Studentská vědecká odborná činnost

STUDENTSKÁ VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST (SVOČ) NA FPR ZČU VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Svoc

Děkan FPR ZČU vyhlašuje soutěž pro akademický rok 2022/2023 a stanoví následující pravidla:

Článek 1

 • Soutěže se mohou zúčastnit studenti zapsaní ke studiu na FPR ZČU, včetně těch, kteří absolvovali v akademickém roce 2022/2023.
 • Soutěže se lze zúčastnit samostatně nebo v rámci soutěžního týmu (dále jen „soutěžící“).
 • Účastí v soutěži se rozumí přihlášení soutěžní práce, její odevzdání a obhajoba za stanovených podmínek a ve vyhlášených termínech.

Článek 2

 • Soutěžní práce musí být zpracována v oboru právo nebo ve společenských oborech vyučovaných na FPR ZČU. Téma práce si stanovuje soutěžící.
 • Do soutěže lze přihlásit pouze vlastní a původní práci, tedy práci vypracovanou samostatně jejím přihlašovatelem nebo přihlašovateli. Překážkou původnosti nejsou konzultace s akademickými pracovníky nebo jinými odborníky v průběhu zpracování práce.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která již byla přihlášena do jiné soutěže.
 • Do soutěže nelze předložit práci, která byla odevzdána jako kompletní práce bakalářská, diplomová apod., a to na jakékoliv vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Předložení práce naopak nebrání, jestliže práce představuje část bakalářské či diplomové práce. Překážkou též není předchozí úplná nebo částečná publikace práce.
 • Soutěžící může do soutěže přihlásit i více prací za podmínky podstatné tematické a obsahové odlišnosti těchto prací.

Článek 3

 • Soutěžící se do soutěže přihlašují prostřednictvím přihlášky, která je přílohou č. 1 tohoto pokynu. Přihláška se spolu s prací odevzdává (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky, případně prostřednictvím prostředků elektronické komunikace) na děkanátu FPR (k rukám Ing. Lenky Krouparové, místnost PC 213, e-mail krouparo@fpr.zcu.cz), a to nejpozději do 12. června 2023. Pokud je přihláška spolu s prací odevzdána prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, odevzdává se ve fyzické podobě nejpozději do dne konání ústního kola soutěže (osobně nebo prostřednictvím poštovní zásilky).
 • Práce se odevzdává ve dvou výtiscích v úpravě vyžadované pro bakalářské a diplomové práce vyhláškou děkana č. 53D/2021. Pevná vazba může být nahrazena jiným vhodným řešením. Náležitostmi soutěžní práce jsou: titulní strana; prohlášení o původnosti práce; obsah, případně seznam použitých zkratek; úvod; vlastní text práce; závěr a seznam použitých zdrojů.
 • Minimální rozsah práce (tj. vlastního textu od úvodu po závěr) je 36 000 znaků, maximální doporučený rozsah práce je 54 000 znaků včetně mezer. Do celkového rozsahu práce se započítávají i poznámky pod čarou. Do počtu znaků se nezapočítává titulní strana, obsah a seznam použitých zdrojů.
 • Práce se současně odevzdává ve formě datového souboru ve formátu .doc, .rtf nebo .pdf na nepřepisovatelném médiu. Soutěžící odpovídá za shodu tištěné a datové verze práce.

Článek 4

 • Do soutěže nebudou přijaty práce odevzdané v rozporu s ustanoveními článků 2 a 3.

Článek 5

 • Oponentem soutěžní práce může být akademický pracovník FPR ZČU nebo jiný odborník na dané téma určený proděkanem pro vědu a výzkum FPR ZČU (dále jen „proděkan pro vědu a výzkum“). Oponentem nemůže být osoba, která byla konzultantem při zpracování téže soutěžní práce.
 • Oponent práce zpracuje písemný oponentní posudek na formuláři, který je přílohou  č. 2 tohoto pokynu.
 • Posudek bude obsahovat zejména hodnocení:
  • aktuálnosti zvoleného tématu,
  • systematiky a metodologie práce,
  • obsahu práce z hlediska věcné správnosti, případně vypořádání se s publikovanými odlišnými názory,
  • úrovně práce s literárními aj. prameny,
  • formální úrovně práce, zejména úrovně jazykové, členění a úpravy textu.
 • Závěrem posudku je celkové zhodnocení práce, případně návrh zaměření diskuse při ústní obhajobě práce.
 • Soutěžícímu je oponentní posudek předán nejpozději sedm dní přede dnem konání ústního kola soutěže. Se souhlasem soutěžícího lze tuto lhůtu zkrátit.

