Reprospektiva konferencí

Naděje právní vědy 2021

nadeje

vítejte na mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2021

Právní věda v praxi

konanou on-line, dne 26. listopadu 2021

Vítáme Vás na úvodní stránce 10. ročníku mezinárodní konference Naděje právní vědy, jež se uskuteční on-line 26. listopadu 2021 od 8:40h SEČ. Konferenci pořádá Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni. Umožňuje prezentovat širokou škálu příspěvků na aktuální témata právní vědy a její aplikace v praxi, a to i díky účasti jak nejmladší generace právních vědců a praktiků, tak významných odborníků napříč právními odvětvími středoevropského prostoru.

Konference se odehrává v prostředí Google Meet.

 Program:

8:40-09:00Úvodní slovo proděkana pro vědu a výzkum Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni JUDr. Viléma Knolla, Ph.D.

Odkaz k připojení: https://meet.google.com/baq-rcpa-awy

 

9:00-14:00h Jednání v jednotlivých sekcích:

 • Veřejné právo
 • Soukromé právo
 • Obchodní, trestní a správní právo
 • Právní dějiny, ústavní právo a teorie práva

Organizační tým:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D., katedra občanského práva
JUDr. Vladislav Vnenk, Ph. D., katedra ústavního práva
Mgr. Jakub Hablovič
Mgr. Karolína Hanzlová
Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová
Mgr. Bc. Denisa Kotroušová
Mgr. Vojtěch Vrba

Kontakt:

Mgr. Jakub Hablovič: hablovic@kpo.zcu.cz

Akce je podpořena projektem ZČU SVK1-2021-021 „Naděje právní vědy – Právní věda v praxi 2021“

XVII. konference o historii advokacie

knihy

Po roční pandemické odmlce pořádá 

Fakulta právnická ZČU a Česká advokátní komora

tradiční konferenci o historii advokacie.

konference se bude konat v online formě dne 12. 11. 2021 od 9.30 h.

Přístup na konferenci je otevřen všem zájemcům, a to prostřednictvím odkazu:  

Meet – omc-sciy-eou (google.com)

K přístupu je třeba mít zřízen účet Google, účastníci, kteří jej zřízen nemají, nechť do 11. 11. 2021 kontaktují Mgr. Vojtěcha Vrbu (vrbav@kpd.zcu.cz), který jim možnost připojení předem zajistí, případně jim poskytne pomoc, nastanou-li technické komplikace s připojením.

S referáty na konferenci vystoupí jedenáct referentů z Česka, Slovenska a Polska s pestrou mozaikou témat zejména  z období 19. a 20. století.

Zpráva o konferenci je publikována rovněž v Advokátním deníku (dostupné z: Tradiční, ale moderní – XVII. Konference o historii advokacie bude virtuální - Advokacie - Advokátní deník (advokatnidenik.cz) ).

 

Program:

9.30-10.00

 • Stanislav Balík - Zahájení konference a úvodní slovo děkana Fakulty právnické ZČU
 • Petr Poledník - Úvodní slovo dlouholetého předsedy Výboru pro historii advokacie České advokátní komory

10.00-11.00

 • Viktória Hellenbart - Nad knihou Lajosa Králika: Advokátsky stav – francúzska advokácia ako vzor pre budovanie modernej advokácie v Uhorsku
 • Lukáš Malý - Advokacie a justice ve viktoriánské literatuře
 • Ewa Stawicka - Časopis polské advokacie PALESTRA – 110 let historie

11.00-12.00

 • Jozef Vozár - Začiatky pestovania slovenskej právnej vedy
 • Martina Gajdošová - Migrácia medzi advokáciou a notárstvom na Slovensku po vzniku Československej republiky
 • Stanislav Balík - Aféra notáře na scestí jako podnět k úvahám o zrušení notářství v prvé Československé republice


12.00-12.30 polední přestávka

12.30-13.30

 • Rudolf Manik - Advokáti v radoch diplomatov Slovenska z rokov 1939 – 1945
 • Peter Kerecman - Odvaha a dilema advokátov v procese proti civilným vodcom Slovenského národného povstania


