Časopis Právnické listy vychází od roku 2017

PravnickeListy1

Časopis Právnické listy Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni publikující stati právnického zaměření a příbuzných vědních oborů je vydáván ve spolupráci s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR dvakrát ročně, a to vždy v průběhu měsíce června a prosince. Časopis vychází v listinné a elektronické podobě. Tištěnou verzi lze objednat u společnosti Wolters Kluwer ČR. Elektronická verze je přístupná zde a v systému ASPI.

Redakční rada časopisu Právnické listy

Předseda:

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

 

Místopředseda:

doc. JUDr. František Cvrček, CSc.

doc. JUDr. Jan Pauly, CSc.

 

Interní členové:

prof. JUDr. et PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.

prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

prof., prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c.

doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.

JUDr. Petra Smržová (Jánošíková), Ph.D.

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

JUDr. Tomáš Louda, CSc.

prof. JUDr. Jan Musil, CSc.

doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.

prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.

JUDr. Jinřich Psutka, Ph.D.

prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.

 

Externí členové:

prof. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)

JUDr. Eduard Barány, DrSc. (Ústav štátu a práva, Slovenská akadémia vied, Bratislava, SR)

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Dr. Karim Eshragh (Public International Law Expert, The Hague, Nizozemí)

doc. PhDr. Vlastimil Fiala, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

prof. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. Dr. Ivan Halász, Ph.D. (Ústav právních věd, Centrum sociálních věd, Maďarská akademie věd, Budapešť, Maďarsko)

JUDr. Ondrej Hamuľák, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. (Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg, Lucembursko)

prof. JUDr. Ján Husár, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)

Mgr. Jakub Charvát, Ph.D. (Metropolitní univerzita Praha)

doc. JUDr. Jiří Jirásek, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

dr hab. Marian Małecki (Wydział Prawa i Administracji Universytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polsko)

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, SR)

Dr. Damian Mather (School of Law, Manchester Metropolitan University, Velká Británie)

prof. dr hab. Jerzy Menkes (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polsko)

doc. JUDr. et PhDr. Lucia Mokrá, Ph.D. (Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, SR)

prof. Paul Okojie, dr. h. c. (School of Law, Manchester Metropolitan University, Velká Británie)

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD. (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)

prof. Elena D´Orlando (Dipartimento di scienze giuridiche, Universita Degli di Udine, Itálie)

doc. JUDr. Vladimír Pítra (Metropolitní univerzita Praha)

doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)

Dr. Fabio Trabucco Ratto (Universita di Venezia, Itálie)

prof. Dr. iur. Gerald G. Sander (Fakultät I  -  Management und Recht, Hochschule für öffentlicher Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg)

Dr. Lucca Savino (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di Trieste, Itálie)

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha; Ústavní soud ČR)

doc. JUDr. Václav Stehlík, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (Fakulta právních a správních studií, Vysoká škola finanční a správní, Praha)

prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, SR)

doc. et doc. JUDr. Naděžda Šišková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

doc. JUDr. et PhDr. Adriana Švecová, PhD. (Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave, SR)

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. nadzw. (Wydział Prawa i Administracji Universytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polsko)

 

Výkonný redaktor:  

JUDr. Peter Brezina, Ph.D.

 

Odpovědný redaktor: 

Mgr. PhDr. Marie Novotná

 

Jednací řád redakční rady časopisu Právnické listy

Čl. 1

            Redakční rada časopisu Právnické listy (dále jen „redakční rada“) je nejvyšším orgánem pro řízení časopisu, která rozhoduje o všech koncepčních a dalších otázkách, které ji členové rady předloží k projednání, zejména

a) schvaluje svůj jednací řád,
b) schvaluje pravidla pro publikaci v časopisu (pokyny pro autory),
c) schvaluje zásady pro oponování textů nabídnutých redakci časopisu k uveřejnění,
d) schvaluje etický kodex,
e) usnáší se o koncepčním zaměření časopisu,
f) přijímá doporučení vztahující se k otázkám týkajícím se obsahového zaměření a úpravy časopisu,
g) vyjadřuje se k etickým otázkám spojeným s texty určenými k uveřejnění nebo již v časopisu uveřejněnými,
h) vyjadřuje se k otázkám předložených k projednání členy redakční rady.

