Publikační činnost

Publikační činnost - 2022

KNOLL, V. "napřed swým otwořitým listem ? má odpowědieti". Několik poznámek k problematice odpovědnictví. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
DOSTALÍK, P. Actio de in rem verso. An Unwanted Continuity. The Doctrine of versio in rem in the Austrian Civil Code and Interwar Legal Discussion in Czechoslovakia. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2022, roč. 15, č. 2, s. 203-214. ISSN: 2084-4115
 
BALÍK, S. Advokát Linhart a solicitátor Hrubý před porotou. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
BALÍK, S. Aféra notáře Dra Huga Patsche. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 4-20. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání v časech covidu. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
DVOŘÁK, T. Akcie po novele zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 33/2020 Sb.. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 73-98. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
WOLFOVÁ, J. Aktuálnost exekučního řádu z r. 1896. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
PAVLÁTOVÁ, J. Aktuální problematika pracovního práva v měnících se společenských poměrech. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
MAISNEROVÁ, K. Aktuální výzvy českého exekučního práva optikou přeměny informačního a digitálního prostředí. Bratislava, 2022.Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022
 
KNOLL, V. Albrecht Nothaft ? tvůrce rodové domény ve stínu Chebu a Lucemburků. Cheb, 2022.700. let od zástavy města Chebu a Chebska Janu Lucemburskému
 
HOŠKOVÁ, Ž. Analýza abstraktních aktů upravujících právní postavení pacienta v detenci v psychiatrických léčebnách v ČR. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
MIMRA, M. Analýza vývoje hospodářské kriminality. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
DOČKAL, M. Aspekty vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
ČERNÝ, M. Bartoloměj z Brescie a jeho právní dílo. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
ČERNÝ, M. Bavorské zemské výstavy. In In memoriam Zdeněk Masopust. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 90-98. ISBN: 978-80-261-1072-9
 
PODOLA, J. Bílý muž ve stínu. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
MAISNEROVÁ, K. Civil execution in the post-covid period. Trap, revolution or challenge?. In Proceedings of the 15th International Scientific Conference: European Forum of Entrepreneurship 2022. "Coronavirus Pandemic Effects on the Economy in 2022: A Challenge or New Opportunities?". Praha: NEWTON College, a. s., 2022. s. 105-113. ISBN: 978-80-87325-58-2
 
ČERNÝ, M. Civilní kanonický proces ve středověku. Ústí nad Labem, 2022.12. sjezd českých historiků. Profesní setkání historiček a historiků České republiky
 
KNOLL, V. PEZL, T. Continuity and Discontinuity of Czechoslovak Interwar Law. Basic Introduction of the Topic with an Example of Criminal Law. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2022, roč. 15, č. 2, s. 179-201. ISSN: 2084-4115
 
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Controversial settings in platform economy. How do the courts and the administrative authorities assess algorithmic management?. Amsterdam, 2022.Reshaping work 2022 Conference
 
KOTROUŠOVÁ, D. Corporal Punishments as a Mean of Upbringing vs. Children?s Rights in the Czech Republic. Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium, 2022, roč. 23, č. 1, s. 211-231. ISSN: 1588-7901
 
RADVAN, M. HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. BOHÁČ, R. Czech Republic. In History and Taxation. The Dialectical Relationship between Taxation and the Political Balance of Power.. Amsterodam: IBFD, 2022. s. 221-241. ISBN: 978-90-8722-775-3
 
VRBA, V. Czechoslovakia and Israel's War of Independence. Brno, 2022.6th Historical Jewish Law Moot Court ? The Rabbinic Tribunal of Prague Prague & Brno
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. ANDERLOVÁ, S. BÁRKOVÁ, D. NOCAR, J. Daňové právo de lege lata. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022, 150 s. ISBN: 978-80-7380-881-5
 
BÁNYAIOVÁ, A. Dobré mravy a excesivní úroky z prodlení. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 21-37. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
PROFELDOVÁ, T. Does Undisputed Jurisdiction of Arbitral Tribunal Also Provide Parties with Effective Control Mechanism from Side of Courts?. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, 2022, roč. 12, č. 2022, s. 63-92. ISSN: 2157-9490
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Doručování písemností v pracovněprávních vztazích. Soukromé právo, 2022, roč. 10, č. 1, s. 7-14. ISSN: 2533-4239
 
ŠPAČKOVÁ, D. Dozorování staveb dle smluvních podmínek FIDIC. Brno, 2022.Dozorování Brno 2022
 
WOLFOVÁ, J. Exekuce cenných papírů. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 423-438. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
KOUTENSKÝ, O. Exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 3, s. 24-32. ISSN: 1805-1081
 
MAISNEROVÁ, K. Exekuce v éře postcovidové - past, revoluce nebo výzva?. Praha, 2022.Evropské fórum podnikání 2022. Přetrvávající koronavirová krize a její vliv na ekonomiku v roce 2022 - výzvy nebo nové příležitosti?
 
PAPEŽ, P. Historický exkurz do vývoje společnosti s ručením omezeným na našem území ve světle vývoje dalších vybraných obchodních společností. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
DOČKAL, M. Historie a vývoj komanditní společnosti a komparace její právní úpravy v Obecném obchodním zákoníku se současným právním stavem. Košice, 2022.Míľniky právneho vývoja v Európe po prvej svetovej vojne
 
BENEŠOVÁ, E. Home office - přežije i v pocovidové době?. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
UHRINOVÁ, A. Home office ze zahraničí a jeho úskalí. Práce a mzda, 2022, roč. 70, č. 4, s. 31-35. ISSN: 0032-6208
 
KNOLL, V. Institut boření hradů a jeho aplikace v praxi ve světle několika příkladů z Chebska a okolí. 2022.VIII. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka. Křivoklát 2022
 
BÁRKOVÁ, D. International Comparison of Tax Systems. 2022.
 
ŠTIKA, M. Jak dál po novele exekučního řádu. In Sborník z odborné kongresu Právní prostor 2022: Nové vize v právu. Ostrava: ATLAS consulting, spol. s r.o., 2022. s. 19-23. ISBN: 978-80-7624-036-0
 
SPURNÝ, R. SPURNÁ, K. Jak je to s prekérností spoluvlastnictví?. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 344-361. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
PAULY, J. Jak jsme hledali sportovní právo. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 251-262. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
ŠTIKA, M. Jaké jsou předpoklady zastavování tzv. marných bagatelních exekucí?. Advokátní deník, 2022, roč. neuveden, č. 7.2.2022, s. nestránkováno. ISSN: 2571-3558
 
MAISNEROVÁ, K. K povinnosti oprávněného předložit směnku v exekučním řízení. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1805-1081
 
HURDÍK, J. K roli obecné části v systému soukromého práva. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 155-170. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
BREZINA, P. Karl N. Llewellyn a jeho realistický UCC. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 58-72. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
CHRENEK, T. Korporace - aktuální právní pojetí v historickém kontextu. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 2-8. ISSN: 1210-8278
 
KOTROUŠOVÁ, D. Legal Position of a Child Living in Marriage, Registered Partnership and Cohabitation: Comparison within the Czech Law. Miskolc, 2022.?Children Rights ? Family Values ? Parental Custody? - International Webinar Conference for Doctoral Students,
 
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Life-work balance na rodičovské dovolené a inspirace ze států EU. Univerzitní centrum Telč, 2022.COFOLA 2022
 
PAPEŽ, P. Liniové stavby a koupě či darování nemovité věci. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 6, s. 11-21. ISSN: 1210-8278
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Mahr a jeho proměny v čase. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
ŠTIKA, M. Milostivé léto II ? komentář k vybraným částem normy. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 3, s. 12-21. ISSN: 1805-1081
 
UHRINOVÁ, A. Monitoring of employees and its legal limits in the Czech Republic. Helsinki, Finland, 2022.NNLLS Conference II - The new age of control and surveillance in labour law
 
BÁNYAIOVÁ, A. Nařízení nutných zabezpečovacích prací osobě, která tvrdí, že není vlastníkem stavby - problémy k řešení. Stavební právo - bulletin, 2022, roč. 26, č. 1, s. 59-62. ISSN: 1211-6386
 
ŠTIKA, M. Nejvýznamnější legislativní změny exekučního práva od 1.1.2022. Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 1, s. 20-25. ISSN: 1805-0824
 
VAVERA, F. Neotřesitelnost daktyloskopie. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 378-392. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
VODIČKOVÁ, E. Neplatnost a neúčinnost právních jednání v insolvenčním řízení se zřetelem k soudobým judikaturním trendům. Košice, 2022.Košické dni súkromného práva IV. Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva
 
UHRINOVÁ, A. Nové podoby nelegální práce v EU. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
MIFEK, J. Náležitosti znaleckého posudku podle § 28 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a následné řízení o přestupku podle § 39 odst. 1 písm. k) tohoto zákona. Košice, 2022.Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2022
 
PULKRÁBEK, Z. Námitka promlčení (kacířská miniatura). In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 310-315. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
VALEŠ, V. Návrh německé nouzové ústavy z roku 1923. Právnické listy, 2022, roč. Neuveden, č. 1, s. 24-27. ISSN: 2533-736X
 
ŠÍMA, A. Něco zajímavostí z práva (nejen) rybářského. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 362-377. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
PRUNNER, P. Několik otázek k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 7, s. 257-261. ISSN: 1210-6410
 
PSUTKA, J. Několik poznámek k pojmovému vymezení res extra commercium - aneb každá res není věc. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 279-295. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
RABAN, P. Několik zamyšlení nad obsahem pojmu "obchodní právo". In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 316-343. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
VÍTEK, J. HOLEJŠOVSKÝ, J. LAVICKÝ, P. BODEČKOVÁ, J. BREJCHOVÁ, G. BRIM, L. ČERNÝ, M. ČUHELOVÁ, K. DOBROVOLNÁ, E. DVOŘÁK, B. HANDLAR, J. HORECKÝ, J. HULMÁK, M. HURDÍK, J. JANOUŠEK, M. KOUKAL, P. LASÁK, J. PAVLOK, P. KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M. PONDIKASOVÁ, T. RONOVSKÁ, K. RUBAN, R. SIGMUNDOVÁ, M. ŠLEJHAROVÁ, M. TŮMA, P. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2022, 2262 s. ISBN: 978-80-7400-852-8
 
KOCINA, J. Odklony v trestním řízení proti právnickým osobám. Bulletin advokacie, 2022, roč. Neuveden, č. 4, s. 15-21. ISSN: 1210-6348
 
MRÁZEK, O. Odposlechy jako důkazní prostředek v trestním řízení z pohledu soudní judikatury. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
UHRINOVÁ, A. KRÁLÍK, O. Odpovědnost zaměstnanců za škodu způsobenou organizační složce státu v kontextu novely zákona o majetku ČR. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 294-298. ISSN: 1210-6410
 
JANÁK, M. Oprávnění Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky (OAMP) k učinění právního úsudku ohledně výkonu nelegální práce. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 171-178. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
DITTRICH NEKLOVÁ, M. Pandemie COVID-19 a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele pro porušení povinností zaměstnancem. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Pes jako objekt daňověprávních vztahů v ČR. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 140-154. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
BÁRKOVÁ, D. Podvojný charakter účetního práva. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 38-57. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
DVOŘÁK, T. Podíl člena obchodní korporace ve společném jmění manželů. In Pocta Milaně Hrušákové. Praha : C.H.Beck, 2022, s. 13-28. ISBN: 978-80-7400-859-7
 
JANDOVÁ, H. Povaha rozhodnutí o nárocích na náhradu nemajetkové újmy z titulu práva na ochranu osobnosti. Soudní rozhledy, 2022, roč. 28, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1211-4405
 
BENEŠOVÁ, E. BUREŠOVÁ, K. Pracovněprávní vztahy ve vysokoškolském prostředí. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 8, s. 289-294. ISSN: 1210-6410
 
JANÁK, M. Praktická právní úskalí kolektivního vyjednávání při pluralitě odborových organizací. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
VRBA, V. Praktikum ke studiu českých a československých právních dějin do roku 1918 + od 1918 do roku 1989. Právnické listy, 2022, roč. 2022, č. 1, s. 33. ISSN: 2533-736X
 
ŠEJDL, J. Princip praedia vicina esse debent v pramenech římského práva. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Principy horního práva ve Slezsku. In In memoriam Zdeněk Masopust. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2022. s. 201-208. ISBN: 978-80-261-1072-9
 
ŠEJVL, M. Problémy s obyčejem: Právně-teoretická reflexe prvorepublikové literatury o obyčeji. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
FIALA, J. Proces předání moci ve Spojených státech amerických v kontextu prezidentských voleb roku 2020. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
MACH, O. Projevy rodičovské (ne)odpovědnosti na sociálních sítích. Praha, 2022.Civilistické pábení 2022 ? Civilní právo a nové technologie
 
VALEŠ, V. PALEČKOVÁ, A. Právní dějiny Svobodného státu Bavorsko v letech 1918-1933 v dokumentech. 1. vyd. Praha : AGAMA poly-grafický ateliér, s.r.o., 2022, 219 s. ISBN: 978-80-908248-1-2
 
PETŘÍKOVÁ, L. Právní postavení československých legií v Rusku v letech 1914 ? 1920. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
KOTROUŠOVÁ, D. Právní povaha změny pohlaví. Košice, 2022.Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2022
 
KOTROUŠOVÁ, D. Právní povaha změny pohlaví. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
NOVOTNÝ, J. Právní úprava franchisingu dle DCFR. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 2, s. 29-35. ISSN: 1210-8278
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Právo na obhajobu osob mladších 15 let v souvislosti se spácháním činů jinak trestných. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
FOREJTOVÁ, M. JEDLIČKA, P. ČIHÁK, P. GŘÍBKOVÁ, P. DEJMEK, A. Právo v Plzni. 2022.
 
KYBIC, P. LEGO, J. Psycho aneb úvahy nad jedním rozhodnutím ESLP. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 211-224. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (1.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 1, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (2.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 2, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2021 (3.). Rodinné listy, 2022, roč. 11, č. 3, s. 26-32. ISSN: 1805-0824
 
KOUTENSKÝ, O. Převedení věci do vlastnictví jiného po zahájení exekučního řízení. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 3, s. 29-34. ISSN: 1210-8278
 
PROFELDOVÁ, T. Relationship between the EU Law and Constitutional System of Member States - Did EU Cross the Line?. Czech Yearbook of International Law, 2022, roč. 13, č. 2022, s. 111-135. ISSN: 2157-2976
 
NOVOTNÝ, M. Rodinný fideikomis Schliků na bývalých panstvích Kopidlno a Staré Hrady. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
MACH, O. Sociální sítě aneb nezapomněli jsme na nejlepší zájem dítěte?. Košice, 2022.Súťaž o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti
 
MACH, O. Sociální sítě aneb nezapomněli jsme na nejlepší zájem dítěte?. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
ŠPAČKOVÁ, D. Soudní výklad smluvních podmínek FIDIC. Smluvní závazek či náhrada škody?. Silnice a železnice, 2022, roč. 17, č. 1, s. 90-92. ISSN: 1801-822X
 
PSUTKA, J. Společné jmění manželů v judikatorní retrospektivě ? aneb stručný příspěvek k problematice kontinuity dřívější rozhodovací praxe v poměrech stávající úpravy. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 67-79. ISSN: 0323-0619
 
ŠTIKA, M. Stručný výčet legislativních změn exekučního práva od 1. 1. 2022. Právo a rodina, 2022, roč. 24, č. 1, s. 23-24. ISSN: 1212-866X
 
Knoll, V. Vostrá, Z. Psutka, J. Volf, M. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 11.07.2022 - 11.07.2022.
 
Knoll, V. Valentová, V. Stát a právo v běhu času 2022. Plzeň, 23.06.2022 - 24.06.2022.
 
NEMANSKÝ, J. Stává se doložka ?sine obligo? zbytečnou?. Komorní listy, 2022, roč. 14, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1805-1081
 
JANDOVÁ, H. Tečka nebo otazník za dvojkolejnou právní úpravou náhrady nemajetkové újmy na zdraví v českém právním řádu. Bratislava, 2022.Bratislavské právnické fórum 2022
 
VINTROVÁ, M. The Catholic Church in the Czech Republic and Sexual Abuse of Minors. The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II, 2022, roč. 12, č. 1, s. 95-109. ISSN: 2083-8018
 
KOTROUŠOVÁ, D. The History of Legal Regulation of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Belgrade, 2022.Iustoria 2022 ? ?Law, Health and Medicine?: Third Student Conference on Legal History
 
KOTROUŠOVÁ, D. The Relationship and Differences Between Surrogacy and Adoption in the Czech Republic. Budapešť, 2022.I. ASCEA - Annual Scientific Conference of the Central European Academy
 
VNENK, V. Usnesení o zahájení trestního stíhání v ústavněprávních souvislostech. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 18, s. 636-640. ISSN: 1210-6410
 
ŠPAČKOVÁ, D. HLAVATÝ, J. Vady a poruchy mostních konstrukcí a jejich řešení v rámci státní příspěvkové organizace ŘSD v návaznosti na smluvní podmínky FIDIC. Praha, 2022.Vady a poruchy na stavbách ŘSD ČR
 
WOLFOVÁ, J. Velká novela exekučního řádu minula svůj cíl. Obchodní právo, 2022, roč. 31, č. 4, s. 17-28. ISSN: 1210-8278
 
SCHWARZOVÁ, A. Virtuální měny ? obsah pojmu, právní povaha, regulace a možná úskalí. Telč, 2022.Konference Cofola 2022
 
LIŠKA, P. Vkladní knížka jako cenný papír. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 225-241. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
PEJCHAL GRÜNWALD, V. Vláda práva a majetek. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 274-278. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
ŠTIKA, M. Vybrané instituty novely exekučního práva s účinností od 1.1.2022. Právní rozhledy, 2022, roč. 30, č. 5, s. 165-171. ISSN: 1210-6410
 
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Vybrané otázky soukromého a pracovního práva ve vztahu k práci na digitálních platformách a v metaverse. Univerzitní centrum Telč, 2022.COFOLA 2022
 
Bárková, D. Machová, A. Zahradníková, J. Vybrané účetní problémy. Plzeň, 07.04.2022 - 07.04.2022.
 
HROMADA, M. Vystačíme si se zákoníkem práce při náhradě újmy v pracovním právu?. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 129-139. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
KOUTENSKÝ, O. Využití nových technologií při provádění exekuce. Praha, 2022.Civilistické pábení - Civilní právo a nové technologie
 
KNOLL, V. Vzpomínka na JUDr. Mgr. Václava Valeše, Ph.D.. Právnické listy, 2022, roč. Neuveden, č. 1, s. 37-38. ISSN: 2533-736X
 
NOVÁKOVÁ, V. Výklad pojmu hrubá nedbalost ve vztahu k žadateli o nezbytnou cestu ve světle současné teorie a praxe. Bratislava, 2022.Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2022
 
ŠPAČKOVÁ, D. Výstavba mostních konstrukcí a jejich oprava dle smluvních podmínek FIDIC. Praha, 2022.Diagnostika a správa mostů 2022. Diagnostické průzkumy předpjatých mostů ve správě ŘSD ČR
 
MACHOVÁ, A. ZAHRADNÍKOVÁ, J. Věcný záměr nového zákona o účetnictví a digitalizace účetnictví. Košice, 2022.Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) pre rok 2022
 
MACHOVÁ, A. ZAHRADNÍKOVÁ, J. Věcný záměr nového zákona o účetnictví a digitalizace účetnictví. Plzeň, 2022.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
KOTROUŠOVÁ, D. Who Is And Who Should Be a Parent?. Edinburgh, 2022.Edinburgh Postgraduate Law Conference 2022 - Back to the Future:The Law in an Age of Uncertainty
 
NOVOTNÝ, J. Zajištění a konfiskace majetku v trestním řízení. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2022. s. 241-252. ISBN: 978-80-7408-239-9
 
UHRINOVÁ, A. Zaměstnanecké benefity a jak na ně - sestavení funkčního portfolia. Práce a mzda, 2022, roč. 70, č. 7-8, s. 11-15. ISSN: 0032-6208
 
MOLÁK, S. ŠTIKA, M. Zastavování tzv. marných bagatelních exekucí ? výkladový komentář. Soudce, 2022, roč. 24, č. 2, s. 7-16. ISSN: 1211-5347
 
DVOŘÁK, T. Zastoupení člena společenství vlastníků jednotek na zasedání shromáždění. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2022, roč. 68, č. 2, s. 195-207. ISSN: 0323-0619
 
VRBA, V. Zbrojovka Brno, státní podnik - krátký exkurs do poválečného obchodu se zbraněmi. Plzeň, 2022.Stát a právo v běhu času 2022
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Zkušenosti z Bílého kruhu bezpečí a s poradenstvím pro studenty. Brno, 2022.Právní úprava studia na vysoké škole a právní rámec poskytování poradenských služeb na vysoké škole
 
ŠTIKA, M. Změny exekučního práva od 1. 1. 2022 ? stručný výklad. Právní prostor, 2022, roč. Neuveden, č. 3.1.2022, s. Nestránkováno. ISSN: 2336-4114
 
NOVOTNÝ, J. Zneužití postavení v bankovním (obchodním) styku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2022, roč. 7, č. 1, s. 62-75. ISSN: 2533-4387
 
PAULY, J. Zpráva z nejsmutnějších, úmrtí prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdiny, DrSc.. Právnické listy, 2022, roč. Neuveden, č. 1, s. 39-40. ISSN: 2533-736X
 
FOREJTOVÁ, M. Ústavní deficity procesu zpeněžování obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 99-116. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
VNENK, V. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky a úvahy de constitutione ferenda. Praha, 2022.Ústava České republiky v reflexi tří desetiletí
 
WIPPLINGEROVÁ, M. Úvahy nad řízením o některých otázkách fyzických osob. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 393-422. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
HROMADA, M. České republice hrozí prodlení s transpozicí aktuálních směrnic EU. Znojmo, 2022.Metamorfózy práva ve střední Evropě VII. Jde nám ještě o demokracii a právo?
 
LOJEK, A. VALENTOVÁ, V. Řády směnečné vratislavské. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 242-250. ISBN: 978-80-261-1082-8
 
HRADEC, M. Šetření pojistné události. In Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s. 117-128. ISBN: 978-80-261-1082-8
 

Publikační činnost - 2021

BALÍK, S. "Nadvýroba" právníků v období první republiky a pokusy o její řešení. In Republika právníků. Praha : Academia, 2021, s. 107-117. ISBN: 978-80-200-3193-8
 
HABLOVIČ, J. KNOLL, V. PEZL, T. "when Jewish blood flows...". The Story of the Czechoslovak Brigade for Israel. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
 
VINTROVÁ, M. Absolutione pluribus una simul. Historie a praxe tzv. společného rozhřešení. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 84-3, s. 47-57. ISSN: 1211-1635
 
HROMADA, M. Aktuality pracovněprávní judikatury Nejvyššího soudu ČR za poslední dva roky. Praha, 2021.10. odborná konference k pracovnímu právu: Pracovní právo v době postcovidové
 
WOLFOVÁ, J. Aktuální pojetí nezávislosti a nestrannosti soudního exekutora pohledem Ústavního soudu ČR. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
CHALOUPKA, R. Blankosměnka a oprávnění věřitele plynoucí z dohody o směnečném vyplňovacím právu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 4, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
 
PLESNÍKOVÁ, B. Bohuslav Ečer ? významná osobnost českého i mezinárodního práva a jeho úloha v rámci Norimberského soudního tribunálu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
CHRENEK, T. Cenné papíry jako zajišťovací instrument. Praha, 2021.Vymáhání pohledávek a jejich zajištění
 
ŠTIKA, M. Chráněný účet (č. 38/2021 Sb.) ? komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2021, 33 s. ISBN: 978-80-7552-380-8
 
ŠTIKA, M. Chráněný účet pohledem nových povinností plátců mzdy. Práce a mzda, 2021, roč. 69, č. 9, s. 11-15. ISSN: 0032-6208
 
HRDINA, A. Co se (ne)změnilo rekodifikací kanonického trestního práva hmotného. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 3, s. 13-28. ISSN: 1211-1635
 
KOTROUŠOVÁ, D. Cohabitation and Assisted Reproduction in the Czech Republic and in the European Context. Brno, 2021.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Cohabitation and Assisted Reproduction in the Czech Republic and in the European Context. In COFOLA 2021. Conference for Young Lawyers - Part 2. Brno: Masaryk University, 2021. s. 34-52. ISBN: 978-80-210-9981-4
 
KNOLL, V. PEZL, T. Continuity and Discontinuity in the inter-war law on the example of Czechoslovak Criminal Law. Kraków, 2021.Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)
 
KOTROUŠOVÁ, D. Corporal Punishments as a Mean of Upbringing vs. Children?s Rights in the Czech Republic. Miskolc, 2021.Children's Rights vs. Parental Responsibility - international doctoral conference webinar
 
HO BA, H. Definice terorismu. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 74-88. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
VALEŠ, V. Deggendorf a jeho temná legenda. Historicko-právní studie. 1. vyd. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021, 358 s. ISBN: 978-80-7465-519-7
 
MIKUŁA, M. GÁBRIŠ, T. KNOLL, V. VARGA, N. Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939). 2021.
 
STREJCOVÁ, A. Discrimination perpetrated by ATS systems in perspective of both contemporary and proposed EU law. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021 - Právní věda v praxi
 
BĚLOHLÁVEK, A. Dlužník a jeho budoucnost. Praha, 2021.Insolvence 2021
 
SCHWARZOVÁ, A. Důstojná smrt - aktuální právní úprava v České republice a vybraných státech v zahraničí a úvahy de lege ferenda. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
SPOUSTA, J. Eroze západních demokratických hodnot. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 20-73. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
ŠTIKA, M. Exekuce v praxi. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2021, 288 s. ISBN: 978-80-7380-835-8
 
BREZINA, P. Formalizmus pri tvorbe práva - kreslíme mapu práva správne?. In Tvorba a výklad práva v podmienkach právneho pluralizmu. Bratislava: Wolters Kluwer, 2021. s. 55-63. ISBN: 978-80-7676-231-2
 
VALENTOVÁ, V. Historický vývoj volebního práva českých žen v kontextu zákona č. 121/1920 Sb. z. a n.. In Notitiae Novae Facultatis Iuridicae Universitatis Matthiae Belii Neosolii Ročník XXV.. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 477-487. ISBN: 978-80-557-1919-1
 
NOVOTNÝ, J. Hlasování per rollam ve společnosti s ručením omezeným podle právní úpravy účinné ode dne 1. 1. 2021. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 3, s. 285-295. ISSN: 2533-4387
 
HABLOVIČ, J. Home office - práce na dálku dle podmínek § 317 zákoníku práce. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2021, roč. 67, č. 2, s. 37-47. ISSN: 0323-0619
 
KARTUSOVÁ, A. Hybridní hrozby - fenomén v oblasti válek 21. století. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 89-102. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
KOPECKÝ, M. BALOUNOVÁ, J. Inovace výuky správního práva - nové stavební právo. 2021.
 
Kopecký, M. Balounová, J. Inovace výuky správního práva - nové stavební právo. Plzeň, 17.09.2021 - 17.09.2021.
 
HANZLOVÁ, K. Institut civilního manželství v Tunisku. Košice, 2021.Košické dni súkromného práva III
 
HANZLOVÁ, K. Institut civilního manželství v Tunisku. In Košické dni súkromného práva III.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2021. s. 376-383. ISBN: 978-80-574-0024-0
 
ŠTIKA, M. Jak tzv. krizová legislativa (Lex Covid justice I, II a III) ovlivnila legislativní očekávání věřitele při úhradě pohledávky. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 9, s. 21-28. ISSN: 1210-8278
 
ŠTIKA, M. Jak zasáhne do právního řádu Konfuzní novela exekučního práva?. Česká justice, 2021, roč. Neuveden, č. 30.12.2021, s. Nestránkováno.
 
JAREŠ, A. Jednání orgánů obcí prostřednictvím videokonference. Brno, 2021.České právo a informační technologie
 
FOREJTOVÁ, M. BURIÁNOVÁ, P. VNENK, V. PEZL, T. VOSTRÁ, Z. VOKROJOVÁ, R. Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014?2020. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2021, 180 s. ISBN: 978-80-7676-145-2
 
STRAUS, J. VAVERA, F. Ján Jesenský, jeho přínos pro kriminalistiku. Právnické listy, 2021, roč. Neuveden, č. 2, s. 4-7. ISSN: 2533-736X
 
HODA, D. K novele Listiny základních práv a svobod v rámci práva bránit život i se zbraní. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
ADAMOVÁ, K. LOJEK, A. Ke koncepci korporativního (stavovského) státu. In Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 493-503. ISBN: 978-80-7598-982-6
 
KRUTINA, V. Kritická analýza vybraných nástrojů regulace znečišťování ovzduší silniční dopravou. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
LEJČKO, J. Kryptoměny a jejich právní rozměr v České republice. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Krátce k ústavnosti podmínek změny pohlaví v České republice v kontextu věci X. a Y. proti Rumunsku. Rodinné listy, 2021, roč. 10, č. 3, s. 25-28. ISSN: 1805-0824
 
CHMELÍK, J. KYBIC, P. STOČESOVÁ, S. Letecké nehody. Metodika postupu při zásahu na místě letecké nehody a při ohledání. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, 226 s. ISBN: 978-80-261-1008-8
 
JAREŠ, A. Lze odvolat tajemníka úřadu městské části?. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 454-465. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
MAISNEROVÁ, K. Manželství jako monogamní svazek muže a ženy?. Rodinné listy, 2021, roč. 10, č. 5-6, s. 35-37. ISSN: 1805-0824
 
MAISNEROVÁ, K. Mediace jako úleva pro justici. Soudce, 2021, roč. 23, č. 7-8, s. 33-35. ISSN: 1211-5347
 
PULKRÁBEK, Z. Mezi pravidly a libovůlí (poznámky k individuální spravedlnosti). In Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec...!. Brno : Masarykova univerzita, 2021, s. 185-202. ISBN: 978-80-210-9937-1
 
MACH, O. Mimořádná úhrada zdravotních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle ust. § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
LOJEK, A. AKIN, R. Modern Devletleri?n Oluşum Süreci?nde Si?inma Hakki- Kisa Tari?hi? Yolculuk. Tekirda? Nam?k Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021, roč. 2, č. 1, s. 297-305. ISSN: 2717-9621
 
DVOŘÁK, T. Možnosti legislativního řešení správy domu podle § 1189 O.Z. právnickou osobou de lege ferenda - malá úvaha o velkém problému. In Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec ...!. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, s. 327-337. ISBN: 978-80-210-9937-1
 
MATOUŠEK, R. Možnosti uspokojení výlučného dluhu manžela ze společného jmění manželů. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 3, s. 25-30. ISSN: 1805-1081
 
HRDINA, A. Méně známé téma: řeholní kanovnice. Revue církevního práva ? Church Law Review, 2021, roč. 27, č. 1, s. 13-21. ISSN: 1211-1635
 
FOREJTOVÁ, M. Nad poslední směrnicí EU v oblasti terorismu: Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 135-158. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
PSUTKA, J. Naděje právní vědy 2021. Právnické listy, 2021, roč. Neuveden, č. 2, s. 30. ISSN: 2533-736X
 
Knoll, V. Psutka, J. Hablovič, J. Vnenk, V. Vrba, V. Kotroušová, D. Hanzlová, K. Heřmanová, K. Naděje právní vědy. Právní věda v praxi 2021. Plzeň, 26.11.2021 - 26.11.2021.
 
BURIÁNOVÁ, P. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 3, s. 69-70. ISSN: 1210-6348
 
PAPEŽ, P. Navýšení základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným ve vztahu ke společníkovi, kterému soud zjistil úpadek a řešení jeho úpadku je realizováno oddlužením. In NADĚJE PRÁVNÍ VĚDY 2020. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 221-232. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
URBAN, M. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 230/2014. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 159-172. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
VNENK, V. Nejlepší zájem dítěte ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/20, aneb (nemilé) překvapení v převaze námitky politické úvahy zákonodárce. Právní rozhledy, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 179-183. ISSN: 1210-6410
 
HRDINA, A. Neostrý pojem Augustinovy Řehole. Revue církevního práva, 2021, roč. 27, č. 83-2, s. 47-55. ISSN: 1211-1635
 
VODIČKOVÁ, E. Neplatnost právních jednání v insolvenčním řízení ve světle současné judikatury. Praha, 2021.Insolvence 2021
 
Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň, 2021., ISBN: 978-80-261-0921-1,
 
KOLÁŘ, V. Neurčitá lhůta ?bez zbytečného odkladu? a její reálné aplikační obtíže. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021. Právní věda v praxi
 
KOUTENSKÝ, O. Náklady exekuce uhrazené před doručením vyrozumění o zahájení exekuce povinnému. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1805-1081
 
SLOVÁK, M. Náležitosti vazebního rozhodnutí v ústavněprávních souvislostech. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021. Právní věda v praxi
 
NOVOTNÝ, J. Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2021, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN: 2533-4387
 
UHRINOVÁ, A. Několik poznámek k výpovědi z důvodu porušení povinností zaměstnancem. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 292-304. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
PAULY, J. Několik vět o vynikajícím pedagogovi, vědci, kolegovi a skvělém člověku. Právnické listy, 2021, roč. 2021, č. 2, s. 26-27. ISSN: 2533-736X
 
HOBL, J. Některé otázky rozhodování o styku s dítětem v případě uvězněného rodiče. Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 4-8. ISSN: 1805-0824
 
KOTROUŠOVÁ, D. O domněnce otcovství k dítěti narozenému z umělého oplodnění ženy neprovdané. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 23-24, s. 814-822. ISSN: 1210-6410
 
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
KOTROUŠOVÁ, D. Obcházení zákona o specifických zdravotních službách a občanského zákoníku: Achillova pata české právní úpravy asistované reprodukce. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
SVOBODA, K. SMOLÍK, P. LEVÝ, J. BÍLÝ, M. DOLEŽÍLEK, J. HRNČIŘÍK, V. HROMADA, M. PODANÝ, J. PŘIDAL, O. ŠEBEK, R. Občanský soudní řád. 3. vyd. Praha : C.H. Beck, 2021, 1834 s. ISBN: 978-80-7400-828-3
 
KNOLL, V. HABLOVIČ, J. KOTROUŠOVÁ, D. PSUTKA, J. VNENK, V. VRBA, V. Ohlédnutí za 10. konferencí Naděje právní vědy v Plzni. 2021.
 
SVOBODA, J. Omezení svobody pohybu z důvodu ochrany přírody a krajiny. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
PSUTKA, J. On some issues of providing urgent health care in the border area of the Czech Republic and Germany in the light of the current national and international regulations. The Lawyer Quarterly - International Journal for Legal Research, 2021, roč. 11, č. 3, s. 493-505. ISSN: 1805-8396
 
NOVOTNÝ, M. Organization of Railway Transport of Czechoslovak Brigade 1948?1949 to Israel. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Osvojení dětí osobami stejného pohlaví a registrovanými partnery. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
HOŠKOVÁ, Ž. Otázky spojené s právní povahou provozního řádu zdravotnického zařízení v souvislosti s právem na svobodný přístup k informacím. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
ŠTIKA, M. Pojednání o institutu chráněného účtu se zaměřením na povinnosti a pravomoci soudu. Soudce, 2021, roč. 23, č. 7-8, s. 26-32. ISSN: 1211-5347
 
HRADEC, M. Pojistné podvody. Transport magazín, 2021, roč. Neuveden, č. 4, s. 17-19. ISSN: 2533-3666
 
HRADEC, M. Pojištění rizik. Transport magazín, 2021, roč. Neuveden, č. 3, s. 19-20. ISSN: 2533-3666
 
BUREŠOVÁ, K. Polemika s expertním názorem na regulaci náhradního mateřství v České republice. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 37-47. ISSN: 0323-0619
 
KOTROUŠOVÁ, D. Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen III.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Popírání domněnky otcovství vázané na souhlas k provedení umělého oplodnění: otazníky české právní úpravy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 126-140. ISBN: 978-80-557-1933-7
 
CHRENEK, T. Porušení péče řádného hospodáře ? subjektivní, nebo objektivní odpovědnost za škodu?. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 181-187. ISSN: 0323-0619
 
VNENK, V. Povaha zálohy na insolvenční řízení zahájené ze strany věřitele v kontextu zásady vigilantibus iura scripta sunt. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 710-715. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
PROFELDOVÁ, T. Povinnosti a limity pravomoci soudů při posuzování rozhodčí smlouvy. Praha, 2021.Civilistické pábení 2021 - Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním
 
PROFELDOVÁ, T. Povinnosti a limity pravomoci soudů při posuzování rozhodčí smlouvy. In Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním: Speciální problémy. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, s. 293-301. ISBN: 978-80-7676-244-2
 
JAREŠ, A. Povinné subjekty mají při poskytování informací povinnost spolupracovat s žadateli. Revue pro právo a technologie, 2021, roč. 12, č. 24, s. 125-134. ISSN: 1804-5383
 
HROMADA, M. Pracovněprávní vztahy v recentní judikatuře Nejvyššího soudu. In Pracovní právo 2021. Sociální právo v době (post)covidové. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, ediční středisko v nakladatelství Eva Rozkotová, 2021. s. 128-134. ISBN: 978-80-7630-016-3
 
HEŘMANOVÁ, K. Problematika prevence v pracovním právu v kontextu prevence rizik. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 8, s. 295-299. ISSN: 1210-6410
 
HODA, D. Problematika práva udělení amnestií ve světle amnestií udělených Vladimírem Mečiarem na Slovensku. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 121-134. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
HOŠKOVÁ, Ž. Problémy právní úpravy zákona o silničním provozu v kontextu pracovněprávního poměru řidiče nákladního automobilu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
PRUNNER, P. Problémy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém právním řádu. Bánská Bystica, 2021.Právne rozpravy On-Screen
 
PRUNNER, P. Problémy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém právním řádu. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 174-186. ISBN: 978-80-557-1933-7
 
BÁNYAIOVÁ, A. Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2021, 229 s. ISBN: 978-80-7676-117-9
 
VALEŠ, L. Profesor Josef Macek - český demokrat, ekonom a politolog v dějinách 20. století. Brno, 2021., ISBN: 978-80-263-1671-8, Odborná konference ?Českoslovenští národohospodáři a jejich odkaz dnešku? k 60. výročí úmrtí Karla Engliše
 
VALEŠ, L. Profesor Josef Macek - český demokrat, ekonom a politolog v dějinách 20. století. In Českoslovenští národohospodáři a jejich odkaz dnešku. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2021. s. 87-120. ISBN: 978-80-263-1671-8
 
BALÍK, S. Projects of unification of laws about advocacy and notariat in the first Czechoslovak republic (1918?1938). Kraków, 2021.Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)
 
KNOBLOCH, J. Promlčení nároku ze smlouvy o zápůjčce peněz neúročené a bez sjednání doby vrácení zápůjčky. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021. Právní věda v praxi
 
KOCINA, J. Promlčení zástavního práva a nařízení prodeje zástavy. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 16-20. ISSN: 1210-6348
 
MALAST, J. Prvky atypičnosti v organizaci veřejné správy. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2021, roč. 67, č. 4, s. 131-144. ISSN: 0323-0619
 
ŠTIKA, M. První den roku 2022 přinese legislativní změny exekučního práva. Advokátní deník, 2021, roč. Neuveden, č. 30.12.2021, s. Nestránkováno. ISSN: 2571-3558
 
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
STREJCOVÁ, A. Právní a etické aspekty online výuky v ČR s důrazem na použití audiovizuálních přenosů. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
ŠTIKA, M. Právní pojednání o chráněném účtu. Zpravodaj Jednoty českých právníků, 2021, roč. Neuveden, č. 3, s. 52-62. ISSN: 2464-5982
 
PRUNNER, P. Právní úprava dovolené po 1. 1. 2021 a některé otázky související s jejím čerpáním. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 19, s. 680-682. ISSN: 1210-6410
 
Knoll, V. Pezl, T. Právněhistorické souvislosti československé pomoci při vzniku Státu Izrael - nové obzory. Plzeň, 09.11.2021 - 09.11.2021.
 
VRBA, V. Právo jako hra: Metoda koheze hry v právu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
VRBA, V. Právo jako hra: Metoda koheze hry v právu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
ŠTIKA, M. Průvodce právní úpravou chráněného účtu. Soukromé právo, 2021, roč. 9, č. 7-8, s. 60-64. ISSN: 2533-4239
 
KNOLL, V. GERSDORFOVÁ, Z. Páni z Hradce a korunovační klenoty. Příběh plný otázek. Křivoklát, 2021.VII. ročník kastellologické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka Křivoklát 2021
 
PSUTKA, J. Péče o jmění nezletilého dítěte. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2021, 476 s. ISBN: 978-80-7400-829-0
 
FOREJTOVÁ, M. BURIÁNOVÁ, P. VNENK, V.Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (1.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 1, s. 21-27. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2020 (2.). Rodinné listy, 2021, roč. 9, č. 2, s. 18-25. ISSN: 1805-0824
 
VRBA, V. Přičitatelnost jednání v kontextu společné havárie. Obchodněprávní revue, 2021, roč. 13, č. 2, s. 116-123. ISSN: 1803-6554
 
VALENTOVÁ, V. Přínos Jarmily Veselé, první docentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy trestněprávní vědě meziválečného období. In Republika právníků. Praha : Academia, 2021, s. 329-340. ISBN: 978-80-200-3193-8
 
KULAWIAK, P. Přípravné jednání - užitečný nástroj nebo jen nadbytečné ustanovení?. FPR ZČU, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
KNÖDLOVÁ, L. Radiační havárie jaderné elektrárny v České republice. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 231-252. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
POTUŽÁK, D. Reforma společného evropského azylového systému - nařízení Dublin IV. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 191-213. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
PAULY, M. Rozhodnutí Rady EU - žaloba České republiky ve světle rozhodnutí o relokaci a žaloby s ním související. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 214-230. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Rozsudek pro uznání z pohledu judikatury soudů. In Naděje právní vědy 2020. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 333-344. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
KOPECKÝ, M. BALOUNOVÁ, J. Self-Government Activities of Professional Chambers ? Legislation and Application (with a Focus on the Conditions of the Czech Republic). Prawo, 2021, roč. Neuveden, č. 333, s. 85-100. ISSN: 0524-4544
 
DVOŘÁK, T. Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2021, roč. 67, č. 3, s. 7-36. ISSN: 0323-0619
 
KNOLL, V. BALÍK, S. GERSDORFOVÁ, Z. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Menhart z Hradce a ukrytí korunovačních klenotů na hradě Velhartice. Občanské sdružení Hrad, z.s., 2021.
 
BALÍK, S. KNOLL, V. VALENTOVÁ, V. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Neoprávněné poskytování právních služeb a rozbor pojmů používaných v minulosti pro subjekty tímto způsobem právní služby poskytující. Česká advokátní komora, 2021.
 
HURDÍK, J. Společnost odpovědnosti (odpovědná společnost) a soukromé právo. Právnické listy, 2021, roč. 2021, č. 1, s. 3-17. ISSN: 2533-736X
 
CHUPÁČ, M. Spotřebitelský úvěr - limity úrokových sazeb z hlediska soudní judikatury. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
ADAMOVÁ, K. Spravedlnost a její atributy ve výtvarném umění. Soudce, 2021, roč. 23, č. 6, s. 9-12. ISSN: 1211-5347
 
DVOŘÁK, T. Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata. Košice, Slovenská republika, 2021.
 
DVOŘÁK, T. Správa společných částí nemovitosti v bytovém spoluvlastnictví bez vzniku právnické osoby v právním řádu České republiky de lege lata. In Košické dni súkromného práva III.. Košice: Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 29-37. ISBN: 978-80-574-0024-0
 
BUREŠOVÁ, K.Strategie proti diskriminaci LGBTIQ lidí. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1210-6410
 
DOČKAL, M. Střet exekučního a vyvlastňovacího řízení. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1805-1081
 
CHRENEK, T. Svěřenský fond - glosa k jeho místu v českém právním řádu v kontextu vývoje trustu. Obchodní právo, 2021, roč. 30, č. 7-8, s. 31-37. ISSN: 1210-8278
 
HANZLOVÁ, K. Syrská ústavní reforma: cesta k řešení krize?. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy: Právní věda v praxi 2021
 
VNENK, V. Systematika právních principů a malá poznámka k funkci právních principů za mimořádných stavů. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 3-19. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
PSUTKA, J. The impact of the adoption of the Framework Agreement between the Czech Republic and Germany on cross-border cooperation in the field of emergency medical services on the organization and provision of emergency medical services in the Czech Republic. Czech yearbook of public & private international law, 2021, roč. 12, č. 12, s. 444-454. ISSN: 1805-0565
 
SEKERÁK, M. VALEŠ, L. Two steps forward, one step back: transformation of higher education policy and reforms in the Czech Republic. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 2021, roč. 25, č. 3, s. 79-83. ISSN: 1360-3108
 
DOSTALÍK, P. Unwanted continuation. The Instituted of so-called versio in rem in the Austrian Civil Code and inter-war legal discussion in Czechoslovakia. Kraków, 2021.Difficult Heritage: Interwar Codification Movement in Central and Eastern Europe (1918-1939)
 
MACH, T. Vademecum of International Investment Law. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2021, 156 s. ISBN: 978-80-261-1061-3
 
PAPEŽ, P. Velká novela zákona o obchodních korporacích (společnost s ručením omezeným). Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto pohledem aplikační praxe. Obchodněprávní revue, 2021, roč. 13, č. 4, s. 285-290. ISSN: 1803-6554
 
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva. Soudce, 2021, roč. 23, č. 10, s. 10-20. ISSN: 1211-5347
 
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto ? komentovaný právní výklad. Advokátní deník, 2021, roč. Neuveden, č. 18.10.2021, s. nestránkováno. ISSN: 2571-3558
 
ŠTIKA, M. Veřejnoprávní milostivé léto ? zjednodušený právní výklad. Právní prostor, 2021, roč. Neuveden, č. 21.10.2021, s. nestránkováno. ISSN: 2336-4114
 
ŠIMKA, K. Veřejné opatrovnictví jako úkol veřejné moci vykonávaný ve veřejném zájmu soukromoprávní metodou právní regulace aneb mnoho povyku pro (skoro) nic. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 11, s. 34-36. ISSN: 1210-6348
 
LIŠKA, P. Vkladní knížka jako účet. In Pocta prof. Janu Hurdíkovi k 70. narozeninám. Základní otázky života, práva a vůbec ...!. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, s. 703-715. ISBN: 978-80-210-9937-1
 
BÁRKOVÁ, D. Vliv judikátů na formování studentů právnické fakulty. In Judikatura a její vliv na účetnictví. Praha: Nakladatelství Oeconomica, VŠE v Praze, 2021. s. 4-12. ISBN: 978-80-245-2435-1
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy. Bánská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll.
 
BYSZOWIECOVÁ, A. Vliv uzavření registrovaného partnerství na majetkoprávní vztahy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 32-46. ISBN: 978-80-557-1933-7
 
SCHWARZOVÁ, A. Vnímání pojmů "právo" a "spravedlnost" laickou veřejností. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 1127-1138. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
CHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN: 1805-1081
 
LAVICKÝ, P. WINTEROVÁ, A. DOBROVOLNÁ, E. DVOŘÁK, B. PULKRÁBEK, Z. Vybrané instituty obecné části návrhu věcného záměru CŘS. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 3, s. 77-88. ISSN: 1210-6410
 
BURIANOVÁ, V. Vybrané otázky související s rozhodováním soudu o střídavé péči a její aplikací v praxi. In Košické dni súkromného práva III. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 360-375. ISBN: 978-80-574-0024-0
 
BURIÁNOVÁ, P. Vybrané otázky související s vlastnictvím motorového vozidla nezletilým. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021 - Právní věda v praxi.
 
UHRINOVÁ, A. MENZELOVÁ, K. Vybrané způsoby monitoringu zaměstnance pracujícího z domova a jejich právní mantinely. In Sociální právo v době (post)covidové. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021. s. 86-105. ISBN: 978-80-7630-016-3
 
Bárková, D. Machová, A. Mašát, M. Zahradníková, J. Vybrané účetní problémy. Plzeň, 04.11.2021 - 04.11.2021.
 
KOCINA, J. Vyjádření k obžalobě a odměna obhájce. Bulletin advokacie, 2021, roč. Neuveden, č. 12, s. 19-21. ISSN: 1210-6348
 
DOČKAL, M. Vyvlastnění nemovité věci v zájmu soukromé osoby. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 24-29. ISSN: 1805-1081
 
RADA, O. Vznik zákonných věcných břemen a oprávnění zřizovat a provozovat telekomunikační rozvodné sítě ve světle nálezu Ústavního soudu III. ÚS 2498/19. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
HROMADA, M. Výběr z judikatury Nejvyššího soudu 2019-2021. Liblice, 2021.Pracovní právo 2021: Sociální právo v době (post)covidové
 
KOTROUŠOVÁ, D. Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství. Košice, 2021.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Význam souhlasu k provedení umělého oplodnění z pohledu určení a existence otcovství. In Košické dny súkromného práva III.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. s. 384-399. ISBN: 978-80-574-0024-0
 
KOTROUŠOVÁ, D. Význam věku a svéprávnosti pro přístup k metodám asistované reprodukce. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 137-158. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
VRBA, V. War of Independence arms and ammunitions contracts in the light of Czechoslovak Law. Plzeň, 2021.Interdisciplinary student conference on Czech-Israeli relations
 
Balík, S. Poledník, P. XVII. konference o historii advokacie. Plzeň, 12.11.2021 - 12.11.2021.
 
VALEŠ, L. Za Sávou Heřmanem. Fénix. Časopis Česko-čínské společnosti, 2021, roč. 22, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1214-7311
 
NOVOTNÝ, J. Zajištění a konfiskace majetku v trestním řízení. Praha, 2021.Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování
 
NEMANSKÝ, J. Zajištění pohledávek zástavním právem. Praha, 2021.Vymáhání pohledávek a jejich zajištění
 
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
MACH, O. Změna pohlaví jako právní fenomén. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
KOTROUŠOVÁ, D. Změnou zákona o mezinárodním právu soukromém o krok blíže manželství osob téhož pohlaví?. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy 2021. Právní věda v praxi
 
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik společenství vlastníků jednotek. Právní rozhledy, 2021, roč. 29, č. 6, s. 213-216. ISSN: 1210-6410
 
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Bratislava, 2021.Česko-Slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú prácu za rok 2021
 
HAJŠMAN, V. Zvláštní ochrana svědka v českém a italském právním řádu. Plzeň, 2021.Studentská vědecká odborná činnost na FPR ZČU ? soutěž
 
ADAMOVÁ, K. LOJEK, A. Zvod. In Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, s. 501-502. ISBN: 978-80-7380-813-6
 
VOSTRÁ, Z. Zákaz mučení a dalšího špatného zacházení v souvislosti s nestandardními bezpečnostními situacemi. In Nestandardní bezpečnostní situace: ústavní, mezinárodní a evropský pohled. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 103-119. ISBN: 978-80-261-0921-1
 
BOHÁČEK, M. DĚDIČ, J. GRMELOVÁ, N. HÁSOVÁ, J. KŘÍŽ, R. PIHERA, V. ŠTĚPÁNEK, P. ŠVARC, Z. VOTAVA, T. ZAHRADNÍKOVÁ, R. Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. 5. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, 516 s. ISBN: 978-80-7380-834-1
 
VALEŠ, V. BEJVANČICKÁ, A. Zákon výčtový (č. 298/1990 Sb.). In Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, s. 47-49. ISBN: 978-80-7380-813-6
 
VRBA, V. Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy. Banská Bystrica, 2021.Právne rozpravy on-screen lll
 
VRBA, V. Zákonné zástavní právo ve vztahu ke společné havárii: Komparativní pohled české a americké právní úpravy. In Právně rozpravy on-screen III. Sekcia súkromného práva. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2021. s. 324-337. ISBN: 978-80-557-1933-7
 
ADAMOVÁ, K. VALENTOVÁ, V. Zákony proti přepychu v Českém království. In Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, s. 138-141. ISBN: 978-80-7380-813-6
 
KOUTENSKÝ, O. Zánik účinků příkazu k úhradě nákladů exekuce. Plzeň, 2021.Naděje právní vědy - Právní věda v praxi 2021
 
JAREŠ, A. Zásada nediskriminace elektronického podpisu dle nařízení eIDAS v kontextu českého civilního procesu a judikatury. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, 2021.Naděje právní vědy 2021: Právní věda v praxi
 
MULÁK, J. VNENK, V. Zásada oficiality v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2021, roč. 9, č. 1, s. 44-55. ISSN: 1339-3995
 
LOJEK, A. Záští. In Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, s. 171-172. ISBN: 978-80-7380-813-6
 
FOREJTOVÁ, M. Ústavnost omezování svobody pohybu v kontextu pandemie COVID-19. In Pocta Karlu Klímovi k 70. narozeninám. Ústavnost jako kritérium právního řádu (národního i evropského). Praha : Wolters Kluwer ČR, Metropolitan University Prague Press, 2021, s. 165-176. ISBN: 978-80-7598-982-6
 
BURIÁNOVÁ, P. Úvahy nad právním jednáním nezletilých. In Naděje právní vědy 2020: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2021. s. 35-44. ISBN: 978-80-261-1007-1
 
Bárková, D. Machová, A. Mašát, M. Zahradníková, J. Účetnictví v době Covidu II.. Plzeň, 06.05.2021 - 06.05.2021.
 
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví v ČR a COVID-19. Košice, 2021.IV. Slovensko - České dni daňového práva
 
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví v ČR a COVID-19. In IV. Slovensko - České dni daňového práva. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2021. s. 56-68. ISBN: 978-80-574-0043-1
 
BĚLOHLÁVEK, A. Účinky insolvenčních (úpadkových) řízení na soudní a jiná řízení. Praha, 2021.Mezinárodní a evropské insolvenční právo
 
JAREŠ, A. Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. In Zastoupení. Specifika a kontext. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2021, s. 121-128. ISBN: 978-80-7598-867-6
 
ADAMOVÁ, K. Železná kráva. In Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2021, s. 527-528. ISBN: 978-80-7380-813-6
 
HRADEC, M. Životní pojištění. Transport magazín, 2021, roč. Neuveden, č. 5, s. 24-27. ISSN: 2533-3666
 

Publikační činnost - 2020

ŠTIKA, M. "Lex Covid" a jeho dopad na výkon rozhodnutí a exekuční řízení. Advokátní deník, 2020, roč. neuveden, č. 27.4.2020, s. nestránkováno.
 
VALEŠ, L. SALVETR, R. RAK, J. KOURA, P. MARCEL, J. ŘEHÁČEK, K. JIRÁK, J. FIŠER, M. FIALA, V. KŘÍŽ, M. 100. výročí vzniku Československa. Klatovy. 1. vyd. Klatovy : Městská knihovna Klatovy pro město Klatovy, 2020, 153 s. ISBN: 978-80-907785-1-1
 
KNOLL, V.. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 286 s. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání, zaměstnanost a konkurenční doložka. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 132-141. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
VRBA, V. . Airlift Czechoslovakia-Israel in the light of National Archives and Records Administration files. Plzeň, 2020.
 
Pezl, T. Aktuální i budoucí vývoj práva s ohledem na pandemii Covid 19. Plzeň (online), 11.12.2020 - 11.12.2020.
 
HROMADA, M. . Aktuální otázky nároků z pracovních úrazů a nemocí z povolání. Soudní rozhledy, 2020, roč. 26, č. 11-12, s. 351-353. ISSN: 1211-4405
 
PSUTKA, J.. Aktuální výzvy soukromého práva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 248 s. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
RABAN, P.. Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020.
 
ČERNÝ, M. Andrea Padovani. Quadri da una esposizione canonistica (dalle origini al 1917). Venezia: Marcianum Press, 2019, 144 s., ISBN 978-88-6512-621-9. Revue církevního práva, 2020, roč. 26, č. 2, s. 121-123. ISSN: 1211-1635
 
HABLOVIČ, J. Atypické pracovněprávní vztahy. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva: sborník příspěvků.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 169-180. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
FOREJTOVÁ, M. PEZL, T. KŘIVKA, T. KRAMER, U. BAHR, V. Best practice. Plzeň, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. PEZL, T. KŘIVKA, T. KRAMER, U. BAHR, V. Cestovní ruch/Tourismus. Plzeň, 2020.
 
ŠÍNOVÁ, R.., HAMUĹÁKOVÁ, K.., JURÁŠ, M.., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J.., PULKRÁBEK, Z.., ŠTEVČEK, M.. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 2. vyd. Praha : Nakladatelství C. H. Beck, 2020, 474 s. ISBN: 978-80-7400-787-3
 
JAREŠ, A. Click-through smlouvy jako způsob vzniku závazku. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 6, s. 23-27. ISSN: 2533-4239
 
BĚLOHLÁVEK, A. Conflict between wto legal acts and eu law in case law of the court of justice, with focus on gatt and trips agreements. Praha, 2020., ISBN: 978-80-88055-10-5, ISSN:2571-4074Právo v podnikání vybraných členský států EU. Sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference
 
BĚLOHLÁVEK, A. Conflict between wto legal acts and eu law in case law of the court of justice, with focus on gatt and trips agreements. In Právo v podnikání vybraných členských států EU. Sborník příspěvků k XII. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Troas, 2020. s. 165-171. ISBN: 978-80-88055-10-5 , ISSN: 2571-4074
 
HABLOVIČ, J. . Czechoslovak Brigade ? organization and training. Plzeň, 2020.
 
KNOLL, V.. Církev bojující aneb ozbrojení duchovní v Jeruzalémském království. In Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020, s. 219-223. ISBN: 978-80-7502-439-8
 
ČERNÝ, M.. Církev, právo a problematika odpustků ve středověku. In Acta historico-iuridicaPilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 25-43. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
PEZL, T. . Development of Jewish defence organizations. Plzeň, 2020.
 
ŠTIKA, M. . Dluhy podle "LEX COVID". Konkursní noviny, 2020, roč. 23, č. 5, s. 10-12. ISSN: 1213-4023
 
ŠIMKA, K. Dobrá praxe veřejné správy v oblasti právní. In Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 93-98. ISBN: 978-80-7598-048-9
 
PFEIFEROVÁ, J. . Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost. Bratislava, 2020.
 
PFEIFEROVÁ, J. . Dovolání ve španělském civilním procesu se zaměřením na suspenzivní účinek a prozatímní vykonatelnost. Plzeň, 2020.
 
PEZL, T. . Dělba pravomocí v EU v perspektivě krizové situace související s pandemií Covid-19. Plzeň, 2020.
 
MACH, T. . Elektronizace právních jednání a mezinárodní právo soukromé v české a slovenské republice v aplikační praxi přeshraničního právního styku.. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 10, s. 20-27. ISSN: 1210-8278
 
CVRČEK, F. NOVÁK, F. BERAN, K. DOSTALÍK, P. URBAN, M. HATINA, V. ŠEJVL, M. Elektronizace výuky práva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 120 s. ISBN: 978-80-261-0981-5
 
NOVOTNÝ, J. . Existuje ještě bankovní tajemství?. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 6, s. 33-40. ISSN: 1210-8278
 
KOTROUŠOVÁ, D.. Existuje právo na dítě? Aneb Osvojení = ?právo na dítě??. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 65-82. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
BYSZOWIEC, M. . Financial issues of emigration to Israel in the light of trial with the leadership of contra-state conspirational centre under the leadership of Rudolf Slánský. Plzeň, 2020.
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P.., ANDERLOVÁ, S.., BÁRKOVÁ, D.., NOCAR, J.., SEKNIČKA, P.., PAPOUŠKOVÁ, Z.., MRKÝVKA, P.., JANOVEC, M.., NECKÁŘ, J.., CZUDEK, D.., RADVAN, M.., KRUGEROVÁ, M.., SCHWEIGL, J.., PAŘÍZKOVÁ, I.., ŠRAMKOVÁ, D.. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 493 s. ISBN: 978-80-7380-796-2
 
VRBA, V.From Czechoslovakia to the State of Israel: Introduction to Legal Aspects of Czechoslovak Help to the State of Israel in 1947-1949. Vesnik pravne istorije/Herald of Legal History, 2020, roč. 1, č. 1, s. 323-338. ISSN: 2738-0955
 
CHMELÍK, J. Globalizace a terorismus. In Legislatíva EÚ a jednotlivých štátov EÚ v oblasti boja proti terorizmu: výzva pre Slovenskú republiku. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020. s. 101-123. ISBN: 978-80-7502-448-0
 
PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. HODINOVÁ, A. Hasiči - Překonání právních překážek v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. HODINOVÁ, A. PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. KRAMER, U. ETTL, G. Hasiči/Feuerwehr. Plzeň, 2020.
 
HEŘMANOVÁ, K.Historické proměny institutu služebnosti stezky, průhonu a cesty. Historia et theoria iuris, 2020, roč. 12, č. 3, s. 64-74. ISSN: 1338-0753
 
HEŘMANOVÁ, K. . Historické přeměny institutu služebnosti cesty, stezky a průhonu. Bratislava, 2020.
 
Kopecký, M., Balounová, J. Inovace výuky předmětů Správní právo 1 a Správní právo 2 v souvislosti se zaváděním práva na digitální služby. Plzeň, 17.09.2020 - 17.09.2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. Inter- a transsportovci aneb současný otazník ženských sportovních soutěží. In Naděje právní vedy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 121-132. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
HROMADA, M. Je ochrana subjektivních práv z pracovněprávních vztahů prostřednictvím nástrojů soukromého práva dostatečná?. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 83-96. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým aktuálním změnám v českém pracovním právu. In Gloria et honor et pax omni operanti bonum: (sláva, česť a pokoj čakajú každého, kto koná dobro): ab imo pectore: pocta doc. JUDr. Jánovi Matlákovi, CSc.. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2020. s. 29-35. ISBN: 978-80-7160-548-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. K vybraným aspektům pracovněprávní úpravy zaměstnanosti a kontrolní činnosti na trhu práce. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 3-32. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
 
CHMELÍK, J. Kamerový systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejich prostřednictvím opatřeny. In In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est. Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc. k 65. narodeninám. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020, s. 261-279. ISBN: 978-83-8111-156-0
 
HRDINA, A. . Katechismus římsko-katolického církevního práva (Nad jednou právní památkou). Revue církevního práva ? Church Law Review, 2020, roč. 26, č. 3, s. 47-53. ISSN: 1211-1635
 
ŠEJVL, M. . Když se práva berou vlažně: Přímá aplikace katalogu základních práv z Ústavní listiny v judikatuře prvorepublikového Nejvyššího správního soudu. Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 109-126. ISSN: 0231-6625
 
DVOŘÁK, T.Komentář k § 118-145 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 415-454. ISBN: 978-80-7598-656-6
 
DVOŘÁK, T.Komentář k § 151-184 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 455-526. ISBN: 978-80-7598-656-6
 
DVOŘÁK, T.Komentář k § 210-213 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 639-648. ISBN: 978-80-7598-656-6
 
DVOŘÁK, T.Komentář k § 214-302 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 649-757. ISBN: 978-80-7598-656-6
 
PAULY, J.Komentář k § 514-544 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 514 až 544). Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 1169-1229. ISBN: 978-80-7598-656-6
 
GOLA, M. . Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje. Bratislava, 2020.
 
GOLA, M. . Kritická analýza mezinárodní výměny daňových informací se zaměřením na dvoustranné právní nástroje. Plzeň, 2020.
 
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Bratislava, 2020.
 
KOTROUŠOVÁ, D. . Kritická reflexe vybraných aspektů manželství osob téhož pohlaví z pohledu rodinného práva. Plzeň, 2020.
 
JAREŠ, A. . Kryptoměny a občanské právo. Revue pro právo a technologie, 2020, roč. 11, č. 21, s. 21-46. ISSN: 1804-5383
 
VRBA, V. . Legal position of women in Czechoslovak army corps during and after the Second World War. Belgrade, 2020.
 
DRAŠTÍK, A. DURDÍK, T. FILIP, V. HORÁČEK, Z. JANOUŠKOVÁ, A. JIRSA, J. KAIZAR, O. KÜHN, Z. LEBL, O. ONDREJOVÁ, D. POKORNÁ, J. ŠTIKA, M. ZEZULKA, O.Lex COVID: Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, 218 s. ISBN: 978-80-7598-845-4
 
KNÖDLOVÁ, L. . Lex Covid (zák. č. 191/2020 Sb.). Plzeň, 2020.
 
