INFORMACE PRO UCHAZEČE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení (magisterské, navazující magisterské a bakalářské studium) včetně úředně ověřené kopie bakalářského diplomu studijního programu "Právní specializace", "Veřejná správa", "Právo a podnikání", Finance a právo" nebo "Veřejná ekonomika a správa" nebo "Vyšší justiční úředník" neboVeřejná správa a spisová služba" nebo "Právo a bezpečnost" (pouze navazující magisterské studium) se předkládá v případě úspěšného složení přijímací zkoušky v samotný den zápisu ke studiu. Dopředu nezasílat!

Fakulta v rámci přijímacího řízení bude vycházet z testů NSZ za období prosinec 2023 až květen 2024 včetně on-line formy.

Přihlášku ke studiu lze podat pouze elektronicky (http://eprihlaska.zcu.cz) od 1. 11. 2023. Vyplnění elektronické přihlášky je nutno provést nejpozději do 30. dubna 2024, a to do 23:59 hod. Hodlá-li se uchazeč přihlásit ke studiu ve více studijních programech, podává přihlášku ke studiu za každý studijní program zvlášť. Nevyžadují se informace o středoškolském prospěchu ani zdravotní způsobilosti. Fakulta nepřihlíží ke středoškolskému prospěchu ani jazykovým certifikátům či zkouškám.

Fakulta právnická ZČU nezasílá pozvánku k přijímací zkoušce (neboť ji sama nepořádá) ani další informace, týkající se příjmu přihlášky a maturitního vysvědčení. Přijatí uchazeči doručí v den zápisu, který bude stanoven pokynem děkana, úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Na základě výsledku přijímací zkoušky uchazeče bude Fakulta právnická ZČU rozhodovat nejpozději do 1. července 2024. Rozhodnutí bude uveřejněno na webových stránkách fakulty (www.pr.zcu.cz) po dobu od vydání rozhodnutí do 15. července 2024 a bude též zasláno do vlastních rukou uchazeče na kontaktní adresu uvedenou v jeho přihlášce ke studiu.

Fakulta právnická ZČU pro přijímání do magisterského, bakalářského i navazujícího magisterského studijního programu bude vycházet z výsledků testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s. r. o. – testů Obecných studijních předpokladů (OSP) a Základů společenských věd (ZSV) pro magisterský studijní program, testu Obecných studijních předpokladů (OSP) pro bakalářský studijní program a testu Základy společenských věd (ZSV) pro navazující magisterský studijní program.

Ke složení Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) se uchazeč zaregistruje na www.scio.cz/nsz (přihlášení k NSZ probíhá nezávisle na přihlášce k přijímacímu řízení na Fakultu právnickou). NSZ může uchazeč vykonat ve více termínech, započítává se pouze nejlepší výsledek za období prosinec 2023 – květen 2024.

Každý uchazeč je povinen poskytnout společnosti Scio, s. r. o, souhlas s předáním svých výsledků fakultě (učiní tak v rámci přihlášky na zkoušku z daného předmětu). Uchazeči, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, jsou považováni za osoby, které se nedostavily k přijímacímu řízení. Výsledky testů Národních srovnávacích zkoušek uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají.

Poplatek za každé přijímací řízení ve výši 600 Kč plaťte bankovním převodem nebo v hotovosti na jakékoliv pobočce Komerční banky.

Název banky: Komerční banka Plzeň - město

Účet: 4811530257/0100

Variabilní symbol pro banku: 3275000124 – nutno uvést na dokladu o zaplacení!

Specifický symbol: e-přihláška: oborové číslo vygenerované PC – nutno uvést na dokladu, důležité pro přijímací řízení, bez uvedení není spárována přihláška s platbou a řízení se zastavuje.

 

Ke složení testu NSZ se registrujte na www.scio.cz/nsz
logo_nsz

 

Podmínky přijímacíhO řízení