Projekty fakulty

Aktuálně řešené projekty

Mezinárodní projekt: Kontinuita a diskontinuita předválečných právních systémů v poválečných nástupnických státech (1918–1939), visegrádský grant z Mezinárodního visegrádského fondu

 

InteCom: Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OP VVV, Předaplikační výzkum pro ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

 

 

Vědecké zpracování vybraných kapitol z dějin Jednoty českých právníků - Jednota českých právníků

 

Current projects

International project: Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939), Visegrad Grants from International Visegrad Fund 

 

InteCom: Research and development of intelligent components of advanced technologies for the Pilsen metropolitan area - Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, Operational Programme Research, Development and Education, Pre-Application Research for ITI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007267

 

Scientific processing of selected chapters from the history of the Union of Czech Lawyers - Union of Czech Lawyers

Historie projektů

Projekty pro veřejný sektor

Neoprávněné poskytování právních služeb a rozbor pojmů používaných v minulosti pro subjekty tímto způsobem právní služby poskytující

Menhart z Hradce a korunovační klenoty na hradě Velhartice

Majetková dispozice s pozemky města České Budějovice vůči římskokatolické církvi


Využití odborných kapacit civilního sektoru pro posílení schopnosti složek IZS – Ministerstvo vnitra ČR, program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VH20182020040

Společný příhraniční region Česko - Bavorsko. Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko INTERREG V-A (CZ-BY), projekt č. 68

Majetková dispozice s pozemky města České Budějovice vůči římskokatolické církvi.


Specifické otázky organizace notářství ve vybraných zemích západní a střední Evropy - Notářská komora v Plzni

NaSaPO - Národní sada prostorových objektů - Technologická agentura České republiky, Program veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2, TITIMV706


Analýza ústavnosti zákona o požární ochraně – Ministerstvo vnitra ČR


Simulace zásahů u leteckých nehod – Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VH201720190273)


Výklad některých ustanovení úpravy společnosti dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. - Komora daňových poradců České republiky


Vypracování odborné studie - Bezpečnostní informační služba

Postup a procesy Správy uprchlických zařízení MV z pohledu de lege lata při vymáhání pohledávek vzniklých za cizinci, kteří pobývali či pobývají na území ČR ve smyslu zákona o azylu a za cizinci, kteří jsou či byli umístěni v některém ze zařízení podle ustanovení § 130 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR - Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky
Problematika blackoutu v širším slova smyslu se zvláštním zaměřením na otázky de lege ferenda - Magistrát města Plzně

Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a běh lhůty pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věci - Komora daňových poradců České republiky

Vybrané otázky stavebního zákona a zákona o vyvlastnění - Magistrát města Plzně

Návrh pravidel pro prodej bytových jednotek ve vlastnictví města Přeštice v období 2018 – 2021 – Právní stanovisko – Město Přeštice

Problematika vybraných otázek vztahu v rámci odborových svazů Policie ČR - 3. základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie České republiky při Městském ředitelství v Plzni


Stanovení míry nutných podmínek požární a provozní bezpečnosti při provozu spalinových cest a spotřebičů paliv - Ministerstvo vnitra ČR (program Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu, VF20152016045)


Judicial Review in Israel in comparison to Czech Constitutional Court Jurisprudence - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael

Feuda extra curtem, Karel IV. a Nové Čechy - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRPosouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČRStrategické plánování obcí, měst a regionů: výzvy, problémy, možnosti řešení - Technologická agentura České republiky, Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA, TD020323


Právní aspekty průzkumu a dobývání zlatonosných rud podle českého práva (na případu lokality Mokrsko) – obec Chotilsko

Právní úprava spolků a pobočných spolků podle občanského zákoníku se zřetelem k povinné transformaci dosavadních občanských sdružení a organizačních jednotek občanských sdružení podle přechodných ustanovení občanského zákoníku - Česká unie sportu, z.s.

Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob - Fotbalová asociace České republiky

Řešení právních otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd - Plzeňský kraj


Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu ČR - Ministerstvo vnitra ČR


Právní otázky správy majetku Statutárního města Plzeň svěřeného městskému obvodu - Úřad městského obvodu Plzeň 3

Komparace právní úpravy exekucí v zemích Evropské unie - Exekutorská komora České republiky

Problematika rámcové smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní záchranné služby – Krajský úřad Plzeňského kraje


Návrh koncepce změny právních předpisů týkající se úhrad zdravotnickým zařízením od zdravotních pojišťoven – Krajský úřad Plzeňského kraje

History of projects

Projects for the public sector

Unauthorized provision of legal services and analysis of terms used in the past for entities providing legal services in this way


Menhart of Hradec and coronation jewels at Velhartice Castle

Real-estate property disposition of the municipality of České Budějovice towards the Roman Catholic Church

Use of civil sector expert capacities to boost the capabilities of the Integrated Rescue System - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State, VH20182020040

Common border region Czech Republic - Bavaria. Overcoming legal obstacles in the areas of governance, economy, social affairs and health - Ministry of Regional Development CZ and Bavarian Ministry of Economic Affairs, Regional Development and Energy, Cross-Border Cooperation Programme Czech Republic – Bavaria Free State INTERREG V-A (CZ-BY), Project No. 68

Real-estate property disposition of the municipality of České Budějovice towards the Roman Catholic Church

Specific issues of notary organization in selected countries of Western and Central Europe - Notarial Chamber in Pilsen

Legal Analysis of Act On Fire Protection, as amended - Technology Agency of the Czech Republic, The BETA2 programme of public tenders in applied research and innovation to meet the needs of government authorities, TITIMV706

Legal Analysis of Act On Fire Protection, as amended - Ministry of the Interior (Czech Republic)

Simulation of interventions in air accidents - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State, VH201720190273

Interpretation of some provisions of the partnership regulation pursuant to § 2716 et seq. Act No.89/2012 Sb., the Civil Code - Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic

Elaboration of expert study - Security Information Service (BIS)

Procedures and Processes of the Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior from the de lege lata point of view in the recovery of claims arising from foreigners residing in the Czech Republic within the meaning of the Asylum Act and for foreigners who are or have been placed in one of the facilities pursuant to Section 130 et seq. of the Act on the Residence of Foreigners in the Czech Republic - Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior

Theoretical-legal analysis of the issue of blackout in the broader sense focusing on questions de lege ferenda - Municipality of Pilsen

Registration of the ownership rights in the Land Register and running of the deadline for filing the real estate acquisition tax return - Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic

Selected issues of the Building Law and the Expropriation Law - Municipality of Pilsen

Draft Rules for Sale of Flats Owned by the Municipality of Přeštice in the Period 2018 - 2021 - Legal Opinion - City of Přeštice

Problems of selected relationship issues within the trade unions of the Police of the Czech Republic - 3rd basic organization of the Independent Trade Union of the Police of the Czech Republic at the Magistrate of Pilsen

Determination of the extent of conditions which are necessary for fire and operational safety while operating with flue ways and fuel appliances - Ministry of the Interior (Czech Republic), Security Research Program for the State

Property relation between husband and wife in Jewish, Islamic and Roman - Jewish Law part - Masaryk Distinguished Chair (Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Izrael)

Feuda extra curtem, Charles IV. and Bohemian Palatinate - The National Heritage Institute, Regional Professional Office in Loket

The assessment of the constitutionality of the amendment to the Act on Significant Market Power 2 - Czech Confederation of Commerce and Tourism

The assessment of the constitutionality of the amendment to the Act on Significant Market Power - Czech Confederation of Commerce and Tourism

Strategic planning of municipalities, towns and regions: challenges, problems, possibilities how to solve them - Technology Agency of the Czech Republic, The OMEGA programme to support applied social science research and experimental development, TD020323

Legal Aspects of Exploration and Mining of Gold-bearing Ore under Czech Law (in the case of Mokrsko locality) - Municipality of Chotilsko

Legal regulation of associations and branch associations according to the Civil Code with regard to the obligatory transformation of existing civic associations and organizational units of civic associations according to the transitional provisions of the Civil Code - Czech Union of Sport

