz, phone number: +420 603 148 531
Please specify the password: "The Golden Bull"

 

We are at your disposal to answer your questions on email: loket1212@email.cz.

Invitation to download: Golden_Bull_of_Sicily_-_invitation.pdf
Information to download: Golden_Bull_of_Sicily_-_information.pdf

For organizing body

 

Ph.D. Tomáš Karel
JUDr. Vilém Knoll,
director
vice-dean for Science and Research
NHI Office of Loket
Faculty of Law UWB
vknol@kpd.zcu.cz

 


 

 

Patička