Čl. 2

            (1) Členy redakční rady jmenuje děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (dále jen „FPR ZČU“) z okruhu významných odborníků oborů právních a sociálních věd, výjimečně i věd příbuzných.

            (2) V čele redakční rady je její předseda. Předsedou redakční rady je děkan FPR ZČU nebo jím jmenovaná osoba.

            (3) Předsedu redakční rady v případě potřeby zastupuje místopředseda. Místopředsedu redakční rady jmenuje děkan FPR ZČU z řad členů redakční rady.

Čl. 3

            (1) Předsednictvo redakční rady (dále jen „předsednictvo“) rozhoduje o všech otázkách náležejících redakční radě, zejména o otázkách souvisejících s publikací či odmítnutím rukopisů v době mezi zasedáními redakční rady.

            (2) V čele předsednictva je předseda redakční rady, v případě potřeby ho zastupuje místopředseda redakční rady. Další tři členy předsednictva jmenuje děkan FPR ZČU z řad členů redakční rady.

            (3) Předsednictvo rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů. O rozhodnutích předsednictva informuje předseda členy redakční rady na nejbližším zasedání.

            (4) V případě sporných otázek rozhoduje redakční rada.

Čl. 4

            Záležitosti související s vydáváním časopisu zajišťuje výkonný redaktor. Výkonného redaktora jmenuje děkan FPR ZČU. Výkonný redaktor se účastní zasedání redakční rady a předsednictva s hlasem poradním.

Čl. 5

            (1) Redakční radu svolá zpravidla dvakrát do roka předseda redakční rady.

            (2) K mimořádnému zasedání svolá předseda redakční radu na návrh nejméně pěti členů redakční rady nebo na návrh děkana FPR ZČU.

Čl. 6

            (1) Každý člen redakční rady má právo požadovat doplnění pořadu jednání. O doplnění pořadu jednání rozhodne redakční rada.

            (2) Každý člen redakční rady má právo vyjádřit při projednávání jednotlivých bodů pořadu svůj názor, klást dotazy a uplatňovat připomínky, jakož i požadovat zaznamenat jeho odlišné stanovisko.

Čl. 7

Zasedání redakční rady řídí její předseda. Za jeho nepřítomnosti řídí zasedání redakční rady její člen, kterého tím předseda redakční rady pověří.

Čl. 8

            (1) Redakční rada je schopna usnášet se, je-li na zasedání přítomna minimálně polovina jejích členů a zároveň nejméně třetina členů externích.

            (2) Nesejde-li se na zasedání polovina členů redakční rady, hledí se na jejich rozhodnutí jako na řádně přijaté usnesení, pokud s ním na návrh předsedy vysloví v písemné formě souhlas většina všech členů redakční rady dodatečně, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, na který bylo zasedání svoláno.

Čl. 9

            (1) Redakční rada přijímá usnesení většinou hlasů přítomných členů. Každý člen redakční rady má jeden hlas. Obvykle se hlasuje veřejně. Na žádost alespoň třetiny přítomných členů redakční rady se hlasuje tajně.

            (2) Předseda redakční rady může navrhnout v neodkladných případech hlasování per rolam. Neprovede-li člen redakční rady hlasování v jím stanovené lhůtě, má se za to, že se zdržel hlasování. Pokud některý z členů redakční rady projeví nesouhlas s hlasováním per rolam, rozhodne se o návrhu až na nejbližším zasedání redakční rady.

Čl. 10

            (1) Ze zasedání redakční rady pořídí zápis osoba pověřená předsedou, který bude rozeslán všem členům redakční rady, děkanovi FPR ZČU, výkonnému redaktorovi a zajišťovateli vydání časopisu.

            (2) Zápis se považuje za definitivní v případě, že nikdo z členů redakční rady do jednoho týdne od data jeho rozeslání nevznesl námitky proti jeho znění.

            (3) V případě vznesení námitek proti znění zápisu členem redakční rady se o definitivním znění rozhodne na příštím zasedání redakční rady.

Etický kodex časopisu Právnické listy

Právnické listy jsou časopisem, který publikuje vědecké články v oboru státu a práva. Každý příspěvek je podroben recenznímu řízení, které se řídí Pravidly pro publikaci a recenzní řízení. Recenzní řízení je anonymní a založené určení recenzentů z řad předních odborníků na dané téma, kteří jsou nezávislí a nestranní a lze od nich důvodně předpokládat důkladné, objektivní a spravedlivé hodnocení.