KARTUSOVÁ, A. . Lidskoprávní otázky související s pandemií Covid-19. Plzeň, 2020.
 
JAREŠ, A. Lze v souladu s právem odvolat tajemníka úřadu městské části?. Plzeň, 2020.
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M.. Lékařský posudek vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb a skončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele. In Obrana pracovního práva. The Defence of Labour Law. Pocta prof. JUDr. Miroslavu Bělinovi, CSc.. Praha : C.H.Beck, 2020, s. 203-211. ISBN: 978-80-7400-588-6
 
KNOLL, V. . Machal or Gachal? Question of classification of Czechoslovak volunteers. Plzeň, 2020.
 
PODOLA, J. Maloloská ústava a okolnosti jejího vydání. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 107-115. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
PROFELDOVÁ, T. Mediation, Arbitration, and multi-tiered dispute resolution clauses: Is getting an award the same as getting paid?. Nassau, Commonwealth of The Bahamas, 2020.8th Annual Arbitration and Investment Summit 2020 ? Caribbean, latin America and Other Emerging Markets ?A Clear Vision for your Future?
 
Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň, 2020., ISBN: 978-80-261-0995-2,
 
TOMEŠ, M. VOSTRÁ, Z. MICHALCOVÁ, L. KLEČKOVÁ, M. KOMASOVÁ, S. MIČKA, P. NĚMEČKOVÁ, M. Metodika využití odborných kapacit pro posílení schopností složek IZS. 2020.
 
SPOUSTA, J. . Mimořádné ústavní situace. Plzeň, 2020.
 
VOLF, M.Možnosti a limity samostatnosti pobočného spolku. Plzeň, 2020.
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P.Místní poplatky jako nástroj financování územní samosprávy v České republice. In Interpolis 20. Banská Bystrica: Belianum, 2020. s. 363-370. ISBN: 978-80-557-1804-0
 
KNOLL, V.., HABLOVIČ, J.., VNENK, V.. Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 164 s. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
Knoll, V., Psutka, J., Hablovič, J., Vnenk, V., Heřmanová, K., Vrba, V., Buriánová, P. Naděje právní vědy. Právní věda v praxi 2020. Plzeň, 27.11.2020 - 27.11.2020.
 
JAREŠ, A. . Nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým dokumentem. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-18. ISSN: 2533-4239
 
PACÁK, V. . Neziskový sektor a územní samospráva. Bratislava, 2020.
 
PACÁK, V. . Neziskový sektor a územní samospráva. Plzeň, 2020.
 
HODA, D. . Nouzový stav v ústavní teorii. Plzeň, 2020.
 
VAVERA, F. Národní konference na téma "Právo v kyberprostoru". Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 43-44. ISSN: 2533-736X
 
BÁNYAIOVÁ, A. . Návrh nového stavebního zákona ? experiment pro vzduchoprázdno. Bulletin advokacie, 2020, roč. 2020, č. 7-8, s. 48-54. ISSN: 1210-6348
 
PSUTKA, J. Několik poznámek k "obecnosti" úpravy správy cizího majetku. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 158-176. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
PAVLÁTOVÁ, J. Několik poznámek k aktuálním pracovním sporům v ČR. In Bratislavské právnické fórum 2020. Pracovnoprávne spory. Bratislava: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 8-21. ISBN: 978-80-7160-560-7
 
PAULY, J. Několik poznámek k obecným aktuálním výzvám soukromého práva (slovo úvodem). In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 1-9. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
ČERNÝ, M.. Několik poznámek k právnímu životu v Čechách v 15. století. In Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. Praha : Nakladatelství Leges, s.r.o., 2020, s. 101-110. ISBN: 978-80-7502-439-8
 
PAULY, J. . Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu. Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 31-37. ISSN: 2533-736X
 
HOBL, J. . Některé otázky rozhodování o styku s dítětem při větší vzdálenost mezi bydlišti rodičů. Plzeň, 2020.
 
VRBA, V. . Některé právní aspekty smluv zakládajících československá svobodná přístavní pásma ve Svobodném a Hanzovním městě Hamburku. Brno, 2020.
 
DVOŘÁK, T. O obecném akcesorickém spoluvlastnictví. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 44-61. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
RABAN, P. ANDERLOVÁ, S. BALVÍNOVÁ, H. BÁNYAIOVÁ, A. BRADA, J. BUREŠOVÁ, K. DVOŘÁK, T. FICNER, T. FISCHEROVÁ, E. HÁK, J. KREJSOVÁ, Z. KRYM, L. NOVOTNÝ, J. OUTLÁ, A. PTÁČEK, P. ROZEHNAL, A. SCHLOSSBERGER, O. ŠIMÍČKOVÁ KRŮSOVÁ, M. ŠPAČKOVÁ, D. TLOUŠŤOVÁ, P. VÍTEK, J. ZAHRADNÍKOVÁ, R. ZÍTEK, A. Obchodní právo. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2020, 704 s. ISBN: 978-80-87713-19-8
 
VALEŠ, L.Období vrcholné normalizace v životě a díle spisovatele Miloslava Švandrlíka. In Znormalizováno. Československo v letech 1978?1985. Praha : ÚSTR, 2020, s. 50-69. ISBN: 978-80-88292-75-3
 
KOPECKÝ, M. MALAST, J. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Oblast správy ? stavební řízení. 2020.
 
KOPECKÝ, M. MALAST, J. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Oblast správy ? úložiště jaderného odpadu. 2020.
 
KOPECKÝ, M. MALAST, J. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. Oblast správy ? černé skládky. 2020.
 
PSUTKA, J. HRUŠÁKOVÁ, M. KRÁLÍČKOVÁ, Z. WESTPHALOVÁ, L. HRUŠÁKOVÁ, M. HULMÁK, M. KORNEL, M. KOŽIAK, J. KYSELOVSKÁ, T. SEDLÁK, P. ŠOHAJDOVÁ, L.Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. 2. vyd. Praha : C.H.Beck, 2020, 1205 s. ISBN: 978-80-7400-795-8
 
HANZLOVÁ, K. . Ochrana nájemce prostor sloužících podnikání v kontextu zákon č. 210/2020 Sb.. Plzeň, 2020.
 
SUCHÁ, J. . Ochrana zvířat vs. lidská práva - vybrané otázky. Plzeň, 2020.
 
JANÁK, M. . Odpovědnost ISP ve světle české judikatury. Plzeň, 2020.
 
VAVERA, F. ŠKODA, J.Ohledání místa činu v souvislosti s činností IZS. Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2020, 95 s. ISBN: 978-80-7616-078-1
 
BURIÁNOVÁ, P. . Omezující opatření související s pandemií COVID-19 v justici. Plzeň, 2020.
 
PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. HODINOVÁ, A. Operační centra - Překonání právních překážek v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. 2020.
 
KOCINA, J.Oprávnění advokáta vyhledávat, přověřovat, předkládat a navrhovat důkazy v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2020, roč. Neuveden, č. 10, s. 71-73. ISSN: 1210-6348
 
KOTOUN, A. . Organizace veřejné žaloby a její možné změny de lege ferenda. Bratislava, 2020.
 
KOTOUN, A. . Organizace veřejné žaloby a její možné změny de lege ferenda. Plzeň, 2020.
 
NOVOTNÝ, M. . Organization of railway transport of Czechoslovak Brigade for Israel. Plzeň, 2020.
 
ČERNÝ, M. . PAVLÍČEK, V. ? ČECHUROVÁ, J. ? LEDVINKA, V. ? HÁLEK, J. Přemysl Šámal kancléř prezident. Právněhistorické studie, 2020, roč. 50, č. 1, s. 93-95. ISSN: 0079-4929
 
FOREJTOVÁ, M. . Pandemie Covid-19 a právo v roce 2020. Plzeň, 2020.
 
DVOŘÁK, T. . Participace zaměstnanců některých dualistických akciových společností po 1.1.2021. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 9, s. 2-9. ISSN: 1210-8278
 
STRAUS, J. VAVERA, F.Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie. Kriminalistika, 2020, roč. 53, č. 2, s. 133-139. ISSN: 1210-9150
 
KNOLL, V. . Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech. Praha, 2020.
 
VĚTROVSKÝ, J. Pojem nepřímá diskriminace a podmínka zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe. In Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 34-45. ISBN: 978-80-7598-850-8
 
NEMANSKÝ, J. . Pokyn valné hromady ve smyslu § 51 odst. 2 ZOK a péče řádného hospodáře. Paneurópske právnické listy, 2020, roč. 3, č. 1, s. nestránkováno. ISSN: 2644-450X
 
FOREJTOVÁ, M. HODINOVÁ, A. PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. KRAMER, U. ETTL, G. Policie/Polizei. Plzeň, 2020.
 
ŠTIKA, M. Politici prosazují čistou krajskou teritorialitu. Česká justice, 2020, roč. Neuveden, č. 3.2.2020, s. Nestránkováno.
 
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Bratislava, 2020.
 
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Plzeň, 2020.
 
HOBL, J. . Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 5, s. 29-39. ISSN: 1210-8278
 
DOSTALÍK, P. ., KOČNAR, Š. . Postavení zástavního věřitele v nové české právní úpravě: detence nebo držba?. Forum Iuris Europaeum, 2020, roč. 8, č. 1, s. 5-11. ISSN: 2644-4364
 
VALENTOVÁ, V.. Postavení, odpovědnost a ochrana zvířat v historickoprávním diskursu - vývoj právní úpravy na českém území. In Acta historico-iuridicaPilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 223-230. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
KOPECKÝ, M. BALOUNOVÁ, J. Postupy k zavádění digitalizace veřejné správy. 2020.
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Potvrzení o zaměstnání a jeho význam při uplatnění na trhu práce. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 237-255. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
MALAST, J. Požadavek "plného vyhovění" jako prostředek ke zvýšení efektivity řízení?. In Inovácie v administratívnom konaní: zrýchl'ovanie - elektronizácia - participácia. Bratislava: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 77-83. ISBN: 978-80-7160-564-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. . Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva. Bratislava, 2020.
 
ČERNÝ, M.Prague synodic preachments, their legal resources and manuscript distribution. Several brief comment on the periphery of a large topic. In Sacri canones editandi: Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, s. 230-237. ISBN: 978-80-558-1630-2
 
HOLEJŠOVSKÝ, J.. Praktikum civilního procesu. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020.
 
KALNÝ, M. ROZEHNAL, A. BAJURA, J. ELISCHER, D. HURDÍK, J. KINDL, M. KRÁLÍK, M. Praktikum občanského práva hmotného. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, 279 s. ISBN: 978-80-7380-805-1
 
BENEŠOVÁ, E. Praxe studentů středních škol v soukromém sektoru. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 97-108. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
HEŘMANOVÁ, K.. Principles of Real Estate Registration in Czech and English law. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2020, roč. X. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020. s. 1432-1438. ISBN: 978-80-87952-32-0
 
BÁNYAIOVÁ, A. Prodlení a jeho následky. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 10-29. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
DVOŘÁK, T. . Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2020, roč. 27, č. 13-14, s. 473-480. ISSN: 1210-6410
 
VNENK, V.Projev zásady vigilantibus iura v insolvenčním právu. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 88-93. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
MULÁK, J. ., VNENK, V. . Projevy zásady kontradiktornosti v českém trestním a civilním procesu. Studia Iuridica Cassoviensia, 2020, roč. 8, č. 2, s. 70-80. ISSN: 1339-3995
 
ŠEJVL, M. . Proč lze opatření v pandemické krizi charakterizovat jako policejní a co z toho plyne?. Brno, 2020.
 
KNAIZL, Z. Práva a povinnosti realitního zprostředkovatele. Plzeň, 2020.
 
ŠEJVL, M. . Práva jako vylučující důvody. Brno, 2020.
 
HO BA, H. . Právní jistota, převídatelnost práva a vládní protipandemická opatření. Plzeň, 2020.
 
ŠIMKA, K. Právní souvislosti fungování veřejné správy. In Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 71-81. ISBN: 978-80-7598-048-9
 
ČERNÝ, M. . Právník a básník Cinus z Pistoie aneb od glosátorů ke komentátorům. Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 2, s. 3-10. ISSN: 2533-736X
 
ČERNÝ, M.Právo a krize v dobách moru ? několik poznámek. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 112-126. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
BALOUNOVÁ, J. Právo na digitální službu - krok správným směrem?. In INOVÁCIE V ADMINISTRATÍVNOM KONANÍ: ZRÝCHĽOVANIE ? ELEKTRONIZÁCIA ? PARTICIPÁCIA. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 34-43. ISBN: 978-80-7160-564-5
 
Hrubá Smržová, P. Právo ve zdravotnické a ošetřovatelské péči. Plzeň, 21.09.2020 - 21.09.2020.
 
ŠTIKA, M. Průvodce po Lex Covid - exekuce. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 6, s. 2-6. ISSN: 2533-4239
 
KNOLL, V.., KAREL, T.. Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století. In Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. České Budějovice : Národní památkový ústav, územní památková správa České Budějovice, 2020, s. 49-59. ISBN: 978-80-87890-31-8
 
BUREŠOVÁ, K. . Předpokládaná hodnota jako základní stavební kámen veřejné zakázky. Obchodní právo, 2020, roč. 29, č. 3, s. 27-35. ISSN: 1210-8278
 
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (1.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 1, s. 26-28. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. ., VNENK, V. ., BURIÁNOVÁ, P. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (2.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 2, s. 26-32. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (3.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 3, s. 22-28. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (4.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 39-43. ISSN: 1805-0824
 
VRBA, V. . Přičitatelnost následku s ohledem na institut společné havárie v českém právním řádu. Bratislava, 2020.
 
VRBA, V. . Přičitatelnost následku s ohledem na institut společné havárie v českém právním řádu. Plzeň, 2020.
 
VRBA, V. Přičitatelnost následku s ohledem na institut společné havárie v českém právním řádu. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 218-233. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
VĚTROVSKÝ, J.Případ Marshallových ostrovů a posouzení existence sporu před Mezinárodním soudním dvorem. In Pokojné řešení sporů v mezinárodním právu. Praha : Česká společnost pro mezinárodní právo, 2020, s. 104-116. ISBN: 978-80-87488-37-9
 
FOREJTOVÁ, M.Příspěvek ke snaze o demokratizaci Kosovské republiky. In Právo jako multidimenzionální fenomén. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 180-186. ISBN: 978-80-7380-797-9
 
BALÍK, S. Rakouské zákonodárství na ochranu dlužníků, spotřebitelů a nájemců v období I. světové války. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 96-111. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
MUZIKÁŘOVÁ, L. . Referendum o zákazu hracích automatů ve městě Jablonec nad Nisou. Plzeň, 2020.
 
VOSTRÁ, Z.. Reflexe vývoje ústavně-právního postavení politických stran v České republice. In Acta historico-iuridica Pilsensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 231-240. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
POTUŽÁK, D.. Reforma společného evropského azylového systému. In Naděje právní vedy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 109-119. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
MACH, T. . Rizika sjednávání rozhodčích doložek a český právní řád. Buletin slovenskej advokacie, 2020, roč. 26, č. 11, s. 33-40. ISSN: 1335-1079
 
HEŘMANOVÁ, K. . Rozhodování o nákladech řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 7, s. 245-250. ISSN: 1210-6410
 
HROMADA, M. . Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. Bratislava, 2020.
 
HROMADA, M. Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. In Bratislavské právnické fórum 2020. Pracovnoprávne spory. Bratislava: Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. s. 28-32. ISBN: 978-80-7160-560-7
 
HODINOVÁ, A. . Rozsudek pro uznání vydaný v důsledku fikce uznání dle § 114b o.s.ř.. Bratislava, 2020.
 
HODINOVÁ, A. . Rozsudek pro uznání vydaný v důsledku fikce uznání dle § 114b o.s.ř.. Plzeň, 2020.
 
HODINOVÁ, A. Rozsudek pro uznání z pohledu judikatury soudů. Plzeň, 2020.
 
BENEŠOVÁ, E. Sdílené pracovní místo. Nalezne místo u českých zaměstnavatelů, o to více v době nouzového stavu?. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 144-155. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
VALEŠ, V.. Sedmero církevněrestitučních studií. 1. vyd. Plzeň : TCF Print, s.r.o., 2020, 110 s. ISBN: 978-80-906278-9-5
 
DVOŘÁK, T. . Shromáždění delegátů družstva. Právní rozhledy, 2020, roč. 28, č. 5, s. 153-162. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Smlouva o výkonu funkce členů volených orgánů obchodních korporací ve světle nejnovější judikatury. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 153-168. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
VYORALOVÁ, T. Směnečné právní předpisy 18. století - inspirace či kořeny právní úpravy českého směnečného práva. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Stát a právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 241-257. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
JANÁK, M. Souběh výkonu funkcí ve světle aktuální judikatury. In Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 181-191. ISBN: 978-80-261-0975-4
 
ŠTIKA, M. . Soudní přezkum pandemických opatření a ústavní konformita Lex Covid (výkon rozhodnutí, exekuce). Plzeň, 2020.
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Soudní řízení na neplatnost rozvázání pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. In Bratislavské právnické fórum 2020. Pracovnoprávne spory. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 13-21. ISBN: 978-80-7160-560-7
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. . Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. Bratislava, 2020.
 
VALEŠ, V. BALÍK, S. KNOLL, V.Souhrnná výzkumná zpráva projektu Majetková dispozice s pozemky města České Budějovice vůči římskokatolické církvi. Magistrát města České Budějovice, 2020.
 
NOVOTNÝ, J. . Soukromoprávní dopady navrhované změny zákona o zbraních a střelivu. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2020, roč. 5, č. 1, s. 16-30. ISSN: 2533-4387
 
WOLFOVÁ, J. . Současné pojetí nezávislosti soudního exekutora. Plzeň, 2020.
 
KOTROUŠOVÁ, D.., VRBA, V.. Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. In Ochrana, prevencia a zodpovednosť v právných vzťahoch. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. s. 226-241. ISBN: 978-80-8152-871-2
 
VRBA, V. ., KOTROUŠOVÁ, D. . Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. Košice, 2020.
 
PULKRÁBEK, Z. BENEŠOVÁ, E. NACHTIGAL, J. RACKOVÁ, D.Specifické otázky organizace notářství ve vybraných zemích západní a střední Evropy. Notářská komora v Plzni, 2020.
 
VRBA, V. Společná havárie a COVID-19?. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020. s. 764-770. ISBN: 978-80-7160-576-8
 
MALAST, J. . Společné řízení o přestupcích ? vždy ve prospěch pachatele?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2020, roč. 66, č. 2, s. 145-158. ISSN: 0323-0619
 
BYSZOWIEC, M. Společný nájem bytu manžely. Plzeň, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. HODINOVÁ, A. PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. KRAMER, U. ETTL, G. Spolupráce integrovaného záchranného systému a přidružených organizací/Blaulichte. Plzeň, 2020.
 
ŠEJVL, M. Spor o jazyková práva cizinců před prvorepublikovým Nejvyšším soudem a Nejvyšším správním soudem. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 179-208. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T., Vavera, F., Volf, M. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 18.08.2020 - 18.08.2020.
 
Knoll, V. Vostrá, Z. Psutka, J. Volf, M. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 01.07.2021 - 01.07.2021.
 
HEŘMANOVÁ, K. . Stěžejní zásady katastru nemovitostí v anglickém právu. Plzeň, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. BURIÁNOVÁ, P. VNENK, V. Surrogacy in selected case law of the European court of human rights. Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2020, roč. 11, č. 11, s. 73-86. ISSN: 1805-0565
 
HANZLOVÁ, K.Své brány Libanone otevři - tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 110 s. ISBN: 978-80-261-0948-8
 
CHMELÍK, J. Teoretické základy místa činu. In Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminologie, forenzných a bezpečnostných vied v teorii a praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 170-185. ISBN: 978-80-7380-829-7
 
WOLFOVÁ, J. Teritorialita soudních exekutorů. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 234-247. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
BALÍK, S.Tragický příběh advokáta Samuela Nagla. Komorní listy, 2020, roč. 12, č. 4, s. 15-18. ISSN: 1805-1081
 
VALEŠ, L.., BRIX, R.., ČERNĚNKO, T.., HUDÁKOVÁ, J.., LOUDA, T.., MACHYNIAK, J.., MIKUŠ, D.., PAPCUNOVÁ, V.., PETRÁŠ, J.., PREŠINSKÝ, L.., ŠIKULA, M.., VANDROVCOVÁ, J.., ŽÁRSKA, E.. Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2020, 183 s. ISBN: 978-80-7556-068-1
 
ŠIMKA, K. Trendy v rozvoji veřejné správy v oblasti právní. In Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 146-152. ISBN: 978-80-7598-048-9
 
ADAMOVÁ, K. Typologie panovníků v historii. In Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 307-314. ISBN: 978-80-7380-797-9
 
BÁRKOVÁ, D. . Universidad de Vigo, Spain; February 10-14, 2020. 2020.
 
SMRŽOVÁ, P.Urbura. In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2020, s. 108-110. ISBN: 978-80-7380-795-5
 
ADAMOVÁ, K.Vdání. In Encyklopedie českých právních dějin. XX. svazek, Vá-Volba.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 126-127. ISBN: 978-80-7380-802-0
 
KOCINA, J. Velká novela trestních předpisů: Aktuální otázky dohody o vině a trestu. Bulletin advokacie, 2020, roč. 11, č. 11, s. 17-19. ISSN: 1210-6348
 
PEZL, T. KŘIVKA, T. Veřejná správa a best practice. 2020.
 
ŠIMKA, K. Veřejná správa a práva jednotlivce. In Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha : Wolters Kluwer, 2020, s. 22-32. ISBN: 978-80-7598-048-9
 
PEZL, T. KŘIVKA, T. Veřejná správa a turismus. 2020.
 
LOJEK, A.Vina. In Encyklopedie českých právních dějin. XX. svazek, Vá-Volba.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 478-479. ISBN: 978-80-7380-802-0
 
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? fenomén digitálního věku: Obsah pojmu, právní povaha, úprava a možná úskalí. Bratislava, 2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? fenomén digitálního věku: Obsah pojmu, právní povaha, úprava a možná úskalí. Plzeň, 2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. . Virtuální měny ? právní povaha, regulace a možná úskalí. Plzeň, 2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. . Vliv pandemie COVID - 19 na závazkové vztahy a jejich zánik v České a v Italské republice. Bratislava, 2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. . Vliv pandemie COVID - 19 na závazkové vztahy a jejich zánik v České a v Italské republice. Plzeň, 2020.
 
SCHWARZOVÁ, A. . Vnímání pojmů ?právo? a ?spravedlnost? laickou veřejností. Plzeň, 2020.
 
VNENK, V.. Vybraná specifika předpřipravané reorganizace. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 133-140. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
BURIÁNOVÁ, P. . Vybrané právní otázky související se změnou pohlaví. Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 4-5, s. 16-23. ISSN: 1805-0824
 
BÁRKOVÁ, D.., HEŘMANOVÁ, A.., HRUBÁ SMRŽOVÁ, P.., KRCHOVÁ, K.., PYTLOUN, J.., SEKNIČKA, P.. Vykazování nefinančních informací ve světle corporate governance. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 142 s. ISBN: 978-80-261-0987-7
 
CHRENEK, T. Vznik a trvání závazků - floskule v aktuální smluvní praxi. In Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 96-108. ISBN: 978-80-261-0957-0
 
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
 
BÁRKOVÁ, D. Výuka účetnictví v době covid-19. In Pedagogická konference: Online výuka (nejen) v době pandemie. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2020. s. 18-25. ISBN: 978-80-245-2402-3
 
KOTROUŠOVÁ, D. . Význam věku a svéprávnosti pro přístup k metodám asistované reprodukce. Plzeň, 2020.
 
ŠTIKA, M. . Výživné v exekučních souvislostech. Louňovice pod Blaníkem, 2020.
 
LOJEK, A. . Zachycení právní symboliky některých předmětů jako atributů soudní moci v obrazech a písemných památkách. Lovosice, 2020.
 
HROMADA, M. Zaměstnanost v době krize. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020. Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 156-164. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
FOREJTOVÁ, M. KOPECKÝ, M. MALAST, J. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. KRAMER, U. SIMMEL, L. Zapojení veřejnosti v oblasti stavebního práva/Baurecht. Plzeň, 2020.
 
DITTRICH, M. . Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech. Bratislava, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. PSUTKA, J. HODINOVÁ, A. KOSTADINOVOVÁ, I. KRAMER, U. ETTL, G. Zdravotnická záchranná služba/Rettungsdienst. Plzeň, 2020.
 
PSUTKA, J. KOSTADINOVOVÁ, I. HODINOVÁ, A. Zdravotnické záchranné služby - Překonání právních překážek v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. 2020.
 
FISCHEROVÁ, E. Změny v evidenci skutečných majitelů. In Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 15-26. ISBN: 978-80-261-0898-6
 
MACH, T. . Způsoby a hloubka zjišťování obsahu cizího (cizozemského) práva v českém civilním procesu. Jurisprudence, 2020, roč. 29, č. 4, s. 29-35. ISSN: 1802-3843
 
HANZLOVÁ, K. . Zvláštní tribunál pro Libanon. Bratislava, 2020.
 
HANZLOVÁ, K. . Zvláštní tribunál pro Libanon. Plzeň, 2020.
 
LOJEK, A.Zákon na ochranu lidově demokratické republiky (č. 231/1948 Sb.). In Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby-Zákon o.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 465-468. ISBN: 978-80-7380-812-9
 
VNENK, V. . Zásada vigilantibus iura v insolvenčním právu. Plzeň, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. KOPECKÝ, M. MALAST, J. KRAMER, U. SIMMEL, L. Úložiště jaderného odpadu ? zapojení veřejnosti /Endlager für atomaren abfall - öffentlichkeitsbeteiligung. Plzeň, 2020.
 
LOJEK, A.Ústav státu a práva Akademie věd ČR. In Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 422-426. ISBN: 978-80-7380-795-5
 
VNENK, V. Ústavní přezkum usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu ve světle usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 8/20. Plzeň (online), 2020.
 
VOSTRÁ, Z. . Ústavní základy nouzového stavu. Plzeň, 2020.
 
HANZLOVÁ, K.. Ústavněprávní zakotvení libanonského konfesionalismu. In Acta Historico-Iuridica Pilsnensia 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. s. 60-77. ISBN: 978-80-7380-800-6
 
BREZINA, P. Úvaha o neplatnosti právních jednání: jaká ?maminka? je naše právo?. Právní prostor, 2020, roč. Neuveden, č. 29. 9. 2020,
 
BREZINA, P. Úvaha o právu a absolutnu. In Metamorfózy práva ve střední Evropě 2020: Právo a krize. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. s. 77-87. ISBN: 978-80-261-0995-2
 
BURIÁNOVÁ, P. . Úvahy nad právním jednáním nezletilých. Plzeň, 2020.
 
Bárková, D., Machová, A., Mašát, M., Zahradníková, J. Účetnictví v době Covidu. Plzeň, 26.11.2020 - 26.11.2020.
 
ADAMOVÁ, K.Úřad defenzorů. In Encyklopedie českých právních dějin. XIX. svazek U-Ú. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020, s. 304-306. ISBN: 978-80-7380-795-5
 
JAREŠ, A. . Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. Praha, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. KOPECKÝ, M. MALAST, J. VNENK, V. BURIÁNOVÁ, P. KRAMER, U. SIMMEL, L. Černé skládky a boj proti nim/Massnahmen gegen illegale abfallentsorgung. Plzeň, 2020.
 
FOREJTOVÁ, M. PSUTKA, J. HODINOVÁ, A. KOSTADINOVOVÁ, I. KRAMER, U. ETTL, G. České právo a kindergeld ? německé přídavky na děti/Der Umgang der Tschechischen Rechtsprechung mit dem Deutschen Kindergeld. Plzeň, 2020.
 
DOSTALÍK, P. KOČNAR, Š.Římsko-právní kořeny kodexu kanonického práva (CIC 1983). Právnické listy, 2020, roč. Neuveden, č. 1, s. 14-20. ISSN: 2533-736X
 
HRDINA, A. . Římské právo a kanonické právo. Studia theologica, 2020, roč. 22, č. 1, s. 61-88. ISSN: 1212-8570
 
PULKRÁBEK, Z. Žaloby o určení právní skutečnosti [pokus o uchopení předmětu určení podle § 80 OSŘ a § 137 písm. c) CSP]. In Žalobné právo. Trnava: TYPI INIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2020. s. 39-63. ISBN: 978-80-568-0234-2
 
Knoll, V., Pezl, T. ?Důvěrné Izrael? - různé aspekty československé vojenské pomoci Izraeli / ?Confidential Israel? - case of Czechoslovak military help to Israel. Plzeň, 15.07.2020 - 15.07.2020.
 

Publikační činnost - 2019

DOSTÁL, O. (Ne)aktuální interpretační problémy monistické vnitřní struktury akciových společností. Banská Bystrica, 2019.
 
BURIÁNOVÁ, P. (Ne)nařizování jednání, zejména v řízení o rozvod manželství. Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 6, s. 7-14. ISSN: 1805-0824
 
JAREŠ, A. . (Ne)podepisování elktronického právního jednání. Soukromé právo, 2019, roč. 7, č. 5, s. 19-23. ISSN: 2533-4239
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P.100 Years of Changes in the Czech System of Taxation. In European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. Budapest: Ludovika University Press Non-Profit Ltd., 2019. s. 189-199. ISBN: 978-615-6020-42-0
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. Stát a právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, 193 s. ISBN: 978-80-7380-770-2
 
KNOLL, V. Advokátní koncipient rabínem. Česká Lípa, 2019.
 
DITTRICH, M. Agentura práce a zaměstnanost. Plzeň, 2019.
 
VOLF, M. Aktuální interpretační problémy právní úpravy spolkového práva. Vígľaš, 2019.
 
Psutka, J., Pauly, J., Průchová, H. Aktuální výzvy soukromého práva. Plzeň, 03.10.2019 - 04.10.2019.
 
FICNER, T.. Anatocismus v právním řádu České republiky. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 86-102. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
HOLÁ, D. Asistovaná reprodukce - (nelehká) cesta k vysněnému dítěti. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 34-47. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
HABLOVIČ, J. Atypické pracovněprávní vztahy. Plzeň, 2019.Právo zaměstnanosti a kontroly v systému pracovního práva
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R.. Autonomie stran při určení rozhdčího fóra. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 367-379. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
BĚLOHLÁVEK, A. Autonomní výklad mezinárodních smluv. In In varietate concordia: soubor vědeckých statí k pocti prof. Vladimíra Týče. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 31-61. ISBN: 978-80-210-9332-4
 
ŠPAČKOVÁ, D. Bankovní záruky po odstoupení od smlouvy o dílo dle smluvních podmínek FIDIC. Silnice a železnice, 2019, roč. 14, č. 1, s. 123-124. ISSN: 1803-8441
 
URBAN, M. Bojujme za naši svobodu, fáze 1. Plzeň, 2019.
 
HABLOVIČ, J. Brigáda: československá pomoc při vzniku Státu Izrael. Brno, 2019.
 
JAREŠ, A. Budoucnost právnických profesí z pohledu ICT. In Plzeňské dny právní vědy 2018. Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 97-103. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
ADAMOVÁ, K.. Cenzura za vlády Marie Terezie a osobnost Gerarda van Swietena. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 126-132. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
HRADEC, M. . Cestovní pojištění. Transport magazín, 2019, roč. 2019, č. 10, s. 21-22. ISSN: 2533-3666
 
HABLOVIČ, J. Charakteristika a předpoklady reflexní škody dle občanského zákoníku. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 9, s. 28-34. ISSN: 1210-8278
 
KNOLLOVÁ, M. Chetitské mírové smlouvy. Brno, 2019.
 
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
 
DOSTALÍK, P. Ciceronovy představy o nejlepším státu: Utopie nebo realita?. Plzeň, 2019.
 
NEMANSKÝ, J. Civilněprávní odpovědnost ve sportovním prostředí. Praha, 2019.Právo a sport
 
GRMELOVÁ, N., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Corporate Social Responsibility of Five Leading Food Retailers Operating in the Czech Republic. European Food and Feed Law Review, 2019, roč. 14, č. 2, s. 180-186. ISSN: 1862-2720
 
KNOLL, V.. Curriculum Vitae Prof. JUDr. et PhDr. Karolína Adamová, CSc., DSc.. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 9-11. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
ČERNÝ, M. Církev, právo a problematika odpustků (nejenom) ve středověku. Plzeň, 2019.
 
SMRŽOVÁ, P.. Daňová sazba a její vliv na zdaňování. In III. Slovensko-české dni daňového práva. Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 311-323. ISBN: 978-80-8152-819-4
 
VĚTROVSKÝ, J. Determining the Content of the European Consensus Concept: the Hidden Role of Language. In Building Consensus on European Consensus: Judicial Interpretation of Human Rights in Europe and Beyond. Cambridge : Cambridge University Press, 2019, s. 120-140. ISBN: 978-1-108-47332-3
 
LOJEK, A. . Die böhmische Konföderation von 1619 und ihre Erweiterung um die österreichischen evangelischen Stände. Journal on European History of Law, 2019, roč. 10, č. 2, s. 121-127. ISSN: 2042-6402
 
NEMANSKÝ, J. . Disciplinární řízení v rámci současných fotbalových předpisů v ČR. Praha, 2019.
 
DITTRICH, M. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli (§ 308 ZPr) a problematika posuzování její platnosti v důsledku nedostatku podstatných náležitostí právního jednání. In Plzeňské dny právní vědy: Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 80-87. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
PEŠICOVÁ, K. Dohoda o vině a trestu. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 188-202. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
BOŠINOVÁ, Š. Dokazování ve sporech z poskytování lékařských služeb. Plzeň, 2019.
 
KRAUSOVÁ, V. Doktrína "ovoce z otráveného stromu" a její použití v ČR. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 137-165. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
VNENK, V. Doktrína piercing the corporate veil. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 121-130. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
VALENTOVÁ, V. Dopad únorového puče v roce 1948 do oblasti živnostenského podnikání. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 341-344. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
MACH, O. Dopad ?trans novely? v reflexi rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 6. dubna 2017 na soukromoprávní instituty českého práva. Plzeň, 2019.
 
KOPECKÝ, M.. Doručování ve veřejné správě a e-government. In Verejná správa, právo na spravodlivý proces a e-government. Trnava: Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2019. s. 40-44. ISBN: 978-80-568-0321-9
 
VALEŠ, V.. Dvojí zrození a dvojí zhroucení Katolické ligy. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 345-363. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
DOČKALOVÁ, D. Dítě a registrované partnerství. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 19-33. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
HOBL, J. . Důvody pro nenavrácení dítěte při mezinárodním únosu. Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 7-8, s. 22-29. ISSN: 1805-0824
 
DOUBKOVÁ, B. Důvody vydědění, se zaměřením na případ, kdy potomek neprojevoval o zůstavitele opravdový zájem. Plzeň, 2019.
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. E-learningový software pro výuku hasičů pro hasící a záchranářské práce při leteckých nehodách. 2019.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Elektronická identita pojištěnce důchodového pojištění. Košice, 2019.
 
TENGLER, P. Elektronický monitoring - alternativa vazby mladistvých. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 360-378. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
VALEŠ, L. . Exekuce, volby a občanská participace v České republice. Komorní listy, 2019, roč. 11, č. 3, s. 26-34. ISSN: 1805-1081
 
BÁNYAIOVÁ, A.. Experience with the restitution of cultural assets in the Czech Republic. In Terezín Declaration - Ten Years Later. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s., 2019. s. 62-67. ISBN: 978-80-907507-1-5
 
BYSZOWIEC, M. Finanční otázky vystěhování do Izraele ve světle trestního řízení proti Otto Fischlovi. Plzeň, 2019.
 
BÁRTOVÁ, A. Finanční zabezpečení nezletilých. Plzeň, 2019.
 
MACH, T. From the balfour declaration to the creation of the state of israel: The issue of legal importance of this declaration, its historical role, and consequences of the arab attack upon the newly proclaimed state of israel on the plane of public international law. Journal on European History of Law, 2019, roč. 10, č. 2, s. 128-132. ISSN: 2042-6402
 
VAVERA, F.. Historický přehled o vývoji trasologie. In Trasologie. Praha : Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, s. 8-18. ISBN: 978-80-7408-197-2
 
HABLOVIČ, J. Historie vojenského útvaru č. 5304/100. Plzeň, 2019.
 
SMRŽOVÁ, P.. Horní právo a správa věcí horních v době vlády Marie Terezie. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 151-163. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
BÁRKOVÁ, D.How Much Tax Harmonisation Is Needed?. In European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. Budapest: Ludovika University Press Non-Profit Ltd., 2019. s. 39-50. ISBN: 978-615-6020-42-0
 
ŠTÁHLICH, J., BRŮHOVÁ, M. How absolute are absolute rights?. Palermo, 2019.
 
HRDINA, A.. Hrabě F. A. Špork, Herkommanus a římské právo. In Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2019, s. 547-556. ISBN: 978-80-568-0313-4
 
HLOŽEK, J., KNOLL, V. Hrad Budětice. Křivoklát, 2019.
 
BÁRKOVÁ, D., ABREU DE SILVEIRA, A. ICMS tax in Brazil. Plzeň, 2019.
 
ČERNÝ, M. Il nuovo codice civile della Reppublica Ceca e la circolazione di modelli. Řím, 2019.
 
BĚLOHLÁVEK, A. Impartiality And Independency of Arbitrators Together With Disclosure Duty. Paris, 2019.
 
HIMMER, M. Impeachment ? případ Brazilské federativní republiky. Plzeň, 2019.
 
Kopecký, M., Balounová, J., Malast, J. Inovace výuky předmětů Správní právo 3 a Správní právo 4. Plzeň, 15.10.2019 - 15.10.2019.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Inspekce práce a vysílání zaměstnanců. In Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 109-115. ISBN: 978-80-210-9238-9
 
BĚLOHLÁVEK, A. . Institut provozovny při aplikaci evropského insolvenčního nařízení jako autonomní právní konstrukce. Soukromé právo, 2019, roč. 7, č. 11, s. 5-16. ISSN: 2533-4239
 
SCHWARZOVÁ, A. Inter a trans sportovci aneb současný otazník ženských sportovních soutěží. Plzeň, 2019.
 
Škvain, P., Esser, R., Zontek, W., Provazník, J., Parlato, L. International Seminar on European and International Criminal Law Human Rights in Criminal Proceedings. Palermo, 22.10.2019 - 25.10.2019.
 
GONGOL, T., ZAHRADNÍKOVÁ, R. International court jurisdiction in disputes concerning unlawful use of trademarks on the Internet. Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 2019, roč. 10, č. 1, s. 91-102. ISSN: 1804-6746
 
VRBA, V. Jak sehnat v roce 1947 deset tisíc pušek snadno a rychle ? československé zbrojní dodávky pro Stát Izrael. Brno, 2019.
 
NOVOTNÝ, J. Je normotvorba Unie na úseku střelných zbraní vedlejším projevem (státního) protekcionismu?. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 2019, roč. 4, č. 1, s. 79-86. ISSN: 2533-4387
 
DVOŘÁK, T.. Jednotka vymezená podle občanského zákoníku a jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů ve srovnávací analýze. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 68-85. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Juan Vucetich - jeden ze zakladatelů daktyloskopie. Kriminalistika, 2019, roč. 52, č. 2, s. 137-148. ISSN: 1210-9150
 
KOTROUŠOVÁ, D. K (ne)existenci práva na dítě ? aneb Osvojení = ?právo na dítě??. Plzeň, 2019.
 
PAVLÁTOVÁ, J.. K některým aspektům odstoupení od smlouvy v pracovněprávních vztazích. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 267-284. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
FOREJTOVÁ, M. K některým mezinárodně právním otázkám vývoje institutu státního občanství na území dnešních států Izrael a Palestina. 2019.
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým specifickým otázkám zajištění a utvrzení dluhu v pracovněprávních vztazích. In Pocta Milanu Galvasovi k 70. narozeninám. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 115-127. ISBN: 978-80-210-9302-7
 
DITTRICH, M.. K problematice právního postavení vedoucího zaměstnance. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 61-67. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KOPECKÝ, M.., BALOUNOVÁ, J.. K problému tzv. systémové podjatosti při výkonu státní správy orgány územní samosprávy. In Kompetencie obecnej samosprávy a podiel štátu na ich uskutečňovaní. Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. s. 95-107. ISBN: 978-80-8152-782-1
 
PSUTKA, J. K variantám majetkových vztahů ve společnosti. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 297-314. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
BALÍK, S.. Kajetán Nechodom - advokát a podvodník. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 15-24. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
VINTROVÁ, M. Kanonická ustanovení ohledně sexuálního zneužívání nezletilých v historii latinské církve. Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu, 2019, roč. 29, č. 3, s. 139-148. ISSN: 1213-6301
 
VNENK, V. Kategorie nezrušitelných principů právních. Plzeň, 2019.
 
HURDÍK, J.. Když se zákonem obchází zákon. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 144-160. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KOPECKÝ, M.. Ke změnám v účastenství v řízení o přestupcích. In Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.. Brno : Masarykova univerzita, 2019, s. 253-262. ISBN: 978-80-210-9360-7
 
HROMADA, M., KADLEC BENEŠOVÁ, E. Kindergeld v české praxi určování výživného. Soudní rozhledy, 2019, roč. 25, č. 2, s. 41-44. ISSN: 1211-4405
 
BUREŠOVÁ, K. Klíčová ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie k zadávání veřejných zakázek. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univarzita v Plzni, 2019. s. 3-12. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
SMRŽOVÁ, P.. Kontrola a její význam ve fungování státu. In Dvořák, T. Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 330-345. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
VAVERA, F.. Kriminalistické aspekty v trestním právu. In Přípravné řízení dnes a zítra. Sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2019. s. 123-138. ISBN: 978-80-7380-787-0
 
KOTROUŠOVÁ, D. Kritická reflexe tzv. manželství pro všechny - vybrané aspekty. Plzeň, 2019.
 
HROMADA, M.. Kryptoměny a právo na soudní ochranu. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 136-143. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
BĚLOHLÁVEK, A. . Kuda dvižetsja arbitraž:jesť li u nego druzja i vragi?. Kišiněv, 2019.
 
MAISNEROVÁ, K. Kárná odpovědnost soudních exekutorů a takzvané ,,dětské exekuce?. Plzeň, 2019.
 
ŠIMKA, K. Kárná řízení u Nejvyššího správního soudu a soudní exekutoři. Komorní listy, 2019, roč. 1, č. 2019, s. 10-16. ISSN: 1805-1081
 
FOREJTOVÁ, M. Legistívna úprava zväzkov osôb rovnakého pohlavia v členských štátoch EÚ ako možný prameň slovenskej právnej úpravy?. Trnava : Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2019.
 
MACH, T. . Legitimní očekávání jako součást FET standardu: quo vadis, legitimní očekávání ve světle případů JSW Solar v. Česká republika a Norvenergia v. Španělsko?. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2019, roč. 65, č. 2, s. 71-89. ISSN: 0323-0619
 
DVOŘÁK, T. Limity ochrany věřitelů podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Štrbské pleso, 2019.
 
DVOŘÁK, T.. Limity ochrany věřitelů podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. In Právo, obchod, ekonomika IX.. Košice: Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 2019. s. 119-132. ISBN: 978-80-8152-775-3 , ISSN: 2453-921X
 
DVOŘÁK, T.. Majetková účast člena v družstvu podle zákona o obchodních korporacích. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 69-78. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
PODOLA, J. Maloloská ústava a okolnosti jejího vydání. Plzeň, 2019.
 
STEJSKAL, V. . Martin Kopecký: Správní právo. Obecná část. Vydání první. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, s.r.o. 2019, 536 stran. České právo životního prostředí, 2019, roč. XIX, č. 2, s. 134-136. ISSN: 1213-5542
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. Metodika stanovující postup pro budoucí implementaci změn do výcviku/tréninku hasičů týkajících se leteckých nehod. 2019.
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. Metodika výcviku na simulátoru obsahující sestavené postupy výcviku. 2019.
 
VALEŠ, V. Mnichovská dohoda z roku 1619. Právněhistorické studie, 2019, roč. 49, č. 1, s. 63-76. ISSN: 0079-4929
 
GALETKOVÁ, M. Mobbing aneb zápas bez pravidel. Plzeň, 2019.
 
GALETKOVÁ, M. Mobbing aneb zápas bez pravidel. Plzeň, 2019.
 
DOSTÁL, O. Možnosti a limity správy svěřenského fondu z pohledu jeho zakladatele. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 1, s. 23-28. ISSN: 1210-8278
 
NEMANSKÝ, J. Možnosti napadení rozhodnutí orgánu spolku. Praha, 2019.Fotbalová asociace České republiky ve světle spolkového práva
 
BÁRKOVÁ, D.. Možnosti zapojení problematiky účetnictví veřejného sektoru ve výuce na FPR ZČU v Plzni. In Účetnictví veřejného sektoru - aktuální výzvy. Sborník pedagogické konference. Praha: Nakladatelství Oeconomica, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. s. 21-26. ISBN: 978-80-245-2335-4
 
HROMADA, M.. Mzda zaměstnance ve virtuální měně. In Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. Trnava : Trnavská univerzita v Trnavě, 2019, s. 390-395. ISBN: 978-80-568-0192-5
 
ADAMOVÁ, K. LOJEK, A. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad. In Jiří z Kunštátu a na Poděbradech 1420. Zlín : Academia Economia s.r.o., 2019, s. 56-63. ISBN: 978-80-87492-07-9
 
LOJEK, A. Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 1919 - 1953. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 222-234. ISBN: 978-80-568-0158-1
 
ADAMOVÁ, K. Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 1919 - 1953. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 222-234. ISBN: 978-80-568-0158-1
 
HRDINA, A.. Může existovat právo bez meče? (Ad honorem prof. JUDr. et PhDr. Karolíny Adamové, DSc.). In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 103-111. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
ČVANČAROVÁ, E. Nabytí odkazu- sporné otázky. Plzeň, 2019.
 
FOREJTOVÁ, M. Nad poslední směrnicí EU v oblasti terorismu. Plzeň, 2019.
 
Knoll, V., Psutka, J., Hablovič, J., Vnenk, V., Heřmanová, K. Naděje právní vědy - Právní vědy v praxi 2019. Plzeň, 12.09.2019 - 13.09.2019.
 
JAREŠ, A. Nařízení eIDAS a elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu. Praha, 2019.
 
JAREŠ, A.. Nařízení eIDAS a elektronický podpis a pečeť v českém právním řádu. In Právní jednání a procesní úkony. Praha : Wolters Kluwer, 2019, s. 19-26. ISBN: 978-80-7598-622-1
 
BRADA, J.. Nebezpečné vlastnosti jako předpoklad odpovědnosti dle § 2923 ObčZ. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 15-29. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
VESELÝ, T. Nebezpečné vlastnosti ve smyslu § 2923 O.Z.. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 394-409. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
LEŠETICKÁ, M. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 111-136. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
FISCHEROVÁ, E.. Neplatnost rozhodčí doložky a autonomie vůle smluvních stran optikou Ústavního soudu. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 103-110. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
Pezl, T. Nestandardní bezpečnostní situace ve státě - ústavní, evropský a mezinárodní pohled. Plzeň, 24.05.2019 - 24.05.2019.
 
DOSTÁL, O. Nezávislost a nestrannost soudů v trestních řízeních o zkrácení daně?. Piešťany, 2019.
 
KNOLL, V. Noční hodina odbyla aneb význam zvonů pro život středověkého města. Plzeň, 2019.
 
KNOLL, V. Nošení zbraní ve středověku. Brno, 2019.
 
VAŠKOVÁ, A. Náhrada při usmrcení. Plzeň, 2019.
 
VESELÝ, T. Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 2019, 153 s. ISBN: 978-80-261-0820-7
 
BARTOŠ, J. Následky osvojení zletilého pro dědické právo. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 1-18. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
ŠIMEK, F. Nástroje zajištění bezpečnosti spolupracujícího obviněného. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 328-345. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
HRDINA, A. Několik úvah k obsahu a struktuře rozsudku církevního soudu. Revue církevního práva ? Church Law Review, 2019, roč. 76, č. 3, s. 15-23. ISSN: 1211-1635
 
DVOŘÁK, T. Některé nadbytečné a chybějící paragrafy nového občanského zákoníku. In Plzeňské dny právní vědy 2018: Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 13-21. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
PAULY, J. O jedné z definicí v občanském zákoníku. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 5-12. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
DVOŘÁK, T. O obecném akcesorickém spoluvlastnictví. Plzeň, 2019.
 
BĚLOHLÁVEK, A. . O značenii vybora sposoba i mesta razrešenija meždunarodnych sporoch s učastiem Rosii i stran Evropejskogo Sojuza. O meste arbitraža v sudebnoj sisteme Češskoj respubliki. Moskva, 2019.
 
BÁNYAIOVÁ, A.. Obchodní tajemství. In Tajemství v českém právním řádu. Praha : Nakladatelství Leges, 2019, s. 15-70. ISBN: 978-80-7502-347-6
 
NOVÁKOVÁ, R. Obecný přehled úpravy odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem. Plzeň, 2019.
 
PULKRÁBEK, Z. Obsah odpůrčího nároku podle občanského zákoníku. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 41-44. ISSN: 1210-6348
 
VĚTROVSKÝ, J.. Obyčejové mezinárodní právo a jeho interpretace. In Medzinárodné právo obyčajové: stále relevantné v digitálnej ére. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, 2019. s. 24-33. ISBN: 978-80-89640-05-8
 
ŠÍMA, A. Občanské právo procesní. 3. vyd. Praha : Armex publishing s.r.o., 2019, 74 s. ISBN: 978-80-87451-63-2
 
MACH, T. Ochrana investic v době post-achmea: Lze očekávat transatlantickou rozštěpenost ochrany investic?. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 10, s. 18-33. ISSN: 1210-8278
 
HROMADA, M. Ochrana subjektivních práv z pracovněprávních vztahů. Plzeň, 2019.
 
PODOLA, J.. Od Versailles k ústavnímu pořádku. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. Stát a právno v běhu času. Mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 81-91. ISBN: 978-80-7380-770-2
 
KURZ, P. Oddlužení podnikatelů. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 3, s. 27-37. ISSN: 1210-8278
 
HOBL, J.. Odepření práva na náhradu nákladů řízení dle § 150 OSŘ. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 49-57. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
BUREŠOVÁ, K. Odpovědné veřejné zadávání. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2019, roč. 7, č. 2, s. 22-30. ISSN: 1339-3995
 
BREZINA, P.. Odraz západní jurisprudence v české právní vědě (zejména na stránkách Právníka) v letech 1910-1990. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 53-67. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
KUNZ, O., FISCHEROVÁ, E., MACH, T., RŮŽIČKOVÁ, M., MAREK, K., JANKŮ, M., KRAUS, J., RABAN, P., SIGMUNDOVÁ, M., KALNÝ, M., PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V., ROZEHNAL, A., ŠTILLIP, P., KAPPEL, J., DVOŘÁK, T. Odstraňování sporů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 214 s. ISBN: 978-80-261-0818-4
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe). The Science for Population Protection, 2019, roč. 11, č. 2, s. 109-116. ISSN: 1803-568X
 
PODOLA, J. Omezení osobní svobody v Obnoveném zřízení zemském a Habeas Corpus Act. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 233-242. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
HEŘMANOVÁ, K. Opatrovník obchodní korporace a jeho právní postavení. Plzeň, 2019.
 
NOVOTNÝ, M. Organizace železniční přepravy osob v rámci podpory ČSR budoucímu státu Izrael v letech 1945-1949. Plzeň, 2019.
 
BÁRKOVÁ, D. Ovlivňují daně naše chování. Košice, 2019.
 
BÁRKOVÁ, D.. Ovlivňují daně naše chování?. In III. slovensko-české dni daňového práva: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 59-68. ISBN: 978-80-8152-819-4
 
BROŽOVÁ, M. Pachatelé s duševní poruchou a trest smrti ve Spojených státech amerických. Plzeň, 2019.
 
ŠIMKA, K. Paralelní vesmíry, aneb správní soudnictví v dotyku s insolvencí. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 5, s. 52-54. ISSN: 1210-6348
 
ADAMOVÁ, K. Parlamentarismus v Československu v letech 1918 - 1938 v politickém systému. In Právno-historické trendy a výhľady IV.. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. s. 14-29. ISBN: 978-80-568-0158-1
 
VALEŠ, V. . Particular Type of Property Restitution after World War II ? German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2019, roč. 12, č. 3, s. 376-386. ISSN: 2084-4115
 
DVOŘÁK, T. Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-261-0882-5,
 
Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-261-0936-5,
 
VNENK, V. Podstata zásady zákazu zneužití práva. Plzeň, 2019.
 
DVOŘÁK, T. Podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. In Rekodifikace českého obchodního práva ? pět let poté. Svazek I. Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 123-134. ISBN: 978-80-7598-426-5
 
PTÁČEK, P.. Pojem věci v obecném zákoníku občanském. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 315-329. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
DOSTALÍK, P.. Pojetí specifikace v návrhu tereziánského zákoníku a míra vlivu římskoprávního učení na ně. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 195-209. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
HRADEC, M. . Pojistné podvody. Transport magazín, 2019, roč. 2019, č. 7, s. 23-24. ISSN: 2533-3666
 
HRADEC, M. . Pojištění za škodu. Transport magazín, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 18-19. ISSN: 2533-3666
 
VRBA, V. Politicko-historické aspekty vybudování brigády ?Hagana? v Československu. Plzeň, 2019.
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Polozapomenutý Isidor Zahradník (kněz, politik, ekonom, diplomat). In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. Stát a právno v běhu času. Mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 7-15. ISBN: 978-80-7380-770-2
 
BUREŠOVÁ, K. Position of Children in Homoparental Families. In Dny práva 2018. Days of Law 2018. Část I. Marriage for all?. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 37-46. ISBN: 978-80-210-9304-1
 
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Postępowania karnego w sprawie Antypaństwowego centra spiskowege kierowanego przez Rudolfa Slánskiego. Poznań, 2019.
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Potvrzení o zaměstnání a jeho význam při uplatnění na trhu práce. Plzeň, 2019.
 
CHRENEK, T. . Potřeba a důležitost obchodního práva v demokratické společnosti. Praha, 2019.
 
RYNEŠOVÁ, R. Povinnost manželů být si věrni. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 221-236. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
VRBA, V. Poválečná židovská migrace a Československo: legalita v ilegalitě. Brno, 2019.
 
PEZL, T. Počátky izraelské armády. Plzeň, 2019.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo. Plzeň, 2019.
 
KOSTADINOVOVÁ, I.. Praktické problémy dokazování vad právních jednání v pracovněprávních vztazích. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Prepress: VŠFS, a.s., 2019. s. 131-139. ISBN: 978-80-7408-191-0
 
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Praxe studentů středních škol v soukromém sektoru. Plzeň, 2019.
 
VNENK, V. Prezident republiky jako garant vládní kontinuity?. In Acta historico-iuridica Pilsensia 2018. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 139-144. ISBN: 978-80-7380-770-2
 
SMRŽOVÁ, P.. Principy horního práva ve středověkých právních pramenech. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 259-274. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
HODA, D. Problematika práva udělení amnestií ve světle amnestií udělených Vladimirem Mečiarem na Slovensku. Plzeň, 2019.
 
VRBA, V. Problematika překračování státní hranice ve vztahu k židovské migraci po 2. světové válce. Plzeň, 2019.
 
HANUŠ, M. Problematika umělého přerušení těhotenství z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2019.
 
HANUŠ, M. Problematika umělého přerušení těhotenství z pohledu Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2019.
 
ŠMÍDOVÁ, M. Problematika úpravy prostorových odposlechů se zaměřením na dopad na použití v praxi. Plzeň, 2019.
 
BĚLOHLÁVEK, A. Procedural Irregularities and Misconduct during Proceedings: Evidence, Hearin, Excceding Power. Lyon, 2019.
 
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Proces s vedením Protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Plzeň, 2019.
 
NOVOTNÝ, J. BRUNOVÁ, M. Procesní aspekty nezákonného důkazu. Praha, 2019.Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování
 
NOVOTNÝ, J. BRUNOVÁ, M. Procesní aspekty nezákonného důkazu. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník sdělení z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: VŠFS, a.s., 2019. s. 30-41. ISBN: 978-80-7408-191-0
 
HOLEJŠOVSKÝ, J.. Protest včera, dnes a zítra. Je protest "poltergaistem" současné právní úpravy?. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 111-135. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
FISCHEROVÁ, E. Prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Evropské unie. Plzeň, 2019.
 
FOREJTOVÁ, M. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-261-0810-8,
 
Smržová, P. Právní aspekty etiky v podnikání. Plzeň, 14.10.2019 - 14.10.2019.
 
HABLOVIČ, J. Právní pojmy - čest a vážnost. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 22-32. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
KOTROUŠOVÁ, D. . Právní postavení dítěte zúčastněného na provozu rodinného závodu. Brno, 2019.
 
JÍLEK, D.., JANKŮ, L.., DELINČÁKOVÁ, M.., DRDÚLOVÁ, I.., LUPAČOVÁ, H.., STEHLÍK, V.., VĚTROVSKÝ, J.. Právní postavení nezletilého uprchlíka. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2019, 230 s. ISBN: 978-80-7502-336-0
 
VRBA, V. Právní rámec československé materiální pomoci Státu Izrael. Stručný nástin problematiky zbraňových kontraktů. Plzeň, 2019.
 
VRBA, V. Právní rámec československé materiální pomoci Státu Izrael. Stručný nástin problematiky zbraňových kontraktů. Plzeň, 2019.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Právní úprava konfliktu zájmů u obchodních korporací z hlediska ústavních principů. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 59-70. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
KNOLL, V. Právní úprava nošení zbraní ve středověku. Plzeň, 2019.
 
VOLF, M. Právní úprava odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 410-422. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
SKOKANOVÁ, A. Právní úprava odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu v České republice. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 298-327. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
VALENTOVÁ, V.Právní úprava poručenství v 1. ČSR. In Banskobystrická škola právních dějin - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica: Vydavateľstvo University Mateja Bela - Belianum, 2019. s. 130-139. ISBN: 978-80-557-1632-9
 
STOČESOVÁ, S. Právní úprava sexuálních trestných činů de lege lata. In Deset let od přijetí českého trestního zákoníku. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2019, s. 287-300. ISBN: 978-80-7502-354-4
 
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Právní účinky zpětvzetí společného návrhu manželů na oddlužení. Soukromé právo, 2019, roč. 7, č. 4, s. 10-14. ISSN: 2533-4239
 
ADAMOVÁ, K.. Právo a polibek. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc. k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 3-6. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
LOJEK, A., VALENTOVÁ, V. Právo azylu ve středověku. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc. k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 204-209. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
PAULY, M. Právo stavby jako věc nemovitá. Plzeň, 2019.
 
Forejtová, M. Jedlička, P. Čihák, P. Gříbková, P. Dejmek, A. Právo v Plzni. Plzeň, 15.05.2019 - 15.05.2019.
 
PAULY, J.. Pár slov k teoretickému základu promlčení. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 258-266. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
ŠPAČKOVÁ, D. Předžalobní výzva a nárok žalobce na náhradu nákladů řízení. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 10, s. 34-40. ISSN: 1210-8278
 
ZEMANOVÁ, L. Přehled právní úpravy poskytovatelů péče o zdraví. Plzeň, 2019.
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (1.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 1, s. 20-27. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (2.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 2, s. 14-20. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018 (3.). Rodinné listy, 2019, roč. 8, č. 3, s. 23-28. ISSN: 1805-0824
 
VNENK, V.. Překážky pro vstup pro oddlužení ve smyslu novely insolvenčního zákona účinné od 1.6.2019. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 346-353. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KŘIVKA, T. Přispívají nadnárodní právnické osoby ke sjednocování soukromého práva v EU?. Plzeň, 2019.
 
DOSTALÍK, P.. Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, 121 s. ISBN: 978-80-261-0923-5
 
BYSZOWIEC, M. Případ Slánský. Praha, 2019.
 
BYSZOWIEC, M. Přípravné řízení v politických procesech v letech 1948 až 1952. Plzeň, 2019.
 
BĚLOHLÁVEK, A. Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Praha, Česká republika, 2019.
 
POTUŽÁK, D. Reforma společného evropského azylového systému. Plzeň, 2019.
 
VALENTOVÁ, V.. Reformy Marie Terezie v oblasti nižšího školství. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 164-170. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
STEJSKAL, V. Rekodifikace veřejného stavebního práva: quo vadis?. Právnické listy, 2019, roč. Neuveden, č. 1, s. 11-14. ISSN: 2533-736X
 
FISCHEROVÁ, E. Reprodukční práva žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 25-38. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
BALÍK, S. Role Ústavního soudu jako ochránce principu favor restitutionis v minulosti a současnosti. In Dny práva 2018. Days of Law 2018. Část II. Restituce. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 7-14. ISBN: 978-80-210-9305-8
 
BĚLOHLÁVEK, A. . Rossijskaja jurisdikcija: faktory privljekatelnosti i konkurentosposobnosti. Moskva, 2019.
 
KURZ, P. Rovnost věřitelů v oddlužení - podnikatelské a nepodnikatelské závazky. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 81-91. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
BURIÁNOVÁ, P. Rozhodnutí soudu bez nařízení jednání v civilním řízení. Plzeň, 2019.
 
FILIPOVÁ, D. Rozhodčí řízení versus civilní řízení soudní. Plzeň, 2019.
 
FILIPOVÁ, D. Rozhodčí řízení versus civilní řízení soudní. Plzeň, 2019.
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. Rozkaz generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky k zajištění speciálního kurzu pro získání základních návyků hasiče v podmínkách leteckých nehod. 2019.
 
DOSTALÍK, P. Ruina, požár, ztroskotání - posouzení rizika v římském právu. Brno, 2019.
 
VALEŠ, L.. Rusko, USA a Evropa - teorie státu a velmoci v 21. století. In Európa a Rusko. Brno : Tribun EU, 2019, s. 25-47. ISBN: 978-80-263-1539-1
 
ŠTILLIP, P. Ručení členů společenství vlastníků za dluhy společenství. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 2, s. 24-27. ISSN: 1210-8278
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Sdílená ekonomika ve světle sociálního práva Evropské unie. Praha, 2019.
 
KNOLL, V., VRBA, V., HABLOVIČ, J. Selected delict issues of Czechoslovak Law in relation to post-war Jewish migration. Poznań, 2019.
 
PSUTKA, J. . Setkání kateder občanského práva a konference Aktuální výzvy soukromého práva. Právnické listy, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 32-33. ISSN: 2533-736X
 
Psutka, J., Pauly, J., Průchová, H. Setkání kateder občanského práva ČR a SR. Plzeň, 03.10.2019 - 04.10.2019.
 
SOBOTOVÁ, V. Sex za peníze - obživa či trestný čin. Plzeň, 2019.
 
NOVOTNÝ, J.. Skryté aspekty nadnárodní normotvorby. In Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. s. 396-402. ISBN: 978-80-7408-185-9
 
Knoll, V., Pezl, T. Služba v cizím vojsku: případ čs. brigády pro Izrael. Plzeň, 29.11.2019 - 29.11.2019.
 
GVARDOVÁ, K. Služebnosti a jejich vybraná problematika v kontextu rodinných vztahů. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 13-18. ISSN: 1212-866X
 
PAVLÁTOVÁ, J.. Smluvní pokuta v pracovněprávních vztazích. In Sine amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha: Leges, s.r.o., 2019. s. 38-48. ISBN: 978-80-7502-394-0
 
PAULY, J. . Smluvní právo ve sportu. Praha, 2019.
 
POTUŽÁK, D. Smluvní uspořádání pozůstalosti mezi manželi. Plzeň, 2019.
 
SEVEROVÁ, M. Smluvní úprava odstoupení od smlouvy. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 270-297. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
KADLEC BENEŠOVÁ, E., KABELÍKOVÁ, K. Směna nemovitých věcí jako cesta k vlastnímu bydlení. Právo a rodina, 2019, roč. 21, č. 1, s. 11-13. ISSN: 1212-866X
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. Software zajišťující podporu výcviku hasičů na připravovaných simulátorech. 2019.
 
JANÁK, M. Souběh funkcí ve světle aktuální judikatury. Plzeň, 2019.
 
