vyzkum_1920x630

Věda a výzkum

Vědecko-výzkumná činnost pracovníků fakulty i jejích studentů je zaměřena na široké pole právních věd i věd příbuzných. Získané poznatky jsou publikovány v řadě odborných monografií, v článcích ve vědeckých časopisech či prezentovány na vědeckých konferencích v ČR i v zahraničí. Fakulta vydává ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluver ČR odborný recenzovaný časopis Právnické listy či periodikum Acta historico-iuridica Pilsnensia. Pořádá řadu mezinárodních konferencí, z nichž nejdelší tradici mají konference Stát a právo v běhu času, Metamorfózy práva ve střední Evropě, zejména studentům doktorských studijních programů určená konference Naděje právní vědy a ve spolupráci s Českou advokátní komorou pořádaná konference Dějiny advokacie. Aktuálně se pracovníci fakulty aktivně účastnili prvého obnoveného vědeckého Sjezdu českých právníků. Na vědecké činnosti fakulty se také podílejí studenti magisterského i doktorského studijního programu. Fakulta spolupracuje s řadou domácích a zahraničních univerzit a je otevřena vědecké spolupráci zejména s veřejnými institucemi.