Tento etický kodex obsahuje pravidla pro chování všech účastníků recenzního řízení a posuzovatelů rukopisů. Všichni autoři, členové redakční rady a recenzenti jsou povinni se těmito pravidly řídit.

1. Pravidla pro autory

1.1. Každý rukopis navrhovaný autorem k publikaci v časopisu Právnické listy musí být původním dílem. Jestliže autor tentýž rukopis nabídl jinému časopisu, musí tuto okolnost redakci neprodleně sdělit, což vede k zastavení recenzního řízení do doby, než se autor rozhodne, v kterém časopise bude o publikaci usilovat. Výjimka z principu původnosti platí pro a) konferenční příspěvky z významných mezinárodních konferencí, které byly publikovány na WEB příslušné konference a pro b) nepublikované magisterské, rigorózní, disertační a habilitační práce nebo jejich části. Skutečnosti ad a) a b) je autor povinen redakci sdělit a výslovně je v rukopisu uvést. Zamlčení výše uvedených skutečností se považuje za neetické a povede k odmítnutí rukopisu.

1.2. Za neetickou se považuje jakákoli forma plagiátorství. Vědecký článek směřuje k sdělení nových poznatků, ke kterým autor samostatně dospěl s původní argumentací. Falšování argumentů, výmysly, závažná opominutí či parafrázování cizích myšlenek bez uvedení citace má za následek odmítnutí rukopisu. Z rukopisu musí být zřejmý jeho originální přínos, který autor stručně nastíní také v českém a anglickém abstraktu. Není-li tento přínos z rukopisu patrný, bude rukopis odmítnut. Autoři jsou povinni odkazovat na díla jiných autorů, pokud použijí jejich myšlenek. Rukopis založený prokazatelně pouze na cizích myšlenkách bude odmítnut. Rukopis obsahující pouze myšlenky již publikované samotným autorem jinde bude odmítnut. Je přípustné publikovat dílčí výsledky vlastního výzkumu, ovšem za předpokladu, že každá dílčí publikace zachovává svou originalitu jak ve výzkumném cíli, tak i struktuře a obsahu. Autoři jsou srozuměni s tím, že originalita díla bude prověřena mimo jiné také pomocí programů pro rozpoznávání plagiátorství.

1.3. Autor nesmí porušovat autorské právo. V případě, že autor v rukopisu použije cizí díla (např. autorsky chráněná data, programy, tabulky či grafy), jejichž publikace vyžaduje souhlas cizího autora, zajistí si potřebný souhlas před odesláním příspěvku redakci. Fakulta právnická ZČU je jako vydavatel časopisu držitelem autorských práv na všechny články publikované v Právnických listech. K přetištění nebo k jiné formě publikace se vyžaduje souhlas redakce Právnických listů.

2. Pravidla pro členy redakční rady

2.1. Členové redakční rady jsou povinni zachovávat nezávislost a nestrannost. Je vyloučeno zneužívání postavení člena redakční rady, které by jakkoli mohlo poškodit autora rukopisu. Členové redakční rady postupují diskrétně, nestranně, pohotově a konstruktivně. Rukopisy se posuzují pouze na základě odborné kvality. Členové redakční rady se vyvarují ideologických předsudků, osobních preferencí či nerespektování metodologické plurality. 

2.2. Recenzní řízení vychází z principu výběru recenzentů z řad významných odvětvových specialistů předsednictvem redakční radou Právnických listů. Pro posouzení rukopisu je třeba nejméně dvou recenzentů. Jde-li o recenze, anotace nebo zprávy z vědeckého života, postačí zpravidla jeden recenzent. Recenzenti jakýmkoli způsobem spojení s posuzovaným autorem jsou z recenzního řízení vyloučeni. Recenzenti jsou vybíráni na základě jejich předchozích publikací, výzkumné praxe a zkušeností s recenzemi význačných děl daného oboru.

2.3.  Autor může požádat redakci o vyloučení určitého recenzenta, kterého např. považuje za podjatého. Rozhodnutí o vyloučení takového recenzenta ovšem závisí na předsednictvu redakční rady.