13.30- 15.00

 • Vendulka Valentová - Advokáti ve funkci purkmistrů a starostů města Plzně v období let 1850–1945
 • Jan Kober - Nesnadná cesta a široká perspektiva: k prvorepublikovému životu advokátky Marie Mikulové
 • Štěpán Hubička - I. Kam až mohla dohnat předepsaná doba a způsob právní praxe prvorepublikového kandidáta advokacie;
 • Štěpán Hubička - II. Lví podíl prvorepublikového karlínského advokáta na vzniku hry Voskovce a Wericha s názvem Osel a stín, a jeho zapojení do filmového průmyslu.
 • Ondřej Zelenka - Karel Hostaš – advokát, historik a politik


Moderuje: Stanislav Balík

Stát a právo v běhu času 2021

Mezinárodní konference

Tematicky široce pojatá tradiční mezinárodní interdisciplinární konference, na které vedle právních historiků, kteří tvoří jádro vystupujících, vystupují také právníci zabývající se i dalšími odvětvími práva, historici, archiváři a další odborníci zabývající se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit účastníkům prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory.

Vzhledem k  situaci vzniklé rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným koronavirem SARS-CoV-2 byla fakulta nucena zrušit loňský ročník konference s tím, že další ročník se uskuteční v roce 2021. Vývoj pandemické situace však ukazuje, že v tradičním termínu konferenci nebude možno v kontaktní formě uspořádat ani v letošním roce. Nechceme však přerušit tradici a tak jsme se rozhodli zachovat kontinuitu těchto setkávání alespoň v podobně recenzovaného sborníku. Věříme, že Vás alespoň tato forma zaujme a podpoříte svým příspěvkem pokračování tradice našich plzeňských konferenčních setkávání.

 

Dovolujeme si Vás proto pozvat k účasti na publikaci v tištěném recenzovaném sborníku

Acta historico-iuridica Pilsnensia 2020 – 2021

Své příspěvky ve formě, kterou naleznete níže,

zasílejte na adresu slavikh@kpd.zcu.cz  a to do 15. 8. 2021.

Děkujeme za Vaše konferenční příspěvky.

za organizační tým

JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

děkan a vedoucí katedry

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.                                      JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D. 

 

Pokyny pro autory:

Rozsah příspěvku:           10 – 15 normostran textu

(větší rozsah lze případně domluvit individuálně)

Jazyk:                           český, slovenský, polský, německý nebo anglický

Resumé:                        anglické (včetně přeloženého názvu příspěvku)

Formát:                         doc, docx, rtf

Typ písma:                     Times New Roman

Velikost písma                 12

Řádkování:                     1,5

Součástí textu je standartní poznámkový aparát vytvořený za využití funkce vložit poznámky pod čarou.

Uveďte osobní údaje o autorovi (jméno a příjmení s tituly, pracoviště).

Případné obrázky s jasnou identifikací v názvu dodejte samostatně, v dostatečné tiskové kvalitě, každý jako zvláštní soubor. Popisky k obrázkům uveďtě ve zvláštním souboru.

Citační norma pro jednotlivé druhy zdrojů:

 • monografie:

GRIMM, J. Deutsche Rechtsalterthümer. Band 1. Leipzig, 1899, s. 356-385.

 • článek v periodiku:

KRÁL, V. K trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestněprávní revue 4, 2002, s. 25-30.

 • článek ve sborníku:

ZOULÍK, F. Soudcovské právo. In: GERLOCH, A. (ed.). Teoretické problémy práva na prahu 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. JUDr. Jiřího Boguszaka, DrSc., Praha, 2002, s. 93.

 • archivní pramen:

Státní okresní archiv (dále SOkA) Cheb, fond 1, Archiv města Cheb (dále fond 1), kniha č. inv. 98, Das Buch der Gebrechen, fol. 1r; Tamtéž, listina č. inv. 345.

 • edice pramenů:

ZACHOVÁ, J. (ed.). Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae. Pars V. Fasciculus 4. Dolní Břežany, 2004, s. 660–661, č. 1411.

 • příspěvek ve sborníku dostupném na webu:

ALBERT, P. Co jsem viděl, to jsem viděl. In: Pohledy do minulosti 2. [online], poslední revize 1998 [cit. 30. 10. 2011]. URL: <http://www.kukatko.cz/2-1998/Pohledy2.pdf>, s. 97–121.

