Konference

stat-a-pravo

Invitation in English         Program in English

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si vás dovoluje pozvat na tradiční mezinárodní konferenci

Stát a právo v běhu času 2024

která se bude konat v Plzni dne 18. 6. 2024.

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory. 
Předpokládaná délka konferenčních příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 31. 5. 2024 na adrese: http://fpr.zcu.cz/state-law-form.

Konferenční poplatek: Kč 1.000,- nebo EUR 45,-. 

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.000,-) prosíme zaplatit do 31. 5. 2024 na náš účet
vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Konferenční poplatek v eurech (EUR 45,-) prosíme zaplatit do 31. 5. 2024 na náš účet:
Příjemce/Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu/account number: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód/Bank Code: 0100
Variabilní symbol/Variable symbol: 324003 
Konstantní symbol/Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce/Details of payment: příjmení a jméno/Name and Surname
Poplatek/Charles-details: OUR


Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný například na https://www.visitplzen.eu/ubytovani/.

Za organizační tým

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan a vedoucí katedry

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Kontakt: Hana Slavíková, tel. 37763 7259, slavikh@kpd.zcu.cz

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku:

Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran textu (větší rozsah lze případně domluvit individuálně)
Jazyk: český, slovenský, polský, německý nebo anglický
Resumé: anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku)
Formát: doc, docx, rtf
Typ písma: Times New Roman
Velikost písma: 12
Řádkování: 1,5

Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou.
Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště).
Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďte ve zvláštním souboru.
 
Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:

 • monografie:
  GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.
 • článek v periodiku:
  KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.
 • článek ve sborníku:
  ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.
 • archivní prameny:
  Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.
 • edice pramenů:
  ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.
 • příspěvek ve sborníku dostupném na webu:
  ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.
 • webový zdroj:
  B. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

 

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ VIII.

„Alfeus a Augiášův chlév“

Mezinárodní vědecká konference a setkání kateder teorie práva
Znojmo, 11. – 13. června 2024

metamorf-24

Vážení kolegové,

minulá mezinárodní konference Metamorfóz v roce 2022 upozorňovala na nedobrý stav v oblasti práva a demokracie v zemích V4. Zdá se, že od té doby nedošlo k žádnému pozitivnímu posunu, naopak situace se výrazně zhoršila. Téma konference uvádíme alegorií v pojetí J. A. Komenského z jeho díla Všenáprava. 
Augiášovým chlévem Komenský míní společenskou krizi, kterou vykresluje na základě „teorie“ tří hnojů.  Jde o hnůj nejasných cílů, neadekvátně zvolených prostředků a nesprávného užití těchto prostředků, respektive jejich zneužívání. Pro nápravu podle Komenského ovšem není zásadní Herkulova nadlidská schopnost, ale uvolnění řeky Alfeus, která ve spojení i s nejmenšími potůčky může spustit lavinu a Augiášův chlév vymést. Nejde o to zbořit chlév, ale vyčistit jej. Zjednodušeně řečeno usilujeme o návrat k ideálům nastoleným po roce 1990, odstranění jejich zneužívání a záměrně konstruovaných deformací. Chápeme, že prožíváme několik souběžných krizí, které jsme většinou nezpůsobili. 
Tato situace však není důvodem k omezování demokratických procedur, lidských práv, deformací právního řádu a politizace justice. Starší generace, která zažila režimy před rokem 1990, s údivem sleduje současné praktiky připomínající doby, o nichž jsme doufali, že se již nikdy nebudou opakovat.  Nemůžeme proto nebýt kritičtí. Vše, co přispěje k nápravě současného stavu, je vítáno, a i ten nejmenší potůček může posílit řeku Alfeus.  

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 11. – 13. června 2024 v prostorách Knihovny Louckého kláštera ve Znojmě. 

Dne 11. června 2024 se koná od 14:00 hodin společné setkání kateder teorie práva ČR a SR, které je otevřené i pro všechny účastníky konference.     

Návrh témat pro setkání kateder:
1)    Koncepce výuky práva
2)    Teorie nebo praxe
3)    Co nám přinesla digitalizace
4)    Akademické svobody a samospráva fakult

Zařazení dalších okruhů je vítáno!
    
Jednání samotné konference proběhne společným zasedáním dopoledne 12. června 2024 a bude pokračovat jednáním v sekcích. Na závěr 13. června 2024 na společném zasedání shrneme výsledky jednání v sekcích.

