Studentská vědecká odborná činnost

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) NA FPR ZČU VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Svoc

Děkan FPR ZČU vyhlašuje soutěž pro akademický rok 2023/2024 a stanoví následující pravidla:

Článek 1

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti zapsaní ke studiu na FPR ZČU, včetně těch, kteří absolvovali v akademickém roce 2023/2024.
 • Soutěže se lze zúčastnit samostatně nebo v rámci soutěžního týmu (dále jen „soutěžící“).
 • Účastí v soutěži se rozumí přihlášení soutěžní práce, její odevzdání a obhajoba za stanovených podmínek a ve vyhlášených termínech.

Článek 2

 • Soutěžní práce musí být zpracována v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na FPR ZČU. Téma práce si stanovuje soutěžící.
 • Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní a původní práci, tedy práci vypracovanou samostatně jejím přihlašovatelem nebo přihlašovateli. Překážkou původnosti nejsou konzultace s akademickými pracovníky nebo jinými odborníky v průběhu zpracování práce.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která již byla přihlášena do jiné soutěže.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která byla odevzdána jako kompletní práce bakalářská, diplomová apod., a to na jakékoliv vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Předložení práce naopak nebrání, jestliže práce představuje část bakalářské či diplomové práce. Překážkou též není předchozí úplná nebo částečná publikace práce.
 • Soutěžící může do soutěže přihlásit i více prací za podmínky podstatné tematické a obsahové odlišnosti těchto prací.

Článek 3

 • Soutěžící se do soutěže přihlašují prostřednictvím přihlášky, která je přílohou č. 1 tohoto pokynu. Přihláška se spolu s prací odevzdává (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky, případně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na děkanátu FPR (k rukám Ing. Lenky Brychcínové, místnost PC 213, e-mail krouparo@fpr.zcu.cz), a to nejpozději do 10. června 2024. Pokud je přihláška spolu s prací odevzdána
  prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, odevzdává se ve fyzické podobě nejpozději do dne konání ústního kola soutěže (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky).
 • Práce se odevzdává ve dvou výtiscích v úpravě vyžadované pro bakalářské a diplomové práce vyhláškou děkana č. 53D/2021. Současně se odevzdává ve formě datového souboru ve formátu pdf prostřednictvím e-mailu krouparo@fpr.zcu.cz. Soutěžící odpovídá za shodu tištěné a datové verze práce.
 • Náležitostmi soutěžní práce jsou: titulní strana; prohlášení o původnosti práce; obsah, případně seznam použitých zkratek; úvod; vlastní text práce; závěr a seznam použitých zdrojů. Minimální rozsah práce (tj. vlastního textu od úvodu po závěr) je 36 000 znaků, maximální povolený rozsah práce je 54 000 znaků včetně mezer. Do celkového rozsahu práce se započítávají i poznámky pod čarou. Do počtu znaků se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam použitých zdrojů.
 • Pevná vazba tištěné formy práce může být nahrazena jiným vhodným řešením.

Článek 4

 • Do soutěže nebudou přijaty práce odevzdané v rozporu s ustanoveními článků 2 a 3.

Článek 5

 • Oponentem soutěžní práce může být akademický pracovník FPR ZČU nebo jiný odborník na dané téma určený proděkanem pro vědu a výzkum FPR ZČU (dále jen „proděkan pro vědu a výzkum“). Oponentem nemůže být osoba, která byla konzultantem při zpracování téže soutěžní práce.
 • Oponent práce zpracuje písemný oponentní posudek na formuláři, který je přílohou  č. 2 tohoto pokynu.
 • Posudek bude obsahovat zejména hodnocení:
  • aktuálnosti zvoleného tématu,
  • systematiky a metodologie práce,
  • obsahu práce z hlediska věcné správnosti, případně vypořádání se s publikovanými odlišnými názory,
  • úrovně práce s literárními aj. prameny,
  • formální úrovně práce, zejména úrovně jazykové, členění a úpravy textu.
 • Závěrem posudku je celkové zhodnocení práce, případně návrh zaměření diskuse při ústní obhajobě práce.
 • Soutěžícímu je oponentní posudek předán nejpozději sedm dní přede dnem konání ústního kola soutěže. Se souhlasem soutěžícího lze tuto lhůtu zkrátit.