LOJEK, A. Soud Univerzity Karlovy. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 398-399. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soud apelační (do roku 1622). In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 280-282. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud desetipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 292-294. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soud dvorský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 295-296. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud hejtmanství německých lén. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 305-306. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud hraniční. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 306-307. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
MALAST, J.. Soud jako povinný subjekt podle zákona o svobodném přístupu k informacím. In Úlohy správy justície na zabezpečenie nezávislého a transparentného súdnictva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Právnická fakulta, 2019. s. 94-99. ISBN: 978-80-7160-528-7
 
ADAMOVÁ, K. Soud komorní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 314-315. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud manský markraběte moravského. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 338. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud manský olomouckého biskupa. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 338-341. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soud mezní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 341. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud mlynářský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 342. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud osmipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 349-350. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud purkrabský pražský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 360-362. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud purkrabího hradeckého. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 358-360. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soud s Janem Sladkým Kozinou. Soudce, 2019, roč. 21, č. 2, s. 14-17. ISSN: 1211-5347
 
ADAMOVÁ, K. Soud slubní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 392. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soud šestipanský. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 397-398. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudní pravomoc královských rychtářů. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 740. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudní pravomoc České komory. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 739-740. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy cechovní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 292. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
HRDINA, A. Soudy církevní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 432-437. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudy hrdelní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 454. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy krajské (feudalismus). In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 469-470. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy lenní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 482-483. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy merkantilní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 484-486. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy městské. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 504-507. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
MOC, P. Soudy porotní. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 557-565. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudy v Horní a Dolní Lužici. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 620. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudy ve Slezsku. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 620-621. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy vesnické. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 621-622. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
LOJEK, A. Soudy vrchnostenské. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 639. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
ADAMOVÁ, K. Soudy židovské. In Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 643-644. ISBN: 978-80-7380-748-1
 
BECKOVÁ, H. BLAŠKO, D. CHMELÍK, J. CHOCHOLÁČ, J. ENDRIZALOVÁ, E. HERALOVÁ, D. HŮLEK, D. HYRŠLOVÁ, J. JENČOVÁ, E. KOPECKÝ, M. KŘUPKA, J. KYBIC, P. MRÁZEK, P. MÜLLEROVÁ, J. NĚMEC, V. NOVÁK, M. PISAŘÍKOVÁ, M. ŘEHA, D. SKALSKÁ, M. SOUŠEK, R. STOČESOVÁ, S. STRÁDAL, O. ŠUSTÍK, M. ŠUSTR, M. ŠVADLENKA, L. SZABO, S. SZABO, S. TOBISOVÁ, A. VAJDOVÁ, I. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu Simulace zásahů u leteckých nehod. Ministerstvo vnitra České republiky, 2019.
 
WOLFOVÁ, J.., DOSTÁL, O.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Možnosti a limity vedení exekučního řízení ve vztahu ke svěřenskému fondu de lege lata a de lege ferenda. Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, 2019.
 
PELECH, J.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Podmínky pro postup Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ve specifickém prostředí vymáhání pohledávek za cizinci, a to i s přihlédnutím k právní úpravě ČR a interním aktům řízení zřizovatele SUZ MV.. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, 2019.
 
VOSTRÁ, Z.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Právní analýza zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. MINISTERSTVO VNITRA, 2019.
 
KOPECKÝ, M.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Teoretickoprávní analýza problematiky blackoutu v širším slova smyslu se zaměřením na otázky de lege ferenda. Plzeň, statutární město, 2019.
 
BEZOUŠKOVÁ, L.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Vypracování odborné studie. Bezpečnostní informační služba, 2019.
 
PSUTKA, J.., NOCAR, J.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Výklad některých ustanovení úpravy společnosti dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. Komora daňových poradců ČR, 2019.
 
KNOLL, V. Soukromá válka jako forma řešení sporu. Brno, 2019.
 
FISCHEROVÁ, E. Soukromí zaměstnance optikou Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2019.
 
Forejtová, M. Společný příhraniční region Česko-Bavorsko, Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví. Plzeň, 14.03.2019 - 15.03.2019.
 
Forejtová, M. Společný příhraniční region Česko-Bavorsko: Překonání právních překážek v oblasti správy, ekonomiky, sociálních věcí a zdravotnictví. Passau, 21.03.2019 - 22.03.2019.
 
BALÍK, S. Spolky právnické. In Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 290-293. ISBN: 978-80-7380-752-8
 
VALEŠ, V. Správa církevní. In Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 590-606. ISBN: 978-80-7380-752-8
 
DVOŘÁK, T. Správa domu bez vzniku společenství vlastníků jednotek podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 8, s. 267-272. ISSN: 1210-6410
 
SMRŽOVÁ, P.. Správa finanční. In Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 637-657. ISBN: 978-80-7380-752-8
 
JANDOVÁ, A. Správa jmění nezletilého rodiči v neběžných záležitostech. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 73-95. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
KOPECKÝ, M. Správa ústřední (od roku 1990). In Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé - Správa ústřední. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 904-917. ISBN: 978-80-7380-752-8
 
KOPECKÝ, M. Správní právo. Obecná část. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, s. r. o., 2019, 536 s. ISBN: 978-80-7400-727-9
 
ADAMOVÁ, K. Ssutí. In Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 191-192. ISBN: 978-80-7380-761-0
 
KNOLLOVÁ, M. Starověký panovník - král nejvyšším soudcem i na lavici obžalovaných. Plzeň, 2019.
 
LOJEK, A.. Stará litoměřická radnice - symbol moci soudní a správní a městského práva. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 175-188. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
KNOLL, V. Statuta judaeorum (Statuta židovská) (1356). In Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 737-739. ISBN: 978-80-7380-761-0
 
LOJEK, A.. Strůjci tereziánské reformy státní správy Bedřich Vilém z Haugvic a Václav Antonín z Kounic. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 10-21. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 29.06.2018 - 29.06.2018.
 
Knoll, V., Valentová, V. Stát a právo v běhu času 2019. Plzeň, 06.06.2019 - 07.06.2019.
 
VOLF, M. Státem dotované spolky jako nástroj ovlivňování politiky státu. Piešťany, 2019.
 
PAULÍNY, A. Střídavá péče pohledem judikatury Ústavního soudu. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 166-187. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
ADAMOVÁ, K. Suché dny. In Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná - Suché. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 880. ISBN: 978-80-7380-761-0
 
ČERNÝ, M. Suverenita v učení středověkých právníků. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2018. Stát a právno v běhu času. Mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. s. 16-28. ISBN: 978-80-7380-770-2
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Svatý Ivo a svatá Aja. In Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá - Štrbské. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 24-26. ISBN: 978-80-7380-769-6
 
HRDINA, A. Svoboda náboženská. In Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá - Štrbské. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 47-49. ISBN: 978-80-7380-769-6
 
HANZLOVÁ, K. Své brány, Libanone otevři ? tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky do roku 1943. Plzeň, 2019.
 
HANZLOVÁ, K. Své brány, Libanone otevři ? tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky do roku 1943. Plzeň, 2019.
 
DVOŘÁK, T. Světla a stíny navrhované novelizace právní úpravy bytového spoluvlastnictví. Plzeň, 2019.
 
TURNHÖFER, M. Svěřenský fond a jeho anonymita ve světle trestně právní problematiky. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 379-393. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
BALÍK, S.Tarif advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin. XVIII. svazek Ta - Ty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 47-50. ISBN: 978-80-7380-779-5
 
VALENTOVÁ, V.Tarif notářský. In Encyklopedie českých právních dějin. XVIII. svazek Ta - Ty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 50-52. ISBN: 978-80-7380-779-5
 
VRBA, V. Teoretické otázky institutu společné havárie. Plzeň, 2019.
 
VAVERA, F. HOLOMEK, J. BRUNOVÁ, M. HOLCR, K.Teorie policejně-bezpečnostní činnosti. In Bezpečnostní vědy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2019, s. 330-375. ISBN: 978-80-7380-758-0
 
BREZINA, P. Textová kontinuita a diskontinuita Ústavy ČR. Právník, 2019, roč. 158, č. 6, s. 594-607. ISSN: 0231-6625
 
PROFELDOVÁ, T. The Aftermath of the Achmea Case. In Universal, Regional, National ? Ways of the Development of Private International Law in 21st Century. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 336-349. ISBN: 978-80-210-9496-3
 
FOREJTOVÁ, M. The European Union ? What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union.. Köln : Wolters Kluwer, 2019.
 
ŠŤASTNÁ, T., KOPALOVÁ, L. The right to a fair trial and the right to a legal assistance in criminal proceedings under Article 6 §§ 1 and 3 (c) ECHR ? ECtHR (GC). Palermo, 2019.
 
BÁRKOVÁ, D.Transformace ekonomiky (po roce 1989). In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2019, s. 188-194. ISBN: 978-80-7380-779-5
 
KOCINA, J.Trestné činy daňové. In Encyklopedie českých právních dějin. XVIII. svazek Ta - Ty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 294-357. ISBN: 978-80-7380-779-5
 
KNOLL, V.Trestní právo z pohledu právní archeologie. In Encyklopedie českých právních dějin. XVIII. svazek Ta - Ty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 591-593. ISBN: 978-80-7380-779-5
 
KNOLL, V. Trestněprávní otázky související s působením československých vojáků v Izraeli. Plzeň, 2019.
 
RATAJ, J. Trestněprávní postih zahraničních teroristických bojovníků. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 203-220. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 4 - February 8, 2019. 2019.
 
HABLOVIČ, J. Uprchlictví mezi Mnichovskou dohodou a Protektorátem - právní a jiné problémy. Brno, 2019.
 
HODINOVÁ, A. Uzavření registrovaného partnerství. Plzeň, 2019.
 
MACH, T.. Vademecum of International Law. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2019, 201 s. ISBN: 978-80-7598-358-9
 
CHRENEK, T. . Variace obchodního práva dle politických režimů. Praha, 2019.
 
DITTRICH, M.. Vedoucí zaměstnanec a odpovědnost za škodu v případě odvolání z vedoucí pracovní pozice. In Sine amicitia vitam est nullam: pro memoria prof. Zdeňky Gregorovej. Praha: Leges, s.r.o., 2019. s. 170-175. ISBN: 978-80-7502-394-0
 
TOMEŠ, M.., FOREJTOVÁ, M.., PEZL, T.., VOSTRÁ, Z.., ODEHNALOVÁ, J.., VNENK, V.. Verfassungsgerichtsbarkeit in der Tschechischen Republik und ausgewählten Staaten. 1. vyd. Hamburg : VERLAG DR. KOVAČ GmbH, 2019, 179 s. ISBN: 978-3-339-10944-6
 
KOPECKÝ, M. Veřejnoprávní zásahy do majetkových práv osob (materiály k inovaci výuky předmětu Správní právo 1 a Správní právo 3). 2019.
 
LIŠKA, P.. Vkladní knížka jako předmět soudní úschovy. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 184-203. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
NOVOTNÝ, J.. Vlastnické právo a držba. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 244-257. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KOTROUŠOVÁ, D. Vliv úřední změny pohlaví na určování rodičovství. Plzeň, 2019.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Vliv úřední změny pohlaví na určování rodičovství. Plzeň, 2019.
 
VAVERA, F.. Vnitřní bezpečnost a Hasičský záchranný sbor. In Bezpečná Evropa 2018. Sborník sdělení z IX. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. s. 65-73. ISBN: 978-80-7408-185-9
 
VALEŠ, L.. Volby do EP 2019 aneb Evropská unie na křižovatce. In Budoucnost Evropské unie ? mezi vizemi a realitou. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019, s. 106-117. ISBN: 978-80-7556-044-5
 
HEŘMANOVÁ, K. Vybraná problematika práva nezbytné cesty. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 66-79. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
KNOBLOCHOVÁ, L. Vybraná řízení ve věcech péče soudu o nezletilé. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 48-72. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
FISCHEROVÁ, E. . Vybrané aspekty ochrany slabší strany v civilním procesu. Acta Iuridica Olomucensia, 2019, roč. 14, č. 1, s. 133-143. ISSN: 1801-0288
 
FISCHEROVÁ, E. Vybrané aspekty ochrany soukromí zaměstnance podle zákoníku práce. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 10, s. 351-358. ISSN: 1210-6410
 
Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň, 2019., ISBN: 978-80-261-0581-7,
 
Psutka, J., Kybic, P. Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi ? III. Plzeň, 26.11.2019 - 26.11.2019.
 
VOSTRÁ, Z.. Vybrané otázky související s počátkem a koncem lidského života ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. In Zmeny v chápaní práva: pluralita systémov, prameňov, perspektív.... Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2019. s. 271-279. ISBN: 978-80-89607-79-2
 
SEDLÁČKOVÁ, I. Vybrané problémy náhradního mateřství. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 237-269. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
ŠŤASTNÁ, K. Vydědění nepominutelného dědice pro odsouzení za trestný čin a vydědění zadluženého a marnotratného nepominutelného dědice. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 346-359. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
BĚLOHLÁVEK, A. Vyloučení rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc. Štrbské Pleso, 2019.
 
BURIÁNOVÁ, P.. Vypořádání podílu v obchodní korporaci, včetně jeho vypořádání v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 43-60. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KALNÝ, M. . Vypořádání společného jmění manželů v insolvenčních souvislostech. Soudce, 2019, roč. 21, č. 5, s. 40-43. ISSN: 1211-5347
 
HÁJKOVÁ, B. Vysílání vojáků na zahraniční mise. Plzeň, 2019.
 
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. Košice, 2019.
 
DOSTÁL, O. Využití moderních komunikačních prostředků na valné hromadě akciové společnosti. In Vplyv moderných technológií na právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 42-50. ISBN: 978-80-8152-728-9
 
HONSA, L. Výslech účastníka a jeho podpůrnost v civilním soudním řízení. Plzeň, 2019.
 
HONSA, L. Výslech účastníka a jeho podpůrnost v civilním soudním řízení. Plzeň, 2019.
 
BÁRKOVÁ, D. Výuka národního hospodářství na FPR ZČU. Telč, 2019.
 
KNAIZL, Z. Vývoj zákonného předkupního práva spoluvlastníků a jeho praktické dopady. In Plzeňské dny právní vědy 2018, Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 47-54. ISBN: 978-80-261-0837-5
 
VAVERA, F. STRAUS, J. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918. In 100 rokov ČeskoSlovenskej štástnosti, právnictva a bezpečnosti. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. s. 521-532.
 
BURIÁNOVÁ, P. Význam podpisu ve vztahu k písemné formě právního jednání. In Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 13-24. ISBN: 978-80-261-0810-8
 
PROFELDOVÁ, T. Výše a způsob určení nákladů řízení a odměny rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc. In Zborník prispěvkov z medzinárodného vedeckého sympózia Právo - obchod - ekonomika. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. s. 317-328. ISBN: 978-80-8152-775-3 , ISSN: 2453-921X
 
PROFELDOVÁ, T. Výše a způsob určení nákladů řízení a odměny rozhodce v řízení před stálým rozhodčím soudem a v řízení ad hoc. Vysoké Tatry, 2019.Medzinárodné vedecké sympozium Právo - obchod - ekonomika
 
VRBA, V. Z žoldnéře nejslavnějším z pirátů ? o pirátství jako deliktu za dob rozmachu německé Hanzy. Brno, 2019.
 
VALEŠ, V.. Zahraničněpolitické vyrovnání Marie Terezie s Bavorskem. In Tereziánské právní reformy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2019, s. 210-222. ISBN: 978-80-87439-33-3
 
DVOŘÁK, T., HRADECKÁ, M., FULÍNOVÁ, L., ŠPERL, J., HÁLA, M. Zahájení podnikání některých právnických osob. In Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 139-232. ISBN: 978-80-7598-337-4
 
VAVERA, F. Zajištění bezpečnosti ČR (z pohledu HZS ČR). Právnické listy, 2019, roč. Neuveden, č. 1, s. 23-28. ISSN: 2533-736X
 
HOBL, J. Zakázaná konkurenční doložka. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 4, s. 13-19. ISSN: 1210-8278
 
KNOLL, V. Zakázané zbraně ve středověkých nařízeních chebské městské rady (krátká poznámka k širšímu tématu). In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 145-149. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. Zaměstnanost a kontrola v systému pracovního práva. Plzeň, 2019.
 
Pavlátová, J., Hromada, M. Zaměstnanost a kontrola z pohledu pracovního práva. Plzeň, 01.11.2019 - 01.11.2019.
 
SCHWARZOVÁ, A. Započtení - "nejisté a neurčité" pohledávky. Plzeň, 2019.
 
WOLFOVÁ, J. Zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů a jejich exekutorských úřadů (tzv. teritoriality) jako významný protikorupční prostředek. Plzeň, 2019.
 
KNOLL, V. Zavírací hodiny ve středověkém Chebu. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc. k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 171-175. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
KNOLL, V. Zbraně a jejich nošení ve středověku. Praha, 2019.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Zkušenosti s restitucemi kulturních statků v ČR. Praha, 2019.
 
SCHWARZOVÁ, A. Změna pohlaví a její dopady ve společenských sférách. Plzeň, 2019.
 
SCHWARZOVÁ, A. Změna pohlaví a její dopady ve společenských sférách. Plzeň, 2019.
 
FISCHEROVÁ, E. Změny v evidenci skutečných majitelů. Plzeň, 2019.
 
KOCINA, J., VEPŘEK, J. Znalecký posudek předložený stranou v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2019, roč. Neuveden, č. 4, s. 15-17. ISSN: 1210-6348
 
VRBA, V. Zpráva z konference "Stát a právo v běhu času 2019". Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2019, roč. 5, č. 2, s. 12. ISSN: 2464-4889
 
VYORALOVÁ, T. Způsoby zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Konkursní noviny, 2019, roč. 23, č. 3, s. 21-24. ISSN: 1213-4023
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Způsoby řešení sporů mezi podnikatelem a spotřebitelem. In Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha : C.H.Beck, 2019, s. 256-298. ISBN: 978-80-7400-745-3
 
HROMADA, M. Ztráta na výdělku, valorizace a předmět soudního řízení. In Pracovní právo 2018: Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 89-94. ISBN: 978-80-210-9238-9
 
DVOŘÁČEK, M. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce podle soudního řádu správního ve vztahu k neodůvodněným rozhodnutím správních orgánů. Plzeň, 2019.
 
DVOŘÁČEK, M. Zvláštní žalobní legitimace nejvyššího státního zástupce podle soudního řádu správního ve vztahu k neodůvodněným rozhodnutím správních orgánů. Plzeň, 2019.
 
ŠÍMA, A. Zájezd. In Občanský zákoník. Praktický komentář.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 554-584. ISBN: 978-80-7380-742-9
 
PULKRÁBEK, Z. Zákaz překvapivého rozhodnutí: Buď - anebo. Právní rozhledy, 2019, roč. 27, č. 11, s. 381-388. ISSN: 1210-6410
 
ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 16. vyd. Praha : C.H.Beck, 2019, 457 s. ISBN: 978-80-7400-755-2
 
MAISNER, M.., DOUBRAVA, P.., JANÁK, J.., VLACHOVÁ, B.., DOMBROVSKÁ, M.. Základy sportovního práva. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2019, 156 s. ISBN: 978-80-7400-744-6
 
VLACHOVÁ, B.., MAISNER, M.. Zákon o zpracování osobních údajů: komentář. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2019, 145 s. ISBN: 978-80-7400-760-6
 
KOLÁŘ, J. Zánik dědické smlouvy. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi II.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2019. s. 96-110. ISBN: 978-80-261-0581-7
 
JANÁK, M.., PLÍHAL, T.. Zápisy jiných důležitých skutečností do veřejného rejtříku. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 161-170. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
POVAŽAN, R. Zápočet ze společného majetku nejenom na výhradní majetek jednoho z manželů, ale také na výhradní dluhy. Plzeň, 2019.
 
VIKTOROVÁ, A. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, konkrétně diskriminace žen, v pracovněprávních vztazích na území České republiky. Plzeň, 2019.
 
VIKTOROVÁ, A. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace, konkrétně diskriminace žen, v pracovněprávních vztazích na území České republiky. Plzeň, 2019.
 
PULKRÁBEK, Z. Zásada úspěchu - "novinky" v rozhodování o nákladech řízení. Bulletin advokacie, 2019, roč. 2019, č. 1-2, s. 34-37. ISSN: 1210-6348
 
KNAIZL, Z. . Zásahy státu do vlastnického práva k nemovitostem. Piešťany, 2019.
 
KNAIZL, Z.. Zásahy státu do vlastnického práva k nemovitostem. In Zmeny v chápaní práva: pluralita systémov, prameňov, perspektív.... Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2019, s. 315-321. ISBN: 978-80-89607-79-2
 
RABAN, P.., HURDÍK, J.., SRSTKA, J.., ROZEHNAL, A.., SCHLOSSBERGER, O.., ZAHRADNÍKOVÁ, R.., PELECH, J.., PSUTKA, J.., ZÍTEK, A.., BUREŠOVÁ, K.., KADLEC BENEŠOVÁ, E.., TLOUŠŤOVÁ, P.., BRČÁKOVÁ, J.., KRYM, L.. Závazkové právo. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019, 530 s. ISBN: 978-80-87713-18-1
 
PAVLÁTOVÁ, J.. Závislá práce osob ze zahraničí v ČR. In Opus laudat artificem. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. Trnava : Trnavská univerzita v Trnavě, 2019, s. 90-100. ISBN: 978-80-568-0192-5
 
FISCHEROVÁ, E.. Zúžená pravomoc civilních soudů. In Dny práva 2018. Část VI. Reforma civilního procesu. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 24-38. ISBN: 978-80-210-9374-4
 
HRADEC, M. . Úrazové pojištění. Transport magazín, 2019, roč. 2019, č. 6, s. 26-28. ISSN: 2533-3666
 
BURIÁNOVÁ, P. Úskalí moderačního práva soudu ve vztahu ke snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 9, s. 17-27. ISSN: 1210-8278
 
VNENK, V. Ústavní soud České republiky jako zranitelné místo českého ústavního systému. Plzeň, 2019.
 
VOSTRÁ, Z.. Ústavní soudnictví na území České republiky do roku 1948. In Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 387-401. ISBN: 978-80-261-0936-5
 
HANZLOVÁ, K. Ústavněprávní zakotvení libanonského konfesionalismu. Plzeň, 2019.
 
BUREŠOVÁ, K.. Úvaha nad rodičovstvím. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc., k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 30-42. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
Bárková, D., Heřmanová, A. Účetnictví z pohledu finančního práva. Plzeň, 28.11.2019 - 28.11.2019.
 
PAVLÁTOVÁ, J., HROMADA, M. Čas a jeho plynutí v pracovněprávních vztazích. Právnické listy, 2019, roč. neuveden, č. 2, s. 9-16. ISSN: 2533-736X
 
Pauly, J., Vostrá, Z., Knoll, V., Stočesová, S., Psutka, J., Hodinová, A., Volf, M. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci pro rok 2019. Plzeň, 19.09.2019 - 20.09.2019.
 
KNOLL, V. ., VOSTRÁ, Z. . Česko-slovenské kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti v Plzni. Právnické listy, 2019, roč. 3, č. 2, s. 34-35. ISSN: 2533-736X
 
VRBA, V. Československé moře ? právněhistorická perspektiva stoletého pozapomenutého fenoménu. Banská Bystrica, 2019.
 
BALÍK, S.. Čeští právníci - přispěvatelé časopisu Právny obzor v letech 1918-1938. In Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc. k 70. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2019, s. 7-14. ISBN: 978-80-261-0882-5
 
EPSTEINOVÁ, A. Čin povahy úmyslného trestného činu jako důvod dědické nezpůsobilosti. Plzeň, 2019.
 
VALEŠ, V. Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu. 1. vyd. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2019, 80 s. ISBN: 978-80-88009-17-7
 
FOREJTOVÁ, M. . Šišková Naděžda (ed.). The European Union - What is Next? A Legal Analysis and the Political Visions on the Future of the Union. Köln: Wolters Kluwer, 2018, 348 s.. Právník, 2019, roč. 158, č. 10, s. 971-974. ISSN: 0231-6625
 
HEŘMANOVÁ, K.. Škoda způsobená radou nebo informací. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019, roč. IX. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. s. 1183-1191. ISBN: 978-80-87952-30-6
 
HRADEC, M. . Životní pojištění. Transport magazín, 2019, roč. 2019, č. 8, s. 22-24. ISSN: 2533-3666
 
HRDINA, A. ?Šacký konkordát? o postavení církve v Čechách (1221/1222). In Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá - Štrbské. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019, s. 559-560. ISBN: 978-80-7380-769-6
 

Publikační činnost - 2018

HOMOLKA, P. "Dary od strýčka Sama" - Potrestáni a vykoupeni. Plzeň, 2018.
 
KNOLL, V. "Země za lesem" jako nově vytvořená součást Českého království. Plzeň, 2018.
 
Svobodová, R., Psutka, J., Průšová, L. 100 let české rodiny. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VIII. Praha, 16.04.2018 - 17.04.2018.
 
VYORALOVÁ, T. 18th Century Bill of Exchage Legislation ? Inspiration for or Roots of Czech Legal Provisions on Bills of Exchange?. The Lawyer Quarterly, 2018, roč. 8, č. 1, s. 51-63. ISSN: 1805-8396
 
VOSTRÁ, Z. 25 let Ústavy ČR (zaměřeno na zavedení a realizaci přímé volby prezidenta). In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 5-19. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 323 s. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství. XIX. ročník Konference českých a slovenských právních romanistů. Plzeň 26.?27. 5. 2017. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 203 s. ISBN: 978-80-7380-712-2
 
HODINOVÁ, A. Adopce dětí registrovanými partnery. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 151-166. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání v ČR. Trnava, 2018.
 
ŠULCOVÁ, M., DOSTÁLOVÁ, M. Alija - návrat domů. Plzeň, 2018.
 
ŠULCOVÁ, M. DOSTÁLOVÁ, M. Alija ? návrat domů. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 11-12.
 
Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň, 2018.
 
DOSTÁL, O. Aplikace principu appointing authority jako součásti doktríny veřejného pořádku (orde public) při posuzování transparentnosti určování rozhodců ad hoc třetí osobu v České republice. Košice, 2018.
 
VALEŠ, V. Aplikace zákona o revizi pozemkové reformy na církevní majetek po 25. únoru 1948. In Katolická církev po únorovém převratu 1948 a komunistický jurisdikcionalismus v ČSR. Olomouc: Společnost pro dialog církve a státu v Olomouci, Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2018. s. 142-149. ISBN: 978-80-904046-3-2
 
BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Application of indirect contact of parents with children in the Czech republic. Hradec Králové, 2018.
 
BURIÁNOVÁ, P.., VNENK, V.. Application of indirect contact of parents with children in the Czech republic. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018 roč. VIII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 1590-1596. ISBN: 978-80-87952-26-9
 
HOMOLKA, P. Ashford v Thornton (1818) 106 ER 149 aneb poslední soud, který téměř skončil soubojem, na území Velké Británie. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 97-107. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
KOTROUŠOVÁ, D. Asymetrie vztahů v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného závodu. Olomouc, 2018.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Asymetrie vztahů v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného závodu. Plzeň, 2018.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Asymetrie vztahů v rodinném společenství vzniklém k provozu rodinného závodu. ASPI, 2018, roč. Neuveden, č. 30.5.2018, s. nestránkováno. ISSN: 2336-517X
 
VRBA, V. Atlantic Northern Airlines v. Schwimmer aneb s Dakotou do Země zaslíbené. Plzeň, 2018.
 
HOFMAN, D., MANOVÁ, V. Attorney at law and the right to privacy. Thessaloniki, 2018.
 
ALLAFOVÁ, S. B-17 - American Dream. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 5.
 
ALLAFOVÁ, S. B-17 - americký sen. Plzeň, 2018.
 
JIRÁSEK, P. Babyboxy. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 141-150. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
VALEŠ, V. Bavorské dějiny státního práva církevního (od počátků křesťanství do roku 1945). 1. vyd. Domažlice : Zdeněk Procházka, Nakladatelství Českého lesa, 2018, 202 s. ISBN: 978-80-87316-83-2
 
BÁRKOVÁ, D. Bilanční/účetní/finanční právo?. In Moderní trendy v účetnictví. Sborník pedagogické konference. 18. ročník. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2018. s. 40-45. ISBN: 978-80-245-2290-6
 
BÁRKOVÁ, D., KREUTZER VITAL, A. Brazilian Tax System. Plzeň, 2018.
 
HROMADA, M., NASCIMENTO ARAÚJO, R. Brazilská justice. Soudce, 2018, roč. 20, č. 7-8, s. 25-32. ISSN: 1211-5347
 
DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku - 2. část. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 11, s. 386-393. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Bytové spoluvlastnictví podle zákona o vlastnictví bytů po nabytí účinnosti občanského zákoníku - 1. část. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 10, s. 343-354. ISSN: 1210-6410
 
HRADEC, M. Cestovní pojištění v rámci EU. Transport magazín, 2018, roč. Neuveden, č. 6, s. 21-22. ISSN: 2533-3666
 
BURIÁNOVÁ, P. Co je dobré vědět o surogátním mateřství?. Právo a rodina, 2018, roč. 20, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1212-866X
 
ČERNÝ, M. Consilia jako pramen poznání středověkého římského práva. Historica Olomucensia, 2018, roč. 54, č. 1, s. 33-47. ISSN: 1803-9561
 
VRBA, V. Contract No. 410001. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 13.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Daňová soustava jako nástroj finančního plánování státu. In Minulost, současnost a budoucnost finančního plánování státu. Olomouc: Iuridicum Olomucense, o.p.s., 2018. s. 7-22. ISBN: 978-80-88266-27-3
 
BÁRKOVÁ, D. Daňové podvody (a vyhýbání se daňovým povinnostem) ve výuce. In II. slovensko-české dni daňového práva: Daňové raje a zneužívanie daňového systému. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. s. 81-93. ISBN: 978-80-8152-660-2
 
BÁRKOVÁ, D. Daňové podvody a vyhýbání se daňovým povinnostem ve výuce. Horný Smokovec, 2018.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., ANDERLOVÁ, S., NOCAR, J., BÁRKOVÁ, D. Daňové právo de lege lata. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 156 s. ISBN: 978-80-7380-687-3
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Daňověprávní aspekty ochrany životního protředí: Daň z nemovitých věcí. České právo životního prostředí, 2018, roč. 49, č. 3, s. 11-28. ISSN: 1213-5542
 
BÁNYAIOVÁ, A. Diskutované otázky zániku závazků v občanském zákoníku. Bulletin advokacie, 2018, roč. Neuveden, č. 6, s. 21-28. ISSN: 1210-6348
 
CHMELÍK, J., BRUNA, E. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty.. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, 225 s. ISBN: 978-80-7408-175-0
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Doručení výpovědi v českém a rakouském pracovním právu. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 174-179. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
BURIÁNOVÁ, P. Dočasnost úpravy vztahů a opakované podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. Plzeň, 2018.
 
BURIÁNOVÁ, P. Dočasná úprava vztahů a opakované podání návrhu na vydání předběžného opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí. In Naděje právní vědy 2018: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
VNENK, V. Důsledky konkursního nálezu na rozhodovací činnost obecných soudů při aplikaci mezinárodních smluv o lidských právech. Košice, 2018.
 
VNENK, V. Důsledky konkursního nálezu na rozhodovací činnost obecných soudů při aplikaci mezinárodních smluv o lidských právech. In Miesto, úloha a vy?znam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyply?vajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. s. 30-40. ISBN: 978-80-8152-595-7
 
KURZ, P. Důsledky vad právních jednání při rozvazování pracovněprávního poměru. Studia Iuridica Cassoviensia, 2018, roč. 6, č. 2, s. 148-160. ISSN: 1339-3995
 
JANÁK, M. Elektronický styk v pracovním právu. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 62-70. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
HROMADA, M. Elektronizace justice. Plzeň, 2018.
 
Cvrček, F., Knoll, V., Gvardová, K. Elektronizace práva. Plzeň, 30.11.2018 - 30.11.2018.
 
Cvrček, F., Knoll, V., Jermanová, H. Elektronizace práva. Plzeň, 11.12.2019 - 11.12.2019.
 
PEZL, T. . Establishment of Israel in relation to War on Independence. Lublin, 2018.
 
FOREJTOVÁ, M. Evropská úprava DPH a vliv judikatury SDEU na rozhodování soudů ČR. Olomouc, 2018.
 
FOREJTOVÁ, M. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 116 s. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
FOREJTOVÁ, M. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu ? Poznámka k materiálnímu ohnisku ústavy. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 3-21. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
KŘIVKA, T. Evropské právo právnických osob coby specifická garance právního státu v členských státech EU. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 102-126. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
FINTA, J. Evropský zatýkací rozkaz. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 232-245. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
ŠKVAIN, P. Exkurz do právní úpravy zabezpečovací detence ve Spojených státech amerických. In Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR.. Praha : C.H. Beck, 2018, s. 303-320. ISBN: 978-80-7400-709-5
 
KURZ, P. Finanční náročnost insolvenčního řízení a řízení o žalobě na zaplacení - dostupnost soudní ochrany. Znojmo, 2018.
 
KURZ, P. Finanční náročnost insolvenčního řízení a řízení o žalobě na zaplacení - dostupnost soudní ochrany. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: 2018. s. 173-183. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
Jánošíková, P. Finančněprávní aspekty územní samosprávy. Plzeň, 24.09.2018 - 24.09.2018.
 
URBAN, M. VRBA, V. For the defense of a state and for the protection of the Republic?. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 13.
 
VYORALOVÁ, T. Formální a materiální vykonatelnost exekučního titulu. Praha, 2018.
 
VYORALOVÁ, T. Formální a materiální vykonatelnost exekučního titulu. Soukromé právo, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 29-32. ISSN: 2533-4239
 
ŠPAČKOVÁ, D. Funkce správce stavby prizmatem zákoníku práce. Znojmo, 2018.
 
BENEŠOVÁ, E. GDPR a pracovní právo. Znojmo, 2018.
 
FORMÁNKOVÁ, V.. Garance nezávislosti moci soudní pohledem judikatury soudů. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 37-44. ISBN: 978-80-261-0859-7
 
HOMOLKA, P. Gifts from Uncle Sam ? Punished and Redeemed. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 8.
 
ŠEJVL, M. Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689) a whigovská ideologie. Brno, 2018.
 
BÁRKOVÁ, D. How Much Tax Harmonisation is Needed?. Praha, 2018.
 
BÁRKOVÁ, D., KREUTZER VITAL, A. Hybrid Mismatches. Plzeň, 2018.
 
KRCHOVÁ, K., DUDYCHOVÁ, J. Informace o boji proti korupci a úplatkářství a informace o respektování lidských práv. Plzeň, 2018.
 
Kopecký, M., Malast, J. Inovace výuky předmětů Správní právo 1 a Správní právo 3. Plzeň, 11.10.2018 - 11.10.2018.
 
Škvain, P., Esser, R., Zontek, W., Provazník, J., Pitsela, A. International Seminar on European and International Criminal Law Human Rights in Criminal Proceedings. Soluň, 23.10.2018 - 26.10.2018.
 
HRDINA, A. Jak byl hrabě Špork obžalován z pokusu o vraždu na advokátu Neumannovi (studie z českých právních dějin). Časopis Společnosti přátel starožitností, 2018, roč. 126, č. 1, s. 25-38. ISSN: 1803-1382
 
PAULY, J. Jak se sport financuje v krajinách EU a jaká je realita na Slovensku. SR, Stará Lesná, 2018.
 
HRDINA, A. Jaký byl (a jaký nebyl) hrabě Špork. Vlastivědné čtení o Královédvorsku, 2018, roč. Neuveden, č. 4, s. 2-5. ISSN: 2570-6330
 
PEZL, T. Je třeba novela Ústavy?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 20-28. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
MALAST, J.. Ještě k právu být slyšen ve veřejné správě. In Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018. s. 176-182. ISBN: 978-80-7160-480-8
 
JANÁK, M. Job applicant in the point of view of GDPR. Brno, 2018.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K nepřípustnosti obhajovat se v trestním řízení osobně. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 57-58. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K odposlechům komunikace mezi advokátem a klientem. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 12, s. 59-60. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K otázce uznání a ochraně sňatků osob stejného pohlaví. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 3, s. 58-59. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K otázkám důvěrné komunikace. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 11, s. 62-62. ISSN: 1210-6348
 
PAVLÁTOVÁ, J. K problematice zabezpečení osob ve stáří. Trnava, 2018.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K procesním zárukám odsouzeného. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 59-60. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K soudnímu řízení o náhradě škody pro průtahy. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 7-8, s. 81-83. ISSN: 1210-6348
 
NOVOTNÝ, J.. K teorii dokazování. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Sborník sdělení ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. s. 192-199. ISBN: 978-80-7408-172-9
 
NOVOTNÝ, J. K teorii dokazování. Praha, 2018.Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování.
 
PAULY, J. K základním otázkám tzv. sportovního práva. Právnické listy, 2018, roč. 2, č. 2, s. 8-14. ISSN: 2533-736X
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K zásahům do profesního tajemství.. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 10, s. 56. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K řízení o popření otcovství. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 9, s. 59-60. ISSN: 1210-6348
 
CHMELÍK, J. Kamerové systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejcih prostřednictvím opatřeny. Trestní právo, 2018, roč. 22, č. 1, s. 20-27. ISSN: 1211-2860
 
KNOLL, V. Katovské meče, jejich podoba a symbolický význam. Plzeň, 2018.
 
JAKLOVÁ, L., BOHADLO, S., HAŠEK, P., ERLEBACH, D., PODHRÁZSKÝ, M., KUČERA, M., HRDINA, A. Když snít, tak o Kuksu. Místní kultura. Aktuální kulturní zpravodajství z domova, 2018, roč. Neuveden, č. leden, s. nestránkováno. ISSN: 1803-2818
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Ke smluvnímu vzdání se práva. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 62-63. ISSN: 1210-6348
 
KOPECKÝ, M. Komparace české a slovenské úpravy správního soudnictví. Správní právo, 2018, roč. 51, č. 1-2, s. 33-55. ISSN: 0139-6005
 
VALEŠ, L. Komunální volby roce 1990 mimořádné nebo standardní demokratické volby?. Praha, 2018.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Koordinace důchodových systémů v zemích Evrospké unie. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 379-393. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
PULKRÁBEK, Z. Krátce o svobodě, rovnosti a rekodifikaci. Soudce, 2018, roč. 20, č. 3, s. 28-32. ISSN: 1211-5347
 
ČERNÝ, M. Křesťanství ? hereze ? římské právo. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství. XIX. ročník Konference českých a slovenských právních romanistů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 41-54. ISBN: 978-80-7380-712-2
 
PEZL, T. Legal Aspects of Establishment of Israel. Plzeň, 2018.
 
PEZL, T. Legal Aspects of Establishment of Israel. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 10-11.
 
KŘIVKA, T. Legal implications of Changes in the EU Rescue and Financial Instruments. Rijeka, 2018.
 
CVRČEK, F., NOVÁK, F., TÉGLÁSI, A., KIŠŠ, P., KUKLIŠ, P., KOVÁCS, J. Legislativa. Teoretická východiska a problémy. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 246 s. ISBN: 978-80-7380-698-9
 
MACH, T. . Legitimate Expectations as Part of the FET Standard: An Overview of a Doctrine Shaped by Arbitral Awards in Investor-State Claims. ELTE Law Journal, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 105-121. ISSN: 2064-4965
 
JANÁK, M. Liability of the provider for the contect in discussion forum. Brno, 2018.
 
KNOLL, V. Machal ? zahraniční dobrovolníci v trestněprávním kontextu. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 8.
 
KNOLL, V. Manželské právo v běhu času. Praha, 2018.
 
ČERNÝ, M. Martin Luther, papežství a kanonické právo. In Sv. Augustin a jeho vzkaz pro dnešní svět v pohybu a Martin Luther: augustinián. Praha: ONYX, 2018. s. 54-58. ISBN: 978-80-906835-1-8
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Mateřská a rodičovská dovolená v právu EU. Znojmo, 2018.
 
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. Mateřská a rodičovská dovolená v právu EU. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 350-358. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
VĚTROVSKÝ, J. Mens Rea, Intentionality and Wittgenstein?s Philosophy of Psychology. In Philosophical Foundations of International Criminal Law: Correlating Thinkers. Brusel : Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018, s. 583-608. ISBN: 978-82-8348-117-4
 
Jermanová, H., Cvrček, F. Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Znojmo, 06.06.2018 - 07.06.2018.
 
Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň, 2018., ISBN: 978-80-261-0826-9,
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Mezníky daňových soustav na území Čech. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 117-135. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
DOSTÁLOVÁ, M. Miloš Havel: byl jsem spíše bohém než kapitalista. Plzeň, 2018.
 
BREZINA, P. Multilingvní právo. Plzeň, 2018.
 
LOJEK, A. Měnové reformy na pozadí změn státního režimu a práva v letech 1919 - 1953. Trnava, 2018., ISBN: 978-80-568-0158-1,
 
VALEŠ, L. Město Klatovy, česká územní samospráva a vznik Československa "zdola". Klatovy, 2018.
 
BALÍK, S. Naděje a přání české právnické obce v prvních letech samostatné státnosti. Plzeň, 2018.
 
BUREŠOVÁ, K., BENEŠOVÁ, E., KURZ, P. Naděje právní vědy 2018. Plzeň, 2018., ISBN: 978-80-261-0798-9,
 
Burešová, K., Benešová, E., Kurz, P. Naděje právní vědy 2018. Plzeň, 17.05.2018 - 18.05.2018.
 
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte jako hodnota v právu a morálce. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzity v Plzni, 2018. s. 3-14. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte z jiného úhlu. Nad kritikou nálezu Ústavního soudu ve věci uznání kalifornského rodičovského statusu stejnopohlavního manžela. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 20-24. ISSN: 1210-6410
 
HRDINA, A. Nejstarší líčení hrdinských činů generála Jana Šporka. Vlastivědné čtení o Královédvorsku, 2018, roč. Neuveden, č. 4, s. 10-16. ISSN: 2570-6330
 
HRADEC, M. Neživotní pojištění. Transport magazín, 2018, roč. Neuveden, č. 4, s. 26-27. ISSN: 2533-3666
 
BYSZOWIEC, M. Novela shromažďovacího zákona v Polské republice. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 118-140. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
DITTRICH, M. Nová právní východiska agenturního zaměstnávání. Plzeň, 2018.
 
PEZL, T. Nové státy a nové ústavy, lekce států s kulatým výročím v roce 2018. Plzeň, 2018.
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P. Náhradní mateřství a otazníky, které ho doprovázejí (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 7, s. 17-23. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P. Náhradní mateřství a otazníky, které ho doprovázejí (2.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 8, s. 19-22. ISSN: 1805-0824
 
HOBL, J. Náklady řízení zahájených na obranu třetích osob při postižení movitých věcí v exekuci. Komorní listy, 2018, roč. 10, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1805-1081
 
SINGROVÁ, A. Nástin vývoje ochrany práv mladistvých zaměstnanců. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univarzita v Plzni, 2018, s. 143-152. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
HOBL, J. Názor a přání dítěte v civilním soudním řízení. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 8, s. 7-13. ISSN: 1805-0824
 
ŠEJDL, J. Několik obrazů postavení obyčeje v soukromém právu. Plzeň, 2018.
 
PLÍHAL, T. Několik postřehů k zápisu odborové organizace do spolkového rejstříku. Bulletin-advokacie.cz, 2018, roč. Neuveden, č. 19.11.2018, s. nestránkováno. ISSN: 1805-8280
 
LINDOVÁ, J. Několik poznámek k ochraně osobních údajů při výkonu studentské odborné praxe. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 63-73. ISBN: 978-80-210-8930-3
 
VĚTROVSKÝ, J. Několik poznámek k použití pojmu ?zranitelnost? v kontextu práv dětí - migrantů. In Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2017. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 395-400. ISBN: 978-80-7598-262-9
 
PAVLÁTOVÁ, J. Několik poznámek k zaměření a výsledkům práce sekce pracovního práva. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 275-276. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
DVOŘÁK, T. Některé problematické paragrafy nového občanského zákoníku. Olomouc, 2018.
 
URBAN, M., VRBA, V. O obraně státu a na ochranu republiky?. Plzeň, 2018.
 
FISCHEROVÁ, E. Obchodní korporace a jejich skutečný majitel. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 9, s. 324-335. ISSN: 1210-8278
 
VALEŠ, L. Období vrcholící normalizace v životě a díle spisovatele Miloslava Švandrlíka. České Budějovice, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Obsah odpůrčího nároku v občanském zákoníku. Praha, 2018.
 
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J., ČIHÁK, L. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 302 s. ISBN: 978-80-7380-718-4
 
BURIÁNOVÁ, P. Ochrana držby v kontextu práva na spravedlivý proces. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 154-165. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
HABLOVIČ, J. Ochrana osobnosti po smrti člověka. Hradec Králové, 2018.
 
HABLOVIČ, J. Ochrana osobnosti po smrti člověka. In Právní rozpravy 2018. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 84-88. ISBN: 978-80-87952-23-8
 
HROMADA, M. Ochrana osobnosti zaměstnanců v soudní praxi. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 96-101. ISBN: 978-80-210-8930-3
 
KŘIVKA, T. Ochrana principů právního státu v rámci členských zemí EU aneb ?Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti?. Plzeň, 2018.
 
BALÍK, S. Od Spolku českých advokátů v Království českém k Jednotě advokátů československých v Praze v letech 1918?1938. Právnické listy, 2018, roč. 2, č. 2, s. 3-7. ISSN: 2533-736X
 
PODOLA, J. Od Versailles k ústavnímu pořádku. Plzeň, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Odvolání ve věcném záměru civilního řádu soudního. Brno, 2018.
 
FISCHEROVÁ, E. Omezení svéprávnosti a volebního práva. In Proměny Ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 167-178. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
VNENK, V. Opatrovník právnické osoby a právo na obhajobu. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 109-116. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
PODHRÁZKÝ, M.. Osoby zúčastněné na řízení před správními soudy (k vývoji jejich procesního postavení a rozsahu práv). In Správní soudnictví - 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací správného súdneho poriadku. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. s. 191-204. ISBN: 978-80-88266-25-9
 
VALEŠ, L., BINAR, A., PETRÁŠ, J., SRB, V., STÁTNÍK, D., ŠIKULA, M., VANDROVCOVÁ, J., VANDROVCOVÁ, L. Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. 1. vyd. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2018, 126 s. ISBN: 978-80-7556-033-9
 
Valeš, L., Dušek, J., Petráš, J. Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968) v dějinách českých měst, regionů a veřejné správy. České Budějovice, 13.04.2018 - 13.04.2018.
 
GVARDOVÁ, K. Osvojení dítěte registrovaným partnerem. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 4, s. 6-14. ISSN: 1805-0824
 
PLÍHAL, T. Osvojení zletilého a jeho četnost v letech 2014 až 2016. In Naděje právní vědy 2018 "Právní věda v praxi". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 270-278. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
BUREŠOVÁ, K. PROBLÉM VIRTUÁLNÍ IDENTITY NA INTERNETU. In Naděje právní vědy 2018: Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 28-36. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
ČERNÝ, M. Padovani, A. Dall?alba al crepuscolo del commento. Giovanni da Imola (1375 ca. ? 1436) e la giurisprudenza del suo tempo. Právněhistorické studie, 2018, roč. 48, č. 1, s. 157-160. ISSN: 0079-4929
 
DVOŘÁK, T. Participace zaměstnanců některých akciových společností po novelizaci zákona o obchodních korporacích provedené zákonem č. 458/2016 Sb. aneb participace zaměstnanců znovu na scéně. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 7-8, s. 246-254. ISSN: 1210-8278
 
VINTROVÁ, M. Partnerské násilí a neplatnost kanonického manželství. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 72-3, s. 63-79. ISSN: 1211-1635
 
VRBA, V. Pirátství a symbolika trestu. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 294-308. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
VRBA, V. Pirátství v hanzovních recesech aneb několik kapitol ze severské právní historie. Olomouc, 2018.
 
VRBA, V. Pirátství v hanzovních recesech aneb několik kapitol ze severské právní historie. Plzeň, 2018.
 
Volf, M., Vostrá, Z., Valentová, V., Dostál, O., Hablovič, J. Plzeňské dny právní vědy 2018. Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň, 03.05.2018 - 04.05.2018.
 
PETER, M. Plán na rozdělení Palestiny a jeho (ne)aplikace v praxi dle rezoluce valného shromáždění OSN č. 181 ze dne 29. 11. 1947. Plzeň, 2018.
 
PETER, M. Plán na rozdělení Palestiny a jeho (ne)aplikace v praxi dle rezoluce valného shromáždění OSN č. 181 ze dne 29. 11. 1947. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 9.
 
Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň, 2018., ISBN: 978-80-261-0809-2,
 
ŠTILLIP, P. Pohledávky společenství vlastníků a problematika jejich uplatnění. Komorní listy, 2018, roč. 10, č. 4, s. 34-38. ISSN: 1805-1081
 
ČERNÝ, M. Pojem suverenity ve středověku. Plzeň, 2018.
 
HRADEC, M. Pojistná smlouva a její náležitosti. Transport magazín, 2018, roč. Neuveden, č. 2, s. 18-20. ISSN: 2533-3666
 
HRADEC, M. Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Teorie vs. praxe. Transport magazín, 2018, roč. Neuveden, č. 3, s. 18-20. ISSN: 2533-3666
 
KNOLL, V. Popravy a popraviště z pohledu právní archeologie. Plzeň, 2018.
 
BUREŠOVÁ, K. Position of Children in Homoparental Families. Brno, 2018.
 
DITTRICH, M. Poslední legislativní reakce na zneužívání agenturního zaměstnávání. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 294-298. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
POTUŽÁK, D. Postavení notáře v České republice po žalobě Evropskou komisí. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 213-231. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
PULKRÁBEK, Z. Postavení stran v civilním soudním řízení. Brno, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Postavení stran v civilním soudním řízení. Praha, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Potřeba rekodifikace (OSŘ). Plzeň, 2018.
 
HEŘMANOVÁ, A. Povinnost vykazování nefinančních informací. Plzeň, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Povinné zastoupení advokátem. Praha, 2018.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Poznámky k vadám zadávacího procesu a jejich vlivu na platnost uzavřených smluv. Stavební právo - bulletin, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 42-48. ISSN: 1211-6386
 
GVARDOVÁ, K. Počátky antisionistických tendencí na území Sovětského svazu. Plzeň, 2018.
 
VOKROJOVÁ, R. Počátky založení českého školství pro českou menšinu v Chebu po roce 1918. Plzeň, 2018.
 
HROMADA, M. Pracovní poměry na dobu určitou - inspirace ze zahraničí. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 309-318. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
HROMADA, M. Pracovní poměry na dobu určitou v zahraničí - SRN. Znojmo, 2018.
 
Gregorová, Z., Pavlátová, J., Pichrt, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo 2018. Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při práci a aktuální otázky nemocenského pojištění. Třešť, 10.10.2018 - 12.10.2018.
 
BENEŠOVÁ, E. Pracovní právo a obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 333-349. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., VYBÍRAL, R., BOHÁČ, R., KOHAJDA, M., KOTÁB, P., PAPOUŠKOVÁ, Z., RADVAN, M. Praktikum finančního práva. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 191 s. ISBN: 978-80-7380-736-8
 
VNENK, V. Prezident republiky jako garant vládní kontinuity?. Plzeň, 2018.
 
HOBL, J. Problematika odměny právního zastoupení v exekuci na peněžité plnění. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 24-28. ISSN: 1210-6410
 
BUREŠOVÁ, K. Problém virtuální identity na internetu. Plzeň, 2018.
 
BYSZOWIEC, M. Proces s vedením Protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 6.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Projednání úpadku a rozhodnutí o něm (§ 97 až 135). In Insolvenční zákon. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2018, s. 332-472. ISBN: 978-80-7400-691-3
 
BUREŠOVÁ, K. Prolínání principů Smlouvy o fungování EU a veřejného zadávání. Plzeň, 2018.
 
ŠPAČKOVÁ, D. Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?. Silnice železnice, 2018, roč. 13, č. 1, s. 84-86. ISSN: 1803-8441
 
PODOLA, J. Proměny v orgánech vysokých škol od roku 1990 do současnosti. In Acta historico-iuridica pilsnensia 2017/1 Právo v běhu času. Sborník z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 215-228. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
VOSTRÁ, Z. Proměny ústavy a evropského práva. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 245 s. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
HABLOVIČ, J. Protection of personality: Respect and honour. Rijeka - Chorvatsko, 2018.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R.. Protection of the Weaker Party in the Civil Procedure in the Czech Republic. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018, roč. VIII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 1536-1545. ISBN: 978-80-87952-26-9
 
Forejtová, M., Pezl, T., Buriánová, P., Vnenk, V. Prozařování principů a zásad ústavního a evropského práva do jiných právních odvětví. Plzeň, 26.10.2018 - 26.10.2018.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Práva a povinnosti osob zúčastněných na provozu rodinného závodu. Plzeň, 2018.
 
KOTROUŠOVÁ, D. Práva a povinnosti osob zúčastněných na provozu rodinného závodu. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 93-116. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
KŘIVKA, T. Právnické osoby. In Evropské soukromé právo v čase a prostoru. II. díl, Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. 2018 : Masarykova univerzita, 2018, s. 147-213. ISBN: 978-80-210-8905-1
 
HABLOVIČ, J., VRBA, V. Právní existence československého dobrovolnického sboru pro Izrael. Plzeň, 2018.
 
HABLOVIČ, J. VRBA, V. Právní existence československého dobrovolnického sboru pro Izrael. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 7.
 
HRDINA, A., SZABO, M. Právní moc rozsudku v kanonickém právu. Revue církevního práva, 2018, roč. 24, č. 1, s. 11-21. ISSN: 1211-1635
 
HANÍK, V. Právní následky ilegální formy pomoci vznikajícímu státu Izrael. Plzeň, 2018.
 
HANÍK, V. Právní následky ilegální formy pomoci vznikajícímu státu Izrael. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 6.
 
DITTRICH, M. Právní podstata žádosti agenturního zaměstnance o přidělení k uživateli. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 30-34. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
HABLOVIČ, J. Právní pojmy - čest a vážnost. Plzeň, 2018.
 
FOREJTOVÁ, M. Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň, 2018., ISBN: 978-80-261-0798-9,
 
DITTRICH, M. Právní úprava dočasnosti v ČR ve světle právní úpravy slovenské. In Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.. Praha: Leges, 2018. s. 88-93. ISBN: 978-80-7205-325-4
 
HANÍK, V. Právně historický pohled na institut žoldáctví, aneb od lancknechtů po Rhodesii. Plzeň, 2018.
 
PSUTKA, J. Právo dítěte na povinný díl - vybrané aspekty. Praha, 2018.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Právo na zaměstnání a nezaměstnanost jako sociální událost. In Pocta Věře Štangové. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 314-325. ISBN: 978-80-7380-735-1
 
Knoll, V., Pezl, T. Právo v běhu času 2018. Plzeň, 07.12.2018 - 07.12.2018.
 
HODINOVÁ, A. Péče o dítě po rozvodu v kontextu fundamentálních práv dětí a rodičů. Olomouc, 2018.
 
HODINOVÁ, A. Péče o dítě po rozvodu v kontextu fundamentálních práv dětí a rodičů. Plzeň, 2018.
 
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 17-23. ISSN: 1805-0824
 
BURIÁNOVÁ, P. Péče osoby blízké a pěstounská péče jako obdoba přirozené rodiny dítěte (2.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 5-8. ISSN: 1805-0824
 
DVOŘÁK, T. Přebývající a chybějící paragrafy nového občanského zákoníku. Plzeň, 2018.
 
LINDOVÁ, J. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu vývoje rozhodnutí českých a evropských soudů. Plzeň, 2018.
 
BURIÁNOVÁ, P. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí v kontextu principu proporcionality. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 15-30. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
LOJEK, A. Předmět právně symbolické povahy - vrubovka. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 175-179. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem (1.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 2, s. 16-21. ISSN: 1805-0824
 
FOREJTOVÁ, M., BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2017 s komentářem (2.). Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 3, s. 18-24. ISSN: 1805-0824
 
KURZ, P. Přezkum pohledávek v případě řešení úpadku dlužníka oddlužením a vázaná specifika. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 3, s. 106-119. ISSN: 1210-8278
 
MALAST, J.. Přezkumné postupy podle stavebního zákona. In Sondy do stavebního práva. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. s. 94-106. ISBN: 978-80-87975-85-5
 
MALAST, J. Přezkumné řízení. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 261 s. ISBN: 978-80-261-0772-9
 
VNENK, V. Přímo volený prezident České republiky jako pouvior neutre?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 29-44. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
BRADA, J. Přímá demokracie v komparativním pojetí. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 45-64. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
ALLAFOVÁ, S. Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) ? jak současné anglické právo čerpá z právní historie. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 9-19. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
SPERK, P. Případný postup vystoupení České republiky z Evropské unie. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 181-199. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
RABAN, P. Recenze publikace Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Recenze publikace Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018.
 
VALENTOVÁ, V. Regály v proměnách času. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 277-282. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
FISCHEROVÁ, E. Reprodukční práva žen v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2018.
 
PSUTKA, J. Reálná břemena. In Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku.. Praha : C. H. Beck, s. r. o., 2018, s. 201-207. ISBN: 978-80-7400-711-8
 
HRDINA, A. Sbor konzultorů. In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 177-178. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
KNOLL, V. Sekera popravčí (katovská). In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 212-213. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
VALEŠ, V. Sekularizace. In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 228-232. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
CVIK, E. D., MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., MALÝ, M. Selected Issues from the Dark Side of the General Data Protection Regulation. Národohospodářský obzor, 2018, roč. 18, č. 4, s. 387-407. ISSN: 1213-2446
 
BRADA, J. Shromažďovací právo ve světle omezujících novelizací. Plzeň, 2018.
 
HODINOVÁ, A., BYSZOWIEC, M. Sionistické spiknutí v Československu ? projev antisemitismu a nepřátelství vůči státu Izrael v procesu s Protistátním spikleneckým centrem. Plzeň, 2018.
 
HODINOVÁ, A. BYSZOWIEC, M. Sionistické spiknutí v Československu ? projev antisemitismu a nepřátelství vůči státu Izrael v procesu s Protistátním spikleneckým centrem. In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 7-8.
 
BALÍK, S. Sjezdy právnické. In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 285-288. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
NOVOTNÝ, J. Skryté aspekty nadnárodní normotvorby. Praha, 2018.
 
HODA, D. Slib prezidenta České republiky a úvahy de constitutione ferenda. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 76-82. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
PAVLÁTOVÁ, J. Služební poměr a nároky pozůstalých po zemřelém státním zaměstnanci. In Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 165-172. ISBN: 978-80-210-8930-3
 
HRDINA, A. Smlouva o solní pokladně (1630). In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 660. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
DVOŘÁK, T. Smlouva o výstavbě jednotky podle občanského zákoníku po rekodifikaci českého soukromého práva. In Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. s. 52-66. ISBN: 978-80-568-0104-8
 
HRDINA, A. Smlouva se Svatým stolcem - neratifikovaná (2002). In Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa-Smlouva ná. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 664-666. ISBN: 978-80-7380-722-1
 
VRBA, V. Smlouva č. 410001. Plzeň, 2018.
 
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Sněmovnictví. In Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o - Součást. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 663-675. ISBN: 978-80-7380-744-3
 
ADAMOVÁ, K. Sobotales. In Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o - Součást. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 872. ISBN: 978-80-7380-744-3
 
ADAMOVÁ, K. Sok. In Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o - Součást. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 872-873. ISBN: 978-80-7380-744-3
 
STOČESOVÁ, S. Soudnictví ve věcech mládeže v historickém kontextu. Plzeň, 2018.
 
DVOŘÁK, T. Soudní ochrana člena společenství vlastníků jednotek proti neplatným usnesením shromáždění. Soudní rozhledy, 2018, roč. 24, č. 10, s. 310-317. ISSN: 1211-4405
 
PSUTKA, J.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí a běh lhůty pro podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věci - Komora daňových poradců České republiky. Komora daňových poradců ČR, 2018.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty pracovního práva. Plzeň, 2018.
 
FISCHEROVÁ, E. Soukromoprávní a veřejnoprávní dimenze ochrany slabší strany. Plzeň, 2018.
 
FISCHEROVÁ, E. Soukromoprávní a veřejnoprávní dimenze ochrany slabší strany. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 45-58. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
LINDOVÁ, J. Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice. 1. vyd. Praha : Leges, 2018, 127 s. ISBN: 978-80-7502-276-9
 
VRBA, V. Společná havárie a její středověký právní život v Baltském moři. Právněhistorické studie, 2018, roč. 48, č. 2, s. 173-184. ISSN: 0079-4929
 
PSUTKA, J. Společné jmění manželů. In Věcná práva. Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku.. Praha : C. H. Beck, s. r. o., 2018, s. 131-138. ISBN: 978-80-7400-711-8
 
ŠPAČKOVÁ, D. Správce stavby prizmatem zákoníku práce. In Metamorfózy práva ve Střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 299-308. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
KOPECKÝ, M. Správněprávní vztahy (materiály k inovaci výuky předmětu Správní právo 1 a Správní právo 3). 2018.
 
PEZL, T. Sto let Balfourovy deklarace. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 208-214. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
PYTLOUN, J., REISNER, J. Struktura účetní závěrky. Plzeň, 2018.
 
FOREJTOVÁ, M. Stručná úvaha o multikulturalismu a potřebě tolerance. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 109-117. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Stručně a přehledně k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Daňová a hospodářská kartotéka, 2018, roč. 2018, č. 5, s. 40-44. ISSN: 1210-6739
 
KADLEC BENEŠOVÁ, E. Stručně a přehledně k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) 2. část - Povinnosti správců a/nebo zpracovatelů osobních údajů. Daňová a hospodářská kartotéka, 2018, roč. 2018, č. 6, s. 34-37. ISSN: 1210-6739
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Křivka, T. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 29.06.2018 - 29.06.2018.
 
BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Styk rodičů s dětmi prostřednictvím IT komunikací v intencích nejlepšího zájmu dítěte. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 6, s. 5-9. ISSN: 1805-0824
 
Knoll, V., Forejtová, M., Valentová, V., Slavíková, H. Stát a právo v běhu času. Plzeň, 14.06.2018 - 15.06.2018.
 
HABLOVIČ, J. Střední Evropa a vznik Státu Izrael. Právněhistorické studie, 2018, roč. 48, č. 2, s. 213-215. ISSN: 0079-4929
 
Knoll, V., Pezl, T. Střední Evropa a vznik Státu Izrael. Plzeň, 20.04.2018 - 20.04.2018.
 
DOSTÁL, O. Svěřenský fond jako společník obchodní korporace?. Plzeň, 2018.
 
DOSTÁL, O. Svěřenský fond jako společník obchodní společnosti. Soukromé právo, 2018, roč. 6, č. 9, s. 2-9. ISSN: 2533-4239
 
VNENK, V. Systematika odpovědnosti prezidenta České republiky a prezidenta Slovenské republiky. STUDIA IURIDICA Cassoviensia, 2018, roč. 6, č. 2, s. 18-27. ISSN: 1339-3995
 
HRDINA, A., SZABO, M. Teorie kanonického práva. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2018, 459 s. ISBN: 978-80-246-3919-2
 
VNENK, V. Test racionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 334-346. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
VNENK, V. Test racionality v judikatuře Ústavního soudu České republiky.. Plzeň, 2018.
 
MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R.., CVIK, E.D.. The Dark Side of the General Data Protection Regulation. In Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 28-35. ISBN: 978-80-210-8923-5 , ISSN: 2336-1239
 
MACH, T. FISCHEROVÁ, E. The Legal Status of the Mercenaries and Volunteers under International Law (1947 ? 1950). In Anotace příspěvků mezinárodní konference Střední Evropa a vznik Státu Izrael / Abstracts from international konference Central Europe and establishment of the State of Israel. Plzeň: 2018. s. 9.
 
TOMANOVÁ, A., PETERMANNOVÁ, H. The case of Khoroshenko v. Russia. Thessaloniki, 2018.
 
BĚLOHLÁVEK, A. The history and the spirit of the Prague Rules. Praha, 2018.
 
SOUKUP, L. Tisdkové právo a rok 1918. Plzeň, 2018.
 
SEDLÁČKOVÁ, P. Trestněprávní aspekty využití kriminalistické genetiky. Olomouc, 2018.
 
SEDLÁČKOVÁ, P. Trestněprávní aspekty využití kriminalistické genetiky. Plzeň, 2018.
 