Předběžné sekce:
1)    Teoretické problémy práva a demokracie
2)    Právní politika
3)    Soudnictví
4)    Samospráva
5)    Pracovní právo
6)    Legislativa

Definitivní rozdělení sekcí bude oznámeno po přihlášení jednotlivých příspěvků. Navrhované sekce nemají nikterak omezovat orientaci příspěvků, pokud se věnují hlavnímu předmětu konference. 

Podrobný program bude stanoven až po uzavření všech přihlášek.  

Konference bude zahájena 12. června 2024 v 9:30 hod.

Přihlášky na konferenci se zaměřením vystoupení zasílejte na níže uvedenou adresu do 10. května 2024 
jermanov@ktp.zcu.cz

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a angličtina.

Kontaktní adresy:
JUDr. Helena Jermanová, email: jermanov@ktp.zcu.cz
doc. JUDr. František Cvrček, CSc. email: f.cvrcek@worldonline.cz   

Pro účastníky setkání kateder a konference je zarezervován hotel Mariel ve Znojmě: https://www.hotel.cz/reservation/hotel-mariel/
Další možnosti ubytování viz například: https://www.booking.com

Konferenční poplatek ve výši 1.200 Kč – setkání kateder
Konferenční poplatek ve výši 2.200 Kč – pouze konference
Konferenční poplatek ve výši 2.900 Kč – setkání kateder a konference

Bankovní spojení při platbě na účet vedený v měně:

EUR
Bank connection:   Komerční banka, a.s.,  Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account number:   4845500267 (EUR),  Bank Code  0100
SWIFT:                     KOMBCZPPXXX
IBAN:                       CZ0401000000004845500267                                              
VS:                           324004
                                                                                                 
CZK
Bank connection:   Komerční banka, a.s.,  Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account number:   4811530257 (CZK),  Bank Code  0100
SWIFT:                     KOMBCZPPXXX                                                                                                                               IBAN:                       CZ8101000000004811530257                                                                     
VS:                           324004


Za organizační výbor:

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
JUDr. Helena Jermanová
  

 

nadeje

Invitation in English          Program in English

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2023
„Právní věda v praxi“

konanou v hybridní formě dne 24. listopadu 2023.

Konference určená doktorandům i mladým vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, která přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi. Proběhne v hybridní formě, účast je tedy možná jak v prezenční, tak v on-line formě.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí s tím, že se nevylučuje otevření užších tematických podsekcí:

 • Soukromé právo,
 • Veřejné právo,
 • Právní dějiny a teorie práva.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina, polština.

Registrace účastníků se provádí elektronicky do 17. listopadu 2023. 

PŘIHLÁŠKA

Příspěvky do recenzovaného sborníku je třeba odevzdat v elektronické podobě do 8. prosince 2023 na e-mail konferencenadeje23@gmail.com

Bližší informace budou rozesílány přihlášeným účastníkům a zveřejňovány na webu.

Konference je bez poplatku. 

Organizační tým:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
Mgr. Jakub Hablovič
Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Mgr. Vojtěch Vrba

 

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič, e-mail: hablovic@kfp.zcu.cz

 

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2023-007 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2023“.

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si vás dovoluje pozvat na tradiční mezinárodní konferenci

STÁT A PRÁVO V BĚHU ČASU 2023

která se bude konat v Plzni dne 22. 6. 2023.

 

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory. 
Předpokládaná délka konferenčních příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 31. 5. 2023 na adrese: http://fpr.zcu.cz/state-law-form

Konferenční poplatek: Kč 1.000,-- nebo EUR 45,--. 

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.000,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2023 na náš účet
vedený u Komerční banky, č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Konferenční poplatek v eurech (EUR 45,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2023 na náš účet:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003 
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charles-details: OUR


Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled dostupný například na https://www.visitplzen.eu/ubytovani/.

Za organizační tým

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
děkan a vedoucí katedry

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

Kontakt: Hana Slavíková, tel. 377 637 259, slavikh@kpd.zcu.cz

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku:
Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran textu (větší rozsah lze případně domluvit individuálně)
Jazyk: český, slovenský, polský, německý nebo anglický
Resumé: anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku)
Formát: doc, docx, rtf
Typ písma: Times New Roman
Velikost písma: 12
Řádkování: 1,5

Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou.

Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště).

Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďte ve zvláštním souboru.
 
Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:

 • monografie:
  GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.
 • článek v periodiku:
  KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.
 • článek ve sborníku:
  ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.
 • archivní prameny:
  Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.
 • edice pramenů:
  ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.
 • příspěvek ve sborníku dostupném na webu:
  ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.
 • webový zdroj:
  B. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

Mezinárodní konference o válečných zločinech

Fakulta právnická ZČU uspořádala 1. února 2023 ve spolupráci s Generální inspekcí bezpečnostních sborů mezinárodní konferenci Válečné zločiny: Minulost, přítomnost, budoucnost zaměřenou na více než aktuální problematiku válečných zločinů. 

Konferenci zahájili krátkými vystoupeními děkan fakulty JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů brig. gen. JUDr. Radim Dragoun, Ph.D., a ředitel Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV PČR plk. JUDr. Břetislav Brejcha.

Jednotlivé prezentované příspěvky se zaměřily na právní úpravu i na praktická řešení dokumentace, vyšetřování a dalších fází trestního řízení vedeného proti pachatelům těchto závažných trestných činů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Byly přitom představeny příklady konkrétních případů z pohledu recentní i historické zkušenosti. Konference se zúčastnili jak teoretici (z řady vysokých škol), tak též praktici z oboru (tedy zástupci Generální inspekce bezpečnostních sborů, Policie ČR, Armády ČR a též zpravodajských služeb).

Přednáškové bloky se zaměřili na aktuální, ale i historické téma válečných zločinů. Úvodní přednášku měl na aktuální situaci na Ukrajině ředitel odboru válečných zločinů ukrajinského Státního úřadu vyšetřování (SBI) pan Volodymyr Shylov. Na něj navázal místopředseda Vrchního soudu v Praze JUDr. Robert Fremr, který představil své zkušenosti soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a Mezinárodního trestního soudu ve světle konfliktu na Ukrajině. Náčelník vojenské policie Armády ČR plk. Mgr. Otakar Foltýn se zabýval vojenskými aspekty aplikace mezinárodního humanitární práva. Přednášející z řad domácích akademiků, doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., a Mgr. Jaroslav Větrovský, PhD., se zaměřili na otázku, zda jsou válečným zločinem dopady ruské agrese na životní prostředí Ukrajiny, a na dosavadní zkušenosti s dokazováním válečných zločinů před mezinárodními trestními soudy.

Další přednáškový blok byl zaměřen na konkrétní válečné zločiny z 2. světové války a na zločiny totalit. Blok zahájil krátkým vystoupením o možnostech forenzní archeologie doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., vedoucí katedry archeologie FF ZČU. Na něj navázal dr Paweł Konczewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) zastupující širší autorský tým, který vedle něj tvořili přítomní dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof., dr Jacek Szczurowski, prof., a mgr Katarzyna Biernacka. Dr hab. Anna I. Zalewska, prof. UŁ (Institut archeologie, Wydzial Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego) představila ve vazbě na konkrétní případy možnosti, které nabízí invazivní i neinvaziní metody archeologie a forenzní archeologie při výzkumu válečných zločinů z let 1943 – 2023, respektive při odhalování činů u kterých je snaha, aby nevyšly najevo. Zástupce ředitele téhož institutu, dr Olgierd Ławrynowicz, pak ve svém příspěvku na příkladu Katyňského masakru ukázal význam exhumace a archeologického výzkumu při vyvracení totalitní propagandy. V dalším konferenčním příspěvku se ředitel Památníku Lidice PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, zabýval československým přínosem k vyšetřování a potrestání zločinu 2. světové války, kdy se zaměřil zejména na osobnost Bohuslava Ečera. Na závěr této části představil vedoucí Kabinetu dokumentace a historie Vězeňské služby ČR PhDr. Aleš Kýr zacházení s retribučními vězni po roce 1945 v Československu.

Závěrečnou část konference tvořily dva kulaté stoly. U prvního, ve kterém při moderování doc. JUDr. Františka Vavery, Ph.D., LL.M., diskutovali s přítomnými akademici z FPR ZČU prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc., doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph.D., a Mgr. Jaroslav Větrovský, PhD., se řešila zejména problematika metodiky vyšetřování válečných zločinů. U druhého vedli ve vazbě na dotazy moderátora doc. JUDr. Viléma Knolla, Ph.D., diskusi dr Olgierd Ławrynowicz, PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, a doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D., kteří se zaměřili na spolupráci mezi archeology, historiky a dalšími odborníky z řad akademiků s orgány činnými v trestním řízení a na otázku prezentace výsledků vyšetřování a výzkumů válečných zločinů a zločinů totalit a jejich využití v rámci prevence.