Reflection of the new laws in key normative documents of a association with a membership base of over 300.000 members - Football Association of the Czech Republic

Legal aspects of issues  of maintenance of Public Order in the Public Space - Pilsen City District Authority 3

The development of legal regulations of the administration of the Pilsen Region is focusing on the Brdy territory - Pilsen Region

The analysis of contemporary conceptions of morality, ethical and moral standards in the legal order of the Czech Republic - Ministry of the Interior (Czech Republic)

Legal issues of the administration of property of the City of Pilsen entrusted to the city district - Pilsen City District Authority 3

Comparison of the Enforcement Regulations in the European Union Countries - Chamber of Executors of the Czech Republic

The issue of the framework agreement between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany on cross-border cooperation in the field of emergency medical services - Regional Authority of the Pilsen Region

The Concept of changes to the relevant legislation concerning the reimbursement of medical institutions from health insurance companies - Regional Authority of the Pilsen Region

Projekty pro soukromý sektor

Možnosti a limity vedení exekučního řízení ve vztahu ke svěřenskému fondu de lege lata a de lege ferenda

Základní rizika mateřské akciové společnosti (a členů jejích volených orgánů) vyplývající z jejího případného ovlivnění její dceřiné akciové společnosti

Analýza citací české judikatury se zaměřením na relevanci a závaznost judikatury v českém právu a na nové citační metody v právních systémech


Postavení fotbalového klubu jakožto příjemce finančních prostředků ze státního rozpočtu de lege lata a de lege ferenda

Přezkum pohledávek insolvenčním správcem

Právní analýza problematiky dohody se zaměstnancem o zachování mlčenlivosti

Řízení před Evropskou komisí a jeho vztah k § 57 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů v roce 2017


Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR

Přípustnost souběžného výkonu funkce jednatele a vedoucího odštěpného závodu ve společnosti s ručením omezeným

Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016


Vypořádání výnosu z likvidačního zůstatku dceřiné společnosti státní příspěvkové organizace


Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů


Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU

Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev v ústavněprávním pojetí

Problematika pojmu veřejné soutěže ve smyslu ustanovení § 257 TrZ

Možnosti systémových změn v systému zadávání veřejných zakázek v návaznosti na snižování nákladů v odvětví stavební výroby

Projects for the private sector

Possibilities and limits of conducting a distraint (enforcement) procedure in relation to a trust de lege lata and de lege ferenda

Basic risks of the parent company (and members of its elected bodies) arising from its possible influence on its subsidiary company


Analysis of citations of Czech case law with a focus on the relevance and binding nature of case law in Czech law and new citation methods in legal systems

The position of the football club as the recipient of funds from the state budget from the de lege lata and de lege ferenda point of view

Review of claims by the insolvency administrator

Legal analysis of the issue of agreement with the employee to maintain secrecy

Proceedings before the European Commission and its relation to § 57 of Act no. No. 500/2004 Coll., Administrative Code, as amended

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue for the year 2017

Shares exchange, adjustment of the articles of association to the law vs. preliminary injuction, the issue of a custodian of a business entity and constitutional regulations of the Czech Republic

Admissibility of the simultaneous performance of the functions of the managing director and branch manager in a limited liability company

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue for the year 2016

Settlement of proceeds from the liquidation balance of a subsidiary of a state contributory organization

Options for legislative amendments and adjustments to the activities of the work agencies with an emphasis on the evaluation of the perspective of fiscal revenue

Analysis of the issues of the so-called financial assistance in the case of savings and credit cooperatives from the perspective of EU law

Analysis of the issues of the so-called financial assistance in the case of savings and credit cooperatives in the constitutional concept

Problems of the concept of public tender within the meaning of Section 257 of the Criminal Code

The possibilities options for systemic changes in the public procurement system in relation to the cost reduction in the production of building industry

Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918–1939). Aims of the Project