VAVERKA, P. Tři metodologické studie aneb za jiný starověk. 1. vyd. Domažlice : Zdeněk Procházka - Nakladatelství Českého Lesa, 2018, 167 s. ISBN: 978-80-87316-81-8
 
BUREŠOVÁ, K. Uložení zákazu plnění smlouvy. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 11, s. 420-429. ISSN: 1210-8278
 
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 19 - February 23 2018. 2018.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Uznání a výkon soudního rozhodnutí vydaného v nepřítomnosti podle nařízení Brusel I. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 57-59. ISSN: 1210-6348
 
BÁRKOVÁ, D. Vazba rozpočtu veřejných vysokých škol na výdaje státního rozpočtu ČR. Olomouc, 2018.
 
BÁRKOVÁ, D. Vazba rozpočtu veřejných vysokých škol na výdaje státního rozpočtu ČR. In Minulost, současnost a buducnost finančního plánování státu. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. s. 47-58. ISBN: 978-80-88266-27-3
 
VOSTRÁ, Z. Volební právo a právní stát. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 88-101. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K prvním vývojovým stadiím trestné činnosti a k účinnosti neodkladného úkonu po zahájení trestního stíhání. Trestněprávní revue, 2018, roč. 17, č. 3, s. 74-77. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. . Vrchní soud v Praze: Ke lhůtě, v níž musí obhájce uplatnit nárok na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů. Trestněprávní revue, 2018, roč. Neuveden, č. 7-8, s. 191-193. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: Ke střetu práva na obhajobu s právem na zvláštní ochranu dětí. K nemajetkové újmě. Trestněprávní revue, 2018, roč. 17, č. 1, s. 22-26. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: Ke svědeckému výslechu dítěte. K výkladu pojmu jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2018, roč. 17, č. 10, s. 241-245. ISSN: 1213-5313
 
FISCHEROVÁ, E. Vybraná omezení vlastnického práva jako střet práva veřejného a soukromého. Hradec Králové, 2018.
 
FISCHEROVÁ, E.. Vybraná omezení vlastnického práva jako střet práva veřejného a soukromého. In Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2018, roč. VIII. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. s. 1621-1628. ISBN: 978-80-87952-26-9
 
GVARDOVÁ, K. Vybraná problematika práva nezbytné cesty. Plzeň, 2018.
 
HABLOVIČ, J. Vybrané aspekty legislativní reakce na státoprávní změny v roce 1938. Plzeň, 2018.
 
HABLOVIČ, J. Vybrané aspekty legislativní reakce na státoprávní změny v roce 1938. Plzeň, 2018.
 
VYSKOČIL, Z. Vybrané aspekty právní úpravy státobezpečnostního charakteru v ČSR v letech 1945 - 1956. Plzeň, 2018.
 
KURZ, P. Vybrané aspekty vymáhání pohledávek v civilním a insolvenční řízení. In Porušenie zmluvných povinností v súkromnom práve a jeho následky. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. s. 120-133. ISBN: 978-80-568-0104-8
 
Bárková, D., Heřmanová, A. Vykazování nefinančních informací. Plzeň, 29.11.2018 - 29.11.2018.
 
KURZ, P. Vykonatelné pohledávky v insolvenčním řízení a jejich přezkum - otázka právní jistoty. Olomouc, 2018.
 
KURZ, P. Vykonatelné pohledávky v insolvenčním řízení a jejich přezkum - otázka právní jistoty. In 2018 : Vybrané výzvy v právu soutěžním, v českém a slovenském právu obchodních korporací, v právu insolvenčním a v právu průmyslového vlastnictví. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2018, s. 177-197. ISBN: 978-80-88266-31-0
 
KURZ, P. Vyloučení člena spolku - střet zájmů spolku a vylučovaného člena spolku. Plzeň, 2018.
 
KURZ, P.. Vyloučení člena spolku - střet zájmů spolku a vylučovaného člena spolku. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 192-207. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
BÁRTOVÁ, A. Vymezení rozsahu a způsobu určování výživného na nezletilé děti. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 9-15. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
BÁRTOVÁ, A. Vymezení rozsahu a způsobů určování výživného na nezletilé děti. Plzeň, 2018.
 
HOBL, J. Vyživovací povinnost prarodičů vůči vnukům. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 70-79. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
KNOLL, V., BYSZOWIEC, M., PEZL, T., VRBA, V. Vznik Státu Izrael a Československo. Praha, 2018.
 
VAVERA, F. Vznik a vývoj mechanoskopie. In Mechanoskopie. Praha : Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, s. 8-23. ISBN: 978-80-7408-177-4
 
HÁTLOVÁ, S.M. Vztahuje se na maďarské notáře výjimka dle článku 51 Smlouvy o fungování Evropské unie? Evropský soudní dvůr již rozhodl. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 200-212. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
PULKRÁBEK, Z. Vázanost odvolacího soudu odvolacími důvody. Telč, 2018.
 
PULKRÁBEK, Z. Vázanost odvolacího soudu odvolacími důvody. In COFOLA 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 51-55. ISBN: 978-80-210-9191-7
 
BENEŠOVÁ, E. Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days. Personální a Sociálně právní Kartotéka, 2018, roč. 21, č. 6, s. 2-4. ISSN: 1211-9482
 
DITTRICH, M. Výkladové přístupy k § 309 odst. 5 zák. č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 6, s. 228-234. ISSN: 1210-8278
 
DITTRICH, M. Výkladové přístupy v otázce posuzování právních vad dohody o dočasném přidělení ve světle nového občanského zákoníku. Plzeň, 2018.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Výkon hlasovacích práv s vlastními akciemi ve vztahu ke konkurzu akciové společnosti o jejíž akcie jde. Štrbské pleso, 2018.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Výkon zaměstnání v zahraničí. Znojmo, 2018.
 
VALEŠ, V. Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u Loun od roku 1918 do současnosti. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/1. Právo v běhu času. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 283-293. ISBN: 978-80-7380-711-5
 
BURIÁNOVÁ, P. Význam podpisu ve vztahu k písemné formě právního jednání. Plzeň, 2018.
 
PEŠ, V. Význam tradic české státnosti a ústavních obyčejů při výkladu norem ústavního pořádku. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 83-105. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
FOREJTOVÁ, M., VNENK, V. Výše bezdůvodného obohacení při neplatnosti nájemní smlouvy. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 1, s. 13-16. ISSN: 1805-0824
 
HOBL, J. Výživné prarodičů vůči vnukům. Plzeň, 2018.
 
LAVICKÝ, P., WINTEROVÁ, A., DOBROVOLNÁ, E., DVOŘÁK, B., PULKRÁBEK, Z. Věcný záměr civilního řádu soudního z pohledu advokacie. Bulletin advokacie, 2018, roč. 2018, č. 1-2, s. 11-21. ISSN: 1210-6348
 
PAVLÁTOVÁ, J. Zabezpečení ve stáří a důchodové systémy v České republice. In Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.. Praha: Leges, 2018. s. 24-41. ISBN: 978-80-7205-325-4
 
HROMADA, M. Zastoupení v civilním sporném řízení. Praha, 2018.
 
HOMOLKA, P. Zbraně v USA, aneb od milic po supermarkety. Olomouc, 2018.
 
HOMOLKA, P. Zbraně v USA, aneb od milic po supermarkety. Plzeň, 2018.
 
KOCINA, J. Zkrácení daně - příprava, účinná lítost, ne bis in idem. In Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno : Masarykova univerzita, 2018, s. 213-232. ISBN: 978-80-210-8921-1
 
KURZ, P. Změna pozice soudu v současnosti. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 46-56. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
ŠPAČKOVÁ, D. Změny smlouvy o dílo dle FIDIC v předmětu a ceně díla. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 2, s. 127-130. ISSN: 1803-8441
 
PULKRÁBEK, Z. Znovu a trochu jinak o dokazování negativních skutečností. Právní rozhledy, 2018, roč. 26, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1210-6410
 
BENEŠOVÁ, E. Zpětvzetí jednostranného právního jednání s ohledem na meze smluvní svobody v pracovněprávních vztazích. Plzeň, 2018.
 
BENEŠOVÁ, E. Zpětvzetí jednostranného právního jednání s ohledem na meze smluvní svobody v pracovněprávních vztazích. In Naděje právní vědy 2018. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 16-27. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
VYORALOVÁ, T. Způsoby zpeněžení majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Praha, 2018.
 
DVOŘÁK, T. Zvláštní povinnosti vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 1, s. 14-29. ISSN: 1210-8278
 
HANZLOVÁ, K. Zvláštní tribunál pro Libanon. Plzeň, 2018.
 
ONDŘEJ, J., MRÁZEK, J., KUNZ, O. Základy mezinárodního práva veřejného. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2018, 271 s. ISBN: 978-80-7400-487-2
 
LEGO, J., PAULY, J. Zákon o sportu - vysvobození z právního vakua, nebo nutné zlo?. In Metamorfózy práva ve střední Evropě VI. Hledá se Prométheus?. Plzeň: FPR ZČU, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i., 2018. s. 268-272. ISBN: 978-80-261-0826-9
 
PAULY, J., LEGO, J. Zákon o sportu - vysvobození z právního vakua, nebo nutné zlo?. Znojmo, 2018.
 
KUKRÁL, M. Zákonné opatření Senátu jako legislativní prostředek pro změny ústavního pořádku?. In Proměny ústavy a evropského práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 65-75. ISBN: 978-80-261-0758-3
 
BUREŠOVÁ, K. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace ve veřejném zadávání. Studia Iuridica Cassoviensia, 2018, roč. 6, č. 2, s. 141-147. ISSN: 1339-3995
 
VNENK, V. Zásada vigilantibus iura scripta sunt jako zásada soukromého práva. Plzeň, 2018.
 
HROMADA, M. Závislá práce v judikatuře Nejvyššího soudu. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 55-61. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
VNENK, V. Úloha prezidenta České republiky při vládní demisi a pravomoc prezidenta České republiky na odvolání vlády jako celku. In Právní stát ve světle evropských hodnot a ústavních garancí demokracie v mezinárodní perspektivě. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 127-135. ISBN: 978-80-261-0798-9
 
HROMADA, M. Úskalí právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou. Trnava, 2018.
 
HROMADA, M. Úskalí právní úpravy pracovního poměru na dobu určitou v České republice. In Európsky pilier sociálnych práv a spoločnosť 5.0.. Praha: Leges, 2018. s. 161-169. ISBN: 978-80-7205-325-4
 
VOLF, M. Úspěšně neúspěšná transformace občanských sdružení na spolky. Plzeň, 2018.
 
BREZINA, P. Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Praha, 2018.
 
ŠIMEK, F. Ústavní základy státního zastupitelství. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Sborník příspěvků ze studentské části mezinárodní konference.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 67-82. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
PETER, M. Ústavně právní podmínky a správní proces zrušení církve a náboženské společnosti. Plzeň, 2018.
 
Pezl, T. Ústavně-právní aspekty evropské integrace a státní suverenity s ohledem na aplikaci práva. Plzeň, 07.12.2018 - 07.12.2018.
 
FISCHEROVÁ, E. Ústavněprávní aspekty ochrany slabší strany. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018. s. 31-45. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
PAVLÍČEK, V. Ústavněprávní vývoj, kontinuita a diskontinuita. Plzeň, 2018.
 
VNENK, V. Úvaha nad legislativní změnou čl. 32 Listiny základních práv a svobod o ochraně manželství. Rodinné listy, 2018, roč. 7, č. 7, s. 24-26. ISSN: 1805-0824
 
VNENK, V. Úřednické vlády a institut důvěry v ústavním systému České republiky s přihlédnutím k československé ústavní tradici. Praha, 2018.
 
VNENK, V. Úřednické vlády a institut důvěry v ústavním systému České republiky s přihlédnutím k československé ústavní tradici. In Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018. s. 52-61. ISBN: 978-80-7380-749-8
 
KNOLL, V., BYSZOWIEC, M., HABLOVIČ, J., PEZL, T., VRBA, V. Československá pomoc při vzniku státu Izrael. Právněhistorický pohled. Plzeň, 2018.
 
URBAN, M. Československé Avie nad izraelským nebem. Plzeň, 2018.
 
VALEŠ, L. Česká samospráva jako významný subjekt české politiky ? příklad města Klatov 1918. České Budějovice, 2018.
 
VALENTOVÁ, V. České ženy a jejich společenské a právní postavení od poloviny 19. století do roku 1938. In Ľudské práva v podmienkach Slovenskej republiky (historické a právne aspekty). Banská Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018, s. 63-71. ISBN: 978-80-557-1441-7
 
PLÍHAL, T. Četnost osvojení zletilého v letech 2014 až 2016. Bulletin advokacie, 2018, roč. Neuveden, č. 7-8, s. 62-63. ISSN: 1210-6348
 
VYORALOVÁ, T. Členové statutárních orgánů obchodních korporací a jejich odpovědnost za škodu v souvislosti se způsobením nebo neodvrácením úpadku. Plzeň, 2018.
 
MAISNER, M., VLACHOVÁ, B. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení. Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 6, s. 206-213. ISSN: 1210-8278
 
ADAMOVÁ, K. Řízení důkazní před předbělohorskými soudy. In Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 160-162. ISBN: 978-80-7380-715-3
 
ADAMOVÁ, K. Řízení před městskými soudy (do roku 1620). In Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 445-447. ISBN: 978-80-7380-715-3
 
ADAMOVÁ, K. Řízení před zemským soudem (do roku 1620). In Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, s. 570-574. ISBN: 978-80-7380-715-3
 
BENEŠOVÁ, E. Žaloba podle ustanovení § 39 odst. 5 zákoníku práce ve světle rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR. In Pocta Jarmile Pavlátové k 85. narozeninám. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 22-29. ISBN: 978-80-261-0809-2
 
KNOLLOVÁ, M. Ženy na egyptském trůnu. Plzeň, 2018.
 
HROMADA, M., PAULY, J. Životní jubileum doc. Jarmily Pavlátové. Právnické listy, 2018, roč. 2, č. 2, s. 29. ISSN: 2533-736X
 
KNOLL, V. Životní jubileum prof. Karoliny Adamové. Právnické listy, 2018, roč. 2, č. 2, s. 28. ISSN: 2533-736X
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R., BARICOVÁ, J., FEČÍK, M., GEŠKOVÁ, K., SEDLAČKO, F., ŠORL, R., ŠTEVČEK, M. ?smy diel. Procesné úkony účastníkov konania a os?b zúčastnených na konaní. In Spravny súdny poriadok. Praha : C.H.Beck, 2018, s. 370-418. ISBN: 978-80-7400-678-4
 
KNOLL, V. ? tylko diabeł wie kogo tu naniosło. Polská pomoc při vzniku Státu Izrael. Plzeň, 2018.
 

Publikační činnost - 2017

VALEŠ, V. (Proti)právní historie statku Hrzín-Valdov na Chebsku v letech 1936-2013. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 194-201. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
Knoll, V., Pezl, T. 100 let Balfourovy deklarace. Plzeň, 03.11.2017 - 03.11.2017.
 
HOMOLKA, P., VRBA, V. 1765 Stamp act popular unconstitutionality: Gateway to Revolution?. Plzeň, 2017.
 
VOSTRÁ, Z. 25 let Ústavy ČR (zaměřeno na zavedení a realizaci přímé volby prezidenta). Plzeň, 2017.
 
BUREŠOVÁ, K. Akciová společnost jako účastník zadávacího řízení. Obchodněprávní revue, 2017, roč. 9, č. 5, s. 142-147. ISSN: 1803-6554
 
VOSTRÁ, Z. Aktuální otázky lidských práv - shromažďovací právo v České republice. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2017. s. 55-63. ISBN: 978-80-89607-57-0
 
LINDOVÁ, J. Aktuální otázky právního postavení vedoucích zaměstnanců odměňovaných mzdou. Olomouc, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Aktuální otázky soukromého práva. Plzeň, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Aktuální otázky soukromého práva. In Naděje právní vědy: "Právní věda v praxi". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 8-15. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
RABAN, P., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Alternative Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten in der Tschechischen Republik - Teil 1. Die Umsetzung von EU-Vorgaben bis Ende 2016. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2017, roč. 26, č. 6, s. 167-172. ISSN: 0941-6293
 
RABAN, P., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten - Teil 3. Slowakische Republik. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2017, roč. 26, č. 8, s. 233-236. ISSN: 0941-6293
 
RABAN, P., ZAHRADNÍKOVÁ, R. Alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten in der Tschechischen Republik - Teil 2. Entwicklung ab 2016. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2017, roč. 26, č. 7, s. 200-205. ISSN: 0941-6293
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Antropometrie "bertillonáž" - první metoda identifikace osob. Kriminalistika, 2017, roč. 50, č. 2, s. 136-145. ISSN: 1210-9150
 
RABAN, P. Aplikace záměrů EU v oblasti alternativního řešení spotřebitelských sporů v právním prostředí České republiky a Slovenské republiky v posledních letech. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 47-67. ISSN: 1339-3995
 
PODHRÁZKÝ, M. Aplikace zásady zákazu reformationis in peius ve správním a přestupkovém řízení. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 6, s. 197-199. ISSN: 1211-4405
 
HOMOLKA, P. Ashford v Thornton (1818) 106 ER 149 aneb poslední soud, který téměř skončil soubojem, na území Velké Británie. Plzeň, 2017.
 
RABAN, P. Autonomie judiciální moci státu. Banská Bystrica, 2017.
 
PEŠ, V. Autonomie územních celků v Itálii. Plzeň, 2017.
 
JIRÁSEK, P. Babyboxy - právní úprava v českém a evropském právu. Plzeň, 2017.
 
PEZL, T. Balfour declaration and British Mandate establishment. Plzeň, 2017.
 
PEZL, T., KNOLL, V. Birkat Haminim jako základ křesťanství?. Plzeň, 2017.
 
URBÁNKOVÁ, M., HIMMER, M., VOHRYZKOVÁ, M. Bouyid v. Belgium. Sarajevo, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Bytové družstevnictví. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2017, 280 s. ISBN: 978-80-7400-643-2
 
PAVLÍČEK, V. Co přinesla česko-německá deklarace - ohlédnutí po dvaceti letech. In Česko-německá deklarace dvacet let poté. Praha: Institut Václava Klause, 2017. s. 17-32. ISBN: 978-80-7542-037-4
 
BÁRTOVÁ, A. Cochem. In Naděje právní vědy: "Právní věda v praxi". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 16-24. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
DOSTALÍK, P. Condictio ob turpem causam v justiniánském právu a její užití v právu moderním. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 2, s. 5-17. ISSN: 0079-4929
 
ČERNÝ, M. Consilia jako pramen středověkého práva. Olomouc, 2017.
 
MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. . Constantine´s Christianity for the (Dis)integrated EU. Déj? vu of Constantine?s Roman governance reflecting of the mistrial of Jesus for EU?. Dialogo. Journal of the Dialogue between Science and Theology. Proceedings of the Conferences on the Dialogue between Science and Theology, 2017, roč. 4, č. 1, s. 81-98. ISSN: 2457-9297
 
VRBA, V., HOMOLKA, P. Constitutional Conflict as the Basis for American Revolution. Journal on European History of Law, 2017, roč. 8, č. 1, s. 142-149. ISSN: 2042-6402
 
VALENTOVÁ, V. Cyril Horáček: Vzpomínky z mého života. Editoval Svatopluk Herc. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 2, s. 153-155. ISSN: 0079-4929
 
HRDINA, A. Církevní fakulty na veřejnoprávních univerzitách. DOXA. Zpravodaj Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, 2017, roč. 3, č. 2, s. 22-23. ISSN: 2336-5706
 
HRDINA, A. Církevní právo. Praha : Leges, 2017.
 
HRDINA, A., PIŠTORA, A. Církevní tresty ukládám výjimečně. Zpravodaj pražské arcidiecéze, 2017, roč. 25, č. 2, s. 6-7.
 
HRUBÁ SMRŽOVÁ, P. Daň z převodu nemovitostí versus daň z nabytí nemovitých věcí. In Naděje právní vědy. Býkov 2013.. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 403-408. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Daňověprávní aspekty ochrany životního prostředí - Silniční daň. České právo životního prostředí, 2017, roč. 17, č. 4, s. 20-37. ISSN: 1213-5542
 
HODINOVÁ, A. Diskriminace registrovaných partnerů v otázce adopce dětí. In Sborník vítězných prací Česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 54-82. ISBN: 978-80-87975-61-9
 
PULKRÁBEK, Z. Dispozice stran ve věcném záměru civilního řádu. Brno, 2017.
 
PULKRÁBEK, Z. Dispoziční zásada v OSŘ. Plzeň, 2017.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Dobrá víra a finanční trh. In Poznej svého klienta 2016. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2017. s. 103-117. ISBN: 978-80-7408-166-8
 
HROMADA, M. Dokazování (§ 120 až 136). In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2017, s. 526-570. ISBN: 978-80-7400-673-9
 
KRAUSOVÁ, V. Doktrína "ovoce z otráveného stromu" a její použití v ČR. Plzeň, 2017.
 
BARTOŠ, J. Dopady osvojení zletilého na dědické právo. Plzeň, 2017.
 
BĚLOHLÁVEK, A., KOPECKÝ, M., KALA, P., MATES, P., PROFELDOVÁ, T. Doručování v tuzemském a zahraničním styku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 678 s. ISBN: 978-80-7380-653-8
 
VYORALOVÁ, T. Dovolání v kontextu ústavněprávních mantinelů. Plzeň, 2017.
 
VYORALOVÁ, T. Dovolání v kontextu ústavněprávních mantinelů. In Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie: východiska a perspektivy. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 93-108. ISBN: 978-80-261-0762-0
 
DITTRICH, M. Dočasnost přidělení agenturního zaměstnance v rámci agenturního zaměstnávání. Olomouc, 2017.
 
VESELÝ, T., BREZANSKÁ, N. Dragojevic v. Croatia. Sarajevo, 2017.
 
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém nové generace. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 202-205. ISSN: 1210-6410
 
PSUTKA, J. Dítě jako dědic - vybrané změny v postavení dítěte jako dědice. Plzeň, 2017.
 
STRAKA, J. Děti, vlčák, pohraničník. Plzeň, 2017.
 
URBÁNKOVÁ, M. Důvody koluzní vazby ve světle judikatury. Plzeň, 2017.
 
TENGLER, P. Elektronický monitoring - alternativa vazby mladistvých. In Sborník vítězných prací Česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 402-414. ISBN: 978-80-87975-61-9
 
FISCHEROVÁ, E., MACH, T. Evoluce rozhodčího řízení v českých zemích v posledních dvaceti letech ? jak zákonodárce míní a soudy mění. Plzeň, 2017.
 
Forejtová, M., Pezl, T., Vnenk, V. Evropské hodnoty a ústavní garance právního státu a demokracie; východiska a perspektivy. Plzeň, 26.10.2017 - 27.10.2017.
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální a monetární suverenita (členských států) EU. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 313-321. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
CIHLÁŘ, J. Francouzské vojenské trestní právo hmotné v období 1789 ? 1815. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 19-30. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
FORMÁNKOVÁ, V. Garance nezávislosti moci soudní pohledem judikatury soudů. Plzeň, 2017.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. General and Particular Approaches to Implementation of the European Convention on Human Rights. Canadian Yearbook of International Law, 2017, roč. Neuveden, č. 55, s. 248-292. ISSN: 0069-0058
 
LOJEK, A. George of Podiebrad Peace Project: United Nations Avant la Lettre?. In System Narodów zjednoczonych z polskiej perspektywy. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 2017, s. 125-132. ISBN: 978-83-8128-226-0
 
Škvain, P., Esser, R., Maljevic, A., Zontek, W., Provazník, J. German-Bosnian-Czech-Polish Seminar on European and International Criminal Law. Human Rights in Criminal Proceedings.. Sarajevo, 16.10.2017 - 19.10.2017.
 
HOMOLKA, P. Historie a současnost Laesio enormis. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, roč. 12, č. 2, s. 228-245. ISSN: 1801-0288
 
BENEŠOVÁ, E. Hromadný kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
DOSTÁL, O. Implementace směrnice EU o tzv. rozšířených konfiskacích z pohledu problematiky právního pluralismu. Piešťany, 2017.
 
DOSTÁL, O. Implementace směrnice EU o tzv. rozšířených konfiskacích z pohledu problematiky právního pluralismu. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2017. s. 229-239. ISBN: 978-80-89607-57-0
 
FORMÁNKOVÁ, V. Ingerence veřejné moci do rodinného života?. Piešťany, 2017.
 
Kopecký, M., Malast, J. Inovace výuky předmětu Správní právo 2. Plzeň, 19.10.2017 - 19.10.2017.
 
ŠIMKA, K. Insolvence a daně. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 6, s. 27-33. ISSN: 1210-6348
 
FISCHEROVÁ, E., VNENK, V. Insolvenční právo po 1. 7. 2017. Plzeň, 2017.
 
VRBA, V. Jak sehnat v roce 1947 deset tisíc pušek snadno a (zejména) rychle?. Plzeň, 2017.
 
HRDINA, A. Jak tomu bylo s papežským zákazem studia a výuky římského práva?. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 165-174. ISBN: 978-80-87475-51-5
 
PEZL, T. Je třeba novela Ústavy?. Plzeň, 2017.
 
VNENK, V., BURIÁNOVÁ, P. Je zálohované výživné řešením?. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 7-8, s. 12-17. ISSN: 1805-0824
 
VAVERA, F. Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí. Obec a finance, 2017, roč. 22, č. 4, s. 44-45. ISSN: 1211-4189
 
HRDINA, A. Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák : Církevní právo. Revue církevního práva, 2017, roč. 23, č. 3, s. 107-108. ISSN: 1211-1635
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Juristické vzdělávání českých studentů v době rudolfínské. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 28-34. ISBN: 978-80-87475-51-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. K aktuálním otázkám novelizace zákoníku práce. Olomouc, 2017.
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým aktuálním otázkám pracovního trhu. Trnava, 2017.
 
DVOŘÁK, T. K některým otázkám přechodu práv a povinností z původního vlastníka na vlastníky jednotek při vzniku bytového spoluvlastnictví. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 205-210. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
PSUTKA, J. K některým vlivům změny pohlaví na majetkové vztahy. Brno, 2017.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K odnětí dítěte narozeného z náhradní matky. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 11, s. 56-57. ISSN: 1210-6348
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. K právu obchodních společností na šíření informaci - masové zveřejňování osobních daňových údajů fyzických osob. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 10, s. 57-58. ISSN: 1210-6348
 
HRDINA, A. Kanonické právo a kultura. Právnické listy, 2017, roč. 1, č. 2, s. 18-23. ISSN: 2533-736X
 
KNOLL, V., KAREL, T. Kaple a kostely jako součást hradů na Chebsku. Křivoklát, 2017.
 
ADAMOVÁ, K. Katarína Zavacká: Právne formy perzkúcie a trestné právo na Slovensku v rokoch 1938- 1945. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2017, roč. 3, č. 3, s. 2-3. ISSN: 2464-4889
 
VRBA, V. Katovské meče uložené na státním zámku Kynžvart. Plzeň, 2017.
 
HOMOLKA, P. Katovské meče uložené v státním hradu Buchlov. Plzeň, 2017.
 
HODINOVÁ, A. Katovské meče uložené v státním zámku Hradec nad Moravicí. Plzeň, 2017.
 
ŠULCOVÁ, M., VRBA, V. Katovské meče uložené v státním zámku Konopiště. Plzeň, 2017.
 
HOMOLKA, P. Katovské meče uložené v státním zámku Lysice. Plzeň, 2017.
 
ALLAFOVÁ, S., DOSTÁLOVÁ, M. Katovské meče uložené v státním zámku Opočno. Plzeň, 2017.
 
HODINOVÁ, A., URBAN, M. Katovské meče uložené ve státním hradu a zámku Frýdlant. Plzeň, 2017.
 
KNOLL, V. Katovské meče, jejich podoba a vývoj. Plzeň, 2017.
 
ŠULCOVÁ, M. Katovský meč uložený v státním hradu Křivoklát. Plzeň, 2017.
 
HRDINA, A. Kdo byli oni záhadní ?biskupové ze Dvora??. Vlastivědné čtení o Královédvorsku, 2017, roč. 1, č. 1, s. 29-35. ISSN: 2570-6330
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Ke komunikaci mezi obhájcem a obžalovaným. Buletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. 9, s. 49-50. ISSN: 1210-6348
 
BENEŠOVÁ, E. Kmenový list. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
FISCHEROVÁ, E. Kompetenční spory rozhodované zvláštním senátem. In Sborník vítězných prací Česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 440-457. ISBN: 978-80-87975-61-9
 
KNOLL, V. Konference ?Právo v běhu času?, Plzeň 25. a 26. květen 2017. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2017, roč. 3, č. 2, s. 18-20. ISSN: 2464-4889
 
KNOLL, V. Konference ?Římské právo a křesťanství?, Plzeň 26. a 27. květen 2017. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2017, roč. 3, č. 2, s. 21-22. ISSN: 2464-4889
 
STOČESOVÁ, S. Krajní nouze v německém trestním právu. Trestní právo, 2017, roč. 21, č. 1, s. 19-26. ISSN: 1211-2860
 
BYSZOWIEC, M. Krize polského ústavního soudnictví. Brno, 2017.
 
BYSZOWIEC, M. Krize polského ústavního soudnictví. Plzeň, 2017.
 
FORMÁNKOVÁ, V. Krize v justici?. In Naděje právní vědy 2017. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 3-7. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
BERÁNKOVÁ, T. Kulturní pivovarské památky plzeňského kraje. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 488-495. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
ČERNÝ, M. Křesťanství, hereze, římské právo. Plzeň, 2017.
 
ŠULCOVÁ, M., VRBA, V. L'šana habaa be-Jerušalajim aneb jak nabýt jedno občanství. Plzeň, 2017.
 
FOREJTOVÁ, M. Legal Status of the Notarial Profession as a Specific Profession in Europe - the Example of the Czech Republic and Hungary. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2017, roč. 8, č. 2017, s. 197-209. ISSN: 1805-0565
 
VRBA, V., BYSZOWIEC, M., KNOLL, V., PEZL, T. Letadla pro Izrael. In Rytíři nebes - Fragmenty / The Knights of the Heaven - Fragments. Brno : Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století, 2017, s. 659-666. ISBN: 978-80-270-3415-4
 
VRBA, V., BYSZOWIEC, M., KNOLL, V., PEZL, T. Letadla pro Izrael. In Rytíři nebes - Fragmenty / The Knights of the Heaven - Fragments. Brno : Muzeum českého. slovenského a rusínského exilu 20. století, 2017, s. 657-664. ISBN: neuvedeno
 
KALNÝ, M. Limity mediace v civilním a opatrovnickém řízení z pohledu soudce. Plzeň, 2017.
 
BELŠÁN, E. Litispendence a incidenční spor. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1210-6410
 
ALLAFOVÁ, S. Manželská smlouva v islámském právu v minulosti a dnes. Acta Iuridica Olomucensia, 2017, roč. 12, č. 2, s. 173-198. ISSN: 1801-0288
 
ČERNÝ, M. Martin Luther, papežství a kanonické právo. Praha, 2017.
 
Cvrček, F., Jermanová, H. Metodika výuky práva na VOŠ. Plzeň, 20.03.2017 - 20.03.2017.
 
Hrdina, A. Mimořádné fakulty Vatikánu pro Československo v letech 1948 - 1989. Hradec Králové, 29.05.2017 - 29.05.2017.
 
KURZ, P. Mimořádný opravný prostředek - insolvenční řízení. Hradec Králové, 2017.
 
DITTRICH, M. Miroslav Hromada - Pracovněprávní spory. Všehrd. Časopis českých právníků, 2017, roč. 2017, č. 2.1.2017, ISSN: 1801-3678
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Možnosti naložení s podílem společníka ve společnosti s ručením omezeným. Piešťany, 2017.
 
KOLÁŘ, K., VNENK, V. Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? Rozebrání problému Lex Melčák. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 359-367. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
Burešová, K., Benešová, E., Kurz, P. Naděje právní vědy 2017. Plzeň, 15.06.2017 - 16.06.2017.
 
BUREŠOVÁ, K., BENEŠOVÁ, E., KURZ, P. Naděje právní vědy 2017. Právní věda v praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 327 s. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
CIHLÁŘ, J. Napoleonské války na Pelhřimovsku. Pelhřimov, 2017.
 
CIHLÁŘ, J. Napoleonské války na Pelhřimovsku a Táborsku. Tábor, 2017.
 
VESELÝ, T. Nebezpečné vlastnosti duševní. Plzeň, 2017.
 
KNOBLOCHOVÁ, L. Nejlepší zájem dítěte. Plzeň, 2017.
 
BUREŠOVÁ, K. Nejlepší zájem dítěte jako hodnota v právu a morálce. Plzeň, 2017.
 
MUSIL, J. Nekončící reforma trestního řízení. Právnické listy, 2017, roč. 1, č. 1, s. 16-22. ISSN: 2533-736X
 
HODINOVÁ, A. Nezávislost a nestrannost soudců. Brno, 2017.
 
HODINOVÁ, A. Nezávislost a nestrannost soudců. Plzeň, 2017.
 
HODINOVÁ, A. Nezávislost a nestrannost soudců ve virtuálním prostředí. Plzeň, 2017.
 
Vnenk, V., Forejtová, M., Pezl, T. Novela Ústavy a aktuální otázky práva Evropské unie. Plzeň, 12.05.2017 - 12.05.2017.
 
BÁRKOVÁ, D. Nová povinnost v účetním výkaznictví. In Příklady a případové studie z účetnictví. Sborník pedagogické konfrerence. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2017. s. 79-84. ISBN: 978-80-245-2237-1
 
MATĚJČKOVÁ, E. Náhrada újmy v případě krajní nouze. Plzeň, 2017.
 
HROMADA, M. Náklady účastníků a jejich zástupců. In Náklady řízení. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 9-57. ISBN: 978-80-7400-650-0
 
DOSTALÍK, P. Nároky odvratitele nebezpečí vůči jeho původci a třetí osobě v rámci institutu krajní nouze. Plzeň, 2017.
 
DOSTALÍK, P. Nároky odvratitele nebezpečí vůči jeho původci a třetí osobě v rámci institutu krajní nouze. In Naděje právní vědy 2017: "Právní věda v praxi".. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 62-81. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Nástroje k nápravě rozhodnutí při správě daní. In Správní trestání. Praha : Leges, 2017, s. 249-260. ISBN: 978-80-7502-250-9
 
ŠIMEK, F. Nástroje zajištění bezpečnosti spolupracujícího obviněného. Plzeň, 2017.
 
LINDOVÁ, J. Několik poznámek k ochraně osobních údajů při výkonu studentské odborné praxe. Třešť, 2017.
 
ŠKVAIN, P. Několik poznámek k zamýšleným legislativním změnám trestěprávní úpravy praní peněz v České republice. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě se zaměřením na kriminalitu finanční. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2017. s. 121-128. ISBN: 978-80-210-8675-3
 
DVOŘÁK, T. O kvalifikovaném společníkovi kapitálové obchodní korporace po rekodifikaci českého obchodního práva. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 73-91. ISBN: 978-80-7552-555-0
 
RABAN, P. O postdemokracii a deseparaci státní moci. Plzeň, 2017.
 
VNENK, V. Obhajoba právnické osoby v ústavněprávních souvislostech. Plzeň, 2017.
 
FINTA, J. Obhájce, klient a odposlech telekomunikačního provozu. Plzeň, 2017.
 
DITTRICH, M. Ochrana agenturního zaměstnance v digitální době. Trnava, 2017.
 
HROMADA, M. Ochrana osobnosti zaměstnance při elektronické komunikaci. Trnava, 2017.
 
HROMADA, M. Ochrana osobnosti zaměstnance při elektronické komunikaci. In Pracovné právo v digitálnej dobe. Praha: Leges, 2017. s. 161-168. ISBN: 978-80-7502-259-2
 
HROMADA, M. Ochrana osobnosti zaměstnanců v soudní praxi. Třešť, 2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Ochrana slabší strany ve světle rekodifikace a judikatury Ústavního soudu. Telč, 2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Ochrana slabší strany ve světle rekodifikace a judikatury Ústavního soudu. In COFOLA 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 1551-1557. ISBN: 978-80-210-8928-0
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Ochrana slabších instituty civilněprocesního práva v ČR. Plzeň, 2017.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Ochrana slabších instituty civilněprocesního práva v ČR. In Právo Obchod Ekonomika VII.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 500-521. ISBN: 978-80-8152-528-5 , ISSN: 2453-921X
 
KURZ, P. Oddlužení fyzických osob podnikatelů z pohledu věřitele. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 156-168. ISBN: 978-80-7552-555-0
 
KOPECKÝ, M. Odpovědnost za škodu způsobenou profesní komorou při výkonu veřejné moci. Jurisprudence, 2017, roč. 26, č. 4, s. 23-32. ISSN: 1802-3843
 
HANÍK, V., STAŇKOVÁ, P. Odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí. In Naděje právní vědy 2017. Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 109-118. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
STAŇKOVÁ, P., HANÍK, V. Odpovědnost za škodu způsobenou umělou inteligencí. Plzeň, 2017.
 
Kunz, O. Odstraňování sporů. Plzeň, 20.10.2017 - 20.10.2017.
 
ŠÍMA, A. Odvolání. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2017, s. 751-833. ISBN: 978-80-7400-673-9
 
GVARDOVÁ, K. Okupace v římském právu jako nabývací institut. Plzeň, 2017.
 
BRADA, J. Omezení shromažďovacího práva v právním řádu ČR ve světle judikatury NSS a ESLP. Brno, 2017.
 
BRADA, J. Omezení shromažďovacího práva v právním řádu ČR ve světle judikatury NSS a ESLP. Plzeň, 2017.
 
VNENK, V. Opatrovník právnické osoby a právo na obhajobu. Plzeň, 2017.
 
PULKRÁBEK, Z. Opravdu je věřitel povinen přijmout plnění?. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 10, s. 361-366. ISSN: 1210-6410
 
BELŠÁN, E. Oslabování postavení věřitele v obchodních vztazích s ohledem na vývoj postoje k notářským zápisům s doložkou přímé vykonatelnosti. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 131-143. ISBN: 978-80-7552-555-0
 
BENEŠOVÁ, E. Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Patientenrechte und Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. In Sammelbuch bestehend aus den Beiträgen, die am internationalen wissenschaftlichen Seminar anlässich des 15. Jubiläums der Verabschiedung von Charta der Patientenrechte in der Slowakischen Republik. Bratislava: Vydavatel'stvo zdravotníckej literatúry Herba, spol. s.r.o., Bratislava, 2017. s. 13-22. ISBN: 978-80-89631-61-2
 
VRBA, V. Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního obyčeje?. In Dny práva 2016. Day of Laws 2016. Část I. Právní obyčej. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 185-199. ISBN: 978-80-210-8552-7
 
VRBA, V. Pirátství a trest. Plzeň, 2017.
 
BENEŠOVÁ, E. Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
PEZL, T. Pluralismus v židovském právu. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2017. s. 135-139. ISBN: 978-80-89607-57-0
 
ADLTOVÁ, Z. Plzeňské interiéry Adolfa Loosse. Movité kulturní památky, jejich obnova a povinnosti vlastníků. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 479-487. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
PETER, M. Plán OSN na rozdělení Palestiny. Plzeň, 2017.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Pojmové znaky civilního procesu. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 279 s. ISBN: 978-80-7380-538-8
 
MOC, P. Porotní soudnictví. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 80-90. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
BĚLOHLÁVEK, A.. Postavení a odpovědnost statutárních zástupců obchodních korporací. In Právo, obchod, ekonomika VII. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 26-37. ISBN: 978-80-8152-528-5 , ISSN: 2453-921X
 
BUREŠOVÁ, K. Postavení obchodní korporace vůči veřejnému zadavateli. In Obchodní korporace a ochrana slabší strany. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 144-155. ISBN: 978-80-7552-555-0
 
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity, sociálních dávek a zaměstnanosti. Praktický lékař, 2017, roč. 97, č. 1, s. 23-25. ISSN: 0032-6739
 
GVARDOVÁ, K. Pozemní komunikace - samostatná věc, nebo součást pozemku?. Plzeň, 2017.
 
VĚTROVSKÝ, J. Poznámky k určování významu právního kritéria ?vážné nebezpečí útěku?. In Ročenka uprchlického a cizineckého práva 2016. Praha: Wolters Kluwer ČR, s.r.o., 2017. s. 451-461. ISBN: 978-80-7552-905-3
 
BENEŠOVÁ, E. Pracovní poměr na dobu určitou: Rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR. Plzeň, 2017.
 
BENEŠOVÁ, E. Pracovní poměr na dobu určitou: Rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR. In Naděje právní vědy 2017: "Právní věda v praxi". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 25-36. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
BENEŠOVÁ, E. Pracovní poměr na dobu určitou: rozhodovací praxe Ústavního soudu ČR. Personální a sociálně právní kartotéka, 2017, roč. 20, č. 5, s. 2-4. ISSN: 1211-9482
 
Gregorová, Z., Pavlátová, J., Pichrt, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo 2017. Ochrana osobních údajů, služební zákon a sociální souvislosti zaměstnávání cizinců. Třešť, 11.10.2017 - 13.10.2017.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovněprávní soudní řízení v České republice a v Německu. Plzeň, 2017.
 
Svobodová, R., Psutka, J., Průšová, L. Praktické otázky výkonu práv dětí. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VII. Plzeň, 23.03.2017 - 23.03.2017.
 
CHMELÍK, J. KYBIC, P. Pravděpodobnostní závěry v trestním řízení. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 29. 11. - 1. 12. 2013 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2017. s. 445-455. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
VOSTRÁ, Z. Prezident ČR a Česká národní banka - aktuální otázky. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 382-391. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
STAŇKOVÁ, P. Princip parity v přístupu českého státu k náboženským společnostem. Plzeň, 2017.
 
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v EU. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 4, s. 132-143. ISSN: 1210-8278
 
BÁRKOVÁ, D. Privatizace (po roce 1989). In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017, s. 782-785. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Problematické aspekty předběžných opatření ve věcech výživného. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 11-12, s. 6-12. ISSN: 1805-0824
 
NĚMEC, R. Problematika kontroly televizního vysílání. Plzeň, 2017.
 
HABLOVIČ, J. Problematika právní osobnosti v tématu ochrany osobnosti. Plzeň, 2017.
 
ADAMOVÁ, K. Proces s Daliborem z Kozojed (1496). In Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Proc-Proces s ma. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 58-60. ISBN: 978-80-7380-656-9
 
VALENTOVÁ, V. Proces s účastníky plzeňských protestů proti měnové reformě (1953). In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 192-201. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
HRDINA, A. Procesy hraběte Šporka. In Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Proc-Proces s ma. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 122-130. ISBN: 978-80-7380-656-9
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Projev veřejné moci při rušení obchodních korporací. Plzeň, 2017.
 
MACH, T. Prokura. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 622-625. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
HURDÍK, J. Prolínání kategorií základních (ústavních) práv a zásad soukromého práva. Právnické listy, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 23-28. ISSN: 2533-736X
 
MATULA, M. Proměny funkce veřejné správy. 1. vyd. Pzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 217 s. ISBN: 978-80-261-0686-9
 
BUREŠOVÁ, K. Proporcionalita veřejného zadávání. Plzeň, 2017.
 
BUREŠOVÁ, K. Proporcionalita veřejného zadávání. In Naděje právní vědy 2017: "Právní věda v praxi".. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 52-61. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Protipožární opatření Marie Terezie a Josefa II.. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 756-758. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
SKOKANOVÁ, A. Provedení, průběh a ukončení odposlechu. Plzeň, 2017.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Prověřování v trestním řízení Francie, Itálie a Německa. epravo.cz magazine, 2017, roč. Neuveden, č. 1, s. 148-151. ISSN: 1802-1492
 
DVOŘÁK, T. Práva vlastníků jednotek plynoucí z existence bytového spoluvlastnictví podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 9, s. 321-326. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právní aspekty finančních krizí. Olomouc, 2017.
 
Jánošíková, P. Právní aspekty finančních krizí. Plzeň, 18.09.2017 - 18.09.2017.
 
Jánošíková, P. Právní aspekty finančních krizí. Plzeň, 29.11.2017 - 29.11.2017.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právní aspekty finančních krizí aneb význam výuky povinně volitelných předmětů. In Perspektivy (výuky) finančního práva. Olomouc: Iurdicium Olomoucense, s. r. o., 2017. s. 49-57. ISBN: 978-80-88266-04-4
 
BÁRKOVÁ, D. Právní aspekty účetnictví: výuka bilančního/účetního práva na právnických fakultách. Olomouc, 2017.
 
BÁRKOVÁ, D. Právní aspekty účetnictví: výuka bilančního/účetního práva na právnických fakultách. In Perspektivy (výuky) finančního práva. Sborník příspěvků ze setkání kateder finančního práva a národního hospodářství 2017. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2017. s. 59-67. ISBN: 978-80-88266-04-4
 
ALLAFOVÁ, S. Právní zastoupení v anglickém právu - nikdy nikomu nevěř!. Plzeň, 2017.
 
HABLOVIČ, J. Právně-ekonomické aspekty státoprávních změn v roce 1938. Plzeň, 2017.
 
GVARDOVÁ, K. Právo na vodu. Plzeň, 2017.
 
VNENK, V. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. Košice, 2017., ISBN: 978-80-8152-492-9,
 
VNENK, V. Právo nezbytné cesty v ústavněprávních souvislostech. In Vymožiteľnosť práva v kontexte vývoja spoločnosti - právne, historické a politologické východiská a problémy aplikačnej praxe. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 537-545. ISBN: 978-80-8152-492-9
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo první noci. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 145-145. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
PAVLÍČEK, V. Právo shromažďovací. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 224-230. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Právo sociálního zabezpečení (od roku 1990). In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 294-333. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
PAVLÍČEK, V. Právo spolčovací. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 378-387. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
Knoll, V. Právo v běhu času. Plzeň, 14.12.2017 - 14.12.2017.
 
Knoll, V., Valentová, V. Právo v běhu času. Plzeň, 25.05.2017 - 26.05.2017.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo včelařské. In Encyklopedie českých právních dějin VII. svazek. Právo pra - Prob. Plzeň : Aleš Čeněk, 2017, s. 613-617. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo zemské. In Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra ? Prob. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 720-721. ISBN: 978-80-7380-648-4
 
VOKROJOVÁ, R. Průvodce dítěte soudním řízením - příklady dobré praxe. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 7-8, s. 18-23. ISSN: 1805-0824
 
ČERNÝ, M., HROMADA, M., CHVÁTALOVÁ, I., KLÍMA, P., KRUPKA, V., MALAST, J., ODEHNALOVÁ, J., ONDŘEJ, J., PULKRÁBEK, Z., STANĚK, J., UXOVÁ, M., SVOBODA, K. Průvodce světem práva. 1. vyd. Praha : EDUKO, 2017, 444 s. ISBN: 978-80-88057-33-8
 
THURNWALD, A. Psanec. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 876-885. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
MACH, T. Public International Legal aspects of the Balfour Declaration. Plzeň, 2017.
 
HRDINA, A. Před šedesáti lety přišel na Královédvorsko P. Vladimír Matějka. Vlastivědné čtení o Královédvorsku, 2017, roč. 1, č. 1, s. 25-28. ISSN: 2570-6330
 
BURIÁNOVÁ, P. Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí v kontextu principu proporcionality. Plzeň, 2017.
 
JANÁK, M. Předkupní právo k věci nemovité. Chodová Planá, 2017.
 
LOJEK, A. Předražek. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 827-829. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury z oblasti školství. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2017, 508 s. ISBN: 978-80-7552-504-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Přepychová daň. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 854-858. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
KOPECKÝ, M. Přestupkové právo (materiály k inovaci výuky předmětu Správní právo 2). 2017.
 
BURIÁNOVÁ, P. Přistoupení k řešení problematiky domácích porodů v návaznosti na doporučení ESLP. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 2, s. 35-48. ISSN: 1339-3995
 
KNOLL, V., KNOLLOVÁ, M. Příběh katedry právních dějin Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu třiadvaceti let. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law - Evropská společnost pro právní dějiny, 2017. s. 250-258. ISBN: 978-80-87475-51-5
 
VNENK, V. Přímo volený prezident České republiky jako pouvoir neutre?. Plzeň, 2017.
 
LOJEK, A. Přímus za feudalismu. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 863-866. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
ALLAFOVÁ, S. Případ Lampleigh v Braithwaite (1615) ? jak současné anglické právo čerpá z právní historie. Plzeň, 2017.
 
KOPECKÝ, M. Příslušnost v řízení o přestupcích. Správní právo, 2017, roč. 50, č. 6, s. 297-313. ISSN: 0139-6005
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Příspěvek Josefa Drachovského k finanční gramotnosti 1. republiky. Andragogika, 2017, roč. 21, č. 3-4, s. 21-23. ISSN: 1211-6378
 
LOJEK, A. Půhon. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 917-918. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
LOJEK, A. Půhon v Knize Rožmberské. In Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) - Pů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 918-920. ISBN: 978-80-7380-657-6
 
LOJEK, A. Rabuše. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 18-19. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
ČERNÝ, M. Recenti contributi per la storia del diritto canonico medievale nella Repubblica Ceca. Historia et ius. rivista di storia giuridica dell?et? medievale e moderna, 2017, roč. 12, č. prosinec, s. 1-9. ISSN: 2279-7416
 
RABAN, P. Recenze publikace Naděje právní vědy 2017. Právní věda v praxi. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017.
 
ČERNÝ, M. Recepce římského práva (středověk). In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 84-96. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
KNOLL, V. Reflexe Jeruzaléma jako svatého města. Plzeň, 2017.
 
LOJEK, A. Regál celní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 269-271. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
LOJEK, A. Regál honební. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 279-280. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Regál horní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 283-286. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Regál mincovní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 297-300. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
LOJEK, A. Regál solní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 318-319. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
LOJEK, A. Regál židovský. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 327-331. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
HRDINA, A. Rekurs v kanonickém právu. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 443-444. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
FISCHEROVÁ, E. Reprodukční práva a doktrína margin of appreciation v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Plzeň, 2017.
 
KIŠŠ, P. Restituce majetku obcí. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 516-529. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
RADVANOVÁ, S. Rodinné právo. Praha : C. H. Beck, 2017.
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Roland. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 624-625. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí jediného společníka. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
BENEŠOVÁ, E. Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam). In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Rozhodování spotřebitelských sporů v ČR po přijetí zákona č. 258/2016 Sb. ve spojení se zákonem č. 378/2015 Sb.. Častá - Papiernička, 2017.
 
HRDINA, A. Rozhovor s prof. JUDr. Ignácem Antonínem Hrdinou, DrSc., O.Praem.. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2017, roč. 3, č. 3, s. 11-12. ISSN: 2464-4889
 
ADAMOVÁ, K. Rozhovor s prof. JUDr. PhDr. Karolinou Adamovou, DSc.. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., 2017, roč. 3, č. 2, s. 26-27. ISSN: 2464-4889
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Rudolf Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky. Kriminalistika, 2017, roč. 50, č. 4, s. 305-310. ISSN: 1210-9150
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Rudolph Archibald Reiss - nedoceněná osobnost světové kriminalistiky. Kriminalistika, 2017, roč. 50, č. 4, s. 305-310. ISSN: 1210-9150
 
LOJEK, A. Rukojemství. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 689-692. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
RABAN, P. Separace judiciální moci státu. Plzeň, 2017.
 
RABAN, P. Separace judiciální moci státu a postdemokracie. Štrbské pleso, 2017.
 
RABAN, P. Separace judiciální moci státu a postdemokracie. In Právo, obchod, ekonomika VII.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 431-440. ISBN: 978-80-8152-528-5 , ISSN: 2453-921X
 
BENEŠOVÁ, E. Seznam společníků. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
DMITRIEVA, A., MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. Single Colour Trademarks Not Only on the Current Czech Market. ACC Journal, 2017, roč. 23, č. 2, s. 36-49. ISSN: 1803-9782
 
PAVLÁTOVÁ, J. Služební poměr a nároky pozůstalých po zemřelém státním zaměstnanci. Třešť, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Smlouva o výstavbě jednotky podle občanského zákoníku po rekodifikaci českého soukromého práva. Piešťany, 2017.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Smlouva. Obecná ustanovení (§1724-1730). In Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha : Leges, 2017, s. 5-21. ISBN: 978-80-7502-158-8
 
BÁNYAIOVÁ, A. Smlouva. Uzavření smlouvy (§1731-1745). In Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha : Leges, 2017, s. 21-44. ISBN: 978-80-7502-158-8
 
BALÍK, S. Société internationale ďhistoire de la profession ďavocat v letech 1988-1997. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 42-47. ISBN: 978-80-87475-51-5
 
PULKRÁBEK, Z. Soudce a smír. Soudce, 2017, roč. 19, č. 5, s. 7-9. ISSN: 1211-5347
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní ochrana práv třetích osob ve věci souhlasu s užíváním stavby. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 3, s. 97-99. ISSN: 1211-4405
 
HROMADA, M. Soudy (§ 7 až 17). In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2017, s. 13-56. ISBN: 978-80-7400-673-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2017. DP WORK s.r.o., 2017.
 
FOREJTOVÁ, M.., PEZL, T.. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Řízení před Evropskou komisí a jeho vztah k § 57 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Česká asociace satelitních operátorů, z.s., 2017.
 
KALNÝ, M. Soukromý zájem ve veřejném prostoru. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 190 s. ISBN: 978-80-261-0707-1
 
ŠEFRNA, J. Současné politické skupiny v Evropském parlamentu. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 348-355. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
VRBA, V. Společná havárie na Baltu. Brno, 2017.
 
VRBA, V. Společná havárie na Baltu. Plzeň, 2017.
 
PSUTKA, J. Společné jmění manželů. In Rodinné právo. Praha : C. H. Beck, 2017, s. 70-100. ISBN: 978-80-7400-644-9
 
VOLF, M. Spolkové právo v běhu času - vybrané právní aspekty rekodifikace spolkového práva v České republice. Piešťany, 2017.
 
VOLF, M. Spolkové právo v běhu času - vybrané právní aspekty rekodifikace spolkového práva v České republice. In Právny pluralizmus a pojem práva. Bratislava: Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 2017. s. 177-183. ISBN: 978-80-89607-57-0
 
ŠPAČKOVÁ, D. Správce stavby. Bulletin advokacie, 2017, roč. 2017, č. Neuvedeno, s. nestránkováno. ISSN: 1805-8280
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Stimulace a motivace jako nástroj prevence proti daňovým únikům a vyhýbání se dani. Košice, 2017.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Stimulace a motivace jako nástroj prevence proti daňovým únikům a vyhýbání se dani. In I. Slovensko-českké dni daňového práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 183-194. ISBN: 978-80-8152-584-1
 
PEZL, T. Sto let Balfourovy deklarace. Plzeň, 2017.
 
HOMOLKA, P. Strasti leníka v 20. a 21. století v Anglii a Walesu. Plzeň, 2017.
 
BENEŠOVÁ, E. Stručně a prakticky k zakladatelskému právnímu jednání s.r.o. ? zakladatelské listině. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 6, s. 27-32. ISSN: 1210-6739
 
BENEŠOVÁ, E. Stručně k seznamu společníků s.r.o. při jejím založení. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 7, s. 30-31. ISSN: 1210-6739
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 29.06.2017 - 29.06.2017.
 
PAULÍNY, A. Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. Plzeň, 2017.
 
BURIÁNOVÁ, P. Střídavá péče, aneb střídání rodičů či dětí?. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 9, s. 5-9. ISSN: 1805-0824
 
BALÍK, S. Střípky z historie 44. Ad notam, 2017, roč. 23, č. 1, s. 46. ISSN: 1211-0558
 
BALÍK, S. Střípky z historie 45. Ad notam, 2017, roč. 23, č. 2, s. 50-50. ISSN: 1211-0558
 
BALÍK, S. Střípky z historie 46. Ad notam, 2017, roč. 23, č. 3, s. 50. ISSN: 1211-0558
 
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy case law. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 92-100. ISSN: 1339-3995
 
BUREŠOVÁ, K. Surrogacy legal issues in the UK and the Czech Republic. The Lawyer Quarterly, 2017, roč. 7, č. 1, s. 29-39. ISSN: 1805-8396
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Taxation of Agriculture in the Czech Republic. In Essential problems with taxation of agriculture. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2017. s. 287-298. ISBN: 978-83-8061-404-8
 
BÁRKOVÁ, D. Teorie národního hospodářství a finanční věda na FPR ZČU Plzeň. Praha, 2017.
 
CVIK, E. D., MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Ambiguous Awarness of Approaching Squeeze-Out ? Czech Case Study in the EU Perspective. ACC Journal, 2017, roč. 23, č. 2, s. 7-18. ISSN: 1803-9782
 
MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R., JÁNOŠÍKOVÁ, P. The Danube Dynamics of the Real Estate Transfer Tax. Danube: Law, Economics and Social Issues Review, 2017, roč. 2017, č. 4, s. 191-206. ISSN: 1804-6746
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MCGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Heterogenous Diversity of the Real Estate Transfer Tax in the EU. In Contemporary Trends and Challenges in Finance. Proceeding from the 2nd Wroclaw International Conference in Finance. Cham: Springer, 2017. s. 247-255. ISBN: 978-3-319-54885-2 , ISSN: 2198-7246
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MCGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Real Paradoxes of the Real Property Tax. Wroclaw, 2017.
 
CVIK, E. D., MACGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Volatively Subjective Nature and Value of Stock ? Czech Case Study. Ad Alta ? Journal of Interdisciplinary Research, 2017, roč. 7, č. 2, s. 40-45. ISSN: 1804-7890
 
FOREJTOVÁ, M. The right to respect for private life and the right to personal data protection - is there any conflict?. Państwo i Prawo, 2017, roč. 72, č. 9, s. 113-123. ISSN: 0031-0980
 
SOUKUP, L. Tiskové právo a prosincová ústava 1867. Plzeň, 2017.
 
GVARDOVÁ, K. Tradice. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 39-45. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
KNOLL, V. Trestní právo ve světle právní archeologie. Plzeň, 2017.
 
RATAJ, J. Trestněprávní pojetí podpory a propagace terorismu. Plzeň, 2017.
 
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, February 6 - February 10, 2017. 2017.
 
MACH, T. Use of Force, State Actors and the UN Security Council in Syria: Quo Vadis State Sovereignty?. In System Narodów zjednoczonych z polskiej perspektywy. Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o., 2017, s. 383-400. ISBN: 978-83-8128-226-0
 
JIRÁSEK, P. Uznání rodičovství homosexuálů. Plzeň, 2017.
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A., SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Právo. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Paseka, s. r. o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-7432-749-0
 
STREJCOVÁ, L. Vesnická památková zóna Tymákov. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 501-505. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
DVOŘÁK, T. Vlastnictví jednotek podle zákona o vlastnictví bytů a bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku v České republice po rekodifikaci soukromého práva - základní otázky. Studia Iuridica Cassoviensia, 2017, roč. 5, č. 1, s. 77-90. ISSN: 1339-3995
 
CIHLÁŘ, J. Vojenské trestní právo ve Francii v letech 1789 až 1815. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2017, 158 s. ISBN: 978-80-261-0667-8
 
MAULE, P. Volební obvody v různých perspektivách. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 368-370. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
URBAN, M. Volný pohyb osob po Brexitu s přihlédnutím k novému britskému imigračnímu plánu. Plzeň, 2017.
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K posttraumatické stresové poruše jako těžké újmě na zdraví. Trestněprávní revue, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 77-79. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: Prověrka na místě jako neodkladný úkon. K vyrozumění obhájce obviněného. Ke zvýšení trestu odnětí svobody nad horní hranici trestní sazby. Trestněprávní revue, 2017, roč. 2017, č. 7-8, s. 187-193. ISSN: 1213-5313
 
BURIÁNOVÁ, P. Vybraná judikatura Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva ve věcech péče osoby blízké a pěstounské péče. Plzeň, 2017.
 
FOREJTOVÁ, M. Vybraná procesní práva migrantů v řízení o udělení azylu podle práva EU. In Azylové právo v evropském kontextu. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2017, s. 126-134. ISBN: 978-80-87956-73-1
 
KURZ, P. Vybrané aspekty přihlášky pohledávky v insolvenčním řízení. Obchodní právo, 2017, roč. 26, č. 3, s. 91-99. ISSN: 1210-8278
 
KURZ, P. Vybrané aspekty vymáhání pohledávek v civilním a insolvenčním řízení. Piešťany, 2017.
 
Psutka, J., Kybic, P. Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi - II. Plzeň, 23.11.2017 - 23.11.2017.
 
HANÍK, V. Vybrané kapitoly práva na držení zbraní. Plzeň, 2017.
 
KURZ, P. Vybrané otázky insolvenčního práva z pohledu soudu. Plzeň, 2017.
 
KURZ, P. Vybrané otázky insolvenčního práva z pohledu soudu. In Naděje právní vědy 2017: "Právní věda v praxi". Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 206-216. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
SEDLÁČKOVÁ, I. Vybrané problémy náhradního mateřství. Plzeň, 2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Vybrané případy vzájemného působení práva veřejného a soukromého v intencích občanského zákoníku. Plzeň, 2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Vybrané případy vzájemného působení práva veřejného a soukromého v intencích občanského zákoníku. In Naděje právní vědy 2017 Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 82-97. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
FILIPOVÁ, T. Vybrané zámky z díla Jakuba Augustona ml.. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 496-500. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
ŠŤASTNÁ, K. Vydědění nepominutelného dědice pro odsouzení za trestní čin a vydědění zadluženého a marnotratného nepominutelného dědice dle NOZ. Plzeň, 2017.
 
VALEŠ, V. Vznik bavorské církevní organizace. Plzeň, 2017.
 
VALEŠ, V. Vznik bavorské církevní organizace. In Naděje právní vědy 2017: "Právní věda v praxi".. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 293-311. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
VAVERKA, P. Vznik poleis a počátky řeckého práva : (1200-550 př.n.l.). 1. vyd. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2017, 238 s. ISBN: 978-80-263-1157-7
 
ČERNÝ, M. Vztah mezi římským a kanonickým právem ve středověku a papežská konstituce Super speculam. Několik stručných poznámek k rozsáhlé problematice. Právněhistorické studie, 2017, roč. 46, č. 2, s. 25-34. ISSN: 0079-4929
 
BÁNYAIOVÁ, A. Výprosa (§2189-2192). In Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha : Leges, 2017, s. 825-833. ISBN: 978-80-7502-158-8
 
BÁNYAIOVÁ, A. Výpůjčka (§2193-2200). In Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha : Leges, 2017, s. 833-846. ISBN: 978-80-7502-158-8
 
RATAJ, J. Vývoj a perspektivy trestněprávní úpravy terorismu v ČR. Plzeň, 2017.
 
VAVERA, F. Vývoj kriminalistiky, počátek metody identifikace. Xadonia, 2017, roč. 12, č. 3, s. 24-26.
 
VALEŠ, V. Vývoj vlastnického práva k někdejšímu velkostatku Pátek u Loun od roku 1918 do současnosti. Plzeň, 2017.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Význam etiky pro jednání člověka v soudobé společnosti. Andragogika, 2017, roč. 21, č. 3-4, s. 9-11. ISSN: 1211-6378
 
DOSTALÍK, P. Význam meretrix v dějinách právní vědy aneb jak J. Sedláček a V. Kubeš kupovali nevěstinec. Plzeň, 2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Výzvy českého civilního procesu. Soudce, 2017, roč. 19, č. 11/12, s. 73-75. ISSN: 1211-5347
 
Hromada, M., Pulkrábek, Z., Zahradníková, R. Výzvy českého civilního procesu. FPR ZČU, 19.09.2017 - 19.09.2017.
 