2.4. Redakční rada nese odpovědnost za přijetí či odmítnutí rukopisů. Ve svém rozhodování ovšem respektuje doporučení recenzentů, předsednictva redakční rady a případně redakční rady časopisu. Recenzní řízení je založeno na kolektivním rozhodnutí nezávislých recenzentů a pravidlech rozhodování podle čl. 7 Pravidel pro publikaci a recenzní řízení časopisu Právnické listy v případě neshody mezi recenzenty.      

2.5. Redakce je povinna informovat autory o výsledcích recenzního řízení.

3. Pravidla pro recenzenty

3.1. Práce recenzenta je odpovědným rozhodováním o osudu rukopisu konkrétního autora, ale i přínosu pro časopis a vědeckou komunitu. Proto recenzenti postupují objektivně a konstruktivně. Recenzenti jsou povinni odmítnout vypracovat posudek v případě, kdy pociťují hrozící nebo skutečný střet zájmů. O tomto problému bezodkladně informují redakci.

3.2. Cílem recenzního řízení je na jedné straně zajištění vysoké odborné úrovně časopisu, ale na straně druhé také snaha, aby kvalitní myšlenky neunikly pozornosti vědecké komunity.  Recenzenti přistupují k hodnocení konstruktivně, profesionálně a spravedlivě. V případě zamítnutí  rukopisu mají jasně vyjádřit důvody, které je k tomu vedly a uvést je v posudku. Jestliže mají k rukopisu výhrady, mají se snažit autorovi prostřednictvím posudku doporučit, jaké kroky by mohly vést k publikací rukopisu.  

3.3. Pokud se cítí recenzent nepříslušný k posouzení rukopisu, bezodkladně to oznámí redakci.

3.4. Veškeré kroky recenzentů musí být založeny na upřímné snaze neublížit autorům rukopisů a současně dbát na vysokou úroveň časopisu. I odmítnutí rukopisu má být učiněno přijatelnou formou s uvedením důvodů, které by mohly napomoci autorovi příště předložit kvalitnější rukopis.    

3.5. Je povinností recenzentů dodržovat předepsané lhůty a vypracovávat posudky řádně a včas.

3.6. Redakční rada si je plně vědoma, že odborná kvalita časopisu závisí především na kvalitě recenzního řízení, které musí být vedeno transparentně, spravedlivě a profesionálně, aniž by jakkoli poškodilo jednotlivé autory.

Pravidla pro publikaci a recenzní řízení časopisu Právnické listy

Čl. 1

            (1) Časopis Právnické listy přijímá k publikaci pouze rukopisy, které odpovídají obsahovému zaměření časopisu a splňují formální náležitosti vyžadované redakcí (viz Pokyny pro autory).

            (2) Pokud rukopis nesplňuje formální náležitosti, vyzve výkonný redaktor autora k jejich odstranění. V případě, že autor nedostatky do jednoho měsíce od doručení výzvy neodstraní, výkonný redaktor předá rukopis předsedovi redakční rady, který rozhodne o zamítnutí rukopisu nebo dalším postupu.

Čl. 2

            (1) Časopis Právnické listy publikuje pouze původní rukopisy, které respektují etický kodex časopisu a obsahové zaměření časopisu.

            (2) Rukopisy, které nerespektují obsahové zaměření časopisu, etický kodex či rukopisy nepůvodní, již publikované v jiných časopisech, nebo odmítnuté v recenzním řízení časopisu předsednictvo redakční rady odmítne.

            (3) Výjimečně lze publikovat již uveřejněný rukopis, který byl publikován v zahraničí, především ve sbornících z významných světových konferencí s tím, že v něm bude výslovně uvedeno, že jde o překlad již publikovaného příspěvku, nebo jeho českou verzi, a to včetně odkazu na příslušný zdroj.

Čl. 3

            (1) Nebude-li rukopis odmítnut předsedou reakční rady z důvodů formálních či předsednictvem redakční rady z důvodů nepůvodnosti, nerespektování etického kodexu či zaměření časopisu, případně v důvodů, že již byl publikován, navrhne předseda redakční rady zahájit recenzní řízení.

            (2) Podle Pokynů pro autory je třeba dodat rukopis ve dvou verzích, tj. anonymizované formě a otevřené formě. Do recenzního řízení vstupuje pouze anonymizovaná forma rukopis. 

Čl. 4

            (1) Pro každý rukopis se určí minimálně dva recenzenti.