Posluchači na konferenci kladně hodnotili vedle aktuálnosti prezentovaných témat zejména multidisciplinární a neobvykle komplexní představení problematiky válečných zločinů.

image2_n image3_n
image4_n image5_n

 

Za organizační tým:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

valecne-zlociny

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
ve spolupráci
s Generální inspekcí bezpečnostních sborů
vás zvou na mezinárodní konferenci

Válečné zločiny:
Minulost, přítomnost, budoucnost

která se koná ve středu 1. 2. 2023 od 9:00 hod.
v budově Fakulty právnické ZČU, sady Pětatřicátníků 14, Plzeň.

 

Anotace:

V současné zahraniční i vnitrostátní situaci se pojem „válečný zločin“ stal velice aktuálním a je skloňován ve všech hlediscích. Připravovaná konference se chce zaměřit nejen na právní úpravu problematiky válečných zločinů, ale také na praktická řešení dokumentace, vyšetřování a dalších fází trestního řízení vedeného proti pachatelům těchto závažných trestných činů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni včetně příkladů konkrétních případů. Zmíněny by měly být také metodika a formy zajištění a dokumentace důkazů, jejich úskalí a procesní využitelnost, stejně jako pátraní a zajištění pachatelů, a to z pohledu recentní i historické zkušenosti včetně mezinárodní spolupráce.

Konference je rozdělena do čtyř větších bloků. Dopolední jednání bude formou přednášek, kdy se v prvním bloku přednášející zaměří na současnou aktuální situaci. Ve druhém dopoledním bloku se přednášející zaměří na historickou oblast, konkrétní válečné zločiny v průběhu historie a možnosti přínosu zkušeností při jejich vyšetřování a vědeckém zpracování pro současnost, včetně možností, které přináší forenzní archeologie. Odpolední část bude probíhat formou řízené diskuze odborníků u kulatých stolů. První část bude zaměřena na právní, forenzní, kriminalistické i soudnělékařské hledisko válečných zločinů, druhá část na zkušenosti, které může přinést poznání v minulosti spáchaných válečných zločinů pro jejich vyšetřování v současnosti.

 

Za organizační tým:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., vedoucí katedry trestního práva

nadeje

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2022
"Právní věda v praxi"

konanou dne 25. listopadu 2022.

Konference určená doktorandům i mladým vědeckým a akademickým pracovníkům, jakož i odborné veřejnosti, která přináší aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi. Proběhne v Plzni v hybridní formě, účast je tedy možná jak v prezenční, tak v on-line formě.

Předpokládá se otevření následujících odborných sekcí s tím, že se nevylučuje otevření užších tematických podsekcí:

 • Soukromé právo,
 • Veřejné právo,
 • Právní dějiny a teorie práva.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina němčina, polština.

Registrace účastníků se provádí elektronicky do 18. listopadu 2022 na webové stránce:

https://forms.gle/VUqKvcdon6GbPNad8

Příspěvky do recenzovaného sborníku je třeba odevzdat v elektronické podobě do 30. listopadu 2022 na e-mail konferencenadeje22@gmail.com.

Bližší informace budou rozesílány přihlášeným účastníkům a zveřejňovány na fakultním webu.

Konference je bez poplatku.

Organizační tým:

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
doc. JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
Mgr. Jakub Hablovič
Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Mgr. Vojtěch Vrba

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič: konferencenadeje22@gmail.com

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2022-019 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2022“.

knihy

Česká advokátní komora a Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni pořádají

XVIII. konference o historii advokacie

konference proběhne dne 22. 9. 2022
na Fakultě právnické ZČU v Plzni, Sady Pětatřicátníků 320/14 v přednáškovém sále č. 408 ve III. patře

Program:

10.00-10.15

 • Uvítání účastníků, prezence

10.15-10.30

 • Stanislav Balík - Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU
 • Vladimír Jirousek - Úvodní slovo emeritního předsedy ČAK

10.30-12.30

 • Rudolf Manik - Župani a mešťanostovia Košíc z radov advokátov
 • Vendulka Valentová - Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945
 • Stanislav Balík - Advokáti v pražské samosprávě v období prvé Československé republiky
 • Martina Gajdošová - Význam advokácie pre koncept záujmovej samosprávy

12.30-13.30

 • oběd

13.30-16.00

 • Lubomír Činka - Soudní budovy - výstavba v období Republiky Československé v letech 1918-1949
 • Peter Kerecman - Advokát Dr. Vladimír Clementis
 • Marián Byszowiec - Proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
 • Štěpán Hubička - Prvorepublikový advokát z Královských Vinohrad členem správní rady Škodových závodů v Plzni a průkopníkem motorismu v Čechách
 • Jan Kober - téma referátu bude upřesněno
 • Ewa Stawicka - Advokát Andrzej Rościszewski – země, mořem právo

Moderuje: Stanislav Balík


Po konferenci jsou účastníci zváni na vernisáž výstavy Advokáti proti totalitě, která se koná v 17.00 h v Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Smetanovy sady 2.

ZnojmoMEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE

METAMORFÓZY PRÁVA VE STŘEDNÍ EVROPĚ VII.

JDE NÁM JEŠTĚ O DEMOKRACII A PRÁVO?

8. a 9. června 2022, Znojmo, Loucký klášter

Vážení kolegové,

v roce 1989 si naprostá většina společnosti oprávněně přála demokracii, právní stát a dodržování lidských práv. Ne náhodou tyto požadavky navazovaly na orientaci první republiky, koncipované jako demokratický stát ochotný spolupracovat s ostatními státy na principu rovnosti a mírového řešení sporů. Zpočátku 90. let se dařilo zmíněné ideály poměrně rychle naplňovat. Byla přijata Listina základních práva a svobod, zavedeno správní a ústavní soudnictví, vstoupili jsme do Rady Evropy, přijali Ústavu ČR atd. Postupně se ovšem z původních ideálů začalo ustupovat. Nenaplňování článků Ústavy, politické pohrdání lidskými právy, extrémní nárůst novelizací zákonů, svědčící o opovrhování právem, aktivismus Ústavního soudu, zasahující do voleb, tolerování korupce a její následné amnestování nám mělo být varováním. S příchodem krize způsobené pandemií, válkou na Ukrajině a očekávanou ekonomickou krizí se zmíněné negativní trendy spíše posílily. Postupy autoritářských režimů, které oprávněně odsuzujeme, by nám ovšem neměly být inspirací, ale vážným varováním. Zjevná snaha politických elit využít krize k omezování práv a svobod občanů, obcházení zákonných postupů, vyhrožování trestními postihy za verbální trestné činy, zavádění cenzury a porušování mezinárodního práva 30 let po prosazení původních ideálů počátku 90. let je smutným stavem, v kterém se naše společnost nachází. Protože podobné tendence lze sledovat ve všech státech V4, domníváme se, že hlavním tématem konference by měl být kritický rozbor negativních tendencí ohrožujících demokracii, lidská práva a právní stát v našich zemích.

Konference se tradičně uskuteční ve dnech 8. - 9. června 2022 v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě.

První den proběhne společné zasedání a druhý den bude jednání v sekcích. Na závěr na společném zasedání shrneme výsledky jednání v jednotlivých sekcích.

Předběžné sekce:

 • Teoretické problémy práva a demokracie
 • Ústavní soudnictví
 • Samospráva
 • Pracovní právo
 • Legislativa
 • Výuka práva

Definitivní rozdělení sekcí bude oznámeno po přihlášení jednotlivých příspěvků. Navrhované sekce nemají nikterak omezovat orientaci příspěvků, pokud se věnují hlavnímu předmětu konference.

Podrobný program bude stanoven až po uzavření všech přihlášek. 

Konference bude zahájena 8. června 2022 v 11.00 hod.

Přihlášky na konferenci, obsahující název a zaměření příspěvku, se kterým chcete na konferenci vystoupit, zasílejte na adresu jermanov@ktp.zcu.cz  do 15. května 2022.

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština a angličtina.

Kontaktní adresy:

JUDr. Helena Jermanová, email: jermanov@ktp.zcu.cz

doc. JUDr. František Cvrček, CSc. email: f.cvrcek@worldonline.cz   

Ubytování rezervovat v hotelu Mariel (dříve Bermuda) - https://www.hotelmariel.cz/cs/.

Další možnosti ubytování: www.ubytovani-znojmo.cz

Konferenční poplatek ve výši 2300 Kč.

Bankovní spojení při platbě na účet vedený v měně:

EUR

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account number: 4845500267 (EUR),  Bank Code 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ0401000000004845500267

USD

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account number: 4845490257 (USD), Bank Code 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ3201000000004845490257

CZK

Bank connection: Komerční banka, a.s., Na příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account number: 4811530257 (CZK), Bank Code 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ8101000000004811530257

Za organizační výbor:

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
JUDr. Helena Jermanová