Článek 6

 • Proděkan pro vědu a výzkum stanoví termín ústního kola soutěže, které probíhá formou ústních obhajob soutěžních prací, a to kontaktní nebo distanční on-line formou. Termín musí být stanoven v dostatečném předstihu a tak, aby byla dodržena lhůta podle článku 5 odst. 5.
 • Proděkan pro vědu a výzkum jmenuje z řad akademických pracovníků fakulty a z dalších odborníků předsedu a nejméně dva členy hodnotící komise pro ústní obhajoby prací.
 • Komise může zasedat a rozhodovat za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Komise rozhoduje většinou hlasů; při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 • Ústní obhajoba je společná pro všechny soutěžní práce.
 • Ústní obhajoba je veřejná.
 • Soutěžící na výzvu hodnotící komise stručně charakterizuje svou práci. Poté je přečteno celkové zhodnocení práce z oponentního posudku, případně hlavní připomínky oponenta k práci. Soutěžící má možnost na hodnocení i připomínky oponenta reagovat.
 • V následné diskusi mohou členové komise a následně kdokoliv z přítomných klást dotazy a vznášet připomínky k práci. Soutěžící má možnost na tyto dotazy i připomínky reagovat.

Článek 7

 • Po ukončení ústního kola se koná vyhodnocení výsledků soutěže. Vyhodnocení provádí hodnotící komise.
 • Při vyhodnocení se zohledňuje hodnocení soutěžních prací a jejich obhajoby v ústním kole.
 • Soutěžní práce se hodnotí s přihlédnutím ke kritériím dle článků 2, 3, 5 odst. 3 a ke zpracovanému posudku.
 • Na účasti v ústním kole se hodnotí zejména:
  • úroveň vystoupení soutěžícího,
  • způsob, jakým se soutěžící vypořádal s připomínkami a jak reagoval na vznesené dotazy,
  • celkové zvládnutí problematiky,
  • formální stránka projevu.

Článek 8

 • Nejlepší soutěžící navrhne hodnotící komise děkanovi k ocenění.
 • Navržení soutěžící budou odměněni cenou pro studenty formou mimořádného jednorázového stipendia ve výši 10 000 Kč za první místo, 5 000 Kč za druhé místo a 3 000 Kč za třetí místo.
 • Při udělení ceny soutěžnímu týmu se cena dělí mezi členy soutěžního týmu rovným dílem.
 • Při umístění více soutěžních prací na stejném místě se ceny, které by byly uděleny za toto místo a následující místo či místa sečtou a vydělí počtem takto umístěných prací. V každém případě však součet cen udělených soutěžním pracím nepřekročí částku 18 000 Kč.
 • Hodnotící komise má právo ocenění nenavrhnout.

Článek 9

 • Výsledky soutěže budou vyhlášeny bezprostředně po skončení ústního soutěžního kola a zveřejněny přiměřeným způsobem.

Dokumenty SVOČ

Hodnocení fakultního kola SVOČ

IMG_1863

Jedenáct soutěžních prací se díky vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty.

26. června proběhlo na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni fakultní kolo SVOČ –  soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti. Soutěžící přivítal a úvodní slovo pronesl děkan Stanislav Balík. Jedenáct soutěžních prací, které studenti ústně prezentovali formou konferenčních příspěvků ve dvou sekcích, se díky své vysoké úrovni setkalo s velmi pozitivním hodnocením odborné poroty složené z řad akademických pracovníků fakulty. I když byly předvedené výkony zejména v doktorské sekci velmi vyrovnané a rozhodování bylo tudíž dosti náročné, na těch nejlepších se porota jednomyslně shodla.

Na prvních třech místech v magisterské sekci letos stanuli:

 • 1. místo: Adéla Strejcová s prací „I am dead, long life to me. Digital resurrection of personality in the perspective of the European law“;
 • 2. místo: Lukáš Bucháček s prací „Předběžná otázka v rozhodčím řízení“;
 • 3. místo: Alena Machová s prací „Zhodnocení připomínek k návrhu nového zákona o účetnictví“.

V sekci studujících doktorského studijního programu v tomto roce zvítězila Denisa Kotroušová s prací na téma „Náhradní mateřství v ČR: Pandořina skříňka (konečně) otevřena?“.

Vybraní soutěžící budou reprezentovat fakultu v mezistátním kole, které letos organizuje Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Doufáme, že naváží na výsledky svých předchůdců, a přejeme jim mnoho úspěchů!

Prezentace příspěvků v konferenční podobě byla realizována v rámci projektu ZČU SVK1-2023-016. Věcné ceny pro vítěze věnovala studentská organizace Ius infinitum, z.s., která se rovněž podílela na organizaci celé akce.