Visegrad2

The objective of the project is to integrate the Czech, Polish, Slovak, and Hungarian academic community around the issues of the legal heritage of the interwar period and to popularize joint research on this issue. This heritage can be described as difficult, because after the end of World War I, the countries of Central Europe faced the necessity of either building new legal systems or thoroughly rebuilding the existing ones. The axis of these activities was therefore the confrontation of the needs of the interwar period with the legal heritage from before 1918, generating problems regarding the continuity and discontinuity of pre-war legal systems. While research on the legal codifications of individual countries of the V4 is already far advanced, there are still no comparative approaches that would make it possible to identify the similarities and differences in the legal heritage of these countries. The research questions include, in particular, whether there are any similarities and what the differences were in dealing with problems with the codification of law in the countries of the V4 in the interwar period. It is also necessary to undertake efforts to popularize the legal identity of V4 countries through access to English-language open lectures devoted to this subject. In the dynamics of research and the dissemination of knowledge about the legal culture and identity of the V4 countries, an invaluable help will be the action of translating important interwar legal acts into English and ensuring access to them in an open access format (www.iura.uj.edu.pl).

The project is coordinated by the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University (Poland). The Faculty of Law of the University of Trnava (Slovakia) and the Faculty of Law and Political Sciences of the University of Szeged (Hungary) also participate.

More information is available on the project website http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/visegrad.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 Visegrad-Logo

Kontinuita a diskontinuita předválečných právních systémů v poválečných nástupnických státech (1918–1939). Cíle projektu.

Cílem projektu je integrovat českou, polskou, slovenskou a maďarskou akademickou obec do problematiky právního dědictví meziválečného období a popularizovat společný výzkum této problematiky. Toto dědictví lze označit za obtížné, protože po skončení 1. světové války stály země střední Evropy před nutností buď vybudovat nové právní systémy, nebo důkladně přebudovat ty stávající. Osou těchto aktivit tedy byla konfrontace potřeb meziválečného období s právním dědictvím z doby před rokem 1918, generující problémy s kontinuitou a diskontinuitou předválečných právních systémů. Zatímco výzkum právních kodifikací jednotlivých zemí V4 již značně pokročil, stále neexistují komparativní přístupy, které by umožnily identifikovat podobnosti a rozdíly v právním dědictví těchto zemí. Mezi výzkumné otázky patří zejména to, zda existují nějaké podobnosti a jaké byly rozdíly při řešení problémů s kodifikací práva v zemích V4 v meziválečném období. Je také nutné vyvinout úsilí o popularizaci právní identity zemí V4 prostřednictvím přístupu k anglickým otevřeným přednáškám věnovaným tomuto tématu. V dynamice výzkumu a šíření znalostí o právní kultuře a identitě zemí V4 bude neocenitelným pomocníkem akce překladu důležitých meziválečných právních aktů do angličtiny a zajištění přístupu k nim ve formátu otevřeného přístupu (www.iura.uj.edu.pl).

Projekt koordinuje Fakulta práva a veřejné správy Jagiellonské univerzity (Polsko) a podílejí se na něm také Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave (Slovensko) a Fakulta práva a politologie Univerzity v Szegedu (Hungary).

Bližší informace jsou k dispozici na webu projektu http://www.wyznaniowe.law.uj.edu.pl/visegrad.

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

Bavor-Interreg

„Společný přihraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví/Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern: Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit“

 REGION BEZ HRANIC - REGION OHNE GRENZEN

Název projektu: Společný přihraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví/ Die gemeinsame Grenzregion Böhmen-Bayern: Überwinden der rechtlichen Hindernisse in den Bereichen Verwaltung, Wirtschaft, Soziales und Gesundheit

Číslo projektu: 68

Termín realizace:  01. 09. 2017 – 29. 02. 2020

Hlavní partner: Západočeská univerzita v Plzni, Právnická fakulta

Projektový partner: Universität Passau, Institut für Rechtsdidaktik

 

Asociovaný partner: Svaz měst a obcí České republiky

 

Webové stránky projektu:          

 

Projekt je realizován v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko, cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014 – 2020.

Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS (Evropská územní spolupráce) 2014–2020

Projekt volně navazuje na projekty Krajského úřadu v Plzni "Plzeňský kraj a Horní Falc - evropští sousedé" a "Přeshraniční spolupráce Plzeňský kraj – Dolní Bavorsko", které se věnovaly posilování dopravní sítě, hospodářství a turismu.  Existujícími příklady dobré praxe i pro ostatní regiony jsou EUREGIO EGRENSIS a Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV), které jsou insprirací pro posílení přeshraniční spolupráce Česko-Bavorsko.

 

Projekt přispívá k naplňování strategií jako je např.:

  • INTERREG V a Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2014-2020 /osa číslo 4. překonání legislativních a správních problémů, harmonizace systému v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví).

  • 10 priorit Evropské komise - budování jednotného otevřeného trhu, koordinace sociálních systémů, pracovního trhu a správních postupů.

  • Strategický dialog Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničí Německé spolkové republiky o strategickém partnerství - posilování vzájemné koordinace a spolupráce mezi vládou a podpora evropské územní spolupráce.

 

Cílem projektu je zvýšení obousměrné provázanosti společného regionu s kooperativní veřejnou správou, která bude  vstřícná vůči obyvatelům a dalším subjektům působícím v regionu. Založení společné česko-německé pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci je jedním z dalších cílů projektu.

Potenciálem projektu je napomoci vytvořit pro dotační území funkční model přeshraniční spolupráce, založené na partnerství obcí, krajů, svazů a dalších aktérů, kteří působí v příhraničí. Funkční model partnerství má zajistit vyšší míru systematizace jednotlivých již dnes existujících tematických partnerství a shrnutí všech doposud existujících pokroků ve vzájemné spolupráci, která se týká právních a správních otázek.

spolupr-pravnici

Projekt OP VK Spolupracující právníci
č. projektu CZ.1.07/2.4.00/17.0119

1. Smysl projektu


1.1.
Projekt OP VK Spolupracující právníci podporovaný Ministerstvem školství ČR usiluje o využití moderních informačních technologiích pro úzkou spolupráci praktických právníků, studentů a učitelů práva z universitního prostředí.

1.2. Hlavním cílem projektu je vytvořit síť dlouhodobé a pravidelné spolupráce mezi teorií a praxí v oblasti práva, s účastí akademických pracovišť a soukromých podnikatelských institucí.

2. Spolupracující instituce


2.1.
Na projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni - Fakulta právnická, Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta, firma EPRAVO.CZ a.s. a firma Consulting Company Novasoft, a.s.

2.2. Zmíněné instituce tvoří jádro sítě spolupráce s cílem postupně rozšiřovat tuto síť o další instituce.


3. Hlavní úkoly projektu


3.1.
Vytvořit interaktivní elektronický časopis a elektronickou platformu pro spolupráci (EPRAVO).

3.2. Využití programu NovaVoice (CCNovasoft) pro podporu výuky práva, tvorbu databází právnických dat a projektových kanceláří na právnických fakultách - kombinace obrazu, textu a zvuku.

3.3. Spolupráce při sjednocování obsahu, struktury a metodiky výuky práva, při tvorbě databází, dokumentů, elektronického časopisu a rozšiřování slovníků z oblasti práva (především zmíněné právnické fakulty).


4. Způsoby spolupráce


4.1.
Pořádání pravidelných workshopů spolupracujících institucí.

4.2. Pravidelná spolupráce na dílčích projektech na elektronické bázi.

4.3. Pořádání přednášek a seminářů seznamujících studenty i pracovníky právnických fakult s výsledky projektu a možnostmi jejich využití při studiu a přípravě výuky.

4.4. Vytvoření dílčích týmů zaměřených na konkrétní úkoly, např. sjednocení metodiky výuky v jednotlivých odvětví práva, rozšíření právnických slovníků a testování programu NovaVoice, příprava elektronického interaktivního časopisu atd.

4.5. Absolvování stáží na pracovištích se zkušenostmi s tímto typem spolupráce.

4.6. Využití výsledků výzkumu a připravených, popř. modifikovaných programů pro potřeby výuky a právní praxe.


5. Bližší informace o projektu viz Projekt Spolupracující právníci a průběžné zprávy k němu.