NFPR-Study51

Bakalářské a MAGISTERSKÉ studium

Získejte mezinárodně uznávaný diplom.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

BAKALÁŘSKÉ a MAGISTERSKÉ STUDIUM

BAKALÁŘSKÉ  STUDIUM

Fakulta právnická ZČU má akreditovaný bakalářský studijní program "Právní specializace".

Studium v bakalářském studijním programu Právní specializace představuje tříleté interdisciplinární studium, vycházející z širšího humanitního základu zacíleného na co nejširší praktické uplatnění absolventů. V průběhu studia absolventi kromě obecných a speciálních správně právních znalostí, získají též poznatky v právních disciplínách spojených s problematikou veřejné správy. Absolvent je vysokoškolsky připravený odborník orientující se nejen v exaktních metodách získávání informací ve veřejné správě, ale též je připraven zpracovávat analýzy a jejich výsledky implementovat v koncepční i běžné rozhodovací praxi. Uplatnění je široké zejména při výkonu správních funkcí v rámci veřejné nebo státní správy či v sociálních, zdravotních, školských a dalších institucích včetně neziskového sektoru a dalších struktur občanské společnosti. Absolventi též najdou uplatnění ve veřejných sborech ČR.

  • číslo studijního programu:  B0421A220009
  • forma studia: prezenční
  • standardní doba studia: 3 roky
  • platnost akreditace: do 10. 6. 2030
  • číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 483/2019-15

MAGISTERSKÉ  STUDIUM

Fakulta právnická ZČU má akreditovaný magisterský studijní program "Právo a právní věda".

Studium v magisterském studijním programu Právo a právní věda, studijní obor Právo, představuje klasické magisterské nenavazující pětileté studium poskytující komplexní vysokoškolské vzdělání v oblasti práva na širším humanitním základě a umožňující získání standardního objemu teoretických právních znalostí i souvisejících dovedností, včetně povinného studia cizího jazyka. Studium je založeno na komplexním studiu práva, jeho teoretických základů a všech vnitrostátních právních odvětvových disciplín, mezioborových vazeb, evropského práva a mezinárodního práva, a to spolu se širším společenskovědním, historickým a ekonomickým základem. Nosnou strukturou studijního programu je výuka obecných teoretických právních disciplín a jednotlivých významných odvětví pozitivního práva ve formě povinných předmětů, která současně poskytuje široký prostor pro hlubší specializaci a získávání rozšiřujících znalostí formou povinně volitelných předmětů, a to zejména v posledních ročnících studia. Absolvent je vysokoškolsky připravený odborník pro právní, legislativně-technické, administrativní, analytické a konzultační práce v klasických právnických povoláních, jakož i v povoláních svým obsahem souvisejících. Je schopen působit na právních postech ve státní správě a samosprávě i v podnikatelském sektoru, jakož i neziskových organizací v evropském měřítku. Široký záběr studia umožňuje absolventům i velmi dobré uplatnění v mnoha jiných oblastech, které nemají přímo právní povahu.

  • číslo studijního programu: M0421A220004S00
  • forma studia: prezenční
  • standardní doba studia: 5 let
  • platnost akreditace do:  2028
  • číslo rozhodnutí o akreditaci: NAU - 197/2018 - 8 a NAU-197/2018 - 9