 • webový zdroj:
 1. A., Jaroslav Heyrovský. In: Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online], poslední revize 28. 1. 2012 [cit. 30. 1. 2012]. URL: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Heyrovsk%C3%BD>

Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020

 

Metamorf-20b

Vydán sborník příspěvků

Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020
téma:  Právo a krize

Vážení kolegové,

podařilo se uskutečnit náhradní řešení, spočívající v přípravě sborníku, který alespoň zachoval kontinuitu Metamorfóz na této úrovni. Vzhledem k současné situaci se téma nabízí samo: Právo a krize.

Sborník představuje jinou formu tradiční konference zemí V4, která se obvykle koná ve Znojmě v Louckém klášteře a v letošním roce se ze známých důvodů konat nemohla. Celospolečenská krize západního světa, prohloubená pandemií, ukázala negativní trendy, které se nemohly neprojevit v právu.

Sborník zachycuje široké spektrum názorů z oblasti teorie práva, právní historie, jednotlivých pozitivně-právních oborů i výuky práva.

Většina příspěvků je kritická a varuje před oslabováním demokracie, právní jistoty a nevymahatelností práva. Cesta nápravy ovšem nespočívá ve falešném ideologickém vidění sama sebe, ale v analýze vlastních chyb, respektování faktů a víře v právo a demokratické instituce.

 

Kontakt:  JUDr. Helena Jermanová  jermanov@ktp.zcu.cz

Dotazy:  doc. JUDr. František Cvrček, CSc.  f.cvrcek@worldonline.cz

 

Mezinárodní konference Krakow 2021

Webinar-Titul

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní on-line webinář / konferenci

Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)

konanou dne 7. října 2021.

Registrace účastníků se provádí elektronicky na webové stránce https://forms.office.com/r/pSCHYgD8yh. Bližší organizační informace včetně přístupového linku budou poskytnuty přihlášeným.

Jednacím jazykem je angličtina.

Webinář / konference je součástí společného visegrádského projektu „Continuity and Discontinuity of Pre-war Legal Systems in Post-war Successor States (1918-1939)“, na kterém se podílejí právnické fakulty Jagellonské univerzity v Krakově, Univerzity v Szegedu a Trnavské univerzity v Trnavě, jejichž vědečtí pracovníci vystoupí v rámci akce se svými příspěvky.

Webinar-Visegrad

 

The Programm of Webinar:

Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)

Kraków, October 07, 2021 (on-line)

 09.00 Opening of the Webinar

 Continuity and Discontinuity (Chair: dr. habil. Norbert Varga)

 09.10-09.30 JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.JUDr. Tomáš Pezl, Ph.D. (University of West Bohemia)Continuity and Discontinuity in the inter-war law on the example of Czechoslovak Criminal Law

09.30-09.50 doc. JUDr. Petr Dostalík, Ph.D. (University of West Bohemia), Unwanted continuation. The Instituted of so-called versio in rem in the Austrian Civil Code and inter-war legal discussion in Czechoslovakia

09.50-10.10 Discussion

Successful Legislation (Chair: Dr. Vilém Knoll)

10.30-10.50 Dr. habil. Norbert Varga (University of Szeged)Introduction the Cartel Regulation in Hungary in the Interwar Period

10.50-11.10 doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD., Dr. Michal Tomin (Trnava University)Successful unification of the institute of adoption in the interwar Czechoslovakia

11.10-11.30 Dr. Máté Pétervári (University of Szeged)Changes of the Insolvency Law in Hungary in the Interwar Period

11.30-12.00 Discussion

Projects (Chair: dr habil. Maciej Mikuła)

 12.20-12.40 Dr. hab. Zdzisław Zarzycki (Jagiellonian University in Kraków)Attempts to codify the personal marriage law in the Second Polish Republic. A fiasco or perhaps a success?

