Přejít k obsahu

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se u absolventa magisterského studijního programu v oboru "Právo", který získal akademický titul "magistr", ověřuje, zda si prohloubil teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat (včetně práce se zahraniční literaturou) a využívat nabyté poznatky v praxi. Současně musí prokázat, že si osvojil základy metodologie vědecké práce.

Fakulta právnická vykonává rigorózní řízení v těchto oborech:

1. Teorie práva a právní filosofie
2. Právní dějiny
3. Římské právo
4. Občanské právo a civilní proces
5. Obchodní právo
6. Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
7. Trestní právo
8. Správní právo
9. Finanční právo
10. Mezinárodní právo veřejné a soukromé
11. Ústavní právo
12. Právo Evropské unie

Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky předloží děkan rektorovi návrh na udělení akademického titulu "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem) a na vydání diplomu. Diplom se úspěšným absolventům předává zpravidla při slavnostní promoci.

Kontaktní osoba:

Helena Průchová
Místnost: PC 217
Telefon: + 420 377 63 7281

E-mail: pruchova@kpo.zcu.cz


Ověření originálnosti práce se provádí dle Pokynu děkana 23 D/2011.

Patička