ksp-1920x630

Katedra správního práva

O katedře KSP

Katedra správního práva zajišťuje primárně výuku povinných kurzů (Správní právo 1 až Správní právo 4) představujících jednu z klíčových - páteřních - veřejnoprávních součástí právnického studia (zakončenou povinnou státní závěrečnou zkouškou ze správního práva), dále pak též výuku povinných kurzů z oblasti práva životního prostředí.

Vedle toho nabízí katedra řadu specializačních (typicky jednosemestrálních) kurzů, jimiž si studenti mohou rozšiřovat své znalosti v dílčích oblastech veřejné správy (Komunální právo, Tvorba práva ve veřejné správě, Správní procesy dle správního řádu...), v oblasti ochrany životního prostředí (Vodní právo, Zemědělské, chovatelské a lovecké právo...) či třeba ve spletitém světě veřejnoprávních regulací technologických odvětví (Veřejnoprávní regulace průmyslové činnosti).

Kromě posluchačů právnické fakulty (ať již právního či veřejnosprávního zaměření) pak katedra zajišťuje též výuku správněprávní materie pro studenty dalších oborů Západočeské univerzity (například Správní právo pro geomatiky na Fakultě aplikovaných věd).

Katedra sestává jak z akademicky respektovaných odborníků v pozici profesora a docenta, tak z dalších čelných představitelů tuzemského právnického světa (působí na ní například dva ze tří dosavadních předsedů Nejvyššího správního soudu). Její vědecko-pedagogické jádro tvoří především "post-doc" pracovníci (držitelé "velkých doktorátů") zajišťující nejen výuku jednotlivých kurzů garantovaných katedrou, ale též aktivně se spolupodílející na současné literárně-vědecké správněprávní produkci (včetně účasti na řadě odborných konferencí, sympozií atp.).
Součástí práce katedry je též posudková a analytická činnost (pro veřejnou správu i pro soukromou sféru), v neposlední řadě se členové katedry zapojují také do řady vědeckých a výzkumných grantů.

Katedra se svou každodenní činností snaží být nejen funkční a fungující, ale také moderní a přístupnou součástí naší fakulty.