WINTEROVÁ, A., DOBROVOLNÁ, E., DVOŘÁK, B., PULKRÁBEK, Z., LAVICKÝ, P. Věcný záměr civilního řádu soudního. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 23-24, s. 801-810. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Věda o finančním právu a její místo ve vysokoškolském vzdělávání v běhu času. In Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno : The European Society for History of Law, 2017, s. 196-205. ISBN: 978-80-87475-51-5
 
VALENTOVÁ, V. Was Emperor Joseph I a Josephinist?. The Lawyer Quaterly, 2017, roč. 7, č. 3, s. 216-221. ISSN: 1805-8396
 
PODOLA, J. Z historie vojenského újezdu Brdy. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 91-103. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
BENEŠOVÁ, E. Zakladatelská listina. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
DVOŘÁK, T. Založení a vznik společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva - mnoho problémů a málo uspokojivých odpovědí. Právnické listy, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 10-18. ISSN: 2533-736X
 
HOBL, J. Zastoupení nezletilého oprávněného advokátem v exekučním řízení vedeném pro vymožení výživného. Rodinné listy, 2017, roč. 6, č. 10, s. 11-13. ISSN: 1805-0824
 
KURZ, P. Změna pozice soudu v současnosti. Plzeň, 2017.
 
BRADA, J. Změny shromažďovacího práva v ČR z pohledu judikatury. Plzeň, 2017.
 
PODHRÁZKÝ, M. Znaky veřejně přístupné účelové komunikace. Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 7-8, s. 254-255. ISSN: 1211-4405
 
BELŠÁN, E. Zneužití práva jako porušení smluvních povinností. Piešťany, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Zrušení a zánik obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 213-235. ISBN: 978-80-7552-565-9
 
BENEŠOVÁ, E. Zákaz kouření na pracovištích a v jiných prostorách. Daňová a hospodářská kartotéka, 2017, roč. 25, č. 12, s. 27-29. ISSN: 1210-6739
 
VAVERA, F. Zákon o Hasičském záchranném sboru ČR. 1. vyd. Praha : Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2017, 103 s. ISBN: 978-80-87544-65-5
 
SLABÝ, A., ŠKODA, J., VAVERA, F. Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2017, 475 s. ISBN: 978-80-7380-683-5
 
VÍTEK, J., NĚMEČKOVÁ, Š., PIKNA, L. Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Komentář. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2017, 252 s. ISBN: 978-80-7400-677-7
 
ŠÍMA, A. Zákon o rybářství. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017, 176 s. ISBN: 978-80-7552-836-0
 
KUKRÁL, M. Zákonná opatření Senátu jako legislativní prostředek pro změny ústavního pořádku?. Plzeň, 2017.
 
HOBL, J. Zánik vyživovací povinnosti k dítěti. Soukromé právo, 2017, roč. 5, č. 11, s. 17-22. ISSN: 2533-4239
 
DVOŘÁK, T. Zánik účasti společníka v obchodní společnosti - právní hledisko. In Ukončení podnikání. Praha : Wolters Kluwer, 2017, s. 135-196. ISBN: 978-80-7552-565-9
 
BENEŠOVÁ, E. Zápis z jednání valné hromady s.r.o., listina přítomných na valné hromadě s.r.o.. In Seznam vzorů - právo obchodních korporací. Wolters Kluwer ČR, a.s., 2017,
 
VNENK, V. Zásada poctivosti a nepoctivý záměr v oddlužení. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 6, s. 198-202. ISSN: 1210-6410
 
LEŠETICKÁ, M. §283 Trestního zákoníku - Množství větší než malé. Plzeň, 2017.
 
HROMADA, M., PŘIDAL, O., ŠÍNOVÁ, R., HAMUĽÁKOVÁ, K., PETROV KŘIVÁČKOVÁ, J. Úkony soudu a účastníků (§ 36 až 58). In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2017, s. 179-283. ISBN: 978-80-7400-673-9
 
VNENK, V. Úloha prezidenta republiky při odvolávání člena vlády. Právní rozhledy, 2017, roč. 25, č. 15-16, s. 556-559. ISSN: 1210-6410
 
Formánková, V. Úloha ústavního soudu při dotváření a interpretaci českého práva. Brno, 20.11.2017 - 20.11.2017.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Úschova. Obecná ustanovení (§2402-2408). In Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku. Praha : Leges, 2017, s. 1090-1103. ISBN: 978-80-7502-158-8
 
KINDL, M., ERTL, Z., FORMANOVÁ, N., KINDL, T., ŠÍMA, A. Úskalí spolkového práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, 395 s. ISBN: 978-80-7380-642-2
 
FOREJTOVÁ, M. Ústava jako nejvyšší norma pro zachování ústavních hodnot. Plzeň, 2017.
 
HOMOLKA, P., VRBA, V. Ústavní rozpor jako základ americké revoluce. In Sborník vítězných prací Česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. s. 504-524. ISBN: 978-80-87975-61-9
 
KOPECKÝ, M. Ústavní zakotvení rakouského modelu soudní kontroly správy a jeho následování. Právník, 2017, roč. 156, č. 12, s. 1072-1084. ISSN: 0231-6625
 
VOSTRÁ, Z. Ústavní zakotvení České národní banky a bankovní unie. Právněhistorické studie, 2017, roč. 47, č. 2, s. 129-142. ISSN: 0079-4929
 
PEŠ, V. Ústavní zvyklosti a tradice české státnosti při výkladu Ústavy. Plzeň, 2017.
 
ŠIMEK, F. Ústavní základy státního zastupitelství. Plzeň, 2017.
 
Pezl, T., Forejtová, M. Ústavně-právní aspekty evropské integrace a státní suverenity s ohledem na aplikaci práva - studentské kolokvium. Plzeň, 01.12.2017 - 01.12.2017.
 
FISCHEROVÁ, E. Ústavněprávní aspekty ochrany slabší strany. Plzeň, 2017.
 
RABAN, P. Úvahy nad deseparací judiciální moci státu a postdemokracií. Právnické listy, 2017, roč. 2017, č. 1, s. 28-32. ISSN: 2533-736X
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Úvahy nad současnou a navrhovanou právní úpravou soudního přezkumu správních aktů vydaných ve věcech vyplývajících ze soukromého práva. Brno, 2017.
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: Aplikace principů a technik. 3. vyd. Praha : Grada publishing, 2017, 144 s. ISBN: 978-80-271-0331-7
 
Bárková, D. Účetnictví a finanční právo. Plzeň, 23.11.2017 - 23.11.2017.
 
DUDYCHOVÁ, J. Účetnictví a finanční právo. Plzeň, 2017.
 
HEŘMANOVÁ, A. Účetnictví a finanční právo. Plzeň, 2017.
 
MAURICOVÁ, I. Účetnictví a finanční právo. Plzeň, 2017.
 
PYTLOUN, J. Účetnictví a finanční právo. Plzeň, 2017.
 
BÁRKOVÁ, D. Účetnictví jako prostředek boje proti daňovým únikům. In I. Slovensko-české dni daňového práva: Daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 51-60. ISBN: 978-80-8152-584-1
 
PODHRÁZKÝ, M. Účinky zrušení opatření obecné povahy ("zpětné" zrušení územního plánu). Soudní rozhledy, 2017, roč. 23, č. 10, s. 324-326. ISSN: 1211-4405
 
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci pro rok 2017. Sekce C: Evropské právo, mezinárodní právo veřejné. 2017.
 
ŠKOLNÍKOVÁ, P. Činnost Mimořádného lidového soudu v Klatovech na pozadí případu Adolfa Jarolima. In Naděje právní vědy. Býkov 2013. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017. s. 175-179. ISBN: 978-80-7380-702-3
 
ADAMOVÁ, K. Řečník. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 785-785. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
BALÍK, S. Řády advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 716-726. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
Černý, M., Knoll, V., Valentová, V. Římské právo a křesťanství. Plzeň, 26.05.2017 - 27.05.2017.
 
HRDINA, A. Římské právo ? právo platné ještě ve 20. století. In Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími. Praha : Auditorium, 2017, s. 184-192. ISBN: 978-80-87284-64-3
 
DVOŘÁK, T. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob v České republice ? efektivní procesní úprava nebo legislativní zmetek?. Štrbské pleso, 2017.
 
DVOŘÁK, T. Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob v České republice ? efektivní procesní úprava nebo legislativní zmetek?. In Právo, obchod, ekonomika VII.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017. s. 330-338. ISBN: 978-80-8152-528-5 , ISSN: 2453-921X
 
VACHOVCOVÁ, V. Řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a jeho specifika. Plzeň, 2017.
 
VACHOVCOVÁ, V. Řízení o úpravě poměrů k nezletilému dítěti a jeho specifika. In Naděje právní vědy 2017 Právní věda v praxi. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017. s. 288-292. ISBN: 978-80-261-0742-2
 
ADAMOVÁ, K. Říše Sámova. In Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R-Říš. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017, s. 794-798. ISBN: 978-80-7380-671-2
 
HRDINA, A. Švédové - pro Komenského hlavní osvoboditelé po Bohu. Vlastivědné čtení o Královédvorsku, 2017, roč. 1, č. 2, s. 28-35. ISSN: 2570-6330
 
KNOLL, V. ?mit verpotener Were? aneb k zákazu zbraní ve středověkém Chebu. Plzeň, 2017.
 

Publikační činnost - 2016

BALÍK, S. Advokátní praxe (1970) a Bulletin advokacie v letech 1971-1989. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 21-22. ISSN: 1210-6348
 
DVOŘÁK, T. Akciová společnost. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 984 s. ISBN: 978-80-7478-961-8
 
RŮŽIČKA, K. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 2, s. 15-15. ISSN: 1805-0824
 
Cvrček, F. Aplikace APSTR a nové možnosti tvorby právních dokumentů. Plzeň, 26.04.2016 - 26.04.2016.
 
VALEŠ, V. Bavorské dějiny státu a práva. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2016, 261 s. ISBN: 978-80-263-1093-8
 
HRDINA, A. Biskup soudcem ve své diecézi. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 2, s. 7-21. ISSN: 1211-1635
 
KNOLL, V. Buškové z Velhartic ve službách krále. Praha, 2016.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J., NOVOTNÝ, M., HORÁK, T., OEHM, J. Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2016, 413 s. ISBN: 978-80-7400-602-9
 
FORMÁNKOVÁ, V. Cesta fakulty právnické. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 17-18. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
DOSTALÍK, P. Co žena (ne)dostane. Donatio ante nuptias. Plzeň, 2016.
 
Hrdina, A., Knoll, V., Pezl, T. Co žena (ne)dostane. Mohar/donatio ante nuptias/mahr. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Co žena (ne)dostane: Mahr. Plzeň, 2016.
 
HÁK, J. Czech Republic. In Patents in Europe 2016/2017. Helping business complete ih the global economy. London: Globe Business Media Group Ltd., 2016. s. 77-80. ISBN: 978-1-909416-87-1
 
VAVERA, F. Cílem zákona je zejména nově a optimálně upravit postavení a organizaci Hasičského záchranného sboru České republiky. 112, 2016, roč. 15, č. 1, s. 6-7. ISSN: 1213-7057
 
STAŇKOVÁ, P. Církevní autonomie. Plzeň, 2016.
 
VALEŠ, V. Církve a stát v době sekularizace. In Habsburkové : 1740-1918 : vznikání občanské společnosti. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 489-505, 761. ISBN: 978-80-7422-483-6
 
ANDERLOVÁ, S. Daně a poplatky. In Encyklopedie českých právních dějin II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 17-20. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
BÁRKOVÁ, D., HEŘMANOVÁ, A. Daně v soudní síni. In Vztah účetnictví a daní. Sborník pedagogické konfrerence. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, nakladatelství Oeconomica, 2016. s. 52-60. ISBN: 978-80-245-2170-1
 
VALEŠ, V. Defensoři. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 57-59. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Defining the Term and Content Nation (A Necessary Condition for Understanding the Terms ?Nationality? and ?National Minority?). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 1, s. 97-109. ISSN: 2084-4115
 
KNOLL, V. Dekreta Břetislavova (1039). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 67-68. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
HRDINA, A. Dekrety a kánony tridentského koncilu (1545-1563). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 68-69. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
MALAST, J. Development of the public administration (with the special focus on territorial self-government) in the Czech Republic after 1989. In Rozwój administracji publicznej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2016. s. 69-74. ISBN: 978-83-941202-4-5
 
KNOLL, V. Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb). Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2016, roč. 9, č. 3, s. 295-312. ISSN: 2084-4115
 
MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F. Disciplinární právo státních zaměstnanců. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 5, s. 105-111. ISSN: 1213-5313
 
HODINOVÁ, A. Diskriminace registrovaných partnerů v otázce adopce dětí. Plzeň, 2016.
 
HODINOVÁ, A. Diskriminace registrovaných partnerů v otázce adopce dětí. Praha, 2016.
 
ŠIMKA, K. Dispoziční a koncentrační zásada ve správním soudnictví v testu ústavnosti. EPRAVO.CZ Digital, 2016, roč. 2016, č. 2, ISSN: 1213-189X
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Dobrá víra a finanční trh. Praha, 2016.
 
ČERNÝ, M. Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. 1921-2015. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 287-289. ISSN: 0079-4929
 
CHMELÍK, J. Dopravní nehody. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 704-785. ISBN: 978-80-7380-589-0
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Důkaz listinou. In Právo, Obchod, Ekonomika VI.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 626-634. ISBN: 978-80-8152-443-1 , ISSN: 2453-921X
 
BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Důsledky domácího násilí na civilní řízení. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 11, s. 4-6. ISSN: 1805-0824
 
DITTRICH, M. Důsledky porušení obchodního tajemství v rámci vztahů vznikajících při agenturním zaměstnávání. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 268-272. ISSN: 1210-8278
 
URBÁNKOVÁ, M., DEUSOVÁ, E. ECtHR,Kummer vs. Czech Rep.25 July 2013, 32133/11. Litva, Vilnius, 2016.
 
TENGLER, P. Elektronický monitoring ? alternativa vazby mladistvých. Plzeň, 2016.
 
MAULE, P. Energetický regulační úřad (ERÚ). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 339-340. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. European Union and its impact on the tax system in the Czech Republic. In Selected issues in taxation and tax authorities in central Europe. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016, s. 309-322. ISBN: 978-83-8061-336-2
 
VALEŠ, L. Evropské Německo nebo německá Evropa? Dějiny evropské integrace stručně a jinak.. In Európa v pohybe. Brno : Tribun EU, 2016, s. 247-269. ISBN: 978-80-263-1122-5
 
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Evropské a vnitrostátní aspekty jmenování hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 4, s. 21-31. ISSN: 1802-3843
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Faktická realizace ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích. In Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. Brno; Praha: Kancelář veřejného ochránce práv; Wolters Kluwer ČR, a.s, 2016. s. 120-141. ISBN: 978-80-87949-37-5
 
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Federalismus v pojetí Františka Palackého. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 485-488. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
ADAMOVÁ, K. Feudum. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 490-492. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Financování vědy a výzkumu v České republice. In Zborník príspevkov zo společného stretnutia katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzit Slovenskej republiky a Českej republiky. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 23-30. ISBN: 978-80-7160-415-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., BÁRKOVÁ, D., ANDERLOVÁ, S., NOCAR, J., SEKNIČKA, P., ŠKOLOUT, V., TELECKÝ, D., CZUDEK, D., JANOVEC, M., KYNCL, L., MRKÝVKA, P., NECKÁŘ, J., PAPOUŠKOVÁ, Z., PAŘÍZKOVÁ, I., RADVAN, M., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční a daňové právo. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, 492 s. ISBN: 978-80-7380-639-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo a ekonomická analýza. Brno, 2016.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Fyzická osoba a její pracovněprávní subjektivita. In Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016. s. 31-46. ISBN: 978-80-7502-177-9
 
PAVLÁTOVÁ, J. Fyzická osoba a její pracovněprávní subjektivita. In Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva. Praha: Leges, 2016. s. 31-46. ISBN: 978-80-7502-177-9
 
HODINOVÁ, A. Gendrové kvóty (zejména v ČR). In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 49-64. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Geneze a vývoj horního práva v Čechách a Polsku. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 183-188. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
HRDINA, A. Geneze, vývoj a opuštění principu dvojího shodného rozsudku v manželských záležitostech. Studia theologica, 2016, roč. 18, č. 2, s. 91-103. ISSN: 1212-8570
 
HRDINA, A. Historický vývoj právného postavenia Apoštolskej stolice v medzinárodných vzťahoch. 2016.
 
ADAMOVÁ, K. Holé platy. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 575-576. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
KAREL, T., KNOLL, V. Hrady na Chebsku jako reprezentanti moci. Castellologica bohemica, 2016, roč. 16, č. Neuveden, s. 153-178. ISSN: 1211-6831
 
VÍTEK, J. Hromadné listiny s přihlédnutím k akciím. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 441-447. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
FOREJTOVÁ, M. Human Dignity in European Perspective and the Proportionality Principle. Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne, 2016, roč. Neuveden, č. 52, s. 192-208. ISSN: 1505-2192
 
KNOLLOVÁ, M. Inequality in Hittite and Ancient Egypt Criminal Law. Short Overview. In "They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil". Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity. Münster: Ugarit-Verlag, 2016. s. 55-74. ISBN: 978-3-86835-220-7
 
CVRČEK, F. Informatika právní. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 795-805. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
ŠIMKA, K. Jak je důležité nenechat posuzování, co je SPAM, na počítači, aneb i podání, které počítač označí jako SPAM, zůstává podáním, jež je nutno vyřídit. EPRAVO.CZ Digital, 2016, roč. 2016, č. 1, ISSN: 1213-189X
 
VALEŠ, L. Jan Rataj a Miroslav Martínek: Česká politika 1848-1918. Politologická revue, 2016, roč. 22, č. 2, s. 127-129. ISSN: 1211-0353
 
ADAMOVÁ, K. Jazykový zákon (1615). In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 873-874. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Je Nejvyšší rada soudní moci projevem bezmoci?. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 109-116. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. Je Nejvyšší soudní rada projevem bezmoci?. Znojmo, 2016.
 
LIŠKA, P. Je záporný úrok (i)legální?. Praha, 2016.
 
BALÍK, S. Jednota českých právníků. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 878-881. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
VNENK, V. Jmenování předsedy vlády a připravovaná novela Ústavy. Plzeň, 2016.
 
VNENK, V. Jmenování předsedy vlády a připravovaná novela Ústavy. Praha, 2016.
 
ADAMOVÁ, K. Jorgeltník. In Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D ? J. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 901-901. ISBN: 978-80-7380-587-6
 
BALÍK, S. Judikatura Ústavního soudu ČR ve vztahu k totalitním režimům. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 27-36. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
PSUTKA, J. K některým aspektům náhrady nemajetkové újmy způsobené dítěti - zejména s ohledem na postavení rodičů. In Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. Rodičovství - uplatnění práv v praxi. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, 2016. s. 35-44. ISBN: 978-80-906370-0-9
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým obecným otázkám pracovního práva v kontextu nového občanského zákoníku. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 173-184. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým pracovněprávním aspektům podnikatelské činnosti. Praha, 2016.
 
ŠEJVL, M. K pojmu absolutních subjektivních práv. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 389-406. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
MALAST, J. K pojmu, povaze a podobám neúzemní samosprávy ? samospráva veřejných pojišťoven. Právník, 2016, roč. 155, č. 10, s. 863-874. ISSN: 0231-6625
 
KOPECKÝ, M. K právní povaze výtky drobných nedostatků osobě podléhající kárné odpovědnosti. Jurisprudence, 2016, roč. 25, č. 3, s. 11-19. ISSN: 1802-3843
 
HRDINA, A. K vybraným aspektům nového kanonického manželského procesu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 1, s. 9-22. ISSN: 1211-1635
 
PSUTKA, J. K vybraným kritériím řádné péče o jmění dítěte. Brno, 2016.
 
HRDINA, A. Kacířský proces s hrabětem Šporkem. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 143-154. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
HRDINA, A. Kanonické právo a věno. Plzeň, 2016.
 
POLÁČEK, B. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I A. Říční právo B. Letecké právo. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 388 s. ISBN: 978-80-7552-133-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Katedra finančního práva a národního hospodářství FPR ZČU. Bratislava, 2016.
 
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Katovské meče v klatovském muzeu. Plzeň, 2016.
 
VRBA, V., ŠULCOVÁ, M. Katovské meče v tachovském muzeu. Plzeň, 2016.
 
VRBA, V., ŠULCOVÁ, M. Katovské meče ve žlutickém muzeu. Plzeň, 2016.
 
VRBA, V., ŠULCOVÁ, M. Katovský meč v Západočeském muzeu v Plzni.. Plzeň, 2016.
 
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Katovský meč v muzeu ve Stříbře. Plzeň, 2016.
 
BYSZOWIEC, M., HODINOVÁ, A. Katovský meč v rokycanském muzeu. Plzeň, 2016.
 
ADAMOVÁ, K. Koldínův zákoník a pojetí práva. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 110-111. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
BALÍK, S. Komory advokátní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 153-158. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
BALÍK, S. Komory notářské. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 158-161. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
HRUŠKA, Z., BENEŠOVÁ, E., SEIFERTOVÁ, I. Komparace jednotilvých forem vztahu zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska výdajů podnikatele. Trendy v podnikání, 2016, roč. 6, č. 3, s. 54-62. ISSN: 1805-0603
 
BENEŠOVÁ, E., HRUŠKA, Z., SEIFERTOVÁ, I. Komparace jednotlivých forem vztahu zaměstnance a zaměstnavatele z hlediska výdajů podnikatele. Plzeň, 2016.
 
FISCHEROVÁ, E. Kompetenční spory rozhodované zvláštním senátem. Plzeň, 2016.
 
FISCHEROVÁ, E. Kompetenční spory rozhodované zvláštním senátem. Praha, 2016.
 
VALEŠ, V. Kongrua. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 261-262. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
HRDINA, A. Konkordát s Rakouským císařstvím (1855). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 262-263. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
ADAMOVÁ, K. Koruna česká. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 278-280. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
BREZANSKÁ, N., VESELÝ, T. Krasniki v. Czech republic. Litva, Vilnius, 2016.
 
PORADA, V., STRAUS, J., VAVERA, F. Kriminalistika. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 320-348. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
HRDINA, A. LOJEK, Antonín, KOBER, Jan a kol., Karel IV.: paměť ? právo ? reprezentace. Praha : Ústav státu a práva Akademie věd ČR, v.v.i., 2016.
 
RŮŽIČKA, K. Legitimní očekávání účastníka řízení v rozhodčím řízení. Praha, 2016. ISSN:1805-0824
 
GVARDOVÁ, K. Lesní služebnosti. Plzeň, 2016.
 
Škvain, P., Esser, R., Gaili?t?, D., Zontek, W., Provazník, J. Lithuanian-German-Czech-Polish Seminar, European and International Criminal, Law Human Rights in Criminal Proceedings. Litva, Vilnius, 19.10.2016 - 20.10.2016.
 
ADAMOVÁ, K. Litkup. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 471-471. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
ADAMOVÁ, K. Lání. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 382-383. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
MALAST, J. MATES, P., KOPECKÝ, M.: Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona). Praha: Leges, 2015, ISBN 978-80-7502-100-7, 176 str.. Správní právo, 2016, roč. 49, č. 5, s. 293-295. ISSN: 0139-6005
 
VALEŠ, V. Majetek církevní. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 517-524. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
BALÍK, S. Mandákův Bulletin advokacie a jeho souputníci v letech 1990-2007. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 11, s. 17-18. ISSN: 1210-6348
 
CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 415 s. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
Jermanová, H., Cvrček, F. Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Znojmo, Loucký klášter, 08.06.2016 - 10.06.2016.
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování korupce. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 924-937. ISBN: 978-80-7380-589-0
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování pojistných podvodů. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 825-836. ISBN: 978-80-7380-589-0
 
Forejtová, M. Metodika výuky v relevantních předmětech FPR s tématem Nerovné odměňování žen a mužů. Plzeň, 04.04.2016 - 04.04.2016.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Milionářská dávka. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 685-687. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
RABAN, P. Mimosoudní rozhodování spotřebitelských sporů a rozhodčí řízení. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 11, s. 402-418. ISSN: 1210-8278
 
HRDINA, A. Modus vivendi (1927/1928). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 787-789. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
PEZL, T. Mohar. Plzeň, 2016.
 
LEGO, J. Možnosti zásahu státní moci do spolkové samosprávy - komparativní pohled. Znojmo, 2016.
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Muslimská náboženská obec. In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 854-856. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
HANZLOVÁ, K. Muslimský šátek: náboženský symbol ve veřejném prostoru. Plzeň, 2016.
 
ADAMOVÁ, K. Mírový projekt Jiřího z Poděbrad (1462-1464). In Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K ? M. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 761-763. ISBN: 978-80-7380-602-6
 
BENEŠOVÁ, E. Místní poplatky a povinnost jejich úhrady od 1.1.2016. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 1, s. 27. ISSN: 1210-6739
 
CHMELÍK, J. Místo činu, první zásah, ohledání. In Kriminalistika. Technické, forenzní a kybernetické aspekty. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 449-467. ISBN: 978-80-7380-589-0
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Města jako centra duchovního a sociálního rozvoje vlády Karla IV.. In Karel IV. : paměť - právo - reprezentace. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2016, s. 66-77. ISBN: 978-80-87439-31-9
 
KOCINA, J. Ne bis in idem - penále v daňovém řízení. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 38-40. ISSN: 1210-6348
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Nespolehlivý plátce. Olomouc, 2016.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Nespolehlivý plátce. In Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, s. 56-64. ISBN: 978-80-87382-79-0
 
KOCINA, J. Novela trestněprávních předpisů. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 7-8, s. 21-24. ISSN: 1805-0824
 
Cvrček, F., Jermanová, H. Novinky v systému automatického rozpoznávání řeči. Plzeň, 03.05.2016 - 03.05.2016.
 
JANEČKOVÁ, E. Novináři "aktivistické sedmičky" před Národním soudem. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 289 s. ISBN: 978-80-261-0545-9
 
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním prvkem. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 3, s. 17-20. ISSN: 1210-6348
 
VACÍK, A. Nový impulz v přeshraniční zdravotní péči. Praktický lékař, 2016, roč. 96, č. 3, s. 122-124. ISSN: 0032-6739
 
DVOŘÁK, T. Nucený zánik členství v družstvu v souvislosti s řízením insolvenčním a exekučním. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 250-254. ISSN: 1210-8278
 
MAULE, P. Národní bezpečnostní úřad (NBÚ). In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 106-107. ISBN: 978-80-7380-624-8
 
DITTRICH, M. Nároky z porušení obchodního tajemství v majetku uživatele ze strany agenturního zaměstnance se zaměřením na otázku nároků majetkového charakteru. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 223-228. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
DITTRICH, M. Nároky z porušení obchodního tajemství ze strany agenturního zaměstnance. Znojmo, 2016.
 
BUREŠOVÁ, K. Nástroje veřejného zadavatele pro opakovaně pořizovaná plnění v návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2016, roč. 10, č. 1, s. 104-111. ISSN: 1803-9553
 
BENEŠOVÁ, E. Návrh zákona o centrální evidenci účtů. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 5, s. 23-25. ISSN: 1210-6739
 
LINDOVÁ, J. Některá ekonomická a mimoekonomická hlediska flexibility práce v České republice. Praha, 2016.
 
LIŠKA, P. Některé (staro)nové otázky správy a řízení akciových společností. Soukromé právo, 2016, roč. IV, č. 12, s. 5-8. ISSN: 2533-4239
 
RABAN, P. Některé nové perspektivy právní vědy v oblasti zvýšení efektivity rozhodování sporů samoregulací. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 357-362. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
DVOŘÁK, T. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - 1. část. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 1, s. 2-13. ISSN: 1210-8278
 
DVOŘÁK, T. Některé otázky právní úpravy orgánů společenství vlastníků jednotek po rekodifikaci soukromého práva se zvláštním zřetelem k jejich vadám - dokončení. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 2, s. 42-56. ISSN: 1210-8278
 
DVOŘÁK, T. O rozhodčí komisi spolku a rozhodčím řízení ve věcech spolkové samosprávy. Plzeň, 2016.
 
KOPECKÝ, M. O vztahu státní správy a obcí nejen podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 245-249. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
CHMELÍK, J. Obhajoba a spravedlivý proces. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 59-74. ISBN: 978-80-7408-134-7
 
PODHRÁZKÝ, M. Obnova přestupkového řízení. Soudní rozhledy, 2016, roč. 22, č. 4, s. 125-126. ISSN: 1211-4405
 
ADAMOVÁ, K. Obranný list. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 650-650. ISBN: 978-80-7380-624-8
 
ADAMOVÁ, K. Občanská práva a svobody (1848-1918). In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 427-437. ISBN: 978-80-7380-624-8
 
HURDÍK, J. Občanský zákoník (2012) - příprava. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 600-604. ISBN: 978-80-7380-624-8
 
RABAN, P. Obščije položenija pravovogo regulirovanija obščestva s ograničennoj otvetstvennost'ju v Češskoj respublike. Law & Society, 2016, roč. 3, s. 94-103. ISSN: 2410-4787
 
DVOŘÁK, T. Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání. Štrbské pleso, 2016.
 
DVOŘÁK, T. Ochrana akcionářů při fúzi a rozdělení akciové společnosti prostřednictvím práva na dorovnání. In Právo, obchod, ekonomika VI. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie PRÁVO - OBCHOD - EKONOMIKA. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 167-176. ISBN: 978-80-8152-443-1 , ISSN: 2453-921X
 
KURZ, P. Oddlužení podnikatelů v České republice. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 354-365. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Odešel PhDr. František Hoffmann,CSc. (23.2.1920 - 1.10.2015). Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1, s. 171-172. ISSN: 0079-4929
 
HRDINA, A. Odluka církve od státu. In Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N ? O. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 676-678. ISBN: 978-80-7380-624-8
 
VYORALOVÁ, T., SIGMUND, A. Odpovědnost členů statutárních orgánů obchodních korporací za škodu ve vztahu k úpadku korporace. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 5, s. 172-180. ISSN: 1210-8278
 
ULČOVÁ, S. Odpovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání. In Sborník vítězných prací Česko-slovenské soutěže SVOČ (Praha, září 2016). Praha: Právnická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. s. 479-503. ISBN: 978-80-87975-61-9
 
ULČOVÁ, S. Opovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání. Plzeň, 2016.
 
ULČOVÁ, S. Opovědní války jako forma mimosoudního vyrovnání. Praha, 2016.
 
RABAN, P. Opět nová úprava alternativního rozhodování spotřebitelských sporů. Plzeň, 2016.
 
RABAN, P. Opět nová úprava alternativního rozhodování spotřebitelských sporů. Štrbské pleso, 2016.
 
BELŠÁN, E. Oslabování postavení věřitele v obchodních vztazích s ohledem na vývoj postoje k notářským zápisům s doložkou přímé vykonatelnosti. Praha, 2016.
 
FOREJTOVÁ, M., GRYGEROVÁ, J. Otazníky nad presumpcí střídavé péče o nezletilé děti aneb vliv ESLP na judikaturu Ústavního soudu. Bulletin advokacie, 2016, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 47-53. ISSN: 1210-6348
 
ADAMOVÁ, K. Panování. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 43-43. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
VALEŠ, V. Papežská nunciatura v Praze. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 47-49. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
HÁK, J. Patent v roli vynálezu nebo vynález v roli patentu?. In Role - Sborník příspěvků z kolokvia 06/11/2015. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. s. 7-15. ISBN: 978-80-01-06012-4
 
VÍTEK, J. Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kol.: Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek. Bulletin advokacie, 2016, roč. 2016, č. 7-8, s. 63-64. ISSN: 1210-6348
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Penále a jeho nové pojetí. Přehled daňového a finančního práva, 2016, roč. neuveden, č. 1, s. 16-19. ISSN: 2464-5915
 
VRBA, V. Pirátství a námořní loupež - definice pojmu jako výsledek vývoje právního obyčeje?. Brno, 2016.
 
VRBA, V. Pirátství a námořní loupež v severní Evropě. Plzeň, 2016.
 
POLÁČEK, B. Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám.. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016, 460 s. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Podanie. In Civilný sporový poriadok. Praha : C.H.Beck, 2016, s. 437-475. ISBN: 978-80-7400-629-6
 
SCHÖN, J., ADAMUS, Z.O., BENEŠ, P., CANKAŘ, P., JIŘÍK, F., KOUTNÝ, J., KYBIC, P., LEXA, J., SEIDL, L., STOČESOVÁ, S., TOMAN, Z., VAVERA, F., VESELÝ, Z., HORÁK, Z. Podmínky požární a provozní bezpečnosti spalinových cest. 1. vyd. Praha : Společenstvo kominíků České republiky, 2016, 181 s. ISBN: 978-80-270-0981-7
 
FRÁNOVÁ, R., HANZELÍNOVÁ, L. Pomocné mezinárodní jazyky. Kuděj, 2016, roč. 17, č. 1-2, s. 156-177. ISSN: 1211-8109
 
RABAN, P. Ponjatije juridičeskogo lica v prave Česskoj respubliki i jego vidy. In Adaptacyja korporativnogo zakonodarstva Ukrajini do prava EC. Ivano-Frankivsk: 2016. s. 191-196.
 
HRDINA, A. Popis kukských lázní a jejich léčivých účinků podle K. V. Kirchmayera. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. V, č. 6, s. 51-60.
 
DITTRICH, M. Porušení obchodního tajemství se zaměřením na agenturní zaměstnání. Praha, 2016.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Posečkání daně v praxi. Přehled daňového a finančního práva, 2016, roč. neuveden, č. 2, s. 32-33. ISSN: 2464-5915
 
STEJSKAL, V. Použití arbitrážních prostředků v mezinárodních sporech týkajících se životního prostředí. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 383-388. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
ČERNÝ, M. Počátky kanonistiky jako samostatné právní vědy. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 5-27. ISSN: 0079-4929
 
ČERNÝ, M. Počátky školy glosátorů a znovuobjevení Digest. In Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.?28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2016. s. 53-63. ISBN: 978-80-7502-183-0
 
Gregorová, Z., Pavlátová, J., Pichrt, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo 2016. Zákoník práce v novelizaci a Důchodová reforma v akci. Třešť, 12.10.2016 - 14.10.2016.
 
ADAMOVÁ, K. Pranýř. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 736-738. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
KNOLL, V., KAREL, T. Prezentace Karla IV. a jeho vlády v české Horní Falci a její přežívání. Praha, 2016.
 
BUREŠOVÁ, K. Principy veřejného zadávání v USA. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 9, s. 333-341. ISSN: 1210-8278
 
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. Plzeň, 2016.
 
BUREŠOVÁ, K. Principy zadávacího řízení a principy hospodárnosti, účelnosti a efektivity. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
 
VNENK, V. Problematika jmenování předsedy vlády a úvahy de constitutione ferenda. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 15-16, s. 556-559. ISSN: 1210-6410
 
HABLOVIČ, J. Problematika uprchlictví ? náhrada škody. Plzeň, 2016.
 
KUNZ, O., KLEIN, B., KOCINA, J., SEDLOŇOVÁ, V., RABAN, P., KRAUS, J., JANÁK, M., DVOŘÁK, T., KINDL, M., KINDL, T. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy jeho vývoje. 1. vyd. Praha : Leges, 2016, 144 s. ISBN: 978-80-7502-174-8
 
Kunz, O. Problémy rozhodčího řízení v ČR a perspektivy vývoje. Plzeň, 14.10.2016 - 14.10.2016.
 
BYSZOWIEC, M. Problémy s implementací práva Evropské unie. In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 133-143. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
BELŠÁN, E. Problémy šikanozních návrhů insolvenčních. Praha, 2016.
 
ULČOVÁ, S. Proměny horního práva v rožmberských horních řádech. Plzeň, 2016.
 
PEJCHALOVÁ GRÜNWALDOVÁ, V. Práva pacientů a Evropský soud pro lidská práva. In Zdravotnícke právo transdisciplinárne. Bratislava: Herba, 2016. s. 11-17. ISBN: 978-80-89631-49-0
 
ADAMOVÁ, K. Práva regální (iura regalia). In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 789-789. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
VALENTOVÁ, V. Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 918-920. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
CVRČEK, F. Právnická učebnice není odborná kniha!?. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 73-77. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
PAVLÁTOVÁ, J. Právní otázky skončení pracovního poměru v dokumentech Mezinárodní organizace práce a Evropské unie. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 317-324. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2016, roč. 1, č. 2016, s. 6. ISSN: 0373-675X
 
DVOŘÁK, T. Právní postavení kvalifikovaného společníka kapitálových obchodních společností po rekodifikaci obchodního práva. Praha, 2016.
 
BALÍK, S. Právní prakse a časopisecká intermezza v letech 1943-1956. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 7-8, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
 
PULKRÁBEK, Z., ŠUSTROVÁ, D. Právní skutečnosti. In Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Praha : Leges, 2016, s. 90-96. ISBN: 978-80-7502-148-9
 
ADAMOVÁ, K. Právní symbolika koruny českých králů. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 92-93. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právní symbolika prstenu. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 95-96. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
FOREJTOVÁ, M., ŠLEJHAROVÁ, M. Právní úprava ústavu v občanském zákoníku a její nedostatky. Soukromé právo, 2016, roč. 4, č. 9, s. 17-20. ISSN: 2533-4239
 
ČERNÝ, M. Právní život v Čechách v 15. století. Kolín, 2016.
 
VALENTOVÁ, V. Právněhistorický pohled na vývoj Škodových závodů v letech 1860?1919. Právněhistorické studie, 2016, roč. 45, č. 2, s. 192-206. ISSN: 0079-4929
 
BÁNYAIOVÁ, A. Právo akcionářů na dorovnání - soudní judikatura ve světle nové právní úpravy. Bulletin advokacie, 2016, roč. 2016, č. 11, s. 30-35. ISSN: 1210-6348
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Právo feudální. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 406-408. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Právo horní (od roku 1848). In Encyklopedie českých právních dějin, VI.svazek Právní - Právo po. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, s. 496-500. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
HRDINA, A. Právo kanonické partikulární. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 554-558. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
VALEŠ, V. Právo konfesní. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 571-574. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
CHMELÍK, J. Právo na obhajobu - teoretická východiska. In Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016, s. 17-39. ISBN: 978-80-7380-593-7
 
PAVLÍČEK, V. Právo petiční. In Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní ? Právo po. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 812-816. ISBN: 978-80-7380-641-5
 
VOSTRÁ, Z. Právo shromažďovací jako veřejné subjektivní právo ? aktuální otázky. Praha, 2016.
 
Knoll, V., Pezl, T. Právo v běhu času. Plzeň, 09.12.2016 - 09.12.2016.
 
HRDINA, A. Právo v Čechách ve Šporkově době: stručný pohled do českého práva v období barokního absolutismu. Všehrd, 2016, roč. Neuveden, č. 3. 4. 2016, s. nestránkováno. ISSN: 1801-3678
 
ADAMOVÁ, K. Pán z lavic. In Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa ? Právni. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016, s. 170-170. ISBN: 978-80-7380-569-2
 
BENEŠOVÁ, E. Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 195-203. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
BYSZOWIEC, M. Překročení imisních limitů v ovzduší Moravskoslezského kraje. Plzeň, 2016.
 
DVOŘÁK, T. Přeshraniční přemístění sídla obchodní korporace do zahraničí. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016, s. 101-124. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
BRADA, J. Přímá demokracie v pojetí právního řádu ČR. In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 11-22. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
KOCINA, J. Příprava zkrácení daně. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 24-27. ISSN: 1210-6348
 
KOCINA, J. Přípustné riziko ve sportu. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 1-2, s. 28-34. ISSN: 1210-6348
 
BÁRKOVÁ, D. Příspěvek k diskusi o vymezení účetního/bilančního práva. Plzeň, FPR, 2016.
 
BÁRKOVÁ, D. Příspěvek k diskusi o vymezení účetního/bilančního práva. Praha, 2016.
 
Chalachan, I. Recentní vývoj trestního práva a příbuzných oborů. Národní konference Plzeň 2016. Plzeň, 15.04.2016 - 16.04.2016.
 
VOSTRÁ, Z. Recenzentský posudek na knihu Proměny politického a ústavního systému ČR. Praha : VŠFS, 2016.
 
VOSTRÁ, Z. Recenzentský posudek na knihu Vztah politiky a veřejné správy. Praha : VŠFS, 2016.
 
DOSTALÍK, P. Recepce římského práva v mezinárodním právu soukromém (zejména v zákoně č. 101/1963 Sb., zákoníku mezinárodního obchodu). In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 87-94. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
BUREŠOVÁ, K. Registrované partnerství - 10 let poté.... In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 379-395. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím. Praha, 2016.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Relevance finančního práva k jiným právním odvětvím. Daně a finance. Supplementum, 2016, roč. 24, č. Supplementum, s. 58-63. ISSN: 1801-6006
 
BÁRKOVÁ, D. Reverse charge - je to ještě DPH?. Olomouc, 2016.
 
BÁRKOVÁ, D. Reverse charge - je to ještě DPH?. In Daň z přidané hodnoty z perspektivy aktuálních legislativních změn.. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2016, s. 110-119. ISBN: 978-80-87382-79-0
 
FOREJTOVÁ, M. Right to a Fair Trial in Asylum Procedures. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2016, roč. 7, č. 2016, s. 266-283. ISSN: 1805-0565
 
RADVANOVÁ, S. Rodičovství - sine qua non. In Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. Rodičovství - uplatnění práv v praxi. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, 2016. s. 6-12. ISBN: 978-80-906370-0-9
 
VALEŠ, L. Rok 1989 a cesta do EU. Migrace a cesta z EU?. Mýto u Rokycan, 2016.
 
VOLF, M. Role a činnost Správy uprchlických zařízení MV a činnost spolků v rámci uprchlické krize. Mýto u Rokycan, 2016.
 
HEŘMANOVÁ, A. Rozbor judikátu 1 Afs 19/2013 ? 57. Plzeň, 2016.
 
MAURICOVÁ, I. Rozbor judikátu 2 Afs 47/2012 - 18. Plzeň, 2016.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Rozhodování soudů ve věcech obchodních korporací na pozadí rekodifikace (ostrůvek zdravého rozumu u obchodních korporací ohrožen?). In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 396-401. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
JANÁK, M. Rozhodčí řízení v pracovním právu. Plzeň, 2016.
 
KUNZ, O., RABAN, P., PONIŠT, V., HUČKOVÁ, R., POLÁČEK, B., MACH, T., KUBEŠ, J. Rušení rozhodčích nálezů obecnými soudy. 1. vyd. Praha : Leges s.r.o., 2016, 96 s. ISBN: 978-80-7502-157-1
 
HRDINA, A. SKŘEJPEK, Michal, BĚLOVSKÝ, Petr, STLOUKALOVÁ, Kamila (eds.), Cizinci, hranice a integrace v dějinách. Praha : Auditorium, 2016.
 
ŠPAČKOVÁ, D. Sankční režim za nedodržení doby pro uvedení díla do provozu a za nedodržení doby pro dokončení díla dle FIDIC. Stavební právo, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 75-82. ISSN: 1211-6386
 
VAVERA, F. Služební poměr příslušníka (v kontextu se zákonem o státní službě). The Science for Population Protection, 2016, roč. 8, č. 1, s. 111-117. ISSN: 1803-568X
 
SEVEROVÁ, M. Smluvní úprava odstoupení od smlouvy. Plzeň, 2016.
 
LINDOVÁ, J. Sociální sítě a zaměstnání. Olomouc, 2016.
 
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Soudní exekuce. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016, 336 s. ISBN: 978-80-7552-427-0
 
BEZOUŠKA, P., HULMÁK, M., PSUTKA, J., DOLEŽAL, T. Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 748 s. ISBN: 978-80-7552-090-6
 
KURZ, P. Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?. Plzeň, 2016.
 
KURZ, P. Soudní vymáhání pohledávek - žaloba nebo insolvence?. In Trendy v podnikání 2016. Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. ISBN: 978-80-261-0648-7
 
FOREJTOVÁ, M., PEZL, T., VOSTRÁ, Z. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky se sídlem Těšnov, 2016.
 
FOREJTOVÁ, M., PEZL, T. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Posouzení ústavnosti novely zákona o významné tržní síle 2. Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky se sídlem Těšnov, 2016.
 
WIPPLINGEROVÁ, M., DVOŘÁK, T. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Výměna akcií, přizpůsobení stanov a. s. zákonu versus předběžné opatření nařízené soudem, otázka opatrovníka obchodní korporace a ústavní pořádek ČR. Karel Pesel, 2016.
 
VAVERA, F. Spalinová cesta podle nové právní úpravy. 112, 2016, roč. XV, č. 4, s. 10-11. ISSN: 1213-7057
 
BURIÁNOVÁ, P., VNENK, V. Společné bydlení manželů a domácí násilí. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 9, s. 32-34. ISSN: 1805-0824
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Srovnání právní úpravy podání v českém OSŘ a slovenském CSP. Praha, 2016.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Srovnání právní úpravy podání v českém OSŘ a slovenském CSP. In Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie - sborník příspěvků k VIII. ročníku mezinárodní vědecké konference. Praha: TROAS s.r.o., 2016. s. 472-485. ISBN: 978-80-904595-9-5
 
PODHRÁZKÝ, M. Stanovení úroku z neoprávněného jednání správce daně. Soudní rozhledy, 2016, roč. 22, č. 7-8, s. 252-254. ISSN: 1211-4405
 
ŠTILLIP, P. Stanovy společenství vlastníků jednotek po provedených změnách od 1.1.2014. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 5, s. 180-184. ISSN: 1210-8278
 
KŘIVKA, T. Statutory Limits of Contractual Freedom Within the new Czech Civil Code and the Draft Common Frame of Reference. Rijeka, 2016.
 
BUREŠOVÁ, K. Stejnopohlavní pár v nejlepším zájmu dítěte. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 9, s. 311-319. ISSN: 1210-6410
 
BENEŠOVÁ, E., BEĆIROVIĆ, A. Stručně a prakticky ke smlouvě o výkonu funkce. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 8, s. 30-32. ISSN: 1210-6739
 
BENEŠOVÁ, E., BEĆIROVIĆ, A. Stručně i prakticky ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 17, s. 33-37. ISSN: 1210-6739
 
BENEŠOVÁ, E., BEĆIROVIĆ, A. Stručně i prakticky ke smlouvě o převodu podílu v s.r.o.. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 9, s. 27-29. ISSN: 1210-6739
 
BENEŠOVÁ, E., BEĆIROVIĆ, A. Stručně i prakticky k příkazní smlouvě. Daňová a hospodářská kartotéka, 2016, roč. 24, č. 10, s. 24-27. ISSN: 1210-6739
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P., Martínková, Z. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 28.06.2016 - 28.06.2016.
 
KŘIVKA, T. Studijní pobyt na University of Rijeka. 2016.
 
MALAST, J. Subjekty veřejného subjektivního práva na územní samosprávu ? vybrané otázky. Praha, 2016.
 
BUREŠOVÁ, K. Surogátní mateřství a jeho (nejen) právní aspekty. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 193-201. ISSN: 1210-6410
 
HRDINA, A. Sv. Onufrius. Dvůr Králové nad Labem ? Vlastivědné čtení o našem městě i jeho okolí, 2016, roč. 5, č. 6, s. 62-65.
 
VNENK, V. Systematika odpovědnosti prezidenta republiky v českém ústavním systému. In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015 organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 10.- 11. septembra 2015 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 110-118. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
SEVEROVÁ, M. Tajná nahrávka jako důkaz v civilním řízení. In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 213-221. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
HÁK, J. Tendence ve vývoji patentového práva. Obchodní právo, 2016, roč. 25, č. 7, s. 254-267. ISSN: 1210-8278
 
HÁK, J. Tendence ve vývoji patentového práva včera a dnes. Praha, 2016.
 
MALAST, J. Teoretická východiska obecní samosprávy v České republice. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, 340 s. ISBN: 978-80-261-0657-9
 
LIŠKA, P. Teoretické a legislativní základy cenných papírů. Soukromé právo, 2016, roč. IV, č. 12, s. 31-32. ISSN: 2533-4239
 
PAULY, J. Teoretické a legislativní základy cenných papírů. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016, 424 s. ISBN: 978-80-7552-421-8
 
DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016, 208 s. ISBN: 978-80-7380-625-5
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MCGREGOR PELIKÁNOVÁ, R. The Heterogenous Diversity of the Real Estate Transfer Tax in the EU. Wroclaw, Polská republika, 2016.
 
HRDINA, A. Tomáš Petráček: Církev, tradice, reforma. Odkaz Druhého vatikánského koncilu. Revue církevního práva, 2016, roč. 22, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1211-1635
 
BÁRKOVÁ, D. University of Plovdiv. 2016.
 
Volf, M., Lego, J., Vostrá, Z. Uprchlická krize - naděje nebo zkáza?. Mýto, 21.10.2016 - 22.10.2016.
 
DOSTÁL, O. Uprchlická krize a ústavní právo na svobodu projevu ? případ soudce Zbránka. Mýto, 2016.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Vady díla - stavba, projektová dokumentace. Stavební právo - Bulletin, 2016, roč. 20, č. 1, s. 7-16. ISSN: 1211-6386
 
LIŠKA, P. Vinkulace vkladu na vkladní knížce. Právní rozhledy, 2016, roč. 24, č. 6, s. 191-193. ISSN: 1210-6410
 
LOUDA, T. Vraťte nám reformu aneb rekonstrukce státu nebo reforma veřejné správy II. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V.: překrásný nový svět nebo ostrov? Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016. s. 231-234. ISBN: 978-80-7380-636-1
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K hodnocení skutečností, ke kterým je třeba odborných znalostí. K zákazu reformationis in peius.. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 1, s. 23-25. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2016, roč. 15, č. 7-8, s. 189-192. ISSN: 1213-5313
 
KNOLLOVÁ, M. Vybrané aspekty dědického práva u Chetitů. Právněhistorické studie, 2016, roč. 46, č. 1, s. 5-15. ISSN: 0079-4929
 
JANÁK, M. Vybrané právní aspekty Průmyslové revoluce 4.0. Nečtiny, 2016.
 
BÁRKOVÁ, D. Vymezení účetního/bilančního práva. Daně a finance, 2016, roč. 24, č. supplementum, s. 93-99. ISSN: 1801-6006
 
HROMADA, M. Vzory podle exekučního řádu. In Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Praha : Leges, 2016, s. 775-792. ISBN: 978-80-7502-148-9
 
HROMADA, M., HRABÁNEK, J., PULKRÁBEK, Z. Vzory podle občanského soudního řádu. In Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Praha : Leges, 2016, s. 665-774. ISBN: 978-80-7502-148-9
 
PAVLÁTOVÁ, J. Vzájemný vztah zaměstnance a zaměstnavatele v pracovním právu ČR. Trnava, 2016.
 
PODHRÁZKÝ, M. Vázanost správního orgánu právním názorem soudu ve správním soudnictví. Soudní rozhledy, 2016, roč. 22, č. 11-12, s. 374-376. ISSN: 1211-4405
 
HRDINA, A. Východní křesťanské církve. Praha : Karolinum, 2016.
 
HANÍK, V. Výhrada svědomí. Plzeň, 2016.
 
LINDOVÁ, J. Výkon práce z domova a právní postavení zaměstnance v České republice. Olomouc, 2016.
 
BÁRKOVÁ, D. Výuka Národního hospodářství a ekonomicky zaměřených předmětů na FPR ZČU v Plzni ve vztahu k Finančnímu právu. Bratislava, 2016.
 
BÁRKOVÁ, D. Výuka národního hospodářství a ekonomicky zaměřených předmětů na FPR ZČU v Plzni ve vztahu k finančnímu právu. In Zborník príspevkov zo spoločného zasadnutia katedier finančného práva Právnických fakúlt univerzít Slovenskej a Českej republiky. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. s. 46-52. ISBN: 978-80-7160-415-0
 
FOREJTOVÁ, M. Výuka práva EU na českých fakultách: Plzeň. Praha, 2016.
 
VAVERA, F. Vývoj dokazování z kriminalistického hlediska. In Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 284-293. ISBN: 978-80-7408-134-7
 
KNOLL, V. Vývoj podoby katovských mečů. Praha, 2016.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Vývojové tendence pracovního práva po rekodifikaci soukromého práva. Znojmo, 2016.
 
KOPECKÝ, M. Význam materiální právní moci a rei iudicatae v právu správním. Právník, 2016, roč. 2016, č. 10, s. 843-862. ISSN: 0231-6625
 
Hrdina, A. Význam, možnosti a meze výuky náboženského práva v rámci vzdělávání právníků. Plzeň, 29.03.2016 - 29.03.2016.
 
KNOLL, V. Věno v českém středověkém právu. Plzeň, 2016.
 
VAVERA, F. Zakladatelé kriminalistiky. In Dějiny kriminalistiky. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2016. s. 59-69. ISBN: 978-80-7408-143-9
 
PETER, M. Zakotvení náboženství v pramenech práva. Plzeň, 2016.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci. Olomouc, 2016.
 
Jánošíková, P. Zdravotnické právo a legislativa. Plzeň, 14.09.2016 - 14.09.2016.
 
Jánošíková, P. Zdravotnické právo a legislativa. Plzeň, 19.12.2016 - 19.12.2016.
 
FRÁNOVÁ, R. Zhlédnutí posuzovaného v řízení o svéprávnosti. Plzeň, 2016.
 
BÁNYAIOVÁ, A. Zhotovení architektonického a projektového řešení stavby a práva k němu. Stavební právo - Bulletin, 2016, roč. 20, č. 2, s. 36-41. ISSN: 1211-6386
 
POLÁČEK, B. Znalec v rozhodčím řízení. Rodinné listy, 2016, roč. 5, č. 2, s. 26. ISSN: 1805-0824
 
ČERNÝ, M. Znovuobjevení Digest ve středověku a škola glosátorů. Trnava, 2016.
 
BALÍK, S. Zprávy advokacie v letech 1956-1969. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 11-12. ISSN: 1210-6348
 
KOPECKÝ, M. Zákon o místním referendu. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016, 248 s. ISBN: 978-80-7552-280-1
 
MAISNER, M. Zákon o některých službách informační společnosti. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2016, 223 s. ISBN: 978-80-7400-449-0
 
BÁNYAIOVÁ, A. Závazky v oblasti výstaby a nové civilní právo. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2016, 272 s. ISBN: 978-80-7552-057-9
 
BENEŠOVÁ, E. Závaznost příslibu zaměstnání aneb předsmluvní odpovědnost v pracovním právu. Znojmo, 2016.
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2016.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. § 204 Listina. In Civilný sporový poriadok. Praha : C.H.Beck, 2016, s. 752-757. ISBN: 978-80-7400-629-6
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. § 205 Verejné listiny. In Civilný sporový poriadok. Praha : C.H.Beck, 2016, s. 757-760. ISBN: 978-80-7400-629-6
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. § 211 Obhliadka. In Civilný sporový poriadok. Praha : C.H.Beck, 2016, s. 784-786. ISBN: 978-80-7400-629-6
 
PODHRÁZKÝ, M. § 244 - § 250t Řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem. In Občanský soudní řád (§ 1 až § 250l). Řízení sporné. Praktický komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, s. 1027-1061. ISBN: 978-80-7478-986-1
 
Formánková, V. Úloha Ústavního soudu při dotváření českého práva. Brno, 28.11.2016 - 28.11.2016.
 
HOMOLKA, P., VRBA, V. Ústavní rozpor jako základ americké revoluce. Plzeň, 2016.
 
HOMOLKA, P., VRBA, V. Ústavní rozpor jako základ americké revoluce. Praha, 2016.
 
ADAMOVÁ, K. Úvaha o české a československé právní historii. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 19-21. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
BITTENGLOVÁ, Š. Úvod do mezinárodněprávní problematiky označování potravin s přihlédnutím k právu EU. In Zborník príspevkov z ?Česko ? slovenskej právnickej súťaže o najlepšiu študentskú prácu? za akademický rok 2014/2015. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 119-132. ISBN: 978-80-7160-419-8
 
VOSTRÁ, Z. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské SVOČ na PRF UK. 2016.
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D., HRUŠKA, Z. Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace. 2. vyd. Praha : Grada publishing a.s., 2016, 232 s. ISBN: 978-80-247-4281-6
 
BÁRKOVÁ, D., HEŘMANOVÁ, A., MAURICOVÁ, I. Účetnictví ve světle judikatury. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2016, 184 s. ISBN: 978-80-261-0682-1
 
Bárková, D., Heřmanová, A., Mauricová, I. Účetní judikatura ve světle rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 08.12.2016 - 08.12.2016.
 
BALÍK, S. Úřední věstník v letech 1905-1938. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 5, s. 10-11. ISSN: 1210-6348
 
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce I: Římské právo, právní dějiny. 2016.
 
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Falc a hrady Nových Čech. Cheb, 2016.
 
KNOLL, V., KAREL, T. Česká Horní Falc aneb Nové Čechy Karla IV.. Plzeň, 2016.
 
BALÍK, S. Česká advokacie v letech 1920-1943. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 6, s. 13-14. ISSN: 1210-6348
 
KNOLL, V. Česká léna v Bavorsku, Vogtlandu a Sasku. Cheb, 2016.
 
VALEŠ, V., BEJVANČICKÁ, A. České státní právo církevní 1. Dějiny. 1. vyd. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2016, 215 s. ISBN: 978-80-263-1014-3
 
KNOLL, V. Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV.. Praha, 2016.
 
KNOLL, V. Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech a Karla IV.. In Karel IV.: paměť - právo - reprezentace. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2016, s. 54-65. ISBN: 978-80-87439-31-9
 
VALEŠ, L. Čeští ministři financí mezi politikou a veřejnou správou - kontinuita či diskontiniuta?. Brno, 2016.
 
FINTA, J. Činnost Policie České republiky při kontrolách osob v souvislosti s uprchlickou krizí. Mýto, 2016.
 
KNOLL, V., PEZL, T. Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego). 2016.
 
KNOLL, V. ? a přeji si, aby tito ?, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc., k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s. 233-243. ISBN: 978-80-7478-976-2
 

Publikační činnost - 2015

ŠIMKA, K., KANIOVÁ, L. ,,Rdousící efekt" solárního odvodu v judikatuře vysokých soudů. Bulletin KDP ČR, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 29-35. ISSN: 1211-9946
 
Kunz, O. 4. Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň, 02.10.2015 - 02.10.2015.
 
FOREJTOVÁ, M. A Reflexion on the Conflict between the Right to Private Life versus the Right to Personal Data Protection. In European Studies. The Review of European Law, Economics and Politics. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. s. 70-83. ISBN: 978-80-7552-165-1 , ISSN: 1805-8809
 
LEGO, J. Absence právního předpisu v komplexu rekodifikace občanského práva v ČR. Slovensko, Piešťany, 2015.
 
BÁRKOVÁ, D. Accounting and Financial Law. In System of Financial Law : general part : conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 242-252. ISBN: 978-80-210-7826-0
 
FOREJTOVÁ, M. Achieving Equality by Shifting the Burden of Proof in Anti-Discrimination cases. The European Journal of Transformation Studies, 2015, roč. 3, č. 2, s. 6-13. ISSN: 2298-0997
 
STRAKA, J. Adaptace krajiny česko-bavorského pohraničí pro potřeby systému ochrany státní hranice 1945 až 1989. Nečtiny, 2015.
 
BALÍK, S. Advokacie a notářství za časů Koldínových. In Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy: Město Klatovy, 2015. s. 82-88. ISBN: 978-80-260-7486-1
 
DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva ? základní otázky jejich klasifikace. Štrbské pleso, 2015.
 
DVOŘÁK, T. Akcie po rekodifikaci českého soukromého práva ? základní otázky jejich klasifikace. In Právo, obchod, ekonomika V.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 120-133. ISBN: 978-80-8152-315-1
 
PODHRÁZKÝ, M. Aktivní procesní legitimace v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 7-8, s. 284-285. ISSN: 1211-4405
 
ADAMOVÁ, K. Alod. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 251-252. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
FOREJTOVÁ, M. Analysis on preliminary ruling (Interpretation of Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data). In Challenges of Today - Politics and Society. Gdańsk : Research Institute for European Policy in the cooperation of the Department of Political Science at University of Gdansk., 2015, s. 177-195. ISBN: 978-83-944614-1-6
 
MAULE, P. Analýza volebního systému ČR. Plzeň, 2015.
 
DITTRICH, M. Aplikační problémy spojené s institutem agenturního zaměstnávání. Praha, 2015.
 
DITTRICH, M. Aplikační problémy spojené s právním institutem agenturního zaměstnávání. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 225-232. ISBN: 978-80-7478-975-5
 
HRDINA, A. Apoštolská adhortace Amoris laetitia. Hradec Králové, 2015.
 
RABAN, P. Arbitráž v korporačním právu. Štrbské pleso, 2015.
 
ADAMOVÁ, K. Archeologie právní. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 291-293. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
RABAN, P. Autochtonní alternativní rozhodování sporů. In Rozhodčí řízení v teorii a aplikační praxi : stati a judikatura. Praha: JUDr. Karel Havlíček, Havlíček Brain Team, 2015. s. 69-70. ISBN: 978-80-87109-60-1
 
ADAMOVÁ, K. Barvy kamenů v koruně českých králů. In Barvy v právu. Brno : The European Society for History of Law, 2015, s. 21-27. ISBN: 978-80-87475-47-8
 
HRDINA, A. Basilejská kompaktáta (1433/1436). In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 335-336. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
POLÁK, J. Bernard z Clairvaux a templářský řád. Plzeň, 2015.
 
MAULE, P. Bezpečnostní informační služba. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 343-344. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
ŠIMKA, K. Body řidičům jsou trest a přidělování dotací se soudně přezkoumává - dvě zářijová rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. 2015, č. 10, ISSN: 1213-189X
 
HRDINA, A. Bula Industriae tuae papeže Jana VIII. (880). In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 385-386. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
KNOLL, V. Bušek z Velhartic. Praha, 2015.
 
VÍTEK, J. Cenné papíry. In Encyklopedie českých právních dějin I. svazek A-Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 445-459. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
HRADEC, M. Cestovní pojištění. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 7, s. 27-29.
 
HRADEC, M. Cestovní pojištění. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 8, s. 13-15.
 
KŘIVKA, T. Changes in the EU monetary and rescue practices: the legal perspective. Rijeka, 2015.
 
CVRČEK, F., PALA, K., RYCHLÝ, P. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus evidence. Korpus - Gramatika - Axiologie. Časopis pro korpusový výzkum a hodnocení jazyka, 2015, roč. 12, č. prosinec, s. 3-15. ISSN: 1804-137X
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R., HROMADA, M., RABAN, P., SVITÁK, S., TRIPES, A., WIPPLINGEROVÁ, M. Civilní právo procesní. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, 549 s. ISBN: 978-80-7380-571-5
 
CVRČEK, F. Co je v právu nového. Pešťany, Slovensko, 2015.
 
CVRČEK, F. Co je v právu nového. In Ako právo reaguje na novoty. Bratislava : Veda, 2015, s. 49-56. ISBN: 978-80-224-1469-2
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 29.03.2015 - 01.04.2015.
 
ŠKVAIN, P., PĂROŞANU, A. Czech Republic. In Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe: Snapshots from 28 EU Member States. Brusel : International Juvenile Justice Observatory, 2015, s. 43-47. ISBN: 978-2-930726-07-6
 
ŠKVAIN, P. Czech republic. In Restorative Justice and Mediation in Penal Matters. A stock-taking of legal issues, implementation strategies and outcomes in 36 European countries. Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg GmbH, 2015, s. 161-182. ISBN: 978-3-942865-31-9
 
Škvain, P., Esser, R., Getoš Kalac, A., Bezic, R., Kalvodová, V. Czech-German-Croatian Seminar on European and International Criminal Law. Human Rights in Criminal Proceedings.. Brno, 14.10.2015 - 17.10.2015.
 
ULČOVÁ, S. Církevní obyčeje v typikonech. Plzeň, 2015.
 
Jánošíková, P. Daně a jejich správa v proměnách času. Plzeň, KFP FPR ZČU, 10.09.2015 - 10.09.2015.
 
Boháček, K., Jiráková, K., Jirák, P., Merglová, K., Vaverka, P. Desátá platónská minikonference. KFI ZČU, Sedláčkova 19, 25.06.2015 - 26.06.2015.
 
ČIPEROVÁ, M., PAVELKA, J., ŠMEJDA, L. Detekce stop mléka v porézní keramice z neolitu jihozápadních Čech a otázka trávení laktózy u evropských populací v minulosti. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2015, roč. 7, č. 2, s. 193-211. ISSN: 1802-0364
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Diamanty a daně. In Vybrané instituty finančního práva v roce 2014. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015, s. 157-168. ISBN: 978-80-87382-62-2
 
ŘEZANINA, D. Die Miete im Tschechischen und Deutschen Rechtsystem. Plzeň, 2015.
 
