kfp-1920x630

Katedra finančního práva
a národního hospodářství

Pecuniae imperare oportet, non servire. Penězům se má vládnout, nikoliv sloužit.

O katedře KFP

Finanční právo je odvětvím veřejného práva, kdy výuka tohoto předmětu patří k tradičním a významným oborům na právnických fakultách. Dominuje zde vztah mezi státem a jeho orgány na straně jedné a dalšími osobami na straně druhé. Katedra zajišťuje nejen výuku finančního práva, ale i souvisejících oborů, které buď přímo vycházejí z finančního práva nebo vědy o finančním právu či finanční vědy.

Katedra zajišťuje výuku povinných předmětů jako Finanční právo 1 a 2, Základy národního hospodářství a Právo a ekonomie a výuku povinně volitelných předmětů zejména Bilanční právo, Finanční účetnictví, Právo kapitálového trhu, Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů, Právní aspekty finančních krizí, Právní aspekty etiky v podnikání jak v magisterském, tak i v bakalářském studiu. Katedra garantuje jeden ze specializačních projektů – Aplikované otázky finančního práva.

Výuku zajišťují finanční právníci, ekonomové a odborníci z praxe (daňový a účetní poradce, insolvenční správce).

Katedra participuje na rigorózním řízení, vysokoškolských kvalifikačních pracích i studentské vědecké činnosti. Členové katedry se účastní konferencí, seminářů, podílejí se na publikační a projektové činnosti. Katedra má studijními opory k předmětům, jež zajišťuje.