NFPR-Study11

Rigorózní Řízení

Získejte titul doktora práv
Přípravný kurz

Státní rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouškou, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce, se u absolventa magisterského studijního programu v oboru "Právo", který získal akademický titul "magistr", ověřuje, zda si prohloubil teoretické znalosti získané vysokoškolským studiem a získal schopnost samostatně vědecky pracovat (včetně práce se zahraniční literaturou) a využívat nabyté poznatky v praxi. Současně musí prokázat, že si osvojil základy metodologie vědecké práce.

Fakulta právnická vykonává rigorózní řízení v těchto oborech:

 • Teorie práva a právní filosofie
 • Právní dějiny
 • Římské právo
 • Občanské právo a civilní proces
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení
 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Finanční právo
 • Mezinárodní právo veřejné a soukromé
 • Ústavní právo
 • Právo Evropské unie

Po úspěšném vykonání státní rigorózní zkoušky předloží děkan rektorovi návrh na udělení akademického titulu "doktor práv" (ve zkratce "JUDr." uváděné před jménem) a na vydání diplomu. Diplom se úspěšným absolventům předává zpravidla při slavnostní promoci.

Poplatky:

Poplatek za úkony spojené s přijetím přihlášky k státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky pro akademický rok 2022/2023 (tj. od 1. 9. 2022) je stanoven ve výši 7 000,- Kč dle čl. 7  Rozhodnutí rektora č. 11R/2022.

Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.
Číslo účtu: 4811530257/0100
Variabilní symbol: 3275 0007 XX
(XX nahradit koncovým dvojčíslím příslušného kalendářního roku, tj. pro rok 2023 XX=23)
Specifický symbol: celé rodné číslo uchazeče bez uvedení znaku "/" a bez mezer.

Dokumenty