PEŠICOVÁ, K. Dohoda o vině a trestu. Plzeň, 2015.
 
HRDINA, A. Dokumenty Tridentského koncilu. 1. vyd. Praha : Krystal OP s.r.o., 2015, 335 s. ISBN: 978-80-87183-75-5
 
FOREJTOVÁ, M. Dvojjazyčné označování měst a obcí dle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2015, roč. 61, č. 4, s. 37-44. ISSN: 0323-0619
 
BUREŠOVÁ, K. Dynamický nákupní systém z pohledu aktuální právní úpravy a de lege ferenda. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2015, roč. 7, č. 4, s. 9-19. ISSN: 1803-9553
 
DOČKALOVÁ, D. Dítě a registrované partnerství. Plzeň, 2015.
 
KOLÁŘ, J. Dědická smlouva a její vybrané náležitosti. Plzeň, 2015.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Důvěra v měnu a její ochrana. In Poznej svého klienta III. Sborník z III. ročníku mezinárodního vědeckého symposia 17. února 2015. Praha: EUPRESS, 2015. s. 29-38. ISBN: 978-80-7408-117-0
 
TENGLER, P. Elektronický monitoring - alternativa vazby mladistvých. Plzeň, 2015.
 
Kybic, P., Volf, M. Extrémismus - bezpečnostní hrozba?. Plzeň, 20.10.2015 - 20.10.2015.
 
NENUTIL, J. Fenomén pochodů smrti v současném světovém diskurzu. Tachov, 2015.
 
VRBA, V. Fenomén středověkého pirátství na příkladu ztrestání Klause Störtebekera. Plzeň, 2015.
 
MAULE, P. Finanční ústava z pohledu ekonomické teorie. Plzeň, 2015.
 
BÁRKOVÁ, D. Funkce peněz a euro. Olomouc, 2015.
 
BÁRKOVÁ, D. Funkce peněz a euro. In Peníze v právu a ekonomice. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015, s. 75-84. ISBN: 978-80-87382-70-7
 
HODINOVÁ, A. Genderové kvóty (zejména v ČR). Bratislava, 2015.
 
HODINOVÁ, A. Genderové kvóty (zejména v ČR). Plzeň, 2015.
 
HRADEC, M. Havarijní pojištění. Transport, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 22-24.
 
DURASOVÁ, V., FISCHEROVÁ, E. Home birth seen in the light of human rights ? ECtHR, Dubská and Krejzová/Czech Republic, 11.12.2014, 28859/11 and 28473/12 (referral to the Grand Chamber). Brno, 2015.
 
DURASOVÁ, V., FISCHEROVÁ, E. Home birth seen in the light of human rights ? ECtHR, Dubská and Krejzová/Czech Republic, 11.12.2014, 28859/11 and 28473/12 (referral to the Grand Chamber). Brno, 2015.
 
BUREŠOVÁ, K. Homoparentální rodina. Rekodifikace & praxe, 2015, roč. 3, č. 9, s. 8-11. ISSN: 1805-6822
 
CHMELÍK, J., BRUNA, E. Hospodářská a ekonomická trestná činnost. 1. vyd. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., 2015, 202 s. ISBN: 978-80-7408-109-5
 
STRAKA, J. Hrob u obce Doly a cesta na Hlinné. Tachov, 2015.
 
PAULY, J. Hromadná listina. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 9, s. 311-320. ISSN: 1210-8278
 
FOREJTOVÁ, M. Human rights between Strasbourg and Luxembourg? Disintegration of a monist view of human rights protection, or a new beginning?. Czech Yearbook of Public & Private International Law, 2015, roč. 6, č. 1.1.2015, s. 209-220. ISSN: 1805-0565
 
PAULY, J. Imobilizovaný cenný papír. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 12, s. 435-446. ISSN: 1210-8278
 
KNOLLOVÁ, M. Inequality in Hittite and Ancient Egypt Criminal Law. Wrocław, 2015.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Institut pokuty po novele daňového řádu. Daně a finance, 2015, roč. 23, č. Supplementum 1, s. 23-25. ISSN: 1801-6006
 
Hrdina, A. Instrukce ?Dignitas connubii? jako prostředek k usnadnění a urychlení procesu prohlášení neplatnosti manželství. Hradec Králové, 25.05.2015 - 25.05.2015.
 
KNOLL, V. Intestátní dědická posloupnost ve středověku. Brno, 2015.
 
BÁRKOVÁ, D., HARAJDA, M. Jak na změny (zákona o účetnictví). In Sborník pedagogické konference Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví. 15. ročník. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. s. 10-16. ISBN: 978-80-245-2116-9
 
ŠIMKA, K. Jak na úrok podle daňového řádu?. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. Neuveden, č. červenec, ISSN: 1213-189X
 
ČERNÝ, M. Jan Hus a některé právní aspekty jeho procesu a odsouzení. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2015, roč. 123, č. 4, s. 205-213. ISSN: 1803-1382
 
ČERNÝ, M. Jan Hus ? právní aspekty jeho procesu a odsouzení. Praha, 2015.
 
SIVÁK, J. Je změna způsobu výpočtu odškodnění při újmě na zdraví zkvalitněním českého soukromého práva?. Plzeň, 2015.
 
JANDOVÁ, A. Jednání zákonných zástupců bez souhlasu soudu. Plzeň, 2015.
 
LINDOVÁ, J. Jiná vhodná úprava pracovní doby zaměstnance. Olomouc, 2015.
 
HRDINA, A. Jsem právník ? a kdo je míň? (K problému odumírání práva). In Sub specie aeternitatis. Život a dielo profesora Jána Švidroňa (1952 ? 2014). Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2015. s. 149-152. ISBN: 978-80-89019-30-4
 
FOREJTOVÁ, M. Judiciální testy při zjišťování diskriminace v soudních sporech před ESLP - Princip proporcionality ve vztahu k doktríně Margin of Appreciation. In Rozhodovacia činnosť národných, medzinárodných a európskych súdov. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2015. s. 233-241. ISBN: 978-80-8082-832-5
 
HARAJDA, M. Judikát Zm II. 422/26. Plzeň, 2015.
 
HRDINA, A. Justiční seminář o nové procesně právní manželské úpravě pro soudce církevních soudů v ČR. Praha, 2015.
 
ŠÍMA, A., POUPĚ, J. K náhradám škod na rybách, které způsobili predátoři. Rybářství, 2015, roč. Neuveden, č. 11, s. 10-13. ISSN: 0373-675X
 
HRDINA, A. Kanonické manželské právo doby barokního absolutismu na pozadí sňatku Anny Kateřiny Šporkové. Lysá nad Labem, 2015.
 
KNOLL, V. Katovské meče - jejich podoba a její vývoj. Lublin, 2015.
 
GVARDOVÁ, K. Když je cesta nezbytná. Plzeň, 2015.
 
HROMADA, M. Komentář k § 349-353. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2015, s. 649-657. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
HROMADA, M. Komentář k § 466-477. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2015, s. 921-961. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
HROMADA, M. Komentář k § 478-491. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 961-982. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
HROMADA, M. Komentář k § 66-84. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2015, s. 137-167. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
HROMADA, M. Komentář k § 85-97. In Zákon o zvláštních řízeních soudních. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 165-183. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
WOLFOVÁ, J. Komparace exekuce podle daňového řádu a exekučního řádu zejména v otázce zahájení řízení. Komorní listy, 2015, roč. 7, č. 3, s. 25-29. ISSN: 1805-1081
 
ŠIMKA, K. Komu zvoní hrana? Tobě, mezinárodní daňová optimalizace!. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. Neuveden, č. listopad, ISSN: 1213-189X
 
VAVERA, F. Krizová legislativa - de lege lata. Kominický věstník, 2015, roč. 25, č. 2, s. 24-25.
 
VAVERA, F. Krizová legislativa - současné pojetí. 112, 2015, roč. 14, č. 2, s. 30-31. ISSN: 1213-7057
 
FOREJTOVÁ, M. Kuklík Jan a kol. Jak odškodnit holocaust? Problematika vyvlastnění židovského majetku, jeho restituce a odškodnění. Praha: Karolinum, 2015, 758 s.. Právník, 2015, roč. 154, č. 12, s. 1102-1104. ISSN: 0231-6625
 
KNOLLOVÁ, M. Levirát a chetitské dědické právo. Brno, 2015.
 
ALLAFOVÁ, S. Manželská smlouva v islámském právu. Plzeň, 2015.
 
ŠIMKA, K. Modernizace tepelné elektrárny Prunéřov II. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. Neuveden, č. 8, ISSN: 1213-189X
 
DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. In Corporate governance. Praha : Wolters Kluwer, 2015, s. 33-46. ISBN: 978-80-7478-654-9
 
FOREJTOVÁ, M. Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU. Olomouc, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. Možnosti podpory Ukrajiny a krajanům na Ukrajině ze strany České republiky jako člena EU. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2015, roč. 61, č. 4, s. 191-199. ISSN: 0323-0619
 
SPERK, P. Možný průběh vystoupení z Evropské unie. Bratislava, 2015.
 
SPERK, P. Možný průběh vystoupení z Evropské unie. Plzeň, 2015.
 
CHMELÍK, J. Místo činu, základní postupy při jeho ohledání a trestně právní význam. In Nejnovější metody primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 2015, s. 101-129. ISBN: 978-80-87236-26-0
 
NENUTIL, J. Nacistické tábory Hodonín u Kunštátu a Mládkov u Boskovic ? srovnání podob nacistické perzekuce. Plzeň, 2015.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Nezaměstnanost a realizace sociálních práv. In Uskutečnitelnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 46-64. ISBN: 978-80-7380-574-6
 
SIŘÍNEK, J., BUDIŠ, A. No punishment without law ? ECtHR, Rohlena/Czech Republic, 27.1.2015 (GC) and 18.4.2013 (Chamber), No. 59552/08. Brno, 2015.
 
SEKNIČKA, P. Nová burzovní pravidla obchodování na burze cenných papírů Praha, a. s.. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 5, s. 167-174. ISSN: 1210-8278
 
SEVEROVÁ, M. Nová právní úprava účetnictví věcných práv k věcem cizím. Plzeň, 2015.
 
KAREL, T., KNOLL, V. Nová zjištění o panských sídlech na Chebsku. Příspěvek k poznání dobové presentace vyšších sociálních skupin. Cheb, 2015.
 
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. Nové výzvy - nové právo?. Piešťany, Slovenská republika, 2015.
 
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. Nové výzvy - nové právo?. In Ako právo reaguje na novoty. Bratislava : Veda, 2015, s. 39-48. ISBN: 978-80-224-1469-2
 
NOVOTNÝ, F., KYBIC, P. Nutná obrana. Trestní právo, 2015, roč. 19, č. 2, s. 14-19. ISSN: 1211-2860
 
BENEŠOVÁ, E. Nároková versus nenároková složka mzdy. Daňová a hospodářská kartotéka, 2015, roč. 23, č. 14-15, s. 48-51. ISSN: 1210-6739
 
ŠÍMA, A. Náš zákazník - náš pán aneb jakou ochranu poskytuje spotřebitelské právo. Plzeň, 2015.
 
PAULY, J. Několik poznámek k pojmu akcie. Štrbské Pleso, 2015.
 
PAULY, J. Několik poznámek k pojmu akcie. In Právo - Obchod - Ekonomika V.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, 2015. s. 314-320. ISBN: 978-80-8152-315-1
 
DVOŘÁK, T. O rejstříku společenství vlastníků jednotek a společenství vlastníků jednotek jakožto osobě do něj zapisované. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 2, s. 42-57. ISSN: 1210-8278
 
KUČEROVÁ, M. Obecní záznamy trestné činnosti jako zdroj poznání kriminality plzeňských předměstí na přelomu 19. a 20. století. Bratislava, 2015.
 
KUČEROVÁ, M. Obecní záznamy trestné činnosti jako zdroj poznání kriminality plzeňských předměstí na přelomu 19. a 20. století. Plzeň, 2015.
 
ŠIMKA, K. Obrana principu,,in dubio pro libertate". Bulletin KDP ČR, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 40 -42. ISSN: 1211-9946
 
PETER, M. Obrana v případě nečinnosti správního orgánu. Plzeň, 2015.
 
PETER, M. Obrana v případě nečinnosti správního orgánu. Business & IT, 2015, roč. 5, č. 1, s. 54-67. ISSN: 1805-3777
 
CHMELÍK, J. Ochrana měny a evropská legislativa. In Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky. Praha : Nakladatelství Leges, s. r. o., 2015, s. 185-199. ISBN: 978-80-7502-080-2
 
CHMELÍK, J., KYBIC, P. Ochrana měny a evropská legislativa. In Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015, s. 169-182. ISBN: 978-80-7478-976-2
 
PAVLÁTOVÁ, J. Ochrana zaměstnance v návaznosti na rekodifikaci českého soukromého práva. Trnava, Slovenská republika, 2015.
 
VOLF, M. Odposlechy a záznam telekomunikačního přenosu. Plzeň, 2015.
 
VÍTEK, J., SYLLABA, O. Odpovědnost orgánu právnické osoby vůči věřitelům právnické osoby podle ustanovení §159 odst. 3 občanského zákoníku. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. 2015, č. 12, ISSN: 1213-189X
 
VÍTEK, J. Odpovědnost statutárního orgánu vůči věřitelům právnické osoby dle ustanovení § 159 občanského zákoníku. Praha, 2015.
 
CHMELÍK, J. Ohledání (místa činu) v kontradikci s ústavní konformitou. Státní zastupitelství, 2015, roč. 13, č. 5, s. 46-55. ISSN: 1214-3758
 
KŘIVKA, T. Oponentský posudek na SVOČ - Problémy s implementací práva. 2015.
 
KŘIVKA, T. Oponentský posudek na SVOČ - Úvod do mezinárodněprávní problematiky označování potravin s přihlédnutím k právu EU. 2015.
 
BENEŠ, M. Osvojení nezletilého v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.. In Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi. 2015: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. s. 7-36. ISBN: 978-80-261-0587-9
 
FOREJTOVÁ, M. Pavlíček, Václav ? Hofmannová, Helena (eds.). Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium, 2014, 308 s. [Contemporary Human Rights and Civil Liberties. Prague: Auditorium, 2014, 308 pp.]. The Lawyer Quarterly, 2015, roč. 5, č. 4, s. 310-312. ISSN: 1805-8396
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Peníze v proměnách času. In Peníze v právu a ekonomice. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2015, s. 11-26. ISBN: 978-80-87382-70-7
 
BOHÁČEK, K., JIRÁKOVÁ, K., JIRÁK, P., MERGLOVÁ, K., PAITLOVÁ, J., VAVERKA, P., PŘIBOVÁ, E., STRÁNSKÝ, J., ZIELINA, M., PETRŽELKA, J. Platonica Pilonica IV. Dobro.. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2015, 191 s. ISBN: 978-80-261-0341-7
 
VÁŇA, M. Pochody smrti a osidlování pohraničí v Československém filmu. Tachov, 2015.
 
Nenutil, J., Knoll, V., Hutníková, J. Pochody smrti v souvislostech. Tachov, 18.04.2015 - 18.04.2015.
 
BALÍK, S. Podíl českých právních historiků na vytváření chorvatských právních dějin. Právněhistorické studie, 2015, roč. 45, č. 1, s. 64-68. ISSN: 0079-4929
 
ADAMOVÁ, K. Pojetí práva v Koldínově městském zákoníku. In Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy: Město Klatovy, 2015. s. 22-25. ISBN: 978-80-260-7486-1
 
HRADEC, M. Pojistné podvody. Transport magazín, 2015, roč. Neuveden, č. 10, s. 14-17.
 
HRADEC, M. Pojistné podvody. Transport magazín, 2015, roč. Neuveden, č. 11, s. 20-23.
 
HRADEC, M. Pojištění - pojmy a terminologie. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 20-22.
 
HRADEC, M. Pojištění majetku. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 9, s. 14-15.
 
RYNEŠOVÁ, R. Povinnost manželů být si věrni. Plzeň, 2015.
 
LINDOVÁ, J. Pracovní poměr na dobu určitou jako (a)typická forma zaměstnávání v České republice. Praha, 2015.
 
Gregorová, Z., Pavlátová, J., Pichrt, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo 2014. Slaďování pracovního a rodinného života. Třešť, 30.09.2015 - 02.10.2015.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva v ČR. Štrbské pleso, 2015.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva v ČR. In Právo, obchod, ekonomika V.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 506-518. ISBN: 978-80-8152-315-1
 
PAVLÁTOVÁ, J., LINDOVÁ, J. Pracovněprávní postavení nezletilých po rekodifikaci soukromého práva. In Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha : C. H. Beck, 2015, s. 114-128. ISBN: 978-80-7400-578-7
 
HROMADA, M. Pracovněprávní spory. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2015, 192 s. ISBN: 978-80-7400-581-7
 
HROMADA, M., ŠÍMA, A. Praktické otázky omezování svéprávnosti. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 4, s. 122-126. ISSN: 1211-4405
 
CHMELÍK, J. Praktické postupy a doporučení na místě činu a při jeho ohledání. In Případové studie primárního zajištění místa zásahu. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s., 2015, s. 91-109. ISBN: 978-80-87236-27-7
 
ČERNÝ, M. Pražská synodální kázání: jejich právní zdroje a rukopisné rozšíření. Praha, 2015.
 
ŠKVAIN, P. Preventive Detention in the System of Criminal Sanctions in the Czech Republic. Praha, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. Princip proporcionality při poměřování významu práva chráněného ústavou a práva, které nemá ústavní charakter s ohledem na zachování lidské důstojnosti. Praha, Metropolitní univerzita v Praze, 2015.
 
FILIPOVÁ, T. Problematika obnovy a provozu památkových objektů jako municipální otázka.. Plzeň, 2015.
 
HABLOVIČ, J., KNOLL, V. Problematika uprchlíků v roce 1938 a její řešení. Praha, 2015.
 
MALAST, J. Problémy a perspektivy dalšího legislativního vývoje obecného kontrolního řádu. 2015.
 
STREJCOVÁ, L. Problémy ochrany vesnických památek. Plzeň, 2015.
 
BYSZOWIEC, M. Problémy s implementací práva Evropské unie. Bratislava, 2015.
 
BYSZOWIEC, M. Problémy s implementací práva Evropské unie. Plzeň, 2015.
 
KNOLL, V., KAREL, T. Proměny fortifikací na Chebsku v 15. století. Praha, 2015.
 
HOLÁ, D. Právní podmínky vykonávání asistované reprodukce. Plzeň, 2015.
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2015, roč. 11, č. 2015, s. 6. ISSN: 0373-675X
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2015, roč. 3, č. 2015, s. 6. ISSN: 0373-675X
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2015, roč. 4, č. 2015, s. 6. ISSN: 0373-675X
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2015, roč. 6, č. 2015, s. 6. ISSN: 0373-675X
 
ŠÍMA, A. Právní poradna. Rybářství, 2015, roč. 7, č. 2015, s. 7. ISSN: 0373-675X
 
HRDINA, A. Právní situace litoměřické diecéze v letech 1989 ? 2010. Praha : Karolinum, 2015.
 
DVOŘÁK, T. Právní vztah právnické osoby a člena jejího voleného orgánu ? pracovní poměr sui generis nebo něco jiného?. In Atypická zaměstnání - cesta k vyšší zaměstnanosti?. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 273-283. ISBN: 978-80-7478-975-5
 
KNOLL, V. Právní úprava krádeže v městském zákoníku Pavla Kristiána z Koldína. In Pavel Kristián z Koldína. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference. Klatovy: Město Klatovy, 2015. s. 26-36. ISBN: 978-80-260-7486-1
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Právní úprava podání v OSŘ a CSP. Štrbské Pleso, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. Právo na lidskou důstojnost a princip proporcionality. In Veřejná správa a lidská práva. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 152-160. ISBN: 978-80-87956-27-4
 
Knoll, V. Právo v běhu času. Plzeň, 14.12.2015 - 14.12.2015.
 
ŠÍMA, A. Právo v rybářství. In Příručka pro rybářské hospodáře. Praha : Český rybářský svaz, z.s., 2015, s. 451-488. ISBN: 978-80-905280-7-9
 
KNOLL, V. Páni z Velhartic. Měli duši zvláštní ? trochu drsná zdála se?. 1. vyd. Praha : NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 571 s. ISBN: 978-80-7422-327-3
 
ADLTOVÁ, Z. Péče o movitý památkový fond - Plzeň jako hlavní město evropské kultury, plzeňské interiéry Adolfa Loose. Plzeň, 2015.
 
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 395 s. ISBN: 978-80-7478-803-1
 
BENEŠOVÁ, E. Přestupkové právo v novém. Daňová a hospodářská kartotéka, 2015, roč. 23, č. 22, s. 26-29. ISSN: 1210-6739
 
DVOŘÁK, T. Převod vlastnického práva k jednotce podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 2, s. 44-52. ISSN: 1210-6410
 
VAVERKA, P. Přátelství mezi sokratiky a kyrénská škola. Západočeská univerzita v Plzni, Sedláčkova 19, 2015.
 
KOCINA, J. Přípustné riziko ve sportu. Brno, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. Recognition and Enforcement of Judgements within The EU - or is it really so easy to achieve them?. The Lawyer Quarterly. International Joumal for Legal Research, 2015, roč. 5, č. 1, s. 59-72. ISSN: 1805-840X
 
BRADA, J. Referendum jako institut přímé demokracie v pojetí ČR. Bratislava, 2015.
 
BRADA, J. Referendum jako institut přímé demokracie v pojetí ČR. Plzeň, 2015.
 
NETUŠILOVÁ, P., KŘIVKA, T. Reforming the Economic and Monetary Union. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 149 s. ISBN: 978-80-261-0597-8
 
LOUDA, T. Rekonstrukce státu nebo reforma veřejné správy, zejména v oblasti správy památkové.. Český Krumlov, 2015.
 
POLÁČEK, B. Resolution of Disputes in the International River and Maritime Transport in Arbitration.. Czech Yearbook of International Law, 2015, roč. 6, s. 187-210. ISSN: 2157-2976
 
PODHRÁZKÝ, M. Retroaktivita antidumpingové ochrany. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 3, s. 107-109. ISSN: 1211-4405
 
RAK, M. Revizní výzkum exhumovaného hrobu na Staré Knížecí Huti. Tachov, 2015.
 
PSUTKA, J. Rodinné právo. Praha : C.H.Beck, 2015.
 
Svobodová, R., Radvanová, S., Psutka, J., Průšová, L. Rodičovství - uplatnění práv v praxi. Plzeň, 22.10.2015 - 23.10.2015.
 
RADVANOVÁ, S. Rodičovství, vztah mezi rodiči a dětmi; Vztah rodičů ke společnosti. Plzeň, 2015.
 
HRDINA, A. Romanistický a kanonistický fond v Historické knihovně NKP Kuks. Praha, 2015.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Rovný přístup k zaměstnancům a sociální ochrana. Olomouc, 2015.
 
VNENK, V. Rozbor pravomoci prezidenta na jmenování ostatních členů vlády metodou historického výkladu. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 1, s. 29-32. ISSN: 1210-6410
 
LINDOVÁ, J. Rozsah ochrany mladistvých zaměstnanců při uskutečňování jejich sociálních práv soukromoprávní povahy. In Uskutečnitelnosť sociálnych práv v systémoch sociálnej bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. s. 183-192. ISBN: 978-80-7380-574-6
 
Vavera, F., Kybic, P. Setkání kateder trestního práva. Kašperské Hory, 01.10.2015 - 02.10.2015.
 
STRAKA, J. Shifts of Identity in the Bohemian-Bavarian Border Area 1938-2015. Warszawa, 2015.
 
GVARDOVÁ, K. Služebnost stezky, průhonu a cesty v době justiniánského práva. Plzeň, 2015.
 
POLÁČEK, B. Smluvní odpovědnost v mezinárodní říční přepravě. In Ako právo reaguje na novoty.. Bratislava : Veda, 2015, s. 371-391. ISBN: 978-80-224-1469-2
 
SEVEROVÁ, M. Smluvní volnost stran při sjednávání podmínek pro odstoupení od smlouvy. Plzeň, 2015.
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní ochrana v případě daňové kontroly. Daňový expert, 2015, č. 3, s. 25-26. ISSN: 1801-2779
 
ŠIMKA, K. Soudní přezkum jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. Neuveden, č. září, ISSN: 1213-189X
 
GOETZ, L. Soudní vypořádání SJM podle NOZ. Plzeň, 2015.
 
WOLFOVÁ, J., WIPPLINGEROVÁ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Komparace právní úpravy exekucí v zemích Evropské unie. Exekutorská komora ČR, 2015.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Možnosti legislativních změn a úprav činnosti agentur práce, s akcentem na zhodnocení z hlediska fiskálních příjmů pro rok 2016. DP WORK s.r.o., 2015.
 
RADVANOVÁ, S. Současná rodina z hlediska dosaženého stupně legislativy a společné potřeby. In Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 1-9. ISBN: 978-80-7400-578-7
 
HRDINA, A. Spiritualita v době sekularizace. Liberec : Technická univerzita, 2015.
 
PSUTKA, J. Společné jmění manželů. Praha : C.H.Beck, 2015, 303 s. ISBN: 978-80-7400-565-7
 
JEŽEK, J., MALAST, J., KOPECKÝ, M., KAŇKA, L. Spolupráce obcí a měst. České a evropské přístupy ke slučování obcí a meziobecní spolupráci. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 211 s. ISBN: 978-80-261-0698-2
 
PEZL, T., BEZOUŠKOVÁ, L. Srovnání židovského a arabského dědického práva. Brno, 2015.
 
MALAST, J. State administration and public self-government of the Czech Republic. Tarnów, 2015.
 
LOUDA, T. Stav reformy veřejné správy po 25 letech v podmínkách hlavního města Prahy a jejího kulturního dědictví.. Praha, 2015.
 
VAVERA, F., KRACÍKOVÁ, V. Strukturální fondy u Hasičského záchranného sboru ČR. Obec a finance, 2015, roč. 20, č. 3, s. 40-41. ISSN: 1211-4189
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P., Martínková, Z. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 10.06.2014 - 10.06.2014.
 
KŘIVKA, T. Studijní pobyt na University of Rijeka. 2015.
 
ADAMOVÁ, K., KŘÍŽKOVSKÝ, L. Státnost a historické vědomí. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 29-33. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
VALEŠ, L. Středoevropská politika a veřejná správa v roce 26 ? konec iluzím?. In Európa na križovatke. Košice : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2015, s. 146-164. ISBN: 978-80-89391-36-3
 
DVOŘÁK, T. Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. Košice, 2015.
 
DVOŘÁK, T. Svolání valné hromady akciové společnosti po rekodifikaci českého obchodního práva. In Slovenské a české obchodné právo v roku 2015. Vybrané problémy.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 150-177. ISBN: 978-80-8152-363-2
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Světlo a jeho symbolika. In Barvy v právu. Brno : The European Society for History of Law, 2015, s. 47-53. ISBN: 978-80-87475-47-8
 
TURNHÖFER, M. Svěřenecký fond ve světle trestně právních rizik. Plzeň, 2015.
 
VNENK, V. Systematika odpovědnosti prezidenta republiky v českém ústavním systému. Bratislava, 2015.
 
VNENK, V. Systematika odpovědnosti prezidenta republiky v českém ústavním systému. Plzeň, 2015.
 
SEVEROVÁ, M. Tajná nahrávka jako důkaz v civilním řízení. Bratislava, 2015.
 
SEVEROVÁ, M. Tajná nahrávka jako důkaz v civilním řízení. Plzeň, 2015.
 
Louda, T. Teorie a praxe a hmotné kulturní dědictví.. Plzeň, 11.12.2015 - 11.12.2015.
 
FOREJTOVÁ, M. The Constitutional Courts - the Republic of Korea an the Czech Republic - Comparison. In Law Crossing Eurasia. From Korea to the Czech Republic. Waldkirchen : rw&w Science & New Media Passau-Berlin-Prague, 2015, s. 155-163. ISBN: 978-3-9816855-2-7
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. The Tax System in the Czech Republic and its Transformation in the 20th and 21th Century. In Acta universitatis brunensis / System of financila law: system of tax law. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 89-109. ISBN: 978-80-210-7827-7
 
HABLOVIČ, J., KNOLL, V. The refugee problem in 1938 and its solution. In Plundered, But By Whom? Protectorate of Behemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference held in Prague on 21 ? 22 October, 2015. Praha: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s., 2015. s. 36-42. ISBN: 978-80-905703-4-4
 
Zeman, V., Frydrych, J., Stočesová, S., Krouparová, L. Trestně právní úprava boje proti drogové kriminalitě. Plzeň, 04.11.2015 - 04.11.2015.
 
HRDINA, A. Tretera, Rajmund J., Horák, Záboj, Konfesní právo. Praha : Leges, s. r. o., 2015.
 
BÁRKOVÁ, D. Trocha netradiční teorie. In Vybrané instituty finančního práva v r. 2014. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o. p. s., 2015, s. 11-20. ISBN: 978-80-87382-62-2
 
MRÁZEK, J. Ukrajinská krize a mezinárodní právo. Acta Iuridica Olomucensia, 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-110. ISSN: 1801-0288
 
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, January 26 - January 30, 2015. 2015.
 
HABLOVIČ, J. Uprchlíci a náhrada škody ve Druhé republice a v Protektorátu. Plzeň, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. V. Pavlíček, H. Hofmannová: Občanská a lidská práva v současné době. Praha: Auditorium 2015, 308 stran. Jurisprudence, 2015, roč. 24, č. 5, s. 41-42. ISSN: 1802-3843
 
KUHN, M. Vedlejší doložky závěti. Bratislava, 2015.
 
KUHN, M. Vedlejší doložky závěti. Plzeň, 2015.
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A., SCHELLE, K., TAUCHEN, J. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada. Stát. 1. vyd. Praha : Paseka, 2015, 652 s. ISBN: 978-80-7432-652-3
 
KOPECKÝ, M., MALAST, J. Veřejnosprávní smlouvy jako nástroj pro spolupráci obcí. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 78-87. ISSN: 1805-3246
 
FOREJTOVÁ, M. Veřejná správa a ochrana osobních údajů ve světle rozhodnutí Soudního dvora EU a Nejvyššího správního soudu. In Veřejná správa a lidská práva. Praha : Metropolitan University Prague Press, 2015, s. 143-151. ISBN: 978-80-87956-27-4
 
CIHLÁŘ, J. Vojenské soudy za napoleonských válek a řízení před nimi. Bratislava, 2015.
 
CIHLÁŘ, J. Vojenské soudy za napoleonských válek a řízení před nimi. Plzeň, 2015.
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K dobrovolnému upuštění od pokusu trestného činu znásilnění a k výkladu pojmu pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 7-8, s. 194-197. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení důkazu výslechem svědka mladšího než osmnáct let v hlavním líčení. K nařízení odvolacího soudu, aby věc byla projednána v jiném složení senátu. K závaznosti právní moci rozhodnutí.. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 4, s. 100-101. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení výslechu svědka jako neodkladného nebo neopakovatelného úkonu nezbytného pro rozhodnutí o zahájení trestního stíhání a k hodnocení důkazní moci (síly) takového úkonu. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 1, s. 22-24. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K zavinění u trestných činů znásilnění a pohlavního zneužití; ke znaleckým posudkům z odvětví psychiatrie a psychologie. Trestněprávní revue, 2015, roč. 14, č. 10, s. 247-249. ISSN: 1213-5313
 
LIŠKA, R. Vybraná problematika práva stavby. Plzeň, 2015.
 
MALAST, J. Vybraná specifika dokazování ve správním řízení. Bratislava, 2015.
 
FOREJTOVÁ, M. Vybrané aspekty evropských "volných pohybů" ve světle aktuální judikatury Soudního dvora EU. Velvyslanectví Ukrajiny v České republice, Praha, 2015.
 
HRADEC, M. Vybrané aspekty promlčení a prekluze v občanskoprávních vztazích. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 6, s. 23-25.
 
Psutka, J., Kybic, P. Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi. Plzeň, 26.11.2015 - 26.11.2015.
 
PSUTKA, J. Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi - sborník studentských příspěvků. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015, 316 s. ISBN: 978-80-261-0587-9
 
SEVEROVÁ, M. Vybrané instituty věcných práv k věcem cizím ve vztahu k účetnictví. In Sborník pedagogické konference Projevy změn účetní legislativy od roku 2016 ve výuce účetnictví 15. ročník. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. s. 40-45. ISBN: 978-80-245-2116-9
 
Jánošíková, P. Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů. Plzeň, 11.11.2015 - 11.11.2015.
 
Jánošíková, P. Vybrané kapitoly z dějin finančních vztahů. Plzeň, KFP FPR ZČU, 29.06.2015 - 29.06.2015.
 
PSUTKA, J. Vybrané změny v pojetí a rozsahu majetkových práv dítěte. In Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Praha : C.H.Beck, 2015, s. 87-113. ISBN: 978-80-7400-578-7
 
PSUTKA, J. Vybrané změny v postavení dítěte jako dědice; Dítě a náhrada nemateriální újmy. Plzeň, 2015.
 
LOJEK, A. Vyobrazení Jiřího z Poděbrad ve vybraných písemných památkách. In Jiří z Kunštátu a na Poděbradech a umění. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 4-13. ISBN: 978-80-01-05761-2
 
BÁRKOVÁ, D., HARAJDA, M. Využití účetnictví ve výuce daňového práva. Daně a finance, 2015, roč. 23, č. Supplementum 1, s. 7-9. ISSN: 1801-6006
 
KOPECKÝ, M. Vztah správního řádu k řízení ve věcech státní služby. Jurisprudence, 2015, roč. 24, č. 5, s. 3-10. ISSN: 1802-3843
 
ADAMOVÁ, K. Vánoční dar královny Johany králi Jiřímu z Poděbrad. In Jiří z Kunštátu a na Poděbradech a umění. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2015. s. 14-17. ISBN: 978-80-01-05761-2
 
BREITFELDEROVÁ, A. Výpověď z nájmu bytu. Plzeň, 2015.
 
HOMOLKA, P. Vývoj institutu laesio enormis. Plzeň, 2015.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Výzkum a jeho financování z veřejných prostředků. Mikulov na Moravě, 2015.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Výzkum a jeho financování z veřejných prostředků. In Acta Numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 17. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Peníze v proměnách času X. Nové výsledky numismatických výzkumů. Ostrava: MARQ., 2015. s. 13-14. ISBN: 978-80-86840-60-4
 
TARANT, Z. Výzkum reflexe holocaustu v soudobém židovském tisku ? metodický příklad. Tachov, 2015.
 
ČERNÝ, M. Význam tradice v římském právu v kontextech moderních kodifikací. In Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2015, s. 13-19. ISBN: 978-80-87975-29-9
 
Jermanová, H., Cvrček, F. Workshop Výuka předmětu Základy legislativy na FPR. Plzeň, FPR ZČU, 14.01.2015 - 14.01.2015.
 
VALEŠ, L. Z dějin západoevropských politických ideologií aneb Znovuzrození české politologie. In Československo v letech 1954 - 1962. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015, s. 37-51. ISBN: 978-80-87912-24-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zajišťovací příkaz, jeho význam a úloha ve správě daní. In Daňové právo vs.daňové podvody a daňové úniky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. s. 217-223. ISBN: 978-80-8152-303-8
 
PODHRÁZKÝ, M. Zdanění příjmů společníka s. r. o.. Daňový expert, 2015, č. 5, s. 25-26. ISSN: 1801-2779
 
PATOČKA, J. Zdrojový potenciál kultury v regionální ekonomice. Český Krumlov, 2015.
 
HROMADA, M. Zdánlivé a neplatné ukončení pracovního poměru. Soudní rozhledy, 2015, roč. 21, č. 2, s. 47-50. ISSN: 1211-4405
 
BUREŠOVÁ, K. Změna smlouvy na veřejnou zakázku ve světle nových evropských zadávacích směrnic. Obchodní právo, 2015, roč. 24, č. 9, s. 321-329. ISSN: 1210-8278
 
KRACÍKOVÁ, V., VAVERA, F. Změny klimatu a nová rizika. Možnosti pro obce v rámci IROP. Obec a finance, 2015, roč. 20, č. 5, s. 60-61. ISSN: 1211-4189
 
VÍTEK, J. Zobecňování. EPRAVO.CZ Digital, 2015, roč. 2015, č. 12, ISSN: 1213-189X
 
DVOŘÁK, T. Zpeněžení jednotky podle občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 8, s. 267-270. ISSN: 1210-6410
 
VALEŠ, L. Zrod moderního státu a veřejné správy v českých zemích aneb služební zákon. Civilia, 2015, roč. 6, č. 1, s. 79-96. ISSN: 1805-3963
 
KOPECKÝ, M. Zvláštnosti dokazování v řízení o zvláštních deliktech jako v řízení trestním. Bratislava, Slovenská republika, 2015.
 
WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní řízení soudní. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 236 s. ISBN: 978-80-7478-829-1
 
VOSTRÁ, Z. Zákaz mučení ve světle nových bezpečnostních rizik. Praha, 2015.
 
MAISNER, M., VLACHOVÁ, B. Zákon o kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 232 s. ISBN: 978-80-7478-817-8
 
HENYCH, V. Zákon o matrikách s komentářem. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, 349 s. ISBN: 978-80-7380-525-8
 
MAISNER, M., OLÍK, M., POKORNÝ, R., MÁLEK, P., JANOUŠEK, M. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 456 s. ISBN: 978-80-7478-714-0
 
VAVERA, F., HULINSKÝ, P., MLSNA, P., MATES, P., CHRÁSTKOVÁ, K., DOLEŽÍLEK, J., ŠKODA, J. Zákon o státní službě s poznámkami. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2015, 317 s. ISBN: 978-80-7380-518-0
 
SVOBODA, K., TLÁŠKOVÁ, Š., VLÁČIL, D., LEVÝ, J., HROMADA, M., BÍLÝ, M., HAMUĹÁKOVÁ, K., KŘIVÁČKOVÁ, J., PIRK, T., SMOLÍK, P. Zákon o zvláštních řízeních soudních. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2015, 1054 s. ISBN: 978-80-7400-297-7
 
PODHRÁZKÝ, M. Zánik zastoupení v daňovém řízení. Daňový expert, 2015, roč. 11, č. 1, s. 31-32. ISSN: 1801-2779
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2015.
 
PEZL, T. studijní pobyt na Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth. 2015.
 
PODHRÁZKÝ, M. Úloha a význam správního soudnictví v procesech územního plánování a stavebního řízení. Kroměříž, 2015.
 
ŠIMKA, K., NOVÁKOVÁ, P. Ústavní právo a daně. Bulletin KDP ČR, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 7 - 14. ISSN: 1211-9946
 
VNENK, V. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky ve světle připravované novely Ústavy. Právní rozhledy, 2015, roč. 23, č. 21, s. 744-745. ISSN: 1210-6410
 
BITTENGLOVÁ, Š. Úvod do mezinárodněprávní problematiky označování potravin s přihlédnutím k právu EU. Bratislava, 2015.
 
BITTENGLOVÁ, Š. Úvod do mezinárodněprávní problematiky označování potravin s přihlédnutím k právu EU. Plzeň, 2015.
 
KŘIVKA, T. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské SVOČ na FPR UK Bratislava. 2015.
 
VOSTRÁ, Z. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské SVOČ na FPR UK Bratislava. 2015.
 
DOSTALÍK, P. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci 2014/2015. 2015.
 
PSUTKA, J. Účast v hodnotící porotě Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci 2014/2015. 2015.
 
Bárková, D., Severová, M., Harajda, M. Účetní judikatura v právu. Plzeň, 26.11.2015 - 26.11.2015.
 
VAVERA, F. Úředníci územních samospráv mají snažší přístup do státní správy. Moderní obec, 2015, roč. 21, č. 7, s. 27-28. ISSN: 1211-0507
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Časopisy právnické. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 538-542. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
ADAMOVÁ, K. Česká konfederace. In Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A ? Č. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 566-597. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
VALEŠ, V., BEJVANČICKÁ, A. České státní právo církevní 2 Platná právní úprava. 1. vyd. Brno : Tribun EU, s. r. o., 2015, 155 s. ISBN: 978-80-263-0908-6
 
MACH, T. České zahraničně-právní vztahy (1992-2014). In Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, s. 664-666. ISBN: 978-80-7380-562-3
 
BUREŠOVÁ, K. Čestné prohlášení vs. doklady k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejné zakázky, 2015, roč. Neuveden, č. 3, s. 39-40. ISSN: 1803-6724
 
HRADEC, M. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 22-24.
 
HRADEC, M. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Transport magazín, 2015, roč. 2015, č. 3, s. 16-18.
 
HRADEC, M. Řešení pojistných událostí v návaznosti na nový občanský zákoník. Transport magazín, 2015, roč. Neuveden, č. 2, s. 16-18.
 
MAISNER, M., TRAPL, V. Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015, 232 s. ISBN: 978-80-7478-969-4
 
MATES, P., KOPECKÝ, M. Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona). 1. vyd. Praha : Nakladatelství Leges, 2015, 176 s. ISBN: 978-80-7502-100-7
 
ROHÁČKOVÁ, V. Říšský notářský řád z roku 1512. Plzeň, 2015.
 
KALNÝ, M. Životaschopnost mediace ve sporném řízení de lege lata. Olomouc, 2015.
 

Publikační činnost - 2014

KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 194 s. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
STEJSKAL, V. Aktivní legitimace občanského sdružení(spolku) k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy. České právo životního prostředí, 2014, roč. 14, č. 2, s. 149-153. ISSN: 1213-5542
 
ANDERLOVÁ, S. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 2014.
 
BÁRKOVÁ, D. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 2014.
 
Jánošíková, P. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. KFP FPR ZČU, 04.12.2014 - 04.12.2014.
 
Jánošíková, P. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 15.09.2014 - 15.09.2014.
 
NOCAR, J. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva. Plzeň, 2014.
 
ANDERLOVÁ, S. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva VS-14-031. KFP FPR ZČU, 2014.
 
BÁRKOVÁ, D. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva VS-14-031. KFP FPR ZČU, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva VS-14-031. KFP FPR ZČU, 2014.
 
NOCAR, J. Aktualizace výuky daňového práva v důsledku rekodifikace soukromého práva VS-14-031. Plzeň, 2014.
 
Pavlátová, J. Aktualizace výuky pracovního práva. Plzeň, 20.10.2014 - 20.10.2014.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Aktualizace zpracovávaných osobních údajů. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 5, s. 34-36. ISSN: 1211-7293
 
WOLFOVÁ, J., ŠTIKA, M. Aktuálnost exekučního řádu z roku 1896. Komorní listy, 2014, roč. 6, č. 2, s. 27-31. ISSN: 1805-1081
 
PAVLÁTOVÁ, J. Aktuální otázky zabezpečení ve stáří v ČR. Bratislava, 2014.
 
RABAN, P. Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů. Štrbské Pleso, 2014.
 
RABAN, P. Aktuální problémy alternativního rozhodování sporů. In Právo Ochod Ekonomika IV.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2014. s. 559-570. ISBN: 978-80-8152-164-5
 
MAREŠOVÁ, M. Aktuální problémy současné daňové politiky. Praha, 2014.
 
ČERNÝ, M. Alessandro Dani ? Maria Rosa Di Simone ? Giovanni Diurni ? Marco Fioravanti ? Martino Semeraro. Profilo di storia del diritto penale dal medioevo alla restaurazione. Lezioni raccolte da Maria Rosa Di Simone. Právněhistorické studie, 2014, roč. 44, č. 1, s. 161-166. ISSN: 0079-4929
 
GREGOR, J. Analýza návrhu zákona o registru smluv sněmovního tisku č. 42. Plzeň, 2014.
 
GREGOR, J. Analýza návrhu zákona o registru smluv sněmovního tisku č. 42. Plzeň, 2014.
 
Vavera, F., Knoll, V. Aplikace forenzní biomechaniky. Plzeň, 11.12.2014 - 11.12.2014.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Aplikace zákona o zvláštních řízeních soudních na některá řízení ve věcech obchodních korporací. Jurisprudence, 2014, roč. 23, č. 5, s. 34-42. ISSN: 1802-3843
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Aplikace zákona o zvláštním řízení soudním na některá řízení ve věcech obchodních korporací. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 11, s. 458-469. ISSN: 1210-8278
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Aplikace zákona o zvláštním žízení soudním na některá řízení ve věcech obchodních korporací. In Právo Obchod Ekonomika IV. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 287-303. ISBN: 978-80-8152-164-5
 
RABAN, P. Autochtonní rozhodčí řízení. Praha, 2014.
 
CVRČEK, F., PALA, K., RYCHLÝ, P. Behaviour of Collocations in the Language of Legal Subdomains. In LREC 2014 - Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation. Semantic Processing of Legal Texts (SPLeT-2014). Paris: European Language Resources Association - ELRA, 2014. s. 13-16. ISBN: 978-2-9517408-8-4
 
VOKROJOVÁ, R. CO PŘINÁŠÍ EU PRO SENIORY ?. Plzeň, 2014.
 
Vokrojová, R. CO PŘINÁŠÍ EU PRO SENIORY ?. Plzeň, 08.04.2014 - 08.04.2014.
 
TUPÁ, T. Case law the European Court of Human Rights - Focus on Pre-trial proceedings. Záhřeb, Chorvatsko, 2014.
 
REIS, J. Case of Husák v. the Czech Republic (application no. 19970/04). Záhřeb, Chorvatsko, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Celní právo. In Finančné právo v Čechách a na Slovensku, I. diel - Finančné právo v Čechách. Ostrava : KEY Publishing, s. r. o., 2014, s. 176-205. ISBN: 978-80-7418-215-0
 
VÍTEK, J. Cenný papír (§ 514-544). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1816-1938. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Challenge Procedure in Institutional and Ad Hoc Arbitration under the New Regulations in the Revised UNCITRAL Arbitration Rules. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, 2014, roč. 4, s. 267-286. ISSN: 2157-9490
 
BALÍK, S. Cherchez la femme. Právo & byznys, 2014, roč. 3, č. 18.12.2013, s. 40-43. ISSN: 1804-6061
 
Škvain, P., Esser, R., Getoš Kalac, A., Kardas, P. Croatian-German-Czech-Polish Seminar on European Human Rights in Criminal Proceedings. Záhřeb, Chorvatsko, 22.10.2014 - 26.10.2014.
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 13.04.2014 - 16.04.2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., ANDERLOVÁ, S., BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J., VLČEK, Z. Daňové právo de lege lata. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakaldatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-503-6
 
KOCINA, J. Daňové trestné činy. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 358 s. ISBN: 978-80-7380-442-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Diamanty a daně. Olomouc, 2014.
 
BALÍK, S. Disciplinární řízení proti advokátům a kandidátům advokacie v Čechách v letech 1872-1914. In Dny práva 2013 = Days of law 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-15. ISBN: 978-80-210-6814-8
 
JANEČKOVÁ, E. Diskriminace v odměňování. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 7-8, s. 57-59. ISSN: 1211-7293
 
HOMOLKA, P. Dobré mravy v římském a současném právu. Mýto, 2014.
 
MONSPORTOVÁ, S. Dohoda o vině a trestu. Plzeň, 2014.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Dopad některých změn právní úpravy civilního procesu vyplývajících z rekodifikace soukromého práva na podnikatelské prostředí ČR a EU. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS s.r.o., 2014. s. 148-167. ISBN: 978-80-905687-3-0
 
HABLOVIČ, J. Druhá republika, právo a uprchlíci. Plzeň, 2014.
 
HABLOVIČ, J. Druhá republika, právo a uprchlíci. Plzeň, 2014.
 
TARANT, Z. Dílčí závěry o reflexi 2. republiky v židovském tisku v britském mandátu Palestina. Plzeň, 2014.
 
BALÍK, S., BLÁHOVÁ, M., HOLUB, O., KRTKOVÁ, P., PELZLOVÁ, B., SCHELLE, K., STEHLÍKOVÁ, L., ŠEŠINA, M., ŠATÁNKOVÁ, H., VALENTOVÁ, V., VLNAS, V., WAWERKA, K. Dějiny notářství v českých zemích. 1. vyd. Praha : Notářská komora České republiky, 2014, 183 s. ISBN: 978-80-260-5768-0
 
VOLF, M. Dům kultury v Plzni. Plzeň, 2014.
 
PEZL, T. EU JUSTICE ? HOW TO GET IT?. FPR ZČU, 2014.
 
Pezl, T. EU JUSTICE ? HOW TO GET IT?. FPR ZČU, 08.07.2014 - 08.07.2014.
 
TOMEŠ, M. EUROPASS. Plzeň, 2014.
 
KŘIVKA, T. EVROPSKÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ. Karlovy Vary, 2014.
 
KŘIVKA, T. EVROPSKÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ. Karlovy Vary, 2014.
 
Křivka, T. EVROPSKÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ. Karlovy Vary, 04.04.2014 - 04.04.2014.
 
Křivka, T. EVROPSKÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V LETECKÉ DOPRAVĚ. Karlovy Vary, 25.03.2014 - 25.03.2014.
 
TOMEŠ, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 2014.
 
TOMEŠ, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 2014.
 
TOMEŠ, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 2014.
 
Tomeš, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 21.05.2014 - 21.05.2014.
 
Tomeš, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 27.05.2014 - 27.05.2014.
 
Tomeš, M. EVROPSKÉ OBČANSTVÍ - SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA. Sokolov, 28.05.2014 - 28.05.2014.
 
HRDINA, A. Ecclesia vivit lege Romana. In Constans et perpetua voluntas. Pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2014. s. 223-232. ISBN: 978-80-8082-764-9
 
HABLOVIČ, J., FIALOVÁ, L. Ekonomické aspekty mnichovské dohody. Plzeň, 2014.
 
BÁRKOVÁ, D. Euro - jednotná měna pro nejednotnou Evropu. 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2014, 105 s. ISBN: 978-80-7418-217-4
 
KAREL, T., CHALOUPKA, J., KNOLL, V. Fasáda paláce hradu Liebenstein v Libé. Nečtiny, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo jako vědecká disciplína v proměnách času. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 547-552. ISBN: 978-80-7380-509-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
MATES, P., VAVERA, F. Fond zábrany škod a úhrada nákladů za zásah jednotky požární ochrany. Správní právo, 2014, roč. 47, č. 3, s. 203-208. ISSN: 0139-6005
 
HÁKOVÁ, I. Formy závěti. Plzeň, 2014.
 
CIHLÁŘ, J. Francouzské vojenské trestní právo hmotné v období 1789 ? 1815. Plzeň, 2014.
 
CIHLÁŘ, J. Francouzské vojenské trestní právo hmotné v období 1789 ? 1815. Plzeň, 2014.
 
KNOLL, V. František Záruba, Hrady Václava IV. Od nedobytného útočiště k pohodlné rezidenci. Ústav dějin křesťanského umění KTF UK ? Nakladatelství Lidové Noviny, Praha 2014, 438 s., ISBN 978-80-7422-299-3. Studia Mediaevalia Bohemica, 2014, roč. 6, č. 2, s. 333-334. ISSN: 1804-0977
 
PEZL, T. Halacha a autorské právo. Blansko, 2014.
 
PROCHÁZKOVÁ, M. Husák v the Czech Republic (application no. 19970/04) - Impact on national legislation of the Czech Republic. Záhřeb, Chorvatsko, 2014.
 
ŠEJVL, M. Idea právního státu v dějinách filozofie. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 261 s. ISBN: 978-80-7380-519-7
 
VALENTOVÁ, V. Ignác Antonín Hrdina: Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? KEY Publishing - The European Society for History of Law, Ostrava 2013, 340 s.. Právněhistorické studie, 2014, roč. 44, č. 1, s. 167-169. ISSN: 0079-4929
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Incest v českém právu do roku 1918. In Sexuální trestné činny včera a dnes. Ostrava-Přívoz : KEY Publishing s.r.o., 2014, s. 60-62. ISBN: 978-80-7418-213-6
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Insolvenční návrh likvidátora (§ 200). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1021-1029. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
DLOUHÝ, V. Introduction to the issue of home birth and criminal aspects of the process Königsmarková. Záhřeb, Chorvatsko, 2014.
 
VALEŠ, V. Investitura biskupů v českých zemích před rokem 1212. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 54-62. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
ČERNÝ, M. Ius commune a ius proprium ve středověku. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 368-375. ISBN: 978-80-7380-543-2
 
KŘIVKA, T. JAK NA NÁKUPY V EU ?. Karlovy Vary, 2014.
 
Křivka, T. JAK NA NÁKUPY V EU ?. VŠKV o.p.s., KARLOVY VARY, 05.04.2014 - 05.04.2014.
 
KŘIVKA, T. JSOU NOVÁ FISKÁLNÍ PRAVIDLA EU SKUTEČNĚ FUNKČNÍ?. Plzeň, 2014.
 
PEZL, T. JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚCECH CIVILNÍCH. Plzeň, 2014.
 
Pezl, T. JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE VE VĚCECH CIVILNÍCH. Plzeň, 18.03.2014 - 18.03.2014.
 
CIHLÁŘ, J. Jak se trestali vojáci ve Francii za časů Napoleona. Plzeň, 2014.
 
MAREŠOVÁ, M. Je vystavování zboží v e-shopu podle nového občanského zákoníku závazným návrhem k uzavření smlouvy?. Bulletin advokacie, 2014, roč. 2014, č. 12, s. 50-51. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Jednota právnická před sto lety (1914). Zpravodaj Jednoty českých právníků, 2014, roč. 24, č. 2, s. 62-69.
 
DVOŘÁK, T. Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 309-323. ISBN: 978-80-7380-509-8
 
HRDINA, A. Ještě ke Šporkově návštěvě na Strahově. Bibliotheca Strahoviensis, 2014, roč. Neuveden, č. 11, s. 105-109. ISSN: 1213-6514
 
PAVLÁTOVÁ, J. K aktuálním otázkám pracovního práva v kontextu s rekodifikací soukromého práva v ČR. Štrbské pleso, Slovensko, 2014.
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým interpretačním otázkám pracovního práva po účinnosti rekodifikace. In Pracovní právo 2014. Zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. 64-71. ISBN: 978-80-210-7785-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K peněžnictví za Přemysla Otakara I.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Plzeň: Aleš Čeněk,s.r.o., 2014. s. 63-69. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
RABAN, P. K pojmu smlouva v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, s.r.o., 2014. s. 100-109. ISBN: 978-80-905687-3-0
 
KOPECKÝ, M. K postavení územního samosprávného celku jako účastníka správního řízení a k aktuálním otázkám posuzování nestrannosti rozhodování ve spojeném modelu veřejné správy. Právník, 2014, roč. 153, č. 2, s. 134-144. ISSN: 0231-6625
 
PODHRÁZKÝ, M. K posuzování nelegální práce (znaky závislé práce). Bulletin advokacie, 2014, roč. Neuveden, č. 7-8, s. 58-59. ISSN: 1210-6348
 
MALAST, J. K právu být slyšen ve veřejné správě. Trnava, 2014.
 
MALAST, J. K právu být slyšen ve veřejné správě. In Verejná správa, právny štát a ochrana základných ľudských práv a slobôd. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 165-170. ISBN: 978-83-7490-783-5
 
MALAST, J. K rizikům vývoje a změn názorů právní vědy ? konkrétní příklad. Častá - Papiernička, Slovenská republika, 2014.
 
MALAST, J. K rizikům vývoje a změn názorů právní vědy ? konkrétní příklad. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2014. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2014. s. 509-514. ISBN: 978-80-7160-371-9
 
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. K vývoji judikatury Ústavního soudu ve věci sociálního zabezpečení. Znojmo, 2014.
 
HRDINA, A. Karel Jaromír Erben ? právník a právní historik. Všehrd, 2014, č. duben, ISSN: 1801-3678
 
BALÍK, S. Karolina Adamová, Antonín Sýkora: Dědické zemské právo v české historii. Ad Notam, 2014, roč. 20, č. 2, s. 32-32. ISSN: 1211-0558
 
KNOLL, V. Katovské meče. Praha, 2014.
 
TARANT, Z. Když skutečnost překoná nejhorší fámy ? raná reflexe holocaustu očima židovského tisku v jišuvu v roce 1942. In Bílá místa ve výzkumu holokaustu. Praha : Spolek akademiků Židů, 2014, s. 150-171. ISBN: 978-80-260-7335-2
 
BOGIŠ, T. Kodifikace jménem ABGB ? věcná práva. Mýto, 2014.
 
POLÁČEK, B. Kolizní úprava věcných práv. Ad Notam, 2014, roč. 20, č. 2, s. 3-10. ISSN: 1211-0558
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 118-145 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 437-486. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 151-184 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 495-575. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 20-21 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 101-115. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 210-213 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 645-657. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 214-302 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 657-796. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
ŠÍMA, A., KINDL, T. Komentář k § 2189-2200 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek V. (§ 1721 až 2520). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1045-1057. ISBN: 978-80-7478-638-9
 
PAULY, J. Komentář k § 2409-2414 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek V. (§ 1721 až 2520). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1521-1539. ISBN: 978-80-7478-638-9
 
KINDL, T., ŠÍMA, A. Komentář k § 2521-2549 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1-42. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 2716-2746 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 327-378. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 3024-3025 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1329-1334. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 3041-3048 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1369-1384. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
DVOŘÁK, T. Komentář k § 3051-3053 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek VI. (§ 2521 až 3081). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1386-1390. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
PAULY, J. Komentář k § 514-544 občanského zákoníku. In Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654). Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 1210-1293. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
PSUTKA, J. Komentář k § 698-699 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 112-130. ISBN: 978-80-7400-503-9
 
PSUTKA, J. Komentář k § 708-742 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 155-393. ISBN: 978-80-7400-503-9
 
PSUTKA, J. Komentář k § 764-765 občanského zákoníku. In Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655-975). Komentář. Praha : C.H.Beck, 2014, s. 473-476. ISBN: 978-80-7400-503-9
 
FOREJTOVÁ, M. Komparace judikatury ESLP a SDEU v oblasti zákazu diskriminace. Trnava, Slovenská republika, 2014.
 
VALEŠ, L. Komunální volby 2010 a 2014 jako projev krize českého politického systému a veřejné správy?. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. s. 305-317. ISBN: 978-80-7380-543-2
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Konec likvidace (§ 207-209). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 1044-1067. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
RAK, M., FATKOVÁ, G., ZÍKOVÁ, T. Krajina v pohraničí jako předmět interdisciplinárního výzkumu. Łódź, 2014.
 
KUČEROVÁ, M. Kriminalita na plzeňském předměstí na přelomu 19. a 20. století. Plzeň, 2014.
 
CIHLÁŘ, J. Le droit pénal militaire á la période de la Révolution francaise et les guerres napoléoniennes en France. Plzeň, 2014.
 
VAVERA, F. Legislativa krizové připravenosti. In Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách. Praha : Grada Publishing, a. s., 2014, s. 150-161. ISBN: 978-80-247-4578-7
 
BALÍK, S. Lze společnost spasit novelou advokátního tarifu?. EPRAVO.CZ Digital, 2014, roč. Neuveden, č. červenec, s. nestránkováno.
 
ODEHNALOVÁ, J. MOJE PRÁVA JAKO PRÁVA OBČANA EU. Plzeň, 2014.
 
Odehnalová, J. MOJE PRÁVA JAKO PRÁVA OBČANA EU. Plzeň, 12.03.2014 - 12.03.2014.
 
ULČOVÁ, S. Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 70-83. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
DVOŘÁK, T. Malá úvaha o (ne)existenci předkupního práva vlastníka jednotky k pozemku. Všehrd, 2014, č. červen, ISSN: 1801-3678
 
CVRČEK, F. Mapa českého právního řádu. Znojmo, 2014.
 
CVRČEK, F. Mapa českého právního řádu - první krok. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 73-91. ISBN: 978-80-7380-543-2
 
FOREJTOVÁ, M. Materiální ohnisko ústavy - evropské poohlédnutí. Bratislava, Slovenská republika, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Materiální ohnisko ústavy - evropské poohlédnutí. In Premeny ústavného práva. Kontinuita a diskontinuita. Bratislava: Atticum, 2014. s. 37-56. ISBN: 978-80-89758-00-5
 
MULÁK, J. Materiální ohnisko ústavy jako právní brzda evropské integrace. Plzeň, 2014.
 
BALÍK, S. Matěj rytíř Havelka - první starosta Jednoty právnické. Zpravodaj Jednoty českých právníků, 2014, roč. 24, č. 1, s. 125-132.
 
CVRČEK, F., JERMANOVÁ, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právní světů?. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 382 s. ISBN: 978-80-7380-543-2
 
Jermanová, H., Cvrček, F. Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. Žijeme v nejlepším z možných právnívh světů?. Znojmo, 01.10.2014 - 03.10.2014.
 
HRDINA, A. Michal Podzimek, Spiritualita v době sekularizace. Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2014.
 
BÁRKOVÁ, D. Moc zdaňovat. Olomouc, 2014.
 
KHŮNOVÁ, K. Moderace smluvní pokuty. Plzeň, 2014.
 
MUCHA, I. Modernita a reflexe médií. In Mediální moderna : studie k soudobým formám de-abstrakce a mediality. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2014, s. 111-138. ISBN: 978-80-7465-118-2
 
DVOŘÁK, T. Monistický systém vnitřní struktury akciové společnosti. Praha, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Možnost opustit pracoviště během přestávky v práci. Personální a sociálně právní kartotéka, 2014, roč. 17, č. 5, s. 6-8. ISSN: 1211-9482
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Možnost využití záznamu z kamerového systému jako důkazu. Práce a mzda, 2014, roč. 62, č. 4, s. 40-43. ISSN: 0032-6208
 
PODHRÁZKÝ, M. Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 4, s. 32. ISSN: 1801-2779
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měnové právo. In Finančné právo v Čechách a na Slovensku, I. diel - Finančné právo v Čechách. Ostrava : KEY Publishing, s. r. o., 2014, s. 206-224. ISBN: 978-80-7418-215-0
 
ODEHNALOVÁ, J. NAKUPOVÁNÍ V EU. Plzeň, 2014.
 
Odehnalová, J. NAKUPOVÁNÍ V EU. Plzeň, 21.02.2014 - 21.02.2014.
 
FOREJTOVÁ, M. NEPŘIMĚŘENÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY. Plzeň, 2014.
 
TOMEŠ, M. NOVÉ NÁSTROJE EU V BOJI PROTI DLUHOVÉ KRIZI ? EFSF / ESM. Plzeň, 2014.
 
BÁRTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Nahodilé zpracování osobních údajů. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 2, s. 36-37. ISSN: 1211-7293
 
MATULA, M. Neefektivní hypertrofie regulace jako problém (nejen) veřejné správy. Znojmo, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Nejčastější chyby při práci s osobními údaji žáků. Právo a rodina, 2014, roč. 16, č. 7, s. 18-20. ISSN: 1212-866X
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Neplatnost právnické osoby (§ 128-131). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 684-698. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
JANEČKOVÁ, E. Nevyplacení mzdy zaměstnavatelem. Mzdová účetní, 2014, roč. 20, č. 4, s. 18-21. ISSN: 1211-1430
 
HOMOLKA, P. Neúměrné zkrácení - od antiky po současnost. Plzeň, 2014.
 
DULAVA, R. Notářství na Hlučínsku v období mezi válkami a s ohledem na zvláštní status v období Protektorátu. Plzeň, 2014.
 
DULAVA, R. Notářství ve Slezsku v letech 1871-1948. Plzeň, 2014.
 
MALAST, J. Novela obecního zřízení v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Praha, 2014.
 
MALAST, J. Novela obecního zřízení v souvislosti s novým občanským zákoníkem. In Veřejné právo a právo soukromé. Aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 145-152. ISBN: 978-80-87975-10-7
 
STOČESOVÁ, S. Nová úprava podmíněného zastavení trestního stíhání. Mýto, 2014.
 
FIALA, M. Nové pojetí kolektivního investování dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Plzeň, 2014.
 
DOBIÁŠ, P. Nový rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu v Londýně z roku 2014. Bulletin advokacie, 2014, roč. neuveden, č. 1.9.2014, s. nestránkováno. ISSN: 1805-8280
 
SUCHÁNKOVÁ, M. Nutná obhajoba. Plzeň, 2014.
 
KŘIVKA, T. NÁKUPY ZBOŽÍ V JINÉM ČLENSKÉM STÁTU EU. Plzeň, 2014.
 