12.40-13.00 JUDr. et PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (University of West Bohemia)Projects of unification of laws about advocacy and notariat in the first Czechoslovak republic (1918–1938)

13.00-13.20 Discussion

 Judiciary (Chair: prof. Tomáš Gábriš)

 14.20-14.40 Dr. Kristóf Szivós (University of Szeged)The Changes in the Right of Novelty in Hungarian Civil Procedure in the Interwar Period

14.40-15.00 Dr. Jakob Maziarz (Jagiellonian University in Kraków)Jury courts in inter-war Poland

15.00-15.20 Discussion

Comparative Studies (Chair: dr habil. Jan Halberda)

15.40-16.00 JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (Trnava University)Mental Illness as a Divorce Ground in the Czechoslovak Marriage Amendment and Comparison to Hungarian Law

16.00-16.20 prof. JUDr. et PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA (Trnava University)Slovak viewpoint on unification and codification efforts in Czechoslovakia

16.20-16.40 Dr. Krzysztof Bokwa (Jagiellonian University in Kraków)Civil Liability ex delicto: Austian Law – Hungarian Law – Polish Inter-war Law

16.40-17.00 Discussion

17.00 Summarizing of the Webinar

Sexuální násilí - pachatelé a oběti, mýty a realita

Add a new title here

ONLINE workshop pro studenty Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni

Termín: 4. 12. 2020 

9.00 h – 10.30 h (10.30 – 10.45 přestávka) 10.45 h – 12.15 h Program:

 1. Sexuální násilí – mýty a realita (1,5 hodiny)
 2. Specifika pomoci obětem sexuálně motivovaných trestných činů (1,5 hodiny)

Přednášející: Mgr. Veronika Ježková,  vedoucí právních služeb organizace proFem (Centra pro oběti domácího násilí a sexuálního násilí), ředitelka organizace Pro bono aliance.

 Anotace: Jakkoli je zřejmý určitý posun v nazírání společnosti, je sexuální násilí stále jevem opředeným mnoha mýty, předsudky a nepochopením, které ve svém souhrnu vedou k sekundární viktimizaci obětí sexuálního násilí, stigmatizaci a ztěžují přístup obětí ke spravedlnosti. 

V první části workshopu představíme nejběžnější mýty, které se k sexuálnímu násilí váží, navážeme jejich detailním rozborem a porovnáním s reálným stavem věcí, to vše za použití příkladů z naší praxe a dokumentu České televize natočené v rámci minisérie Otisky doby. Jaká jsou specifika, které s sebou nese pomoc obětem sexuálně motivovaných trestných činů a co naše legislativa a praxe těmto obětem ještě dlužní, o tom všem bude druhý blok workshopu.

Zajištěno on-line prostřednictvím ZOOM katedrou trestního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni (ikucerov@kfp.zcu.cz)

Topic: Sexuální násilí - pachatelé a oběti - mýty a realita

Time: Dec 4, 2020 09:00 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting:

https://cesnet.zoom.us/j/98548173494?pwd=NSt6NG5Ca3JkRjBrYlRyU2kxNXl1QT09

Meeting ID: 985 4817 3494

Passcode: 174319

 

 

 

Naděje právní vědy 2020

nadeje

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni

si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní on-line konferenci

NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2020

„Právní věda v praxi“

konanou dne 27. listopadu 2020

Odborné sekce:

 • Veřejné právo;
 • Soukromé právo;
 • Aplikační praxe;
 • Právní dějiny a teorie práva.

Jednací jazyky: čeština, angličtina, slovenština, němčina, polština.

Předpokládaná délka příspěvku je 15 minut. Z konference bude vydán recenzovaný sborník v tištěné podobě, termín odevzdání písemné formy příspěvku je 6. prosince 2020.

Konference je bez poplatku.

Organizační tým:

JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.
JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
Mgr. Bc. Kateřina Heřmanová
Mgr. Jakub Hablovič
JUDr. Vladislav Vnenk

Kontakt: Mgr. Jakub Hablovič, e-mail: hablovic@kfp.zcu.cz

Národní konference ELSA 2020

elsa2020

ELSA Plzeň připravila tradiční Národní konferenci, letos s podtitulem právo v kyberprostoru, která probíhala v pátek 6. a v sobotu 7. března 2020. Na konferenci si mohli účastníci poslechnout mnoho přednášek od praktiků i teoretiků z oboru. Mezi přednášejícími byli například i JUDr. Tomáš Sokol, doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M., nebo JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. Na konferenci se sjeli i studenti pražských, brněnských i olomouckých právnických fakult, kteří se ubytovali na koleji Borovská.