            (2) Jde-li o recenze, anotace nebo zprávy z vědeckého života, postačí zpravidla jeden recenzent.

            (3) Recenzenty určuje předsednictvo redakční rady časopisu z řad předních odborníků na dané téma.

Čl. 6

            (1) Recenzent posoudí rukopis v přiměřené lhůtě, zpravidla do 30 dnů od jeho předání. Neodevzdá-li recenzent posudek redakci ani po upomenutí nebo odmítne-li posudek zpracovat, určí předsednictvo bez zbytečného odkladu nového recenzenta.

            (2) Recenzent uvede v posudku stručné zhodnocení kvality rukopisu a případné připomínky nebo výhrady k jeho obsahu; v posudku uvede i závěr, zda rukopis k uveřejnění doporučuje, anebo nedoporučuje, popřípadě zda jej doporučuje k uveřejnění po přepracování (viz standardizovaný formulář pro oponenty).

            (3) Obsahuje-li posudek připomínky nebo výhrady, uvede recenzent rovněž, co autor musí zohlednit nebo co se mu ponechává jen k uvážení.

            (4) Doporučí-li recenzent rukopis k uveřejnění, vyjádří se v případech, kdy to není zjevné, do které z rubrik časopisu navrhuje rukopis zařadit.

            (5) Nebude-li posudek odpovídat ustanovením odstavců 2 až 4, vyžádá si redakce jeho doplnění a přepracování a stanoví k tomu recenzentovi přiměřenou lhůtu. V případě nedodržení této lhůty předsednictvo určí jiného recenzenta.

Čl. 7

            (1) Neshodnou-li se recenzenti v závěru o vhodnosti uveřejnění rukopisu, určí předsednictvo redakční rady dalšího recenzenta, nebo o publikaci příspěvku rozhodne samo.

            (2) V případě, že se předsednictvo neshodne, rozhodne o publikaci předseda redakční rady. O tomto rozhodnutí informuje redakční radu na jejím nejbližším zasedání.

Čl. 8

            (1) Po ukončení recenzního řízení vyrozumí redakce autora, jak bylo o jeho rukopisu rozhodnuto a seznámí autora s recenzními posudky.

            (2) Pokud autor nevyhoví připomínkám a výhradám nebo oba posudky jsou negativní, předsednictvo příspěvek odmítne publikovat.

Čl. 9

Výkonný redaktor rozhodne po projednání v předsednictvu o zařazení schválených rukopisů do jednotlivých čísel časopisu. Přitom bude podle možností dbát o tématickou vyváženost každého čísla; to neplatí, bude-li vydáno monotématické číslo zaměřené podle doporučení redakční rady souhrnně na některou ze závažných a aktuálních teoretických otázek.

 