NENUTIL, J., RAK, M. Nálezy obuvi z masového hrobu obětí tzv. pochodu smrti na Tachovsku z počátku roku 1945. Zlín, 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Nárok na vrácení spotřební daně. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 6, s. 30-31. ISSN: 1801-2779
 
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k profesionálnímu sportu z pohledu soukromého práva. PF UK Praha, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k profesionálnímu sportu z pohledu soukromého práva. In Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 29-36. ISBN: 978-80-7478-655-6
 
DVOŘÁK, T. Několik úvah k otázce, jak je tomu s členstvím bezpodílových spoluvlastníků podílu v obchodní korporaci po 1. 1. 2014. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 3, s. 86-89. ISSN: 1210-8278
 
LINDOVÁ, J. Některé aspekty soudní ochrany zaměstnance při rozvázání pracovního poměru po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Trnava, 2014.
 
ULČOVÁ, S. Některé zaniklé instituty zvykového práva českého středověku a jejich komparace se zahraničními prameny. Plzeň, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. OBČANSTVÍ A MIGRACE DO EU. Plzeň, 2014.
 
Forejtová, M. OBČANSTVÍ A MIGRACE DO EU. Plzeň, 08.04.2014 - 08.04.2014.
 
DVOŘÁK, T. Obchodní právo v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
Raban, P., Dvořák, T., Valentová, V. Obchodní právo v rekodifikaci v širších českých a slovenských kontextech. Plzeň, 13.06.2014 - 13.06.2014.
 
CVRČEK, F. Oborové slovníky a databáze v rámci projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A.J., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J. Občanské právo hmotné. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 311 s. ISBN: 978-80-7380-495-4
 
RABAN, P., BRČÁKOVÁ, J., ČIHÁK, L., DOBEŠOVÁ, L., KRYM, L., ROZEHNAL, A., SCHLOSSBERGER, O., SRSTKA, J., ZAHRADNÍKOVÁ, R., ZÍTEK, A. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. 1. vyd. Brno : Václav Klemm, 2014, 528 s. ISBN: 978-80-87713-11-2
 
DAVID, O., DEVEROVÁ, L., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., DVOŘÁK, T., FRINTA, O., HOLČAPEK, T., HURDÍK, J., KINDL, T., MACKOVÁ, A., PAULY, J., PAVLÍK, P., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., POKORNÁ, J., SVEJKOVSKÝ, J., SVOBODA, K., ŠUSTEK, P., TICHÝ, L., UHLÍŘ, D., VEČERKOVÁ, E. Občanský zákoník : komentář. Svazek I (§ 1 až 654). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2014, 1667 s. ISBN: 978-80-7478-370-8
 
LAVICKÝ, P., LUDVÍK, D., HANDLAR, J., BÍLKOVÁ, J., HURDÍK, J., HAVLAN, P., LASÁK, J., TŮMA, P., RONOVSKÁ, K., ŠTEVČEK, M., KOUKAL, P., VÍTEK, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., DÁVID, R., HULMÁK, M., HRDLIČKA, M., DOBROVOLNÁ, E., ČUHELOVÁ, K., ČERNÝ, M., FOJTÍK, L., PONDIKASOVÁ, T., LAZÍKOVÁ, J., HORECKÝ, J., RUBAN, R., KULOGLIJA PODIVÍNOVÁ, M., LEBEDA, M. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
SPÁČIL, J., DOBROVOLNÁ, E., HANDRLICA, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., HORÁK, T., HRABÁNEK, D., KRÁLÍK, M., LASÁK, J., NOVOTNÝ, M., PETR, B., PIHERA, V., RICHTER, T., VRZALOVÁ, L. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vyd. Praha : C.H.Beck, 2014, 1280 s. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
BAJURA, J., BÁNYAIOVÁ, A., BĚLINA, M., ČERNÁ, S., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., ELISCHER, D., HOLCOVÁ, I., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HUMLÍČKOVÁ, P., KINDL, T., KŘESŤANOVÁ, V., MAREK, K., PAULY, J., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., POHL, T., SALAČ, J., ŠÍMA, A., TICHÝ, L., UHLÍŘ, D. Občanský zákoník: komentář. Svazek V (§ 1721 až 2520). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, 1700 s. ISBN: 978-80-7478-638-9
 
BAJURA, J., DOLANSKÁ BÁNYAIOVÁ, L., ČÁP, Z., ČERNÁ, S., DVOŘÁK, T., ELIÁŠ, J., ELISCHER, D., FIALA, J., FIALA, V., FRINTA, O., HAAS, K., HAJN, P., HOLČAPEK, T., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HRÁDEK, J., KINDL, T., KRAMÁŘ, K., MACKOVÁ, A., LEDERER, V., MAREK, K., NYKODÝM, J., PELIKÁN, R., PELIKÁNOVÁ, I., PETERKA, V., POKORNÁ, J., SALAČ, J., SVEJKOVSKÝ, J., SVOBODA, K., ŠEŠINA, M., ŠÍMA, A., ŠUSTEK, P., THONDEL, A., TICHÝ, L., VOJTEK, P., VYCHOPEŇ, M., ŽIDLICKÁ, M. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI (§2521 až 3081). 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, s.r.o., 2014, 1516 s. ISBN: 978-80-7478-630-3
 
FOREJTOVÁ, M. Občanství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie v Evropském roce aktivního občanství. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2014, roč. 2013, č. 2, s. 45-55. ISSN: 0323-0619
 
KROBOTOVÁ, L. Oběti trestních činů. Plzeň, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů při činnosti call center. Daňová a hospodářská kartotéka, 2014, roč. 22, č. 4, s. 23-29. ISSN: 1210-6739
 
VALENTOVÁ, V. Ochrana spotřebitele na pozadí právní kodifikace 16. století. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 8, s. 360-364. ISSN: 1210-8278
 
DVOŘÁK, T. Od kodifikace k rekodifikaci. Mýto, 2014.
 
Volf, M., Valentová, V., Březinová, P., Maule, P. Od kodifikace k rekodifikaci. Mýto, 02.05.2014 - 03.05.2014.
 
PEZL, T. Odborné stáže v zahraniční a doma realizované v rámci projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
LEGO, J. Odbory - nechtěné dítě českého právního řádu. Znojmo, 2014.
 
BALÍK, S. Odkaz Antonína Randy v proměnách času. Bulletin advokacie, 2014, roč. neuveden, č. 9, s. 6-7. ISSN: 1210-6348
 
PODHRÁZKÝ, M. Odpočet DPH uplatněný příjemcem dotace. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 1, s. 29. ISSN: 1801-2779
 
DOSTALÍK, P. Odraz ustanovení § 50 odst. 2 exekučního řádu v římském právu. Komorní listy, 2014, roč. 6, č. 1, s. 28-32. ISSN: 1805-1081
 
PODHRÁZKÝ, M. Odvod z elektřiny ze slunečního záření a prominutí daně. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 2, s. 28-30. ISSN: 1801-2779
 
LINDOVÁ, J. Odškodnění pracovního úrazu mladistvého zaměstnance. Olomouc, 2014.
 
LOŠONSKÁ, K. Operativně pátrací prostředky a jejich použití v trestním řízení. Plzeň, 2014.
 
Patočka, J., Louda, T. Orgány veřejné správy a památková péče.. Plzeň, 05.12.2014 - 05.12.2014.
 
BENEŠ, M. Osvojení nezletilého v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.. Plzeň, 2014.
 
BENEŠ, M. Osvojení nezletilého v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.. Plzeň, 2014.
 
LOUDA, T. Otázka dalšího správního vývoje Brd. Mýto, 2014.
 
PEZL, T. PODMÍNKY DLOUHODOBÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ JINÉHO STÁTU EU. Plzeň, 2014.
 
VOKROJOVÁ, R. POSTAVENÍ RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ PRACOVNÍKŮ V EU. Plzeň, 2014.
 
PEZL, T. PRÁVA CESTUJÍCÍCH V DOPRAVĚ V EU. Plzeň, 2014.
 
ČERNÝ, M. Papežské soudnictví ve středověku. In Dny práva 2013 - Day of Law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 47-55. ISBN: 978-80-210-6814-8
 
ANDERLE, J., KAREL, T., KNOLL, V. Petrovice u Sušice, hrad a kostel, nová zjištění. Nečtiny, 2014.
 
BERÁNKOVÁ, T. Pivovarské památky Plzeňského kraje. Plzeň, 2014.
 
ADLTOVÁ, Z. Plzeňské interiery Adolfa Loose. Plzeň, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Podíl společníka v s. r. o. v řízení exekučním a insolvenčním. Plzeň, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Podíl v obchodní korporaci v spoluvlastnictví. In Obchodná spoločnosť ako právnická osoba: teoretické východiská a praktické implikácie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 62-96. ISBN: 978-80-8152-199-7
 
DVOŘÁK, T. Podíl v obchodní korporaci ve spoluvlastnictví. Smolenice, Slovensko, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Podíl ve společnosti s ručením omezeným v řízení insolvenčním a exekučním. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 8, s. 337-342. ISSN: 1210-8278
 
JANEČKOVÁ, E. Pojem dle povahy své činnosti obsažený ve školském zákonu. Řízení školy, 2014, roč. 11, č. 9, s. 6-7. ISSN: 1214-8679
 
CHMELÍK, J. Pornografie a prostituce jako jedna ze základních kategorií mravnostní trestné činnosti. In Sexuální trestné činy včera a dnes. Ostrava : KEY Publishing s. r. o., 2014, s. 231-243. ISBN: 978-80-7418-213-6
 
MOC, P. Porotní soudnictví. Plzeň, 2014.
 
MOC, P. Porotní soudnictví v českých zemích v 2. polovině 19. století. In Dny práva 2013 - Day of Law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 192-204. ISBN: 978-80-210-6814-8
 
MICHÁLKOVÁ, H. Porušení důležité povinnosti u trestních činů v silniční dopravě. Plzeň, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Porušování pracovních povinností ve světle judikatury. Práce a mzda, 2014, roč. 62, č. 6, s. 16-19. ISSN: 0032-6208
 
SIVÁK, J. Posiluje zákon č. 89/2012 ochranu osobnosti?. Mýto, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Poskytování osobních údajů o OVČ, funkcionáři, či zaměstnanci VS. UNES, 2014, roč. 12, č. 6, s. 29-30. ISSN: 1214-181X
 
JANEČKOVÁ, E. Poskytování osobních údajů školami Policii ČR. Řízení školy, 2014, roč. 11, č. 2, s. 4-5. ISSN: 1214-8679
 
VOSTRÁ, Z. Postavení České národní banky v ústavním systému ČR. In Dělba moci: Sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2013. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2014. s. 251-259. ISBN: 978-80-87382-42-4
 
JANEČKOVÁ, E. Povinnosti zákonných zástupců poskytovat osobní údaje. Právo a rodina, 2014, roč. 16, č. 5, s. 23-24. ISSN: 1212-866X
 
HRDINA, A. Povinnosť spoločnosti voči náboženstvu a právo ĺudí na náboženskú slobodu. 2014.
 
ADAMOVÁ, K., KNOLL, V., VALEŠ, V., BALÍK, S., ČERNÝ, M., GVARDOVÁ, K., HRDINA, A., JÁNOŠÍKOVÁ, P., JESTŘÍBKOVÁ, P., LOJEK, A., PODOLA, J., SALÁK, P., ULČOVÁ, S. Pozapomenuté právní instituty. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 143 s. ISBN: 978-80-7380-512-8
 
Gregorová, Z., Pavlátová, J., Pichrt, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo 2014. Zkušenosti z aplikace nového občanského zákoníku. Třešť, 01.10.2014 - 03.10.2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Pracovníci zahraniční agentury práce. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 6, s. 29-30. ISSN: 1801-2779
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovněprávní aspekty rekodifikace obchodního práva. Plzeň, 2014.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovněprávní vztah s cizím prvkem po rekodifikaci soukromého práva v České republice. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: Troas, s.r.o., 2014. s. 283-302. ISBN: 978-80-905687-3-0
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-507-4
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovněprávní vztahy z pohledu nového občanského zákoníku. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 159 s. ISBN: 978-80-7380-507-4
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., BOHÁČ, R., RADVAN, M., KOHAJDA, M., KOTÁB, P., MATOUŠEK, P., PAPOUŠKOVÁ, Z., VYBÍRAL, R., HOBZA, M. Praktikum Finanční právo. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 191 s. ISBN: 978-80-7380-532-6
 
CHMELÍK, J., KYBIC, P. Pravděpodobnostní závěry v trestním řízení. Státní zastupitelství : profesní časopis státních zástupců a státního zastupitelství České republiky, 2014, roč. 12, č. 2, s. 18-23. ISSN: 1214-3758
 
DOSTALÍK, P. Princip poctivosti a ochrana dobré víry v soukromém právu. Mýto, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Principy horního práva ve středověkých právních pramenech. Ústí nad Labem, 2014.
 
PSUTKA, J. Problematika majetkových práv dítěte. Plzeň, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Problematika tzv. kompararátora v diskriminačních sporech a otázka dokazování předpojatosti k diskriminaci ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. In Metamorfózy práva ve střední Evropě IV : žijeme v nejlepším z možných právních světů? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 1.-3. října 2014 ve Znojmě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. s. 217-224. ISBN: 978-80-7380-543-2
 
JANEČKOVÁ, E. Profily zaměstnanců na webových stránkách školy. Řízení školy, 2014, roč. 11, č. 6, s. 12-13. ISSN: 1214-8679
 
FILIPOVÁ, T. Programy obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Plzeň, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Prohibition of dicsrimination in the law order of the Czech republic?. Udine, Itálie, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Prohibition of discrimination on grounds of nationality in terms of EU law. Udine, Itálie, 2014.
 
NENUTIL, J. Proměny městského hřbitova ve Stříbře 1938 - 2015 ve světle práva. Plzeň, 2014.
 
VALENTOVÁ, V., KUČEROVÁ, M. Proměny nebo stálice? Korupce a úplatky v českých zemích ? věčná to píseň. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2014, roč. 122, č. 1, s. 31-37. ISSN: 1803-1382
 
KRTKOVÁ, P. Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky? (Ignác Antonín Hrdina). Komorní listy, 2014, roč. 6, č. 1, s. 45-46. ISSN: 1805-1081
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Prvky moderního kontinetálního civilního procesu potřebné pro zefektivnění poskytování soudní ochrany. Jurisprudence, 2014, roč. 23, č. 2, s. 9-19. ISSN: 1802-3843
 
DOSTALÍK, P. Právní dějiny v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
LINDOVÁ, J. Právní postavení mladistvého profesionálního sportovce v České republice. Praha, 2014.
 
LINDOVÁ, J. Právní postavení mladistvého profesionálního sportovce v České republice. In Sport a (nejen) pracovní právo. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. s. 239-249. ISBN: 978-80-7478-655-6
 
ČERNÝ, M. Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly sicilské. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 42-53. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
FOREJTOVÁ, M. Právo a svoboda. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 99-108. ISBN: 978-80-7380-509-8
 
KOTÁSEK, J., PIHERA, V., POKORNÁ, J., VÍTEK, J. Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2014, 242 s. ISBN: 978-80-7400-515-2
 
CHMELÍK, J. Právo na obhajobu v kontextu s právem na spravedlivý proces. In Iustitia Omnibus. Pocta prof. JUDr. Pavlovi Balážovi, CSc.. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 25-41. ISBN: 978-83-7490-782-8
 
Knoll, V. Právo v běhu času. Plzeň, 16.12.2014 - 16.12.2014.
 
TOMEŠ, M. PŘEHLEDNÝ SUMÁŘ SPOTŘEBITELSKÝCH PRÁV OBČANŮ EU. Plzeň, 2014.
 
VOKROJOVÁ, R. PŘESHRANIČNÍ RODINNÉ SPORY V EU ? NOVÁ PRAVIDLA PRO MANŽELSKÉ PÁRY S RŮZNOU STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ. Plzeň, 2014.
 
Vokrojová, R. PŘESHRANIČNÍ RODINNÉ SPORY V EU ? NOVÁ PRAVIDLA PRO MANŽELSKÉ PÁRY S RŮZNOU STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTÍ. Plzeň, 24.06.2014 - 24.06.2014.
 
GOETZ, L. Předmět společného jmění manželů v NOZ. Plzeň, 2014.
 
PAULY, J. Předmět vlastnického práva a některé související otázky. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 324-330. ISBN: 978-80-7380-509-8
 
JANEČKOVÁ, E., BARTIK, V. Předávání osobních údajů obchodními společnostmi za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 4, s. 41-43. ISSN: 1211-7293
 
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních korporací. In Obchodní společnosti a družstva. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 115-153. ISBN: 978-80-7400-475-9
 
KOPECKÝ, M. Přezkumné řízení podle správního řádu k opatřením obecné povahy. Jurisprudence, 2014, roč. 23, č. 5, s. 14-19. ISSN: 1802-3843
 
NOVÝ, M., ŠIMEK, B., RADIMSKÁ, Z. Příklady z finanční gramotnosti. Plzeň : STATUA AURA, a.s., 2014, 94 s. ISBN: 978-80-905667-0-5
 
KAREL, T., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Příspěvek k lokalizaci panského sídla v Týništi. Hláska, 2014, roč. 25, č. 2, s. 22-24. ISSN: 1212-4974
 
VOKROJOVÁ, R. REFORMA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ EU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Plzeň, 2014.
 
Křivka, T., Forejtová, M., Pezl, T., Vostrá, Z., Tomeš, M., Vokrojová, R., Odehnalová, J. REFORMUJÍCÍ SE EU. Plzeň, 10.07.2014 - 10.07.2014.
 
VOKROJOVÁ, R. ROAMING A OCHRANA SPOTŘEBITELŮ V EU. Plzeň, 2014.
 
PEZL, T. Rabínské právo. Brno, 2014.
 
PEZL, T. Rabínské právo. In Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 9-21. ISBN: 978-80-210-7038-7
 
PEZL, T. Rabínské soudy. Praha, 2014.
 
NENUTIL, J., HABLOVIČ, J. Recepce Zlaté buly sicilské. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 9-12. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
KNOLL, V. Recepce a romanizace práva v českém středověku. Brno, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Reference nebo posudek?. Personální a sociálně právní kartotéka, 2014, roč. 17, č. 2, s. 14-19. ISSN: 1211-9482
 
PAULY, J. Rekodifikace a správa cizího majetku zahrnujícího investiční nástroje. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 7, s. 274-281. ISSN: 1210-8278
 
ZEMAN, V. Rekodifikace hmotného i procesního práva trestního. Mýto, 2014.
 
LOUDA, T. Rekonstrukce státu nebo reforma veřejné správy. Znojmo, 2014.
 
DOSTALÍK, P. Relativní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. 1. vyd. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2014, 139 s. ISBN: 978-80-87382-53-0
 
HRDINA, A. Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Reprodukční pořizovací cena. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 2, s. 27-28. ISSN: 1801-2779
 
PODHRÁZKÝ, M. Rezerva jako daňový výdaj. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 5, s. 28-29. ISSN: 1801-2779
 
Psutka, J. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. Plzeň, 10.04.2014 - 10.04.2014.
 
HROMADA, M. Rovnost účastníků a poučovací povinnost. In Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. Zborník abstraktov vedeckých prác doktorandov. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 38. ISBN: 978-80-8152-121-8
 
HARAJDA, M. Rozbor judikátu 29 Cdo 134/2011 - odpovědnost za vedení účetnictví. Plzeň, 2014.
 
SEVEROVÁ, M. Rozbor judikátu 5 Afs 51/2008-95 - oceňování v účetnictví. Plzeň, 2014.
 
MOTIČÁK, J. Rozbor judikátu 8 Afs 30/2012 - reprodukční pořizovací cena. Plzeň, 2014.
 
ŠÍMA, A. Rybářská stráž. 5. vyd. Praha : Vydavatelství Rybář, s.r.o., 2014, 216 s. ISBN: 80-238-5357-3
 
ODEHNALOVÁ, J. SMLOUVY UZAVÍRANÉ NA DÁLKU A MIMO OBCHODNÍ PROSTORY. Plzeň, 2014.
 
ODEHNALOVÁ, J. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRACUJÍCÍHO EUROOBČANA. Plzeň, 2014.
 
Odehnalová, J. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRACUJÍCÍHO EUROOBČANA. Plzeň, 26.03.2014 - 26.03.2014.
 
ODEHNALOVÁ, J. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČNÍ PRACOVNÍKŮ V EU. Plzeň, 2014.
 
VOKROJOVÁ, R. STUDIUM V JINÉM STÁTU EU. Plzeň, 2014.
 
Vokrojová, R. STUDIUM V JINÉM STÁTU EU. Plzeň, 19.03.2014 - 19.03.2014.
 
VOLF, M., VALENTOVÁ, V., BŘEZINOVÁ, P., MAULE, P. Sborník od kodifikace k rekodifikaci. 1. vyd. Ius Infinitum, o.p.s., 2014,
 
KNOLL, V. Slaďování výuky v rámci projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Smluvní a mimosmluvní odměňování členů orgánů obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích. Štrbské pleso, Slovensko, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Smluvní a mimosmluvní odměňování členů orgánů obchodních korporací podle zákona o obchodních korporacích. In Právo, obchod, ekonomika IV.. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 360-370. ISBN: 978-80-8152-164-5
 
FOREJTOVÁ, M., PELC, V. Souběh vrcholných funkcí v kapitálových obchodních společnostech. 1. vyd. Praha : Bohemia Iuris Kapitál, a.s., 2014, 81 s. ISBN: 978-80-260-6446-6
 
FOREJTOVÁ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev v ústavněprávním pojetí. Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář, s.r.o., 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Analýza otázek tzv. finanční asistence v případě spořitelních a úvěrních družstev z pohledu práva EU. Velíšek & Podpěra, advokátní kancelář, s.r.o., 2014.
 
FOREJTOVÁ, M., PELECH, J. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Problematika rámcové smlouvy mezi ČR a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotní záchranné služby. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2014.
 
WIPPLINGEROVÁ, M., KALNÝ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Právní otázky správy majetku statutárního města Plzeň svěřeného městskému obvodu. ÚMO Plzeň 3, 2014.
 
PAULY, J., DVOŘÁK, T., KYBIC, P., LEGO, J. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Reflexe nového právního prostředí do hlavních normativních dokumentů spolku s členskou základnou přesahující 300.000 osob. Fotbalová asociace České republiky, 2014.
 
LOUDA, T., KNOLL, V., GROSPIČ, J., MATULA, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Vývoj právní úpravy správy Plzeňského kraje se zaměřením na území Brd. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M., KOPECKÝ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Řešení otázek zajištění pořádku na veřejných prostranstvích. ÚMO Plzeň 3, 2014.
 
RADVANOVÁ, S. Současná rodina z hlediska dosaženého stupně legislativy a společenské potřeby. Plzeň, 2014.
 
VOKROJOVÁ, R. Spojené Království 2000-2013: Kolize ústavní ochrany práv a svobod jednotlivce s protiteroristickou legislativou. Všehrd, 2014, roč. Neuveden, č. 26.4.2014, s. nestránkováno. ISSN: 1801-3678
 
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 696 s. ISBN: 978-80-7478-633-4
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Společnost s ručením omezeným. In Obchodní společnosti a družstva. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 225-261. ISBN: 978-80-7400-475-9
 
DVOŘÁK, T. Společné části nemovité věci podle právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2014, roč. 23, č. 1, s. 2-23. ISSN: 1210-8278
 
LEGO, J. Spolková úprava a NOZ. Mýto, 2014.
 
Knoll, V., Jermanová, H. Spolupracující právníci - závěrečná konference projektu. Plzeň, 06.05.2014 - 06.05.2014.
 
NOVÁK, F., KNOLL, V. Spolupracující právníci 2011 ? 2014. Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu OP VK konané dne 6. 5. 2014 v Plzni. 1. vyd. Plzeň : FPR ZČU, 2014, 90 s.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Sporné případy využívání rodného čísla. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 7-8, s. 65-66. ISSN: 1211-7293
 
Křivka, T., Forejtová, M., Pezl, T., Vostrá, Z., Tomeš, M., Vokrojová, R., Odehnalová, J. Spotřebitelská práva v EU. Plzeň, 05.03.2014 - 05.03.2014.
 
CHMELÍK, J. Spravedlivý proces v kontextu s právem na obhajobu. In Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 31-47. ISBN: 978-83-7490-793-4
 
PAULY, J. Správa cizího majetku zahrnujícího investiční nástroje. Plzeň, 2014.
 
MALAST, J. State administration and public self-government of the Czech Republic. Tarnów, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. Status menšinových jazyků ve světle Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, 2014.
 
Knoll, V., Stočesová, S., Vostrá, Z., Psutka, J., Kybic, P. Studentská odborná činnost na FPR ZČU - soutěž. Plzeň, 01.07.2014 -
 
Bárková, D., Harajda, M., Motičák, J., Severová, M. Studentský workshop - účetní judikatura. Plzeň, 04.12.2014 - 04.12.2014.
 
ČERNÝ, M. Studijní pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen. 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Stížnost podle daňového řádu jako podmínka přípustnosti zásahové žaloby. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 1, s. 28-29. ISSN: 1801-2779
 
ČERNÝ, M. Středověcí glosátoři. Olomouc, 2014.
 
ČERNÝ, M. Středověcí glosátoři ? nejdůležitější představitelé a metoda jejich práce. Acta Iuridica Olomucensia, 2014, roč. 9, č. Supplementum 3, s. 33-49. ISSN: 1801-0288
 
TURNHÖFER, M. Svěřenecký fond a jeho možná rizika podle NOZ. Mýto, 2014.
 
VOSTRÁ, Z. TIME-SHARING. Plzeň, 2014.
 
PEZL, T. Talmud a jeho interpretace. Brno, 2014.
 
ČERNÝ, M. Teolog papežské moci Jiljí Římský a právní aspekty jeho díla. Právněhistorické studie, 2014, roč. 43, č. neuvedeno, s. 232-244. ISSN: 0079-4929
 
CHMELÍK, J. Teorie místa činu a jeho ohledání. In Kriminalistika (teorie, metody, metodologie). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, s. 272-309. ISBN: 978-80-7380-490-9
 
ŠEJVL, M. Teorie práva v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. The Hunting Rights in Czech History. The Lawyer Quaterly, 2014, roč. 4, č. 3, s. 217-226. ISSN: 1805-840X
 
MARŠÍK, F., NOVOTNÝ, F. Thermodynamic analysis of LT-PEMFC. Praha, 2014.
 
ALLAFOVÁ, S. Trestní odpovědnost právnických osob. Mýto, 2014.
 
ŠLECHTA, T. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň, 2014.
 
ALLAFOVÁ, S. Trestní odpovědnost právnických osob jako příklad nejnovějších právních dějin. Plzeň, 2014.
 
STOČESOVÁ, S. Trestní právo v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
CHMELÍK, J., NOVOTNÝ, F., STOČESOVÁ, S., BRUNA, E., PUŠ, J., VESECKÁ, R. Trestní řízení. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 509 s. ISBN: 978-80-7380-488-6
 
VOSTRÁ, Z. UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE ČI VZDĚLÁNÍ V JINÝCH STÁTECH EU. Plzeň, 2014.
 
FOREJTOVÁ, M. UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ V PRÁVU EU ? MŮŽEME PODNIKAT V EU?. Plzeň, 2014.
 
Forejtová, M. UZNÁVÁNÍ DIPLOMŮ V PRÁVU EU ? MŮŽEME PODNIKAT V EU?. Plzeň, 14.05.2014 - 14.05.2014.
 
BÁRKOVÁ, D. University of South Wales, March 24 - March 28, 2014. 2014.
 
HURDÍK, J. Univerzalismus nebo partikularismus zásad nového občanského práva?. In Viktor Knapp : vědecké dílo v proměnách času. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 271-285. ISBN: 978-80-7380-509-8
 
PODHRÁZKÝ, M. Uznatelnost výdaje (poplatek za zprostředkování nákupu stravenek). Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 5, s. 27-28. ISSN: 1801-2779
 
HRDINA, A. VLADÁR, Vojtech, Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve. Praha : Leges, 2014.
 
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K posouzení, zda odvolání státního zástupce bylo podáno ve prospěch obžalovaného. Ke zrušení rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem pro nepřiměřenost uloženého trestu. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 11-12, s. 277-278. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K rozlišení stavů bezbrannosti a závislosti u trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. VRCHNÍ SOUD V PRAZE: K zákazu reformationis in peius. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 3, s. 79-80. ISSN: 1213-5313
 
KUHN, M. Vedlejší doložky v závěti - podmínka. Plzeň, 2014.
 
STREJCOVÁ, L. Vesnická památková zóna Tymákov. Plzeň, 2014.
 
DITTRICH, M. Veřejná obchodní společnost. In Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 314-332. ISBN: 978-80-7380-524-1
 
VALEŠ, L. Veřejná správa, politika a česká žurnalistika aneb lepší kapitoly českého novinářství. Olomouc, 2014.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Veřejné rejstříky právnických osob (§ 120-121). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 619-635. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
HROMADA, M. Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech. Trnava, 2014.
 
HROMADA, M. Vliv judikatury na soudní praxi v pracovněprávních sporech. In Ochrana zamestnanca v rozhodovacej činnosti európskych a národných súdov. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2014. s. 111-116. ISBN: 978-83-7490-786-6
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Vliv landfrýdů na mírový projekt Jiřího z Poděbrad. In Jiří z Poděbrad a jeho rodina. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. s. 39-42. ISBN: 978-80-01-05531-1
 
DOSTALÍK, P. Vliv náboženství a morálky na kodifikace soukromého práva. Brno, 2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vlivy nového občanského zákoníku na daňový systém České republiky. In ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS IURIDICA. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 184-190. ISBN: 978-80-210-6816-2
 
VOSTRÁ, Z. Volby do obecních zastupitelstev - ustavení územní samosprávy. Liberec, 2014.
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K časové a místní určenosti pokusu trestného činu. K ukládání trestu spolupracujícímu obviněnému. Trestněprávní revue, 2014, roč. 13, č. 9, s. 219-222. ISSN: 1213-5313
 
Psutka, J., Kybic, P. Vybrané instituty nové úpravy soukromého a trestního práva v aplikační praxi. Plzeň, 27.11.2014 - 27.11.2014.
 
HROMADA, M. Vzory podle exekučního řádu. In Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Praha : Leges, 2014, s. 647-665. ISBN: 978-80-7502-028-4
 
HROMADA, M. Vzory podle občanského soudního řádu. In Vzory podání a smluv s vysvětlivkami. Praha : Leges, 2014, s. 596-644. ISBN: 978-80-7502-028-4
 
PODHRÁZKÝ, M. Vzájemná pomoc mezi orgány členských států v oblasti přímých daní. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 3, s. 25-27. ISSN: 1801-2779
 
MALAST, J. Výhrada zákona v právní úpravě organizace státní správy. In Organizace státní správy - vývojové tendence. Praha: Leges, 2014. s. 35-46. ISBN: 978-80-7502-048-2
 
TARANT, Z. Why do We Call the Destruction of European Jewry "The Holocaust"?. In Jewish Studies in the 21st Century: Prague ? Europe ? World. Wiesbaden : Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, 2014, s. 183-194. ISBN: 978-3-447-10128-8
 
Křivka, T., Forejtová, M., Pezl, T., Vostrá, Z., Tomeš, M., Vokrojová, R., Odehnalová, J. ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ V JINÉM STÁTĚ EU. Plzeň, 07.05.2014 - 07.05.2014.
 
KŘIVKA, T. ZELENÉ A MODRÉ KARTY. Plzeň, 2014.
 
HRDINA, A. Za prof. JUDr. Jánem Švidroněm, CSc.. Revue církevního práva, 2014, roč. 20, č. 3, s. 85-87. ISSN: 1211-1635
 
PAVLÁTOVÁ, J. Zabezpečení občanů ve stáří a rozhodovací činnost soudního dvora EU. Trnava, 2014.
 
ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence z pohledu zahraničních právních úprav. Praha, 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Zajištění daní. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 4, s. 31-32. ISSN: 1801-2779
 
VOSTRÁ, Z. Zamyšlení nad parlamentní imunitou dle novely Ústavy ČR. Mýto, 2014.
 
JANEČKOVÁ, E. Zaměstnavatelé a práce zaměstnanců z domova (homeworking). Daňová a hospodářská kartotéka (DHK), 2014, roč. 22, č. 7, s. 19-23. ISSN: 1210-6739
 
JANEČKOVÁ, E. Započtení a srážky ze mzdy. Daně a právo v praxi, 2014, roč. 19, č. 3, s. 34-35. ISSN: 1211-7293
 
HRDINA, A. Zastupování při kanonických procesech. Hradec Králové, 2014.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Zdánlivost právního jednání v pracovněprávních vztazích. In Labor ipse voluptas. Pocta prof. JUDr. Helene Barancovej, DrSc.. Kraków: Spolok Slovákov v Poľsku - Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. s. 165-181. ISBN: 978-83-7490-769-9
 
VALENTOVÁ, Z. Zdánlivé manželství. Plzeň, 2014.
 
VALENTOVÁ, Z. Zdánlivé manželství. Plzeň, 2014.
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Zlatá bula sicilská ve výtvarném umění. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2012-2013. Zlatá bula sicilská 1212-2012. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. s. 13-22. ISBN: 978-80-7380-530-2
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Zrušení právnické osoby (§ 168-173). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 859-919. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
BÁRTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zveřejňování záznamu z jednání zastupitelstva obce. UNES, 2014, roč. 12, č. 1, s. 24-26. ISSN: 1214-181X
 
WIPPLINGEROVÁ, M., ZAHRADNÍKOVÁ, R., SPURNÁ, K. Zvláštní soudní řízení. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 236 s. ISBN: 978-80-7478-683-9
 
FOREJTOVÁ, M. ZÁKAZ DISKRIMINACE NA ZÁKLADĚ STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI. Plzeň, 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Základ daně z převodu nemovitostí. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 2, s. 28. ISSN: 1801-2779
 
MAULE, P. Základní kapitál jako překážka v podnikání. Mýto, 2014.
 
DVOŘÁK, T. Základní otázky vzájemných vztahů bytového spoluvlastnictví a jiných druhů spoluvlastnictví. Právní rozhledy, 2014, roč. 22, č. 8, s. 273-277. ISSN: 1210-6410
 
PODHRÁZKÝ, M. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář : Autoři Petr Hampel, Ivo Walder, vydavatel: Wolters Kluwer ČR, a. s., Praha, 2014, ISBN: 987-80-7478-506-1, 368 stran.. Rekodifikace a praxe, 2014, roč. 2, č. 9, s. 2-3. ISSN: 1805-6822
 
ŠKVAIN, P., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J. Zákon o výkonu zabezpečovací detence. Komentář.. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2014, 196 s. ISBN: 978-80-7478-604-4
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Zánik právnické osoby (§ 185-198). In Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 948-1019. ISBN: 978-80-7400-529-9
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2014.
 
PEZL, T. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2014.
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Bayreuth. 2014.
 
KNOLL, V. studijní pobyt na University of Haifa. 2014.
 
PODHRÁZKÝ, M. Úhrada daňového nedoplatku ručitelem. Daňový expert, 2014, roč. 10, č. 3, s. 25. ISSN: 1801-2779
 
VNENK, V. Úloha prezidenta při sestavování vlády v českém historickém vývoji. Plzeň, 2014.
 
VNENK, V. Úloha prezidenta při sestavování vlády v českém historickém vývoji. Plzeň, 2014.
 
FORMÁNKOVÁ, V. Úskalí komunálních voleb v judikatuře Ústavního soudu. Košice, 2014., ISBN: 978-80-8152-179-9,
 
FORMÁNKOVÁ, V. Úskalí komunálních voleb v judikatuře Ústavního soudu. In Volebné zákonodárstvo v Slovenskej republike (doterajší vývoj, aktuálny stav, príčiny a dosledky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. s. 145-148. ISBN: 978-80-8152-179-9
 
PEZL, T. Ústavní právo, evropské právo a mezinárodní právo v projektu Spolupracující právníci. Plzeň, 2014.
 
STEJSKAL, V. Ústavní soud ČR přiznal občanskému sdružení (spolku) aktivní žalobní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v podobě územního plánu obce. České právo životního prostředí, 2014, roč. 14, č. 35, s. 69-81. ISSN: 1213-5542
 
FOREJTOVÁ, M., FORMÁNKOVÁ, V., ODEHNALOVÁ, J., PEZL, T., TOMEŠ, M., VOSTRÁ, Z. Ústavní soudnictví. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2014, 232 s. ISBN: 978-80-87713-09-9
 
MALAST, J. Územní samospráva ve světle teorií o dělbě veřejné moci. Liberec, 2014.
 
BÁRKOVÁ, D., HARAJDA, M., SEVEROVÁ, M. Účetnictví v soudní síni. In Sborník pedagogické konference : změny účetních předpisů v souvislosti s transpozicí evropských směrnic a rekodifikací soukromého práva : 14. ročník : Praha 29. listopadu 2014. Vysoká škola ekonomická v Praze: Nakladatelství Oeconomica, 2014. s. 38-50. ISBN: 978-80-245-2060-5
 
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce G: Římské právo, právní dějiny. 2014.
 
Pauly, J., Vostrá, Z., Knoll, V., Stočesová, S., Psutka, J., Martínková, Z. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci pro rok 2014. Plzeň, 19.09.2014 - 20.09.2014.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Člověk ve světě financí I.. Kralovice, 2014.
 
DOSTALÍK, P. Řecké vlivy v ABGB. Brno, 2014.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R., HÁSOVÁ, J. Řešení sporů. In Základy obchodního práva po rekodifikaci soukromého práva. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, s. 383-443. ISBN: 978-80-7380-504-3
 
PEZL, T. Židovské právo - halacha z pohledu právníka. Blansko, 2014.
 
ŠIMKA, K. Žiješ jenom dvakrát - v soukromém a veřejném právu. In Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 323-342. ISBN: 978-80-7478-493-4
 
VALEŠ, L. Životní příběhy českých zemědělců v éře komunistického režimu a ekonomické a společenské transformace. In Příběhy (ne)obyčejných profesí : česká společnost v období tzv. normalizace a transformace. Praha : Univerzita Karlova v Praze, 2014, s. 461-509. ISBN: 978-80-246-2813-4
 

Publikační činnost - 2013

KNOLL, V. "Němci krátce na to dvůr opustili?". Krátký příběh z česko-německých vztahů. Býkov, 2013.
 
DOSTALÍK, P. "Superficies" a "superficiessolo cedit": Málo známá dvojčata římského práva. Příspěvek k problematice součásti věcí nemovitých. Stříbro, 2013.
 
VALEŠ, V. (Proti)právní historie statku Hrzín-Valdov na Chebsku v letech 1936-2013. Býkov, 2013.
 
Dobiáš, P., Valentová, V., Kocina, J. 3. Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. Západočeská univerzita v Plzni a Radnice v Plzni, 01.11.2013 - 01.11.2013.
 
BALÍK, S. Advokátní komory v českých zemích v letech 1848-1918. In Medzinárodná konferencia o histórii advokácie Sloboda advokácie v dejinách. Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2013. s. 10-12.
 
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1444-1449. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
DITTRICH, M. Agenturní zaměstnávání - prostředek ke zvýšení zaměstnanosti na trhu práce?. Bratislava, Slovensko, 2013.
 
ULLÍKOVÁ, V. Akční plán v kontextu doby. Plzeň, 2013.
 
MARTINKOVIČOVÁ, M. Alternativní způsoby řešení trestních věcí. Olomouc, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Analýza současného pojetí etiky, etických a morálních norem v právním řádu České republiky. Plzeň : Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy a eGovernementu, 2013.
 
VALEŠ, L. Antikomunismus jako nová politická ideologie?. Olomouc, 2013.
 
KŘIVKA, T. Aplikace EU ETS na oblast letecké dopravy. Býkov, 2013.
 
MACH, T. Appointing authority v české judikatuře Ústavního soudu: IV. ÚS 2735/11 - zákonu navzdory?. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 30-35. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
POLÁČEK, B. Arbitration Expert Witnesses. Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 353-360. ISSN: 2157-9490
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Arménsko - Mongolská smlouva z roku 1253. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 29-35. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
KNOLL, V. Bethgibelin a jeho postavení v rámci hradů Jeruzalémského království. Izrael, 2013.
 
KNOLL, V. Boj o Jeruzalém a silnice č. 1. Izrael, 2013.
 
HRDINA, A. Byl hrabě Špork skutečně kacířem?. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč. 121, č. 2, s. 112-124. ISSN: 1803-1382
 
ŠEJVL, M. Camino de Santiago: kulturní a historické souvislosti. Plzeň, 2013.
 
BALÍK, S. Case law of the Constitutional court of the Czech Republic concerning church property restitution. In Europos konstitucinio palikimo standartai - Standards of Europe´s constitutional heritage. Vilnius: Lietuvos Respublikos Konstucinis Teismas, 2013. s. 47-54. ISBN: 978-9955-688-17-4
 
VÍTEK, J. Cenné papíry na jméno v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 12, s. 433-443. ISSN: 1210-8278
 
KNOLL, V. Chebský právní okruh a jeho vývoj ve světle městských privilegií. In Městské právo ve střední Evropě. Praha: 2013. s. 189-207. ISBN: 978-80-246-2113-5
 
JANEČKOVÁ, E. Citlivé osobní údaje zpracovávané školami. Právo a rodina, 2013, roč. 15, č. 11, s. 20-23. ISSN: 1212-866X
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R., RABAN, P., HROMADA, M., WIPPLINGEROVÁ, M., ZOULÍK, F., SVITÁK, S., BERNÁŠEK, M., TRIPES, A. Civilní právo procesní. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 565 s. ISBN: 978-80-7380-437-4
 
MOROZOVÁ, H., PROCHÁZKOVÁ, M. Criminal Aspects of Euthanasia. Kraków, 2013.
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 01.04.2013 - 04.04.2013.
 
KOPAL, V. Czech Republic. In United Nations Convention on the Law of the Sea at Thirty : reflections. New York: United Nations, 2013. s. 33-34. ISBN: 978-92-1-133794-5
 
ODLOŽIL, D. Das Erbe des römischen Rechts. Plzeň, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Daň z převodu nemovitostí versus daň z nabytí nemovitých věcí. Zámecký statek Býkov, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Daňové účinky absolutně neplatného právního úkonu. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 6, s. 31. ISSN: 1801-2779
 
HRDINA, A. Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů kanonického práva z roku 1917 a 1983. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 2, s. 31-41. ISSN: 1211-1635
 
HRDINA, A. Dedikace a benedikce kostelů podle kodexů z roku 1917 a 1983. Hradec Králové, 2013.
 
VOLF, M. Demolice Domu hrůzy aneb vznik a zánik Domu kultury v Plzni. Býkov, 2013.
 
KUBÍČKOVÁ, M. Der Arbeitsvertrag. Plzeň, 2013.
 
BALÍK, S. Desetkrát o slušnosti a právu. Komorní listy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 6-10. ISSN: 1805-1081
 
ANDREJOVÁ, G., PAPEŽOVÁ, R. Die Kastration der sexuellen Devianten. Kraków, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Diskriminace z důvodu věku, pohlaví nebo sexuální orientace v pracovním právu a právu sociálního zabezpečení. In Dny práva - 2012 - Days of Law : 6. ročník mezinárodní konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN: 978-80-210-6319-8
 
JANEČKOVÁ, E. Dohadování o potvrzení o zaměstnání je zbytečné. Personální a sociálně právní kartotéka, 2013, roč. 21, č. 2, s. 7-11. ISSN: 1210-6739
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Dohoda o provedení práce podle zákoníku práce nebo smlouva o dílo podle občanského či obchodního zákoníku. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 51-69. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
MONSPORTOVÁ, S. Dohoda o vině a trestu. Plzeň, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Dokazování v daňovém řízení a ochrana osobních údajů. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 2, s. 46-47. ISSN: 1801-2779
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Dopad změn právní úpravy civilního procesu vyplývajících z rekodifikace soukromého práva na vymahatelnost práv v ČR. Praha, 2013.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Dopad změn právní úpravy civilního procesu vyplývajících z rekodifikace soukromého práva na vymahatelnost práv v ČR. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS, 2013. s. 36-37. ISBN: 978-80-904595-9-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. Dopady hospodářského útlumu do pracovního a sociálního zákonodárství. Bratislava, Slovensko, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Doručování do datové schránky v daňovém řízení. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 4, s. 31-32. ISSN: 1801-2779
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Dovolací řízení po novele občanského soudního řádu ve světle slovenské, německé a francouzské právní úpravy. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 1, s. 20-34. ISSN: 1210-8278
 
HRDINA, A. Drahomír Suchánek: Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 1, s. 77-79. ISSN: 1211-1635
 
EFFENBERGER, J. Dědická smlouva. Plzeň, 2013.
 
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Dědické zemské právo v české historii. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : KEY Publishing s.r.o., 2013, 127 s. ISBN: 978-80-7418-196-2
 
VALEŠ, L. Dějiny politického myšlení od starověku po Machiavelliho. 1. vyd. Kolinec : AgAkcent, 2013, 267 s. ISBN: 978-80-87018-32-3
 
DVOŘÁKOVÁ, M. Dělení držby dle NOZ. Plzeň, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Důchodové spoření jako účinný nástroj realizace práva na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. Býkov, 2013.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. E-mailová adresa jako osobní údaj. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 5, s. 49-50. ISSN: 1211-7293
 
RABAN, P. Economic Law and Law and Economics?. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, roč. 32, č. 2, s. 227-236. ISSN: 1336-6912
 
NETUŠILOVÁ, P., KŘIVKA, T. Ekonomické a právní aspekty enviromentálních daní. 1. vyd. Plzeň : NAVA, 2013, 162 s. ISBN: 978-80-7211-458-0
 
KRSTEVOVÁ, S. Elektronický monitoring v trestně právní praxi. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 31-46. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
MULÁK, J. Emancipace nových menšin a kulturní konflikty v Evropě. Stříbro, 2013.
 
NOVÁK, F. Empirické zkoumání změny v legislativě. Tatranská Štrba, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Etika finančních trhů a právo. In Sborník z 6. mezinárodní vědecké konference Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní,o.p.s, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-7408-081-4
 
HRDINA, A. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímského práva. 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční arbitr - možnost mimosoudního řešení sporu. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 181-187. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční arbitr- možnost mimosoudního řešení sporu. Plzeň, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční minimum. ZŠ Klatovy, Čapkova 126, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo jako vědecká disciplína v proměnách času. Praha, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální a monetární suverenita EU. Býkov, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální a monetární suverenita EU. Býkov, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální politika členského státu EU v době krize. Bratislava, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální politika členského státu EU v době krize. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
CIHLÁŘ, J. Francouzské vojenské právo časů revolučních a císařských. Býkov, 2013.
 
HRDINA, A. Fungování a spory u církevních soudů dnes. Brno, 2013.
 
HRDINA, A. Fungování církevních soudů v trestních věcech. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. Supplementum, s. 230-236. ISSN: 1210-9126
 
MOC, P. Fungování soudních porot v 19. století. Býkov, 2013.
 
PEZL, T. HaChinuch šel Orchej Din beČechia vebeJisrael. Praha, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Harmonizace fiskální politiky EU. Olomouc, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Harmonizace fiskální politiky EU. In Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 268-275. ISBN: 978-80-87382-43-1
 
KNOLL, V. Hohenstaufowie i ich władza w regionie Chebska. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, roč. 6, č. 4, s. 351-363. ISSN: 2084-4115
 
MALAST, J. Horzinková, E., Novotný, V.: Základy organizace veřejné správy v ČR, 3. upravené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, ISBN 978-80-7380-459-6. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Hospodářská krize a její dopady v pracovním a sociálním zákonodárství z pohledu českého právního řádu. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1564-1569. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
SIVÁK, J. Hospodářská, sociální a kulturní práva v minulosti a dnes. Stříbro, 2013.
 
RABAN, P. Hospodářské právo a hospodářství a právo. In Hospodářství a právo. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2013, ISBN: 978-80-87382-48-6
 
HRDINA, A. Hrabě Špork vězněm v Daliborce (k 350. výročí jeho narození). Časopis Společnosti přátel starožitností, 2013, roč. 121, č. 1, s. 45-54. ISSN: 1803-1382
 
KNOLL, V. Hrad a město Arsuf - Apollonia. Izrael, 2013.
 
KAREL, T., KNOLL, V., HLOŽEK, J., HAMBERGER, K. Hrady na Lesní Nábě. Nečtiny, 2013.
 
FOREJTOVÁ, M. INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI ? PODMÍNKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBČANŮ EU. Plzeň, 2013.
 
Forejtová, M. INTEGRACE DO SPOLEČNOSTI ? PODMÍNKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBČANŮ EU. Plzeň, 06.12.2013 - 06.12.2013.
 
DVOŘÁKOVÁ, V. Imateriální újma jako důsledek využití tzv. baby-boxu. Olomouc, 2013.
 
NENUTIL, J. Interdisciplinární zkoumání právních skutečností konce 2. světové války v západních Čechách. Plzeň, 2013.
 
LINDOVÁ, J. Interpretace práva na uspokojivé pracovní podmínky mladistvých v České republice. Býkov, 2013.
 
VALEŠ, V. Investitura biskupů v českých zemích před rokem 1212. Časopis společnosti přátel starožitností, 2013, roč. 121, č. 3, s. 141-146. ISSN: 1803-1382
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské. 1. vyd. Praha : Leges, 2013, 263 s. ISBN: 978-80-87576-55-7
 
FOREJTOVÁ, M. Jak na judikaturu po 21.12.2012?. Soudce, 2013, roč. 15, č. 2, s. 12-13. ISSN: 1211-5347
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Jak souvisí Jerusalém s islámským právem?. Izrael, 2013.
 
BALÍK, S. Jak číst o NOZ. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. 12, s. 23. ISSN: 1804-6061
 
VALEŠ, L. Je vývoj Evropské unie udržitelný?. České Budějovice, 2013.
 
VALEŠ, L. Je vývoj Evropské unie udržitelný?. In Veřejná správa a bezpečnost státu jako součást udržitelného rozvoje. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, s. 12-16. ISBN: 978-80-87472-48-4
 
DVOŘÁK, T. Jednotka jako předmět vlastnického práva podle zákona č. 72/1994 Sb. a podle nového občanského zákoníku. Praha, 2013.
 
VALEŠ, L. Jiří Dušek: Teorie her a komparace matematických volebních modelů na komunální úrovni. České Budějovice: Vysoká škola evropských regionálních studií, 2012, 84 s., ISBN 978-80-87472-37-8. Auspicia, 2013, roč. 10, č. 1-2, s. 210. ISSN: 1214-4967
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Jubilea a gratulace občanům. UNES, 2013, roč. 11, č. 11, s. 12-15. ISSN: 1214-181X
 
FOREJTOVÁ, M. Judikatura soudů EU a Rady Evropy ve věcech zákazu diskriminace. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 220 s. ISBN: 978-80-7380-475-6
 
DVOŘÁK, T. K (ne)přípustnosti vydražení členského podílu v družstvu ve veřejné dražbě podle zákona o veřejných dražbách. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 8, s. 267-271. ISSN: 1210-6410
 
PAVLÁTOVÁ, J. K aktuální problematice nelegálního zaměstnávání. Olomouc, 2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. K aktuálním otázkám vymahatelnosti práva v pracovněprávních vztazích. Právní zpravodaj, 2013, roč. neuveden, č. 1, s. 85-93.
 
KOPECKÝ, M. K institutu pracovišť a jiných územních útvarů správních úřadů. Správní právo, 2013, roč. 46, č. 2, s. 88-96. ISSN: 0139-6005
 
DVOŘÁK, T. K některým otázkám přechodu práv a povinností z původního vlastníka na vlastníky jednotek při vzniku bytového spoluvlastnictví. Býkov, 2013.
 
RABAN, P. K pojetí institutů smlouvy a závazku v novém občanském zákoníku. Praha, 2013.
 
RABAN, P. K pojetí institutů smlouvy a závazku v novém občanském zákoníku. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS, 2013. s. 28-29. ISBN: 978-80-904595-9-5
 
HROMADA, M., PODANÝ, J. K povinnosti doručování do datové schránky v rozhodčím řízení. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 2, s. 59-62. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. K vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví. In Pôsobenie práva v 21. storočí. Súkromné právo v súčasnosti a v perspektíve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 45-57. ISBN: 978-80-8152-069-3
 
RABAN, P. K vymezení některých pojmů závazkového práva dle NOZ. Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. K účastenství v daňovém řízení (odvod za elektřinu ze slunečního záření). Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 2, s. 45. ISSN: 1801-2779
 
VALEŠ, L., STRNAD, Š. KSČM - hrozba české demokracie?. České Budějovice, 2013., ISBN: není uveden, ISSN:není uveden
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Kamerové systémy v obecních bytových domech. Obec a finance, 2013, roč. 18, č. 4, s. 34-35. ISSN: 1211-4189
 
JANEČKOVÁ, E. Kamery se záznamem v autech. Daňová a hospodářská kartotéka, 2013, roč. 21, č. 17, s. 25-29. ISSN: 1210-6739
 
Knoll, V. Kapitoly z dějin polského veřejného práva. Plzeň, 24.04.2013 - 24.04.2013.
 
KOPECKÝ, M. Karel Klíma a kol. Odpovědnost veřejné moci, Praha: Metropolitan University Prague Press, ISBN 978-80-86855-94-3, 536 s.. 2013.
 
HRDINA, A. Karolina Adamová a Antonín Lojek - Právníci doby rudolfínské. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2013.
 
POSPÍŠIL, P. Kati a kriminalita v oblasti Chebska raného novověku. Olomouc, 2013.
 
KNOLL, V. Kde všude mohlo končit právo na život aneb střípek z právní archeologie. Stříbro, 2013.
 
NĚMEC, R. Kdo je autor filmu?. Býkov, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Ke způsobům placení daně. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 1, s. 46. ISSN: 1801-2779
 
DVOŘÁK, T. Kmenové listy jakožto alternativní podoba podílů společníka ve společnosti s ručením omezeným podle rekodifikované úpravy - základní otázky. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 475-482. ISBN: 978-80-8152-056-3
 
POLÁČEK, B. Kolizní úprava svěřenství. Ad Notam, 2013, roč. 19, č. 5, s. 11-16. ISSN: 1211-0558
 
BĚLOHLÁVEK, A.J., ČÁP, J., DVOŘÁK, T., HAMPEL, P., HORÁČEK, T., HORÁČEK, V., HÓTOVÁ, R., KLIMEŠ, F., LOCHMANOVÁ, L., MARCHAL, S.A., PAULY, J., PELECH, J., POKORNÁ, J., PROFELDOVÁ, T., ROZEHNAL, A., SVOBODA, J., TOMSA, M. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, 2730 s. ISBN: 978-80-7380-451-0
 
HROMADA, M. Komentář k § 120-136. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 432-471. ISBN: 978-80-7400-506-0
 
ŠÍMA, A. Komentář k § 201-226. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 617-690. ISBN: 978-80-7400-506-0
 
HROMADA, M. Komentář k § 51-58. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 205-220. ISBN: 978-80-7400-506-0
 
HROMADA, M. Komentář k § 7-17. In Občanský soudní řád. Komentář. Praha : C.H.Beck, 2013, s. 12-48. ISBN: 978-80-7400-506-0
 
BACÍK, P. Koncept lidské bezpečnosti ? nový pohled mezinárodního společenství na ochranu lidských práv. Stříbro, 2013.
 
PSUTKA, J. Koncepční změny v úpravě náhrady škody. Plzeň, 2013.
 
PSUTKA, J. Koncepční změny v úpravě věcných práv. Praha, 2013.
 
ŘEZANINA, D. Konference Pavel Kristián Koldín. Actaiuridica, 2013, roč. Neuveden, č. listopad, s. nestránkováno.
 
ŘEZANINA, D. Konference Zlatá bula sicilská 1212-2012. Hláska, 2013, roč. 24, č. 1, s. 13. ISSN: 1212-4974
 
VALEŠ, V. Konfesněprávní systémy a systém konfesního práva v Izraeli. Plzeň, 2013.
 
VACÍK, A. Konflikty při ukončování dočasné pracovní neschopnosti. Právní rádce, 2013, roč. 21, č. 4, s. 54-55. ISSN: 1210-4817
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Konkurenční doložka po novelách zákoníku práce a po rekodifikaci občanského a obchodního práva v České republice. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 131-154. ISBN: 978-80-8152-056-3
 
HRDINA, A. Kontinuita a diskontinuita západního kanonického práva ve 20. století. In Kontinuita a diskontinuita práva v 20. storočí I. : cirkevné, kanonické a konfesné právo. Bratislava: Atticum, 2013. s. 49-57. ISBN: 978-80-971381-2-7
 
MALAST, J. Kontrola dotačních smluv na úrovni územních samosprávných celků. Bratislava, 2013.
 
MALAST, J. Kontrola dotačních smluv na úrovni územních samosprávných celků. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 2013. s. 502-506. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
KOLAŘÍKOVÁ, D. Kontrola legálnosti pracovněprávních vztahů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 202-207. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
VAVERA, F. Kriminalistické aspekty v trestním právu. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 244 s. ISBN: 978-80-7380-450-3
 
POSPÍŠIL, P. Kriminalita v oblasti Chebska raného novověku. Plzeň, 2013.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Kroniky obce. Unes, 2013, roč. 11, č. 9, s. 14-17. ISSN: 1214-181X
 
VALENTOVÁ, V. Královský Vyšehrad IV., sborník příspěvků ze semináře 940-let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012, 474 s.. The Lawyer Quarterly, 2013, roč. 3, č. 3, s. 256-257. ISSN: 1805-8396
 
ANDREJOVÁ, G. Kyberšikana. Olomouc, 2013.
 
ŠEJVL, M. Křesťanství v Jeruzalémě. Plzeň, 2013.
 
HABLOVIČ, J. Legislativa na téma uprchlictví ve druhé republice. In Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing s.r.o., 2013. s. 84-91. ISBN: 978-80-7418-202-0
 
PETRÍKOVÁ, O., LOUDA, T., PATOČKA, J., KADEŘÁBKOVÁ, J. Legislativní analýza právních předpisů v oblasti památkové péče. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2013, 177 s. ISBN: 978-80-7395-741-4
 
LINDOVÁ, J. Legitimita whistleblowingu a postavení mladistvého zaměstnance jako whistleblowhera v českém právním prostředí. PF UK Praha, 2013.
 
LINDOVÁ, J. Legitimita whistleblowingu a postavení mladistvého zaměstnance jako whistleblowhera v českém právním prostředí. In Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 215-225. ISBN: 978-80-7478-393-7
 
ČERNÝ, M. Libri Feudorum und Ihr Ort in der Mittelalterlichen Rechtsgeschichte. Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, 2013, roč. 6, č. 4, s. 341-350. ISSN: 2084-4115
 
Valentová, V., Březinová, P., Maule, P. Lidská práva ve 21. století. Stříbro, 26.04.2013 - 27.04.2013.
 
LINDOVÁ, J. Limity sociálních práv pracovněprávní povahy a přístup k zaměstnání mladistvých v České republice. PF UPJŠ Košice, 2013.
 
LINDOVÁ, J. Limity sociálních práv pracovněprávní povahy a přístup k zaměstnání mladistvých v České republice. In Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 172-178. ISBN: 978-80-8152-067-9
 
KOPECKÝ, M. Mates, P. Správní uvážení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 120 s.. Správní právo, 2013, roč. 46, č. 6, s. 376-379. ISSN: 0139-6005
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Mediace jako jeden z nástrojů řešení pracovněprávních sporů. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 238-263. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
HRDINA, A. Medzinárodnoprávne vzťahy Slovenskej republiky a Svätej stolice. Zmluvy uzatvorené medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. 2013.
 
VALEŠ, V. Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. 1. vyd. Praha : Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013, 382 s. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování korupce. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 374-396. ISBN: 978-80-7380-477-0
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování legalizace výnosů z trestné činnosti. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 440-462. ISBN: 978-80-7380-477-0
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování pojistných podvodů. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 463-501. ISBN: 978-80-7380-477-0
 
CHMELÍK, J. Metodika vyšetřování rasově motivované trestné činnosti. In Kriminalistika (výzkum, pokroky, perspektivy). Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 352-373. ISBN: 978-80-7380-477-0
 
CVRČEK, F. Metody odborného právního textu. Praha, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Milionářská dávka. Plzeň, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Mlčenlivost a některé aspekty při nakládání s informacemi. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 12, s. 4-6. ISSN: 1214-8679
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Modlitba v islámu. Izrael, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Mohou fotopasti pomoci chránit majetek obce?. Právní rádce, 2013, roč. 21, č. 11, s. 60-65. ISSN: 1210-4817
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Monetary reform as a tool to adress the financial crisis. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě Právnická fakulta, 2013. s. 96-102. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
ADLTOVÁ, Z. Movité kulturní památky, jejich obnova a povinnosti vlastníků. Býkov, 2013.
 
Knoll, V., Nenutil, J. Možnosti a meze poznání reality pochodů smrti. Plzeň, 16.01.2013 - 16.01.2013.
 
NENUTIL, J. Možnosti poznání Pochodů smrti jako fenoménu právních dějin. Případová studie současného stavu poznání situace mezi Tachovem a Flossenbürgem v dubnu a květnu 1945. Olomouc, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Možnosti práce při mateřské a rodičovské dovolené. Práce a mzda, 2013, roč. 61, č. 7, s. 11-13. ISSN: 0032-6208
 
DOSTALÍK, P. Mystický testament jako (po)zapomenutý institut soukromého práva. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 17-25. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měnová reforma jako nástroj řešení finanční krize. Bratislava, 2013.
 
GVARDOVÁ, K. Nabývání vlastnického práva k plodům dle justiniánského práva, občanského zákoníku a nového občanského zákoníku. Býkov, 2013.
 
BALÍK, S. Nacismus a komunismus - pohromy 20. století. In Návrat k hodnotám aneb Za co jsme bojovali. Brno: Konfederace politických vězňů ČR, 2013. s. 100-103. ISBN: 978-80-7325-309-7
 
Knoll, V., Jermanová, H., Valentová, V. Naděje právní vědy. Býkov 2013. Býkov, 29.11.2013 - 01.12.2013.
 
VALEŠ, V. Narovnání majetkoprávních vztahů mezi Českým královstvím a katolickou církví po roce 1620. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 162-171. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
EFFENBERGER, J. Naspedstvenyj kontrakt. Plzeň, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Nejnižší úroveň zaručené mzdy. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 12, s. 42-45. ISSN: 1211-7293
 
JANEČKOVÁ, E. Nenastoupení zaměstnance/zaměstnankyně po skončení rodičovské dovolené. Práce a mzda, 2013, roč. 61, č. 8, s. 20-22. ISSN: 0032-6208
 
PAVLÁTOVÁ, J. Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník. Třešť, 2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník. In Pracovní právo 2013. Pracovní právo a nový občanský zákoník. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 40-49. ISBN: 978-80-210-6718-9
 
SIGMUNDOVÁ, M. Novelizace insolvenčního zákona v návaznosti na nový občanský zákoník.. Bratislava, 2013.
 
SIGMUNDOVÁ, M. Nové možnosti řešení konfliktů prostřednictvím mediace. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 188-192. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
CHMELÍK, J. Nové přístupy řešení teorie místa činu. In Trestné právo, kriminalistika, bezpečnostné vedy a forenzné disciplíny v kontexte kontroly kriminality : pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc., Dr. h. c. mult. k 70. narodeninám. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 194-220. ISBN: 978-80-7380-440-4
 
DOBIÁŠ, P. Nový Rozhodčí řád Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska. Západočeská univerzita v Plzni a Plzeňská radnice, 2013.
 
KNOLL, V. Nábuluský kodex - konkordát Jeruzalémského království?. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 123-128. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
KNOLL, V. Nábuluský kodex - stát a církev v Jeruzalémském království. Izrael, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Náhrada nákladů Odvolacího finančního ředitelství v řízení před soudem. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 6, s. 30-31. ISSN: 1801-2779
 
FORMÁNKOVÁ, V. Nálezová judikatura Ústavního soudu. Plzeň, FPR ZČU, sady Pětatřicátníků 14, 2013.
 
Formánková, V., Jermanová, H. Nálezová judikatura Ústavního soudu. Plzeň, FPR ZČU, sady Pětatřicátníků 14, 14.01.2013 - 14.01.2013.
 