Článek 6

 • Proděkan pro vědu a výzkum stanoví termín ústního kola soutěže, které probíhá formou ústních obhajob soutěžních prací, a to kontaktní nebo distanční on-line formou. Termín musí být stanoven v dostatečném předstihu a tak, aby byla dodržena lhůta podle článku 5 odst. 5.
 • Proděkan pro vědu a výzkum jmenuje z řad akademických pracovníků fakulty a z dalších odborníků předsedu a nejméně dva členy hodnotící komise pro ústní obhajoby prací.
 • Komise může zasedat a rozhodovat za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Komise rozhoduje většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 • Ústní obhajoba je společná pro všechny soutěžní práce.
 • Ústní obhajoba je veřejná.
 • Soutěžící na výzvu hodnotící komise stručně charakterizuje svou práci. Poté je přečteno celkové zhodnocení práce z oponentního posudku, případně hlavní připomínky oponenta k práci. Soutěžící má možnost na hodnocení i připomínky oponenta reagovat.
 • V následné diskusi mohou členové komise a následně kdokoliv z přítomných klást dotazy a vznášet připomínky k práci. Soutěžící má možnost na tyto dotazy i připomínky reagovat.

Článek 7

 • Po ukončení ústního kola se koná vyhodnocení výsledků soutěže. Vyhodnocení provádí hodnotící komise.
 • Při vyhodnocení se zohledňuje hodnocení soutěžních prací a jejich obhajoby v ústním kole.
 • Soutěžní práce se hodnotí s přihlédnutím ke kritériím dle článků 2, 3, 5 odst. 3 a ke zpracovanému posudku.
 • Na účasti v ústním kole se hodnotí zejména:
  • úroveň vystoupení soutěžícího,
  • způsob, jakým se soutěžící vypořádal s připomínkami a jak reagoval na vznesené dotazy,
  • celkové zvládnutí problematiky,
  • formální stránka projevu.

Článek 8

 • Nejlepší soutěžící navrhne hodnotící komise děkanovi k ocenění.
 • Navržení soutěžící budou odměněni cenou pro studenty formou mimořádného jednorázového stipendia ve výši 10 000 Kč za první místo, 5 000 Kč za druhé místo a 3 000 Kč za třetí místo.
 • Při udělení ceny soutěžnímu týmu se cena dělí mezi členy soutěžního týmu rovným dílem.
 • Při umístění více soutěžních prací na stejném místě se ceny, které by byly uděleny za toto místo a následující místo či místa sečtou a vydělí počtem takto umístěných prací. V každém případě však součet cen udělených soutěžním pracím nepřekročí částku 18 000 Kč.
 • Hodnotící komise má právo ocenění nenavrhnout.

Článek 9

 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po skončení ústního soutěžního kola a zveřejněny přiměřeným způsobem.

Dokumenty SVOČ

Hodnocení fakultního kola SVOČ 2022/2023

IMG_1863

Jedenáct soutěžních prací se díky vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty.

26. června proběhlo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni fakultní kolo SVOČ –  soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti. Soutěžící přivítal a úvodní slovo pronesl děkan Stanislav Balík. Jedenáct soutěžních prací, které studenti ústně prezentovali formou konferenčních příspěvků ve dvou sekcích, se díky své vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty složené z řad akademických pracovníků fakulty. I když byly předvedené výkony zejména v doktorské sekci velmi vyrovnané a rozhodování bylo tudíž dosti náročné, na těch nejlepších se porota jednomyslně shodla.

Na prvních třech místech v magisterské sekci letos stanuli:

 • 1. místo: Adéla Strejcová s prací „I am dead, long life to me. Digital resurrection of personality in the perspective of the European law“;
 • 2. místo: Lukáš Bucháček s prací „Předběžná otázka v rozhodčím řízení“;
 • 3. místo: Alena Machová s prací „Zhodnocení připomínek k návrhu nového zákona o účetnictví“.

V sekci studujících doktorského studijního programu v tomto roce zvítězila Denisa Kotroušová s prací na téma „Náhradní mateřství v ČR: Pandořina skříňka (konečně) otevřena?“.

Vybraní soutěžící budou reprezentovat fakultu v mezistátním kole, které letos organizuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že naváží na výsledky svých předchůdců, a přejeme jim mnoho úspěchů!

Prezentace příspěvků v konferenční podobě byla realizována v rámci projektu ZČU SVK1-2023-016. Věcné ceny pro vítěze věnovala studentská organizace Ius infinitum, z.s., která se rovněž podílela na organizaci celé akce.