Ke stažení:  Pravnicke-listy_Pravidla-pro-publikaci-a-recenzni-rizeni.pdf

Pokyny pro autory časopisu Právnické listy

 1. Časopis Právnické listy se zaměřuje na teoretické otázky státu a práva. Redakce si vyhrazuje rozhodnout, zda nabízený rukopis splňuje koncepční zaměření časopisu či nikoli.
 2. Nabízený rukopis musí dále splňovat níže uvedená formální pravidla, etický kodex časopisu publikovaný na WEB a musí být doporučen k publikaci na základě anonymního recenzního řízení.
 3. Rukopis musí být zaslán redakci ve dvou formách: tzv. anonymizované formě a otevřené formě. V rámci anonymizované je třeba z rukopisu odstranit všechny informace, z kterých by bylo možné autora určit (odkazy na granty, citace autora rukopisu apod.). Redakce si vyhrazuje právo zasáhnout do této formy z důvodů důsledné anonymizace autora.
 4. Otevřená forma musí obsahovat plné jméno, příjmení a tituly autora včetně jeho pracovního zaměření, dále anglický a český název, anglický a český abstrakt maximálně v rozsahu 1500 znaků, klíčová slova v češtině a angličtině maximálně v rozsahu 5 termínů. Články by v zásadě neměly přesahovat rozsah 20 normostran (tj. 1800 znaků na straně včetně mezer).
 5. Rukopis je třeba zaslat redakci v elektronické formě elektronickou poštou na adresu lojek@kpd.zcu.cz nebo poštou na CD ve standardních textových formátech (např. MS Word). Současně s rukopisem zasílejte redakci všechny kontaktní údaje jako adresu, působiště, e-mail, telefon apod.
 6. Rukopisy a veškerou korespondenci zasílejte elektronickou poštou na adresu lojek@kpd.zcu.cz nebo poštou na adresu Právnické listy, Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, Sady Pětatřicátníků 14, 306 14 Plzeň, Česká republika.
 7. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
 8. Rukopis bez formátování textu musí mít velikost písma 12, typ písma Times New Roman, řádkování 1,5, okraje na každé straně 2,5 cm a průběžné stránkování. Poznámky je třeba v rukopisu průběžně číslovat a umístit dole pod čarou. Citace musí být plně v souladu s ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.
 9. Doporučuje se přehledně členit rukopis do formálně označených odstavců, kapitol a mezititulků. Základní poznatky autora je vhodné zvýraznit v textu.
 10. Autoři jsou plně odpovědni za jazykovou a formální úroveň textu. Redakce provádí pouze nezbytné úpravy textu z hlediska požadavků formátu publikace.
 11. Nesplnění formálních požadavků má za následek odmítnutí příspěvku.
 12. Redakce přijímá pouze původní rukopisy. Je povinností autora informovat o skutečnosti, že text byl již publikován jako celek či jeho dílčí části nebo nabídnut jinému časopisu. U kvalifikačních studentských prací je třeba taktéž tuto skutečnost sdělit redakci. Zjištění nepůvodnosti příspěvku nebo zamlčení výše uvedených informací má za následek odmítnutí příspěvku k publikaci.
 13. Redakce si vyhrazuje právo prověřit původnost rukopisu. Zjištění výrazných shod s jinými články povede k zastavení recenzního řízení a odmítnutí příspěvku.
 14. Autor přípěvku bere na vědomí, že jeho příspěvek bude po zveřejnění v Právnických listech zpřístupněn také on-line uživatelům internetu a v systému ASPI. Pokud s tímto způsobem on-line zveřejnění autor nesouhlasí, musí to výslovně sdělit. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout, zda za těchto podmínek článek uveřejní či nikoli. Práva autora k dalšímu užití díla tím nejsou dotčena.

 

Pokyny pro autory – citace - vzory citací:

Kniha

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 100-105.

- u vydání se zpravidla uvádí pouze 2. a následující vydání, a to v jazyce dokumentu (3thd edition, 3. Auflage, atd.)
- v případě, že některé údaje není možné zjistit, vynecháme jej. Pokud jej přebíráme z jiného zdroje (např. databáze knihovny) použijeme hranatých závorek:

RAUSCHER, R. Staré české právo v Randově díle. Praha: [nákl. vl.], 1943, s. 5.

SOMMER, O. Prameny soukromého práva římského. 2. přeprac. vydání. [Praha]: Melantrich, [1946], s. 26. 
 

Kapitola v knize - příspěvek ve sborníku – komentáře

PAUKNEROVÁ, M. Mezinárodní právo soukromé. In: Zdeněk Masopust (ed.). Právo a stát na stránkách Právníka. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, s. 369-370.
 
ELIÁŠ, K. Komentář k § 20i. In: J. Švestka – J. Spáčil – M. Škárová – M. Hulmák. Občanský zákoník I. § 1-459. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 276.
 

Článek v časopise

ŠTURMA, P. Aplikace pravidel o odpovědnosti států v mezinárodním investičním právu. Právník. 2012, roč. 151, č. 9, s. 958.

Pozn. u časopisu se uvádí ročník a číslo v jazyce dokumentu (vol./no., Jhrg./Nr. atd.)
 

Příspěvek na webové stránce

KÜHN, Z. Jak zlepšit české právní informační systémy? In: Jiné právo [online]. 23.2.2008 [2012-08-29]. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.cz/2008/02/jak-zlepit-esk-prvn-informan-systmy.html>.
 
 
Článek v online časopise

DOLEŽAL, T. Kompenzační schémata v případě odpovědnosti zdravotnických pracovníků za chybně provedený lékařský zákrok: Lze nalézt inspirativní právní transplantát? Časopis zdravotnického práva a bioetiky. 2011, roč. 1, č. 2, [2012-08-29]. Dostupné z: <http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal/article/view/8>


Příspěvky do časopisu zasílejte na tyto e-mailové adresy: brezinap@ktp.zcu.cz; marie.novotna@wolterskluwer.com