DITTRICH, M. Nápomoc možnosti aplikace nápomoci při rozhodování v rámci pracovněprávních vztahů. Býkov, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Návrat do zaměstnání po ukončení mateřské a rodičovské dovolené. Práce a mzda, 2013, roč. 61, č. 6, s. 14-17. ISSN: 0032-6208
 
PAVLÁTOVÁ, J. Několik poznámek k vymezení závislé práce a práce nelegální. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 42-50. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k whistleblowingu z pohledu soukromého práva. PF UK Praha, 2013.
 
DVOŘÁK, T. Několik poznámek k whistleblowingu z pohledu soukromého práva. In Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 39-45. ISBN: 978-80-7478-393-7
 
DITTRICH, M. Několik úvah k právnímu postavení agentur práce a specifikům právního vztahu agentur práce a uživatelů. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 218-223. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
BALÍK, S. Několik úvah o advokátském taláru v minulosti a současnosti. In Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 141-147. ISBN: 978-80-7418-188-7
 
FORMÁNKOVÁ, V., BALÍK, S. Několik úvah o mediálním vlivu na tvorbu a aplikaci práva. Tatranská Štrba, 2013.
 
RABAN, P. Některé "kuriózní" instituty zvláštní části nového občanského závazkového práva v České republice. Štrbské pleso, Slovensko, 2013.
 
RABAN, P. Některé "kuriózní" instituty zvláštní části nového občanského závazkového práva v České republice. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 341-353. ISBN: 978-80-8152-056-3
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Některé aspekty řízení před šaríatským soudem. Brno, 2013.
 
ULČOVÁ, S. Některé instituty zvykového práva českého středověku a jejich komparace se zahraničními prameny. Olomouc, 2013.
 
HROMADA, M. Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech. Plzeň, 2013.
 
HROMADA, M. Některé otázky rozhodčího řízení v pracovněprávních sporech. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 81-87. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
HABLOVIČ, J. Některé právně-ekonomické aspekty Mnichovské dohody. Býkov, 2013.
 
HABLOVIČ, J. Některé právně-ekonomické aspekty mnichovské dohody. Plzeň, 2013.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Některé změny právní úpravy civilního procesu vyplývající z rekodifikace soukromého práva v ČR. Štrbské pleso, 2013.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Některé změny právní úpravy civilního procesu vyplývající z rekodifikace soukromého práva v ČR. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 424-437. ISBN: 978-80-8152-056-3
 
BALÍK, S. O milosrdenství. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. 4, s. 50-53. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. O příměřích a soudních prázdninách. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. září, s. 42-46. ISSN: 1804-6061
 
SOUKUP, L. O správě majetku patronátů katolické církve v ČSR 1918 až 1938. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 285-290. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
PAULY, J. O srdci byznysu v teorii i praxi. Právo & byznys, 2013, roč. 2, č. 3, s. 50-51. ISSN: 1804-6061
 
ADAMOVÁ, K. O řádu fiakristickém a drožkářském pro policejní obvod pražský. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 13-19. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
HURDÍK, J., BĚLOHLÁVEK, A., PLECITÝ, V., RABAN, P., DOBEŠOVÁ, L., PELECH, J. Občanské právo hmotné. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 308 s. ISBN: 978-80-7380-377-3
 
RABAN, P., BRČÁKOVÁ, J., ČIHÁK, L., DOBEŠOVÁ, L., KRYM, L., ROZEHNAL, A., SCHLOSSBERGER, O., SRTKA, J., ZAHRADNÍKOVÁ, R., ZÍTEK, A. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. 1. vyd. Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. ISBN: 978-80-87713-10-5
 
SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R., BÍLÝ, M., HAMUĽÁKOVÁ, K., HRNČIŘÍK, V., HROMADA, M., KŘIVÁČKOVÁ, J., PŘIDAL, O., ŠÍMA, A. Občanský soudní řád. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013, 1398 s. ISBN: 978-80-7400-506-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Ochrana mince v právních pramenech. In Acta Numismatica Bohemiae, Moraviae et Silesiae 16. Sborník abstraktů z mezinárodní konference Peníze v proměnách času IX. Nové výsledky numismatických výzkumů. Ostrava - Brno - Valtice: MARQ., 2013. s. 40-41. ISBN: 978-80-86840-54-3
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů v životě podnikatele - 103 řešení modelových situací. 1. vyd. Olomouc : Anag, 2013, 199 s. ISBN: 978-80-7263-811-6
 
VALOVÁ, L. Ochrana vlastnického práva a držby ve světle nového občanského zákoníku. Plzeň, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Odborová organizace jakožto občanské sdružení alias spolek po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Třešť, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Odborová organizace jakožto občanské sdružení alias spolek po rekodifikaci soukromého práva v České republice. In Pracovní právo 2013. Pracovní právo a nový občanský zákoník. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 100-108. ISBN: 978-80-210-6718-9
 
SIGMUNDOVÁ, M. Oddlužení - veřejnoprávní zásah do soukromého práva?. In Hospodářství a právo. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2013, ISBN: 978-80-87382-48-6
 
MARTINKOVIČOVÁ, M. Odklony napříč trestním právem. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 97-128. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
MALAST, J. Odpovědnost za výkon veřejné samosprávy. Praha, 2013.
 
DVOŘÁKOVÁ, V. Odpovědnost za škodu na zdraví dítěte způsobená využitím baby-boxu. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 15-30. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
PODHRÁZKÝ, M. Odvolání proti konkludentnímu vyměření daně. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 5, s. 31-32. ISSN: 1801-2779
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Oděvy soudců ve vyobrazeních zvířecích alegorií a karikaturách. In Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 132-137. ISBN: 978-80-7418-188-7
 
STOČESOVÁ, S. Omyl v českém a zahraničním trestním právu. 1. vyd. Plzeň : Vydvatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 143 s. ISBN: 978-80-7380-418-3
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Oponentský posudek učebního textu - Zdenka Papoušková: Daně a jejich správa. Olomouc : Univerzita Palackého, 2013.
 
DOSTALÍK, P. Opuštění zásady mala fides superveniens non nocet jako příklad vlivu kanonického práva na ABGB. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 51-59. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Orgány společenství vlastníků jednotek (§ 1205). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 792-804. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
PODHRÁZKÝ, M. Osvobození vědeckých přístrojů od cla a DPH. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 3, s. 27. ISSN: 1801-2779
 
BENEŠ, M. Osvojení zletilého. Plzeň, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Parametrické změny v systému důchodového pojištění a efektivita zavedení důchodového spoření pro jednotlivce. In Bratislavské právnické fórum 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2013. s. 1485-1494. ISBN: 978-80-7160-365-8
 
PAVLÁTOVÁ, J. Penzijní společnosti jako nový subjekt finančního trhu. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-7408-081-4
 
BERÁNKOVÁ, T. Pivovarské památky Plzeňska. Plzeň, 2013.
 
BERÁNKOVÁ, T. Pivovarské památky Plzeňského kraje jako kulturní památky. Býkov, 2013.
 
MORÁVKOVÁ, N., BERECZOVÁ, P., BLAŽKOVÁ, T., DVOŘÁK, T., HALADOVÁ, M., HEICL, J., HULEC, V., JURÁNEK, M., KUMPERA, J., MARKOVÁ, L., MRÁZEK, M., ŘÍHA, V., ŘÍHOVÁ, Z., STAHL, M., ŠPORER, V., VESELÝ, J., ZABLOUDILOVÁ, M., ŽÁČEK, R. Plzeňská Porta očima pamětníků. 1. vyd. Plzeň : viaCentrum s.r.o., 2013, 66 s. ISBN: 978-80-87646-03-8
 
ADLTOVÁ, Z. Plzeňské interiéry Adolfa Loosse - movité kulturní památky, jejich obnova a povinnosti vlastníků. Plzeň, 2013.
 
NĚMEC, R. Pochody smrti v Yad Vashem. Plzeň, 2013.
 
VAVERA, F. Podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv (právní úprava). 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 128 s. ISBN: 978-80-7380-420-6
 
Wróbel, W., Zontek, W., Esser, R., Tobiášová, L., Škvain, P. Polish-German-Czech-Slovakian Seminar on Human Rights in Criminal Proceedings. Kraków, 23.10.2013 - 27.11.2013.
 
POSPÍŠIL, P. Popravy a trestání v oblasti Chebska raného novověku. Býkov, 2013.
 
MOC, P. Porotní soudnictví v českých zemích v 2. polovině 19. století. Brno, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Postavení matek a těhotných zaměstnankyň v pracovním právu ? vysílání na pracovní cesty. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 2, s. 6-7. ISSN: 1214-8679
 
JANEČKOVÁ, E. Postavení těhotných žen v pracovním právu. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 1, s. 11-13. ISSN: 1214-8679
 
DOSTALÍK, P. Postavení věřitele a dlužníka při actio iudicati. Protivníci nebo spojenci?. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. Supplementum, s. 242-249. ISSN: 1210-9126
 
VOSTRÁ, Z. Postavení České národní banky v ústavním systému ČR. Olomouc, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Postup k odstranění pochybností v daňovém řízení. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 1, s. 40. ISSN: 1801-2779
 
KOCINA, J. Poučovací povinnost podle § 118a o. s. ř. v rozhodčím řízení. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 36-46. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
HROMADA, M. Poučovací povinnost v civilním procesu. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013, 98 s. ISBN: 978-80-7400-463-6
 
Šejvl, M. Pouť do Santiaga de Compostela - duchovní, kulturní a historické souvislosti. Plzeň, 16.10.2013 - 16.10.2013.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Povinnost mlčenlivosti a porušování soukromí. Mzdová účetní, 2013, roč. 19, č. 6, s. 3-7. ISSN: 1211-1430
 
BARTÍK, V. JANEČKOVÁ, E. Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů a možnost liberace. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 4, s. 46-49. ISSN: 1211-7293
 
VACÍK, A. Povinnosti ošetřujícího lékaře v sociálním zabezpečení. Právní rádce, 2013, roč. 21, č. 11, s. 50-55. ISSN: 1210-4817
 
JANEČKOVÁ, E. Povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů vztahujících se ke školské dokumentaci. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 11, s. 6-7. ISSN: 1214-8679
 
PODHRÁZKÝ, M. Počátek běhu lhůty pro uložení sankce podle zákona o cenách. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 1, s. 41-42. ISSN: 1801-2779
 
VALENTOVÁ, V. Počátky řádného studia posluchaček Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Právněhistorické studie, 2013, roč. 43, č. neuvedeno, s. 311-326. ISSN: 0079-4929
 
LINDOVÁ, J. Pracovní poměr na dobu určitou jako ne-účinný nástroj liberalizace pracovního trhu s komparací právní úpravy České a Slovenské republiky. Bratislava, Slovensko, 2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a jeho postavení v soukromém právu. Býkov, 2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a jeho realizace v podmínkách hospodářské recese. Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Pracovní právo a mateřství. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013, 130 s. ISBN: 978-80-7478-337-1
 
Gregorová, Z., Pichrt, J., Pavlátová, J., Matejka, J., Bělina, M. Pracovní právo a nový občanský zákoník. Třešť, 02.10.2013 - 04.10.2013.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a regionální trhy práce. In Tvorba a realizácia pracovného práva so zreteľom na regionálne aspekty trhu práce. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 27-33. ISBN: 978-80-8152-067-9
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva. Tatranská Štrba, Slovenská republika, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Pracovní volno u rodičů malých dětí. Práce a mzda, 2013, roč. 61, č. 11, s. 14-16. ISSN: 0032-6208
 
LINDOVÁ, J. Pracovněprávní subjektivita nezletilých a rekodifikace soukromého práva. Olomouc, 2013.
 
LINDOVÁ, J. Pracovněprávní subjektivita nezletilých a rekodifikace soukromého práva. Acta Iuridica Olomucensia. Supplementum na téma: Postavení pracovního práva v rekodifikaci soukromého práva, 2013, roč. 8, č. Supplementum, s. 31-41. ISSN: 1801-0288
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovněprávní vztah mezi manžely a registrovanými partnery u nás, na Slovensku a v Německu. Karlovarská právní revue, 2013, roč. 9, č. 4, s. 49-64. ISSN: 1801-2191
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovněprávní vztah s cizím prvkem po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Praha, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovněprávní vztah s cizím prvkem po rekodifikaci soukromého práva v České republice. In Aktuální problémy práva v podnikatelském prostředí ČR a EU. Praha: TROAS, 2013. s. 51. ISBN: 978-80-904595-9-5
 
KOLAŘÍKOVÁ, D. Pracovněprávní vztahy důchodců a dopady v daňových a sociálních odvodech. Býkov, 2013.
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Pravidla oblékání a vzhledu člověka v islámském právu. Izrael, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Prevence a eliminace korupce. 2013.
 
VOSTRÁ, Z. Prezident ČR a Česká národní banka ? aktuální otázky. Býkov, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Principy hornictví v běhu času. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 97-104. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
PAVLÁTOVÁ, J. Problematika diskriminace v zaměstnání. Brno, 2013.
 
JANÁK, M. Problematika elektronického doručování v pracovněprávních vztazích. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Pracovní právo 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 244-251. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
CVRČEK, F. Problémy českého právního řádu. Tatranská Štrba, 2013.
 
ZÍTEK, A. Proces s tzv. protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského. Historický obzor, 2013, roč. 24, č. 5-6, s. 114-124. ISSN: 1210-6097
 
VALEŠ, V. Prof. JUDr. I. A. Hrdina, O. Praem., DrSc. Krátký životopis. In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 371-372. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
PEZL, T. Proudy v judaismu a jejich poznávací znaky, aneb Koho jsem to vlastně potkal?. Plzeň, 2013.
 
HRDINA, A. Proč hrabě Špork seděl ve vězení pro dlužníky : právně historická analýza jednoho sporu hraběte Šporka s advokátem Neumannem : (k 350. výročí narození hraběte Františka Antonína Šporka). 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2013, 340 s. ISBN: 978-80-7418-155-9
 
TARANT, Z. Proč se vlastně holocaustu říká holocaust?. Historie - Otázky - Problémy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 131-142. ISSN: 1804-1132
 
ČERNÝ, M. Prsten a berla jakou součást oděvu a jako atributy církevní moci. In Oděv v právu. Ostrava: KEY Publishing, 2013. s. 113-123. ISBN: 978-80-7418-188-7
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Prvky moderního kontinentálního civilního procesu za účelem zefektivnění poskytování soudní ochrany. Bratislava, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Práce na zkoušku. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 8, s. 4-5. ISSN: 1211-7293
 
STOČESOVÁ, S. Práva obětí trestných činů v ČR. Stříbro, 2013.
 
BALÍK, S. Právnické putování po vlastech českých. Právo and byznys, 2013, roč. 3, č. 3, s. 52-54. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. Právnické rody. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. 8-9, s. 50-53. ISSN: 1804-6061
 
HRDINA, A. Právnofilozofické východiská práva duševného vlastníctva. Bratislava : VEDA, 2013.
 
MAJEROVÁ, L. Právní aspekty kamerových systémů. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 81-96. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
SIGMUNDOVÁ, M. Právní jednání věřitele a dlužníka z pohledu insolvenčního práva. Olomouc, 2013.
 
FILIPOVÁ, T. Právní možnosti postihů vlastníků kulturních památek. Býkov, 2013.
 
KNOLL, V. Právní postavení židovského obyvatelstva ve středověké střední Evropě. Izrael, 2013.
 
KNOLL, V. Právní postavení židovského obyvatelstva ve středověkých Čechách. Lublin, 2013.
 
BŘEZINOVÁ, P. Právní rámec života židovských památek v Plzeňském kraji. Býkov, 2013.
 
KNOLL, V. Právní skutečnosti nacistické okupace a jejích důsledků ? první rok realizace, zhodnocení a perspektivy. Plzeň, 2013.
 
BUREŠ, J., VALENTOVÁ, V. Právní teorie a dražební praxe. Spolupráce České asociace dražebníků s Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni. 2013.
 
VALEŠ, V. Právní úprava postavení církví a náboženských společností v období první Československé republiky (1918-1938). 1. vyd. Praha : Václav Valeš, 2013, 169 s. ISBN: 978-80-260-3707-1
 
ČERNÝ, M. Právo Vatikánského Města - historie a současnost. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 2, s. 7-18. ISSN: 1211-1635
 
FOREJTOVÁ, M. Právo a svoboda. Praha, Univerzita Karlova v Praze - Právnická fakulta, 2013.
 
LEGO, J. Právo na sdružování jako součást koncepce lidských práv. Stříbro, 2013.
 
Hájková, J., Louda, T., Patočka, J. Právo památkové péče a empirie. Plzeň, 08.11.2013 - 08.11.2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Právo rodičů na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí z pohledu ochrany osobních údajů. Právo a rodina, 2013, roč. 15, č. 5, s. 15-17. ISSN: 1212-866X
 
Knoll, V. Právo v běhu času. Plzeň, 21.11.2013 - 21.11.2013.
 
ŠÍMA, A. Právo v rybářství. In Příručka pro rybářské hospodáře. Praha : Český rybářský svaz, 2013, s. 451-488. ISBN: 978-80-905280-2-4
 
HRDINA, A. Právo v Čechách ve Šporkově době a kacířský proces s F. A. Šporkem. Lysá nad Labem, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci i po dobu prvních tří dní tzv. karenční doby. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. II. diel. Trnava: Trnavská univerzita, 2013. s. 1024-1036. ISBN: 978-80-8082-587-4
 
ANDRAŠČÍKOVÁ, M., JANEČKOVÁ, E. Průvodce rokem ředitele základní a mateřské školy včetně vzorů používaných dokumentů. 5. vyd. Olomouc : Anag, 2013, 503 s. ISBN: 978-80-7263-770-6
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Puncovní právo jako pododvětví práva finančního. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Aleš Čeněk, s. r. o., 2013. s. 325-332. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
DITTRICH, M. Pár vět k závaznosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích se zaměřením na problematiku smlouvy o smlouvě budoucí. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 227-237. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
SLEZÁČKOVÁ, B. Péče o jmění dítěte v pojetí nového občanského zákoníku. Plzeň, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Předmět daně z příjmů (platby zaměstnancům na pořízení pracovního oděvu). Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 6, s. 30. ISSN: 1801-2779
 
PAULY, J. Předmět vlastnického práva a některé související otázky. Praha, 2013.
 
BALÍK, S. Přeji si shodu právnických profesí. Komorní listy, 2013, roč. 5, č. 1, s. 11-12. ISSN: 1805-1081
 
DVOŘÁK, T. Přeměna podílového spoluvlastnictví budovy na vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 5, s. 166-169. ISSN: 1211-4405
 
DVOŘÁK, T. Přeměny a přeshraniční přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, 486 s. ISBN: 978-80-7357-970-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Přepychová dań - včera a dnes. Olomouc, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Přepychová daň - včera a dnes?. In Aktuální otázky finančního práva ve středoevropském prostoru. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2013, s. 80-87. ISBN: 978-80-87382-43-1
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Příplatky za práci v sobotu v ČR, aneb právní jistota ochranné funkce pracovního práva a zásada "minimaxu" a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Tatranská Štrba, Slovenská republika, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Příplatky za práci v sobotu v ČR, aneb právní jistota ochranné funkce pracovního práva a zásada "minimaxu" a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. In Zmena práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 453-470. ISBN: 978-80-8095-084-2
 
JANEČKOVÁ, E. Přístup k osobním údajům. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 10, s. 8-9. ISSN: 1214-8679
 
ULČOVÁ, S. Přístupy k studiu obyčejového práva u nás a v zahraničí. Plzeň, 2013.
 
PEZL, T. Rabbinical Courts and Sources of Jewish Law. Lublin, 2013.
 
PEZL, T. Rabínské spory. Brno, 2013.
 
FOREJTOVÁ, M. Recentní judikatura SDEU v oblasti zákazu diskriminace. Bratislava, 2013.
 
FOREJTOVÁ, M. Recenze publikace European Union Constitutional Law. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.
 
CHMELÍK, J. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
 
FOREJTOVÁ, M. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
 
KYBIC, P. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
 
SOUKUP, L. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
 
ŠIMKA, K. Recenze publikace Naděje právní vědy. Býkov 2012.. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2013.
 
DVOŘÁK, T. Reforma právní úpravy družstev v České republice - světla a stíny rekodifikace. In Hodnotový systém práva a jeho reflexia v právnej teórii a praxi. II. diel. Trnava: Trnavská univerzita, 2013. s. 830-842. ISBN: 978-80-8082-587-4
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Registry vedené obcemi. UNES, 2013, roč. 11, č. 8, s. 16-17. ISSN: 1214-181X
 
PSUTKA, J. Rekodifikace občanského práva - koncepční změny. České Budějovice, 2013.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Rekodifikace soukromého práva a její promítnutí do procesního práva. Býkov, 2013.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Role Úřadu pro ochranu osobních údajů. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 6, s. 39-41. ISSN: 1211-7293
 
HROMADA, M. Rovnost účastníků a poučovací povinnost. In Základné zásady v rozhodovacej činnosti súdnej moci. Zborník vedeckých prác doktorandov. Košice: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2013. s. 310-318. ISBN: 978-80-8152-120-1
 
HROMADA, M. Rovnost účastníků a poučovací povinnost soudu. Košice, 2013.
 
PEZL, T. SCHENGEN SYSTEM AND RIGHTS OF CITIZENS. FPR ZČU, 2013.
 
Pezl, T. SCHENGEN SYSTEM AND RIGHTS OF CITIZENS. FPR ZČU, 11.12.2013 - 11.12.2013.
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Shromažďování osobních údajů při uzavírání smlouvy. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 9, s. 50-52. ISSN: 1211-7293
 
PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné. In Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 143-161. ISBN: 978-80-7380-443-5
 
MACHÁŇ, M. Skutkové podstaty bezdůvodného obohacení. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 61-80. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
HRDINA, A. Slabikář obecné teorie práva. 1. vyd. Praha : Leges, 2013, 80 s. ISBN: 978-80-87576-67-0
 
ELISOVÁ, T. Služebnost inženýrské sítě. Plzeň, 2013.
 
DVOŘÁK, T. Smlouva o převodu vlastnického práva k bytu nebo nebytovému prostoru. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 207-216. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
JANÁK, M. Smluvní podmínky společnosti Google z pohledu českého práva. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 217-226. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
VALENTOVÁ, V. Snahy o reformu právnických studií v Československu v letech 1918-1938 ve světle reforem dneška. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 153-161. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
BALÍK, S. Soudce není stroj. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. červen/červenec, s. 44-47. ISSN: 1804-6061
 
MOC, P. Soudní porota v českých zemích po polovině 19. století. Plzeň, 2013.
 
MOC, P. Soudní porota v českých zemích ve 2. polovině 19. století. Brno, 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní přezkoumatelnost závazné informace o sazebním zařazení zboží. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 4, s. 30-31. ISSN: 1801-2779
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Soudní přezkum rozhodnutí shromáždění (§ 1209). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 817-828. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
JANEČKOVÁ, E. Souhlas nezletilých z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 9, s. 13-14. ISSN: 1214-8679
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Souvislosti trestněprávní a pracovněprávní odpovědnosti za škodu v praxi, aneb oprávněnost porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost v rámci loajality zaměstnance vůči svému zaměstnavateli a naopak. PF UK Praha, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Souvislosti trestněprávní a pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu v praxi. Karlovy Vary, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Souvislosti trestněprávní a pracovněprávní odpovědnosti zaměstnance za škodu v praxi. In Bezpečná Evropa 2013. Karlovy Vary: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s., 2013. s. 238-254. ISBN: 978-80-87236-20-8
 
LINDOVÁ, J. Specifikace rizik při výkonu Interim managementu v souvislosti s právní úpravou výkonu nelegální práce v České republice. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference PRACOVNÍ PRÁVO 2012 na téma Závislá práce a její podoby. Praha: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2013. s. 98-106. ISBN: 978-80-210-6084-5
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Společenství vlastníků jednotek (§ 1194 odst. 1). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 757-763. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a právní úprava jeho smluvní modifikace de lege lata a de lege ferenda. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 7-8, s. 242-263. ISSN: 1210-8278
 
NENUTIL, J. Spor o smysl státu, totalita a demokracie v právním řádu 1. republiky. Brno, 2013.
 
FOREJTOVÁ, M., SIEGLSTEIN, J. Spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem : řešení a předcházení sporů na pracovišti. 1. vyd. Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 2013, 60 s. ISBN: 978-80-260-4255-6
 
RABAN, P. Správa cizího majetku a svěřeneckého fondu. Obchodní právo, 2013, roč. 22, č. 3, s. 82-89. ISSN: 1210-8278
 
PODHRÁZKÝ, M. Srážení odvodu z elektřiny ze slunečního záření. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 3, s. 26-27. ISSN: 1801-2779
 
MALAST, J. State administration and public self-government of the Czech Republic. Tarnów, 2013.
 
KNOLL, V. Statuta judaeorum. Praha, 2013.
 
ŠEJVL, M. Stát jako nositel sekularizace?. Právník, 2013, roč. 152, č. 10, s. 963-988. ISSN: 0231-6625
 
Pezl, T., Bezoušková, L., Knoll, V. Stát, náboženství a právo na Blízkém východě - pre camp. Plzeň, 04.02.2013 - 04.02.2013.
 
PEZL, T. Stát, náboženství a právo na Blízkém východě - úvod do problematiky. Izrael, 2013.
 
KNOLL, V. Stát, právo a náboženství v křižáckých státech. Plzeň, 2013.
 
JANEČKOVÁ, E. Státoprávní uspořádání Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 242 s. ISBN: 978-80-7380-419-0
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Telefonní číslo a registrační značka automobilu jako osobní údaje. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 10, s. 49-51. ISSN: 1211-7293
 
VALEŠ, V. Texty ke studiu konfesního práva IV. (Liber Extra). In Melior est aquisitio scientiae negotiatione argenti : pocta Prof. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám. Praha: Královská kanonie premonstrátů na Strahově, 2013. s. 327-335. ISBN: 978-80-260-3820-7
 
ŘÍHA, V. The disparities and disproportionalities within the recodification of the Czech Substantive Criminal law. Kraków, 2013.
 
Pezl, T., Bezoušková, L., Knoll, V., Dostalík, P. The state, religion and law in the Middle East 2013. Tel Aviv, Arad, Beer Sheva, Tiberias, Jerusalem, 12.02.2012 - 23.02.2012.
 
GVARDOVÁ, K. Tradice. Plzeň, 2013.
 
ŘÍHA, V. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) nejen z pohledu práva EU. Olomouc, 2013.
 
KRČ, R. Transparency Amendment of the Czech Public Procurement Act. EPPPL - European Procurement & Public Private Partnership Law Review, 2013, roč. 8, č. 2, s. 200-206. ISSN: 2194-7376
 
RABAN, P. Transplantace zákonné úpravy trustu z občanského zákoníku Quebecu. Právnická fakulta UK Praha, 2013.
 
PÍSKOVÁ, V. Trestný čin zabití. Plzeň, 2013.
 
LEICHTOVÁ, M., HLAVÁČEK, P., PIKNEROVÁ, L., JUREK, P., PONÍŽILOVÁ, M. Tvoříme rozvoj : vybrané donorské instituce v současné rozvojové spolupráci. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 208 s. ISBN: 978-80-261-0266-3
 
BALÍK, S. Tvář ústavnosti. Právo & byznys, 2013, roč. 3, č. 1, s. 52-55. ISSN: 1804-6061
 
JANEČKOVÁ, E. Ukládání peněžitých postihů zaměstnancům. Mzdová účetní, 2013, roč. 19, č. 11, s. 27-29. ISSN: 1211-1430
 
BÁRKOVÁ, D. University of Glamorgan, Wales. 2013.
 
HABLOVIČ, J. Uprchlictví mezi Mnichovem a březnem 1939. Olomouc, 2013.
 
HABLOVIČ, J. Uprchlictví mezi Mnichovem a březnem 1939. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: The European Society for History of Law, 2013. s. 60-66. ISBN: 978-80-87475-28-7
 
HABLOVIČ, J. Uprchlíci mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. Brno, 2013.
 
DITTRICH, M. Uzavírání smluv v rámci pracovněprávních vztahů ve světle nové právní úpravy podle zák.č. 89/2012 Sb. (NOZ). Býkov, 2013.
 
DVOŘÁK, T. Vady prohlášení vlastníka a jejich právní následky podle NObčZ. Soudní rozhledy, 2013, roč. 19, č. 11-12, s. 382-385. ISSN: 1211-4405
 
STREJCOVÁ, L. Vesnická památková péče v obci Tymákov. Plzeň, 2013.
 
STREJCOVÁ, L. Vesnická památková zóna - případová studie Tymákov. Býkov, 2013.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vliv nového občanského zákoníku na daňový systém ČR. Brno, 2013.
 
ULČOVÁ, S. Vliv středověkých tipikonů na dnešní právní úpravu klášterního života v Srbsku. Plzeň, 2013.
 
ULČOVÁ, S. Vliv středověkých typikonů na dnešní právní úpravu klášterního života v Srbsku. Revue církevního práva, 2013, roč. 19, č. 3, s. 47-59. ISSN: 1211-1635
 
DOSTALÍK, P. Vliv římského práva na helénisticko-židovskou kulturu ve Středomoří. Izrael, 2013.
 
CIHLÁŘ, J. Vojenské trestní právo ve Francii v období 1789 až 1815. Plzeň, 2013.
 
MAULE, P. Volební právo - změna volebního systému při porušení všeobecného volebního práva. Stříbro, 2013.
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K faktické konzumpci. K upozornění na další posouzení skutku. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 4, s. 104-105. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K právu obviněného účastnit se výslechu svědka. K provedení důkazu přečtením svědecké výpovědi osoby mladší než patnáct let. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 1, s. 21-22. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K rozlišení mezi trestným činem znásilnění a trestným činem sexuálního nátlaku. K hodnocení posttraumatické stresové poruchy.. Trestněprávní revue, 2013, roč. 12, č. 9, s. 221-223. ISSN: 1213-5313
 
Psutka, J., Kybic, P. Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň, 28.11.2013 - 28.11.2013.
 
PSUTKA, J. Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva - sborník studentských příspěvků. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, 191 s. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
DOBIÁŠ, P. Vybrané instituty nového Rozhodčího řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska ve srovnání s pravidly vybraných rozhodčích soudů. In Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 74-80. ISBN: 978-80-7380-468-8
 
DVOŘÁK, T. Vymezení nemovitosti, ve které může vzniknout vlastnictví bytů, resp. bytové spoluvlastnictví. Právnická fakulta UPJŠ Košice, 2013.
 
OTAVOVÁ, T. Využití elektronického sledování v českém trestním právu. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 47-60. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
NENUTIL, J. Vyšetřování pochodů smrti mezi Tachovem a Studánkou příslušníky SNB v letech 1945 - 1946. Býkov, 2013.
 
Jermanová, H., Knoll, V., Jánošíková, P. Vzdělávání právníků a finanční právo. Býkov, 29.11.2013 - 29.12.2013.
 
Jermanová, H., Knoll, V., Zahradníková, R. Vzdělávání právníků a občanské právo. Býkov, 01.12.2013 - 01.12.2013.
 
Jermanová, H., Knoll, V., Kopecký, M. Vzdělávání právníků a správní právo. Býkov, 01.12.2013 - 01.12.2013.
 
VOLF, M. Vznik a zánik Domu kultury v Plzni. Plzeň, 2013.
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Vznik společenství vlastníků jednotek (§ 1204). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 788-791. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
JANEČKOVÁ, E. Vážné provozní důvody. Personální a sociálně právní kartotéka, 2013, roč. 16, č. 8, s. 9-12. ISSN: 1211-9482
 
PODHRÁZKÝ, M. Výdaje daňového subjektu na školení osob. Daňový expert, 2013, roč. 9, č. 1, s. 41. ISSN: 1801-2779
 
MALAST, J. Výhrada zákona v právní úpravě organizace státní správy. Olomouc, 2013.
 
VANĚČEK, J. Výkladové problémy současného zákona o veřejných zakázkách. Obchodněprávní revue, 2013, roč. 5, č. 1, s. 8-13. ISSN: 1803-6554
 
POKORNÝ, R. Význam přirozenoprávního přístupu k některým ústavním doktrínám z pohledu ústavněprávní argumentace. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 283-291. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
PEZL, T. Význam rabína Ben Akivy pro židovskou právní vědu. Izrael, 2013.
 
BÁRKOVÁ, D. Význam základního kapitálu u obchodních společností. In Sborník pedagogické konference Rekodifikace práva. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013. s. 5-15. ISBN: 978-80-245-1983-8
 
ADAMOVÁ, K., SKŘEJPKOVÁ, P. Wagner Gerhard. Das geht auf keine Kuhhaut, Redewendungen aus dem Mittelalter. WBG - Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt: 1. Auflage 2011, Stuttgart: Konrad Theiss Verlag, 2. Auflage 2012, 160 pp.. The Lawyer Quarterly, 2013, roč. 3, č. 3, s. 253-255. ISSN: 1805-8396
 
HUBÁLEK, J. Was bedeutet das neue Bürgerliche Gesetzbuch für die Jurastudenten?. Plzeň, 2013.
 
Forejtová, M., Jermanová, H. Workshop mezinárodního a evropského práva. Plzeň, 01.11.2013 - 01.11.2013.
 
BEJVANČICKÁ, A. Zakotvení některých nových institutů závazkového práva v novém občanském zákoníku. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 5-14. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Založení společenství vlastníků jednotek (§ 1200-1201). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 772-786. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
VOSTRÁ, Z. Zamyšlení nad aktuálními otázkami práva politických stran. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 292-302. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
MAZUCHOVÁ, K. Zaměstnanec a právo na soukromí. Stříbro, 2013.
 
VOLF, M. Zařazování menšin do vzdělávacího systému. Stříbro, 2013.
 
VALENTOVÁ, Z. Zdánlivé manželství. Plzeň, 2013.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Zefektivnění poskytování soudní ochrany ve sporech z obchodněprávních vztahů. In Hospodářství a právo. Olomouc : Iuridicum Olomoucence, o.p.s., 2013, ISBN: 978-80-87382-48-6
 
NENUTIL, J. Zhroucené pohraničí. Případová studie Tachovsko mezi květnem a říjnem 1938. Brno, 2013.
 
DVOŘÁK, T. Změna prohlášení vlastníka podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2013, roč. 21, č. 15-16, s. 553-557. ISSN: 1210-6410
 
SIGMUNDOVÁ, M. Změny insolvenčního práva v návaznosti na nový občanský zákoník. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae, 2013, roč. 32, č. 2, s. 237-242. ISSN: 1336-6912
 
NOVÁK, J. Změny v opatrovnictví člověka s příchodem nového kodexu soukromého práva. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 129-145. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
NOVÁK, J. Změny v opatrovnictví člověka se zaměřením na opatrovnickou radu dle nového občanského zákoníku. Olomouc, 2013.
 
PSUTKA, J. Změny v pojetí vlastnického práva v NOZ. Praha, 2013.
 
BARTIK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů obcemi. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2013, 173 s. ISBN: 978-80-7357-962-3
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Zpřístupňování osobních údajů zaměstnanců. Mzdová účetní, 2013, roč. 19, č. 2, s. 15-21. ISSN: 1211-1430
 
LINDOVÁ, J. Způsoby sjednání pracovních poměrů po dobu zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou a další výkladové problémy související s novelou zákoníku práce 2012. In Naděje právní vědy : Býkov 2012. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. s. 270-279. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
HOLEJŠOVSKÝ, J. Způsoby zrušení společenství vlastníků jednotek (§ 1215-1216). In Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 833-840. ISBN: 978-80-7400-499-5
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zveřejňování a zpřístupňování osobních údajů zaměstnanců. Mzdová účetní, 2013, roč. 19, č. 5, s. 4-7. ISSN: 1211-1430
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Zveřejňování osobních údajů prostřednictvím internetu. Daně a právo v praxi, 2013, roč. 18, č. 2, s. 52-54. ISSN: 1211-7293
 
JANEČKOVÁ, E. Zveřejňování osobních údajů žáků. Řízení školy, 2013, roč. 10, č. 7, s. 10-11. ISSN: 1214-8679
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Zvláštní oznamovací povinnost zaměstnance. In Whistleblowing. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. s. 236-242. ISBN: 978-80-7478-393-7
 
KNOLL, V. Zábor československého pohraničí před mnichovskou dohodou na příkladu Libé (okr. Cheb). Plzeň, 2013.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Zákaz diskriminace v předpisech práva sociálního zabezpečení. Brno, 2013.
 
VOSTRÁ, Z. Zákaz politické strany a související judikatura. Stříbro, 2013.
 
MAISNER, M., ZEMAN, J., LOEBL, Z., DONÁT, J., MIČINSKÝ, Ľ., MENKEOVÁ, L., BEŇA, J. Základy práva informačných technológií. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, spol. s r.o., 2013, 320 s. ISBN: 978-80-8078-594-9
 
ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 13. vyd. Praha : C.H. Beck, 2013, 422 s. ISBN: 978-80-7400-490-2
 
ŠKODA, J., VAVERA, F., ŠMERDA, R. Zákon o Policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 479 s. ISBN: 978-80-7380-447-3
 
KŘÍŽ, J., VALEŠ, V. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, 387 s. ISBN: 978-80-7400-472-8
 
ŠÍMA, A. Zákon o rybářství. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2013, 154 s. ISBN: 978-80-7357-924-1
 
KRČ, R. Zákon o veřejných zakázkách s komentářem a judikaturou. 1. vyd. Praha : Linde, 2013, 1273 s. ISBN: 978-80-7201-888-8
 
FILIPOVÁ, T. Zámky z dílny Jakuba Augustona. Plzeň, 2013.
 
PELECH, J. Zástavní právo. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, 192 s. ISBN: 978-80-7380-466-4
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2013.
 
PEZL, T., TOMEŠ, M. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2013.
 
VOSTRÁ, Z. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2013.
 
BEZOUŠKOVÁ, L., PEZL, T. studijní pobyt na Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht. 2013.
 
PODHRÁZKÝ, M. § 11 - § 31 Nejvyšší správní soud. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 77-184. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
PODHRÁZKÝ, M. § 121 - § 124 Zvláštní ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 1003-1018. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
PODHRÁZKÝ, M. § 76 Rozhodování bez nařízení jednání. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 623-635. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
PODHRÁZKÝ, M. § 78 Rozsudek. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 645-655. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
PODHRÁZKÝ, M. § 88 - § 93 Soudnictví ve věcech volebních a ve věcech místního a krajského referenda. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 737-793. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
PODHRÁZKÝ, M. § 94 - § 96 Zvláštní řízení ve věcech politických stran a politických hnutí. In Soudní řád správní : komentář. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 793-809. ISBN: 978-80-7400-498-8
 
POLÁČEK, B. Úloha znalce v exekučním řízení. Komorní listy, 2013, roč. 5, č. 3, s. 9-13. ISSN: 1805-1081
 
POLÁČEK, B. Úloha znalce v exekučním řízení. Díl II.. Komorní listy, 2013, roč. 5, č. 4, s. 23-30. ISSN: 1805-1081
 
ŠŤOVÍČEK, M. Úprava rodičovství v NOZ. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 164-177. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
VOSTRÁ, Z. Ústava a přímá volba prezidenta. Plzeň, 2013.
 
PEZL, T. Ústavní a právní systém Izraele. Plzeň, 2013.
 
BALÍK, S. Ústavní soud na přelomu druhé a třetí dekády. Stříbro, 2013.
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Úvahy o médiích a mediálním právu. In Zmena práva. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2013, s. 350-356. ISBN: 978-80-8095-084-2
 
BÁRKOVÁ, D. Účast na konferenci The political implications of European economic integration towards a political union. 2013.
 
VALEŠ, L. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce A: Ústavní právo, lidská práva, společenské vědy (politologie, ekonomie), teorie práva. 2013.
 
VOSTRÁ, Z. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce B: Evropské právo, mezinárodní právo veřejné. 2013.
 
PSUTKA, J. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce C: Soukromé právo (občanské hmotné, obchodní, pracovní, rodinné). 2013.
 
STOČESOVÁ, S. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce E: Trestní právo. 2013.
 
KNOLL, V. Česko-slovenská právnická soutěž o nejlepší studentskou práci. Sekce G: Římské právo, právní dějiny. 2013.
 
VALEŠ, L. Česká a slovenská demokracie 20 let poté aneb teorie modernizace. Civilia. Odborná revue pro didaktiku společenských věd, 2013, roč. 4, č. 2, s. 48-76. ISSN: 1805-3963
 
BALÍK, S. Česká advokátní komora a židovští advokáti. Praha, 2013.
 
BALÍK, S. České právnické časopisy v Protektorátu Čechy a Morava. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech v Československu a ve státech střední Evropy. Ostrava: The European Society for History of Law, 2013. s. 19-26. ISBN: 978-80-87475-28-7
 
ŠKOLNÍKOVÁ, P. Činnost Mimořádného lidového soudu v Klatovech na pozadí případu Adolfa Jarolima. Plzeň, 2013.
 
SIGMUNDOVÁ, M. Řešení konfliktů prostřednictvím mediace. In Právo, obchod, ekonomika III. : zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013. s. 712-717. ISBN: 978-80-8152-056-3
 
KNOLL, V. Řešení sporů ve středověku. Brno, 2013.
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Řešení sporů vedoucích k rozvodu manželství v islámu. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. Supplementum, s. 236-242. ISSN: 1210-9126
 
RŮŽIČKA, K. Řešení sporů ze spotřebitelských smluv, soudní nebo rozhodčí řízení?. In Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele : ekonomické, právní a sociální aspekty. Praha : C.H. Beck, 2013, s. 159-195. ISBN: 978-80-7400-446-9
 
ČERNÝ, M. Římské a kanonické právo ve středověku. Býkov, 2013.
 
UNGR, M. Řízení před obecnými soudy se zaměřením na poslední novely občanského soudního rádu. Plzeň, 2013.
 
PLACHÁ, P. Širší pojetí věci v aplikační praxi. Olomouc, 2013.
 
PLACHÁ, P. Širší pojetí věci v aplikační praxi. In Vybrané aplikační problémy nové úpravy soukromého a trestního práva. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 146-163. ISBN: 978-80-261-0481-0
 
KNOLL, V., PEZL, T. Škola českého práva (Szkola prawa czeskiego). 2013.
 
PEZL, T. Židovská modlitba. Plzeň, 2013.
 
BŘEZINOVÁ, P. Židovské památky v Plzeňském kraji. Plzeň, 2013.
 
PEZL, T. Židovské soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi, 2013, roč. 21, č. Supplementum, s. 224-230. ISSN: 1210-9126
 

Publikační činnost - 2012

Dobiáš, P., Valentová, V., Moravcová, M., Kocina, J. 2. Mezinárodní vědecká konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň, 26.10.2012 - 26.10.2012.
 
VOKROJOVÁ, R. 4th World Human Rights Moot Court Competition 2012. Pretoria, JAR, 2012.
 
POLÁČEK, B. A Brief History of River Navigation in Bohemia up to the 19 th Century ? Part 2. Journal on European History of Law, 2012, roč. 3, č. 1, s. 70-78. ISSN: 2042-6402
 
ANDREJOVÁ, G. Abhören in der tschechischen und der deutschen Regelung. Bratislava, 2012.
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. About the history and present of the right to strike in the Czech Republic. The Lawyer Quaterly, 2012, roč. 2, č. 4, s. 337-340. ISSN: 0231-6625
 
BALÍK, S. Advokacie a notářství za časů Koldínových. Klatovy, 2012.
 
HRDINA, A. Advokát - kněz spravedlnosti? (Podle Šporkova Herkomana Velikého k 60. narozeninám Karla Schelleho). In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 343-348. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Agenturní zaměstnávání. Karlovarská právní revue, 2012, roč. 8, č. 2, s. 59-82.
 
POLÁČEK, B. Aktuálnost koncepce právnického studia. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 395-402. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
POKORNÝ, R. Aktuální vývoj rozhodčího řízení v České republice z ústavněprávní perspektivy. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 112-120. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
BALÍK, S. Albánci slavili 20. výročí ústavního soudu. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 9, s. 50-51. ISSN: 1804-6061
 
MARTINKOVIČOVÁ, M. Alternativní řešení v trestním řízení. Plzeň, 2012.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Alternativy řešení pracovněprávních sporů ? mediátor, rozhodce nebo soudce?. Olomouc, 2012.
 
KNOLL, V., KAREL, T. Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Egerland. In Adel, Burg und Herrschaft an der ?Grenze?: Österreich und Böhmen. Beiträge der interdisziplinären und grenzüberschreitenden Tagung im Freistadt, Oberösterreich, 26. bis 28. Mai 2011. Linz: Oberösterrreichische Landesmuseum, Institut für Österreichische Geschichtsforschung, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012. s. 205-219. ISBN: 978-3-85474-269-2
 
BALÍK, S. Buď statečný, umíraš jen jednou. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 6/7, s. 52-55. ISSN: 1804-6061
 
ŠEJVL, M. Byrokratická mlha. Znojmo, 2012.
 
POLÁČEK, B. Bělohlávek, A. J., Hótová, R.: Znalci v mezinárodním prostředí ? v soudním řízení civilním a trestním, v rozhodčím řízení a v investičních sporech. 1. vydání. Praha : C. H. Beck 2011, 588 s.. Právník, 2012, roč. 151, č. 5, s. 537-539. ISSN: 0231-6625
 
PTÁČEK, P. CODEX HELIAS - Snaha o změnu paradigmat I. Právní zpravodaj, 2012, roč. Neuveden, č. 2, s. 48-57.
 
KNOLL, V. Cheb a vznik Československa. Praha, 2012.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 357-362. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
PEZL, T. Constitutional Developments in the Central Europe. Haifa, Izrael, 2012.
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 09.04.2012 - 12.04.2012.
 
VALEŠ, V. Církevní restituce z pohledu vztahu státu s církvemi. Plzeň, 2012.
 
PODHRÁZKÝ, M. Daňové aspekty komisionářské smlouvy. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 12, s. 566-568. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. Daňové aspekty využití opčního práva. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 7, s. 326-328. ISSN: 1214-7966
 
BEZOUŠKOVÁ, L. Derogace v Islámu. Izrael, 2012.
 
PODHRÁZKÝ, M. Dohoda zakládající pracovně právní vztah. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 10, s. 476-477. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. Dopravní podnik jako veřejná instituce poskytující infromace. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 2, s. 83-85. ISSN: 1214-7966
 
PSUTKA, J. Držba vlastnického práva k věci nemovité. Plzeň, 2012.
 
KNOLL, V. Dvě fáze existence koncentračního tábora Majdanek. Plzeň, 2012.
 
DVOŘÁK, T. Dvě otázky právního nástupnictví při fúzi, rozdělení a převodu jmění společníka po 1. 1. 2012. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 15-16, s. 558-560. ISSN: 1210-6410
 
KNOLL, V. Dědické právo ve středověku. Brno, 2012.
 
STRAUS, J., VAVERA, F., DLOUHÝ, M., HLAVÁČEK, J., MACHUTOVÁ, M. Dějiny kriminalistiky. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 441 s. ISBN: 978-80-7380-370-4
 
VAVERA, F. Dějiny československé (světové) kriminalistiky. In Úvod do kriminalistiky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 9-39. ISBN: 978-80-7380-367-4
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Erby na staroměstské mostecké věži (Braniborský nebo svídnický znak). In Královský Vyšehrad IV. : sborník příspěvků ze semináře 940 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha: Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 2012. s. 339-347. ISBN: 978-80-260-3423-0
 
HAVEL, B. Esej o dovednosti a/nebo lstivosti obchodní korporace. In Správa obchodních korporací v rekodifikačních a evropských konotacích. Praha: EPRAVO.CZ, 2012. s. 60-65. ISBN: 978-80-254-9685-5
 
BALÍK, S. Etika zákonodárce. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 222-234. ISBN: 978-80-8082-520-1
 
BÁRKOVÁ, D. European Fiscal Law. Plzeň, 2012.
 
BÁRKOVÁ, D. European Monetary Law. Plzeň, 2012.
 
KNOLL, V. Executioner´s Swords - their Form and Development. Journal on European History of Law, 2012, roč. 3, č. 1, s. 158-161. ISSN: 2042-6402
 
ČERNÝ, M. Fabrizio Turriziani Colonna, Sovranit? e indipendenza nel Sovrano Militare Ordine di Malta. Právněhistorické studie, 2012, roč. 41, s. 362-369. ISSN: 0079-4929
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční právo a Evropská unie. In Finanční právo - věda, pedagogická diciplína a praxe. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 100-108. ISBN: 978-80-87382-30-1
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Fotografie jako součást osobního spisu žáka. Právo a rodina, 2012, roč. 14, č. 9, s. 6-8. ISSN: 1212-866X
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Fotografie v osobním spisu zaměstnance z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 9, s. 30-33. ISSN: 0032-6208
 
KNOLL, V. Historia magistra viate est aneb výuka právních dějin v České republice. Trnava, 2012.
 
KNOLL, V. Historia magistra vitae est - aneb výuka právních dějin v České republice. In Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva - nové výzvy pre 21. storočie. Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Slówaków w Polsce, 2012. s. 67-76. ISBN: 978-83-7490-496-4
 
VALEŠ, V. Historicko-právní analýza financování činnosti církví a náboženských společností z náboženských fondů. 2012.
 
PSUTKA, J. Hlavní změny v oblasti věcných práv v novém občanském zákoníku. Praha, 2012.
 
KNOLL, V. Hohenstaufowie i ich władza ministerialna w regionie Chebska. Kraków, 2012.
 
BÁRKOVÁ, D. How to teach economics to lawyers?. Praha, 2012.
 
HRDINA, A. Hrabě Špork vězněm v Daliborce. Praha, 2012.
 
KAREL, T., KNOLL, V., CHALOUPKA, J. Hrad Neuberg v Podhradí u Aše. Nečtiny, 2012. ISSN:1212-4974
 
KAREL, T., KNOLL, V., CHALOUPKA, J. Hrad Neuberg v Podhradí u Aše. Hláska. Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, 2012, s. 6-6. ISSN: 1212-4974
 
SIGMUNDOVÁ, M. Insolvenční právo - nepatrný konkurs. Trnava, 2012.
 
KNOLL, V. Institut světské klatby na příkladu Chebska. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 387-393. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
DUGOVÁ, A. Institut závazného posouzení v českém daňovém právu. In I. celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda v magisterském studijním programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 1-18. ISBN: 978-80-87146-58-3
 
KNOLL, V. Intestátní dědická posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 20, č. 3, s. 235-244. ISSN: 1210-9126
 
VALEŠ, V. Investitura českých biskupů do roku 1212. Loket, 2012.
 
BALÍK, S. Is the Constitutional Court the Third Chamber of the Parliament?. In 20th Anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Albania. International Conference Separation and balancing of powers Role of constitutional review. Tirana: Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë, 2012. s. 273-279.
 
MASOPUST, Z. Jaká teorie práva má v kurikulu právnických fakult budoucnost?. Modra, Slovenská republika, 2012.
 
HRDINA, A. Jaký byl (a jaký nebyl) hrabě F. A. Špork. Dvůr Králové nad Labem, 2012.
 
ADAMOVÁ, K. Jan Kuklík, Znárodněné Československo: Od znárodnění k privatizaci-státní zásahy do vlastnických a dalších majetkových práv v Československu a jinde v Evropě, Auditorium: Praha 2010, 444 s.. Právník, 2012, roč. 151, č. 8, s. 948-949. ISSN: 0231-6625
 
RŮŽIČKA, K. Jmenování rozhodce stranou sporu. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.
 
RŮŽIČKA, K. Jmenování rozhodce stranou sporu. In Recentní aspekty vnitrostání a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 146-151. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
SVOBODA, K. K "revoluci" ve sporech zahájených tzv. formulářovými žalobami. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 10, s. 366-369. ISSN: 1210-6410
 
SVOBODA, K. K charakteru obecné promlčecí lhůty. Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 3, s. 3-7. ISSN: 1802-3843
 
SVOBODA, K. K nové koncepci "smluvní" promlčecí lhůty. Právní rádce, 2012, roč. 20, č. 8, s. 25-27. ISSN: 1210-4817
 
PAVLÁTOVÁ, J. K některým otázkám závislé práce a práce nelegální. Třešť, 2012.
 
SVOBODA, K. K pokusu Ústavního soudu definovat nová kritéria přezkumu rozhodčích nálezů. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 6, s. 209-213. ISSN: 1210-8278
 
SVOBODA, K. K pokusu Ústavního soudu definovat nová kritéria přezkumu rozhodčích nálezů. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 6, s. 209-213. ISSN: 1210-8278
 
SVOBODA, K. K promlčení osobnostních práv a práva uskutečnit jednostranný právní úkon. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 21, s. 761-763. ISSN: 1210-6410
 
SVOBODA, K. K právním úkonům s vlastnostmi na pomezí práva hmotného a procesního. Časopis pro právní vědu a praxi, 2012, roč. 20, č. 2, s. 127-131. ISSN: 1210-9126
 
PODHRÁZKÝ, M. K zaměstnávání cizinců. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 6, s. 278-279. ISSN: 1214-7966
 
MUSIL, J. Kam směřuje české trestní zákonodárství?. In Aktuálne otázky trestného zákonodárstva : pocta Milanu Čičovi, DrSc. et. mult. Dr. h. c. k 80. narodeninám. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, 2012. s. 157-170. ISBN: 978-80-89447-63-3
 
JANEČKOVÁ, E. Kamerové systémy z pohledu zákoníku práce. Daně a právo v praxi, 2012, roč. 17, č. 12, s. 39-40. ISSN: 1211-7293
 
KNOLL, V. Karel Malý, Michal Tomášek a kolektiv: Nové jevy v právu na počátku 21. století. I. Historické impulzy rozvoje práva. Právněhistorické studie 42, 2012, s. 316-318. ISSN: 0079-4929
 
PAULY, J. Ke třem teoretickým otázkám kodifikace soukromého práva v ČR. Štrbské Pleso, 2012.
 
DVOŘÁK, T. Knoll, V., Beránek, P., (eds.) a kol. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2001. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 282 s.. Právník, 2012, roč. 151, č. 7, s. 813-814. ISSN: 0231-6625
 
BALÍK, S. Knoll, Vilém, Beránek, Petr (eds.): Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 2, s. 12-12. ISSN: 1211-0558
 
KNOLL, V. Koncil v Nábulusu a Nábuluský kodex. Býkov, 2012.
 
HRDINA, A. Konfesněprávní studie. Chomutov : L. Marek, 2012.
 
KOLAŘÍKOVÁ, D. Kontrola legálnosti pracovněprávních vztahů. Olomouc, 2012.
 
SVOBODA, K. Kritika rozhodovací praxe při soudním prodeji zástavy. Právní rádce, 2012, roč. 20, č. 5, s. 30-33. ISSN: 1210-4817
 
HRDINA, A. Křesťanská morálka v sekularizovaném státu a právu? Úvaha k jubileu prof. Alexandry Krskové. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 97-103. ISBN: 978-80-8082-520-1
 
ANDREJOVÁ, G. Legal Regulation of Commercial Law in the Czech Republic, the Codification of Private Law and Codification of Private Law. Moskva, 2012.
 
HRDINA, A. Leges Iuliae. 2012.
 
ZÁDĚRA, F. Loučíme se s podpisovými vzory?. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 8, s. 288-291. ISSN: 1210-6410
 
ULČOVÁ, S. Majetkoprávní postavení johanitů v době vlády Přemysla Otakara I.. Loket, 2012.
 
ČERNÝ, M. Manželství ve středověku. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 219-223. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Mediace jako jeden z nástrojů řešení pracovněprávních sporů. Býkov, 2012.
 
Cvrček, F., Šejvl, M., Jermanová, H. Metamorfózy práva ve střední Evropě III. Kam kráčíš, střední Evropo?. Znojmo, Loucký klášter, 27.06.2012 - 29.06.2012.
 
Jánošíková, P., Jermanová, H. Metody výuky a metody zkoušení. Plzeň, 20.11.2012 - 20.11.2012.
 
POLÁČEK, B. Mezinárodní říční doprava. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, 563 s. ISBN: 978-80-7400-258-8
 
FORMÁNKOVÁ, V. Mistr Pavel Kristián z Koldína a Klatovy. Klatovy, 2012.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Muž a žena v právním pojetí v historickém kontextu. Západočská univerzita v Plzni, Univerzita třetího věku, 2012.
 
DRAGOUN, R., HACKL, V. Má být zřízeno specializované protikorupční státní zastupitelství?. Státní zastupitelství, 2012, roč. 10, č. 1, s. 21-30. ISSN: 1214-3758
 
TOMEŠ, M. Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy / Kariéra PLUS 2012. Ostrava, 2012.
 
Knoll, V. Naděje právní vědy. Býkov 2012. Býkov, 09.03.2012 - 11.03.2012.
 
VALEŠ, V. Narovnání majetkoprávních vztahů mezi Českým královstvím a katolickou církví po roce 1620. Býkov, 2012.
 
ŘEHOŘ, P. Narovnání ve světle novely TŘ zákonem č. 193/2012 Sb.. Plzeň, 2012.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Navrhované změny právní úpravy dovolacího řízení v ČR ve světle zahraničních právních úprav. Štrbské pleso, Vysoké Tatry, 2012.
 
ZAHRADNÍKOVÁ, R. Navrhované změny právní úpravy dovolacího řízení v ČR ve světle zahraničních právních úprav. In Právo - Obchod - Ekonomika II.. Praha: Leges, 2012. s. 211-227. ISBN: 978-80-87576-33-5
 
PAVLÁTOVÁ, J. Nelegální práce a švarcsystém. Olomouc, 2012.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Neplatnost pracovní smlouvy pro nedostatek písemné formy. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 9-14. ISSN: 0032-6208
 
TOMEŠ, M. Nezávislost soudů - ústavní teorie a zákonná praxe. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 297-301. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
TOMEŠ, M. Nezávislost soudů ústavní teorie a zákonná praxe. Znojmo, 2012.
 
VALEŠ, L. Nezávislí - kde se vzali?. Praha, 2012.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Nizám Al-Mulk o nalézání a výkonu spravedlnosti. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 127-132. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
Tarant, Z., Kydlíček, J., Tydlitátová, V., Kramáreková, V., Nenutil, J. Nové podoby staré nenávisti - VII. Kolokvium o soudobém antisemitismu. Sedláčkova 15, Plzeň (SP319), 25.10.2012 - 25.10.2012.
 
RABAN, P. Nové pohledy na smluvní systém po vydání nového Občanského zákoníku. Štrbské pleso, 2012.
 
PEZL, T. Náboženské právo a právo státu na příkladu Státu Izrael. Trnava, Slovensko, 2012.
 
DVOŘÁKOVÁ, V. Náhrada škody na zdraví způsobená při využití tzv. baby-boxu. Plzeň, 2012.
 
PSUTKA, J. Náhrada škody v novém občanském zákoníku. Praha, 2012.
 
SVOBODA, K. Námitka promlčení jako procesní institut. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 8, s. 284-287. ISSN: 1210-6410
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Nárok zaměstnance na mzdu a příplatky za práci přesčas ? platnost a účinnost pracovněprávních předpisů a jejich soulad se základními sociálními právy zakotvenými Listinou základních práv a svobod. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 362-378. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Nárok zaměstnance na mzdu a příplatky za práci přesčas ? platnost a účinnost pracovněprávních předpisů a jejich soulad se základními sociálními právy zakotvenými Listinou základních práv a svobod. Znojmo, 2012.
 
BALÍK, S. O kletbě lichvy. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 28.3.2012, s. 52-55. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. O obřadnictví. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 11, s. 48-51. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. O právu slítovném. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 5, s. 62-65. ISSN: 1804-6061
 
ADAMOVÁ, K. O starých českých tržních řádech. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 124-126. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
BALÍK, S. O sudičství. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 25.1.2012, s. 56-59. ISSN: 1804-6061
 
DVOŘÁK, T. O zákonných restrikcích při převodech bytů a nebytových prostorů jako právně samostatných nemovitých věcí podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 7, s. 294-302. ISSN: 1214-7966
 
BALÍK, S. Obchodněprávní judikatura na stránkách časopisu Právník v letech 1862 - 1882. In 150 let Všeobecného obchodního zákoníku. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012. s. 45-49. ISBN: 978-80-244-3421-6
 
MARTÍNEK, V., SIGMUNDOVÁ, M. Ochrana jednotlivce versus ochrana společnosti. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 11, s. 13-21. ISSN: 1804-9664
 
MATES, P., JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana osobních údajů. Praha : Leges, 2012, 206 s. ISBN: 978-80-87576-12-0
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana osobních údajů : z pohledu zvláštních právních úprav k 1.8.2012. 1. vyd. Olomouc : Anag, 2012, 348 s. ISBN: 978-80-7263-749-2
 
PAVLÁTOVÁ, J. Ochrana zaměstnance a rovnost smluvních stran v českém pracovním právu. Trnava, 2012.
 
PODHRÁZKÝ, M. Odepření osvobození od soudních poplatků s ohledem na povahu sporu. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 5, s. 228-231. ISSN: 1214-7966
 
VÍTEK, J. Odpovědnost statutárních orgánů obchodních společností. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 374 s. ISBN: 978-80-7357-862-6
 
MAISNER, M., VANÍČEK, Z. Odpovědnost za obsah přenosu v elektronických komunikacích. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 133 s. ISBN: 978-80-7357-964-7
 
PAVLÁTOVÁ, J. Odstupné jako nárok při skončení pracovního poměru. Právní zpravodaj, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 15-26.
 
MATES, P. Okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 6, s. 143-145. ISSN: 1213-5313
 
KOPECKÝ, M. On possibilities of simplifying administrative proceedings in matters under Article 6 of the Convention for the Protection of Fundamental Rights and Freedoms. In Current development tende[n]cies in public administration : contemporary administrative law studies : special edition. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 121-126. ISBN: 978-80-87382-27-1
 
ADAMOVÁ, K. Ondrej Hladík: Kriminalita v rudolfínské Praze, Zločin a právo na Novém Městě pražském v letech 1585 -1593, Praha: Pavel Mervart, 2011, 278 s.. Právník, 2012, roč. 151, č. 5, s. 541-542. ISSN: 0231-6625
 
NOVÁK, J. Opatrovnická rada. Plzeň, 2012.
 
SVOBODA, K. Opatrovnictví a zákonné zastoupení v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 17, s. 609-611. ISSN: 1210-6410
 
HRDINA, A. Osobnost hraběte Šporka a jeho poustevníci. Kohoutov, 2012.
 
DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 533 s. ISBN: 978-80-7357-755-1
 
BALÍK, S. Patolízalové a podržtaškové. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 9, s. 52-55. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. Peter Kerecman, Rudolf Manik: História advokácie na Slovensku. Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 58-59. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Petr Ritter: Přátelé, to si poslechněte. Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 7-8, s. 60-60. ISSN: 1210-6348
 
NENUTIL, J. Pochody smrti - dosavadní výzkum a další perspektivy. Tachov, 2012.
 
Knoll, V., Nenutil, J. Pochody smrti ? evakuace Sachsenhausenu a Ravensbrücku; dějiny a současná reflexe. Plzeň, 11.06.2012 - 11.06.2012.
 
PODHRÁZKÝ, M. Podmíněné stipendium jako půjčka. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 11, s. 519-520. ISSN: 1214-7966
 
MAREŠOVÁ, M. Pohledávky dlužníka za třetími osobami. Bulletin advokacie, 2012, s. 36-37. ISSN: 1210-6348
 
ŠMARDOVÁ, J. Pojem svépomoc a změny týkající se nutné obrany v novém občanském zákoníku. Plzeň, 2012.
 
ADAMOVÁ, K. Pojetí práva v Koldínově městském zákoníku. Klatovy, 2012.
 
ADAMOVÁ, K. Pojetí práva v Koldínově zákoníku. Klatovy, 2012.
 
NETUŠILOVÁ, P., KŘIVKA, T. Policy-making environmentálních daní v ČR. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství NAVA, 2012, 169 s. ISBN: 978-80-7211-434-4
 
VALEŠ, L. Politický vývoj české samosprávy 1990-2010. Znojmo, 2012.
 
JANEČKOVÁ, E. Postavení matek v pracovním právu. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 11, s. 15-18. ISSN: 0032-6208
 
MATES, P. Povaha jmenování děkana fakulty veřejné vysoké školy. Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 3, s. 34-38. ISSN: 1802-3