V jednacím sále Magistrátu města Plzeň proběl první den konference. Návštěvníci měli k přednáškám i doprovodný program. Během konference byla možnost malého občerstvení a po zakončení proběhla večeře v restauraci Na Spilce v plzeňském Pivovaru.

Druhý den přednášek se odehrál na právnické fakultě v přednáškové místnosti PC 408. Přednášky doplnil krátký oběd a vše zakončilo předávání diplomů potvrzujících účast.

Konference se zúčastnilo přes 70 lidí a proběhlo 10 přednášek, což dohromady představuje cca 20 hodin akademického programu.

Seznam přednášejících:

Pátek:
JUDr. Martin Janák
JUDr. Tomáš Sokol
Ing. Mgr. Jan Romportl, Ph.D.
Advokátní kancelář Accace Legal
Mgr. František Vinopal

Sobota:
JUDr. Ing. Pavel Cink, LL.M.
JUDr. Samuel Král
doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M. a JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M.
Aneta Schwarzová
Mgr. Igor Chalachan

 

Zaměstnanost a kontrola z hlediska pracovního práva 2019

Naděje právní vědy 2019

Přípravné řízení dnes a zítra 2019

Stát a právo v běhu času 2019

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni zve Vás na mezinárodní konferenci

Stát a právo v běhu času 2019

ve dnech 6. a 7. 6. 2019

na Fakultě právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň

Tematicky široce pojatá mezinárodní interdisciplinární konference, kdy vedle právních historiků, kteří budou jistě tvořit jádro vystupujících, uvítáme také účast právníků zabývajících se i dalšími odvětvími práva, historiků, archivářů, archeologů a dalších odborníků zabývajících se ve své vědecké práci problematikou související s vývojem státu a práva od jeho počátků až do současnosti. Cílem konference je na rozdíl od řady úzce tematicky zaměřených akcí umožnit vystupujícím prezentovat výsledky svého aktuálního výzkumu a současně také poskytnout platformu pro co nejširší setkání odborníků zajímajících se o historii práva a příbuzné obory. Konference je připravována jako dvoudenní, kdy vedle samotných konferenčních zasedání bude připraven také kulturně-společenský program. Předpokládaná délka příspěvků je cca 15 min. Z odevzdaných příspěvků bude sestaven recenzovaný sborník..

Jednací jazyky: čeština, slovenština, polština, němčina, angličtina

Přihlášky spolu s anotacemi konferenčních příspěvků prosíme vyplnit elektronicky nejpozději do 24. 5. 2019
                  na adrese:

Ubytování není zajišťováno ani hrazeno. Doporučujeme hotely v okolí sídla fakulty – přehled je dostupný např. na: https://www.plzen.eu/turista/ubytovani-a-gastronomie/.

Konferenční poplatek: Kč 1.250,-- nebo EUR 50,--

Konferenční poplatek v korunách (Kč 1.250),-- prosíme zaplatit do 31. 5. 2019 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4811530257/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4811530257
IBAN: CZ8101000000004811530257
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Konferenční poplatek v eurech (EUR 50,--) prosíme zaplatit do 31. 5. 2019 na účet vedený u Komerční banky,
č. ú. 4845500267/0100
Variabilní symbol: 324003
Konstantní symbol: 0308
Zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Údaje pro platby ze zahraničí:
Příjemce / Beneficiary: Zapadoceska univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Czech Republic
Bank transfer to: Komerční banka, a.s., Goethova 1, 305 95 Plzeň, Czech Republic
SWIFT address: KOMBCZPPXXX
číslo účtu / account number: 4845500267
IBAN: CZ0401000000004845500267
Bankovní kód / Bank Code: 0100
Variabilní symbol / Variable symbol: 324003
Konstantní symbol / Constant symbol: 0308
Zpráva pro příjemce / Details of payment: příjmení a jméno / Name and Surname
Poplatek / Charges-details: OUR

Za organizační tým

                         JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.JUDr. Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.             

Kontakt: Hana Slavíková
               telefon: 377 637 259
               e-mail: slavikh@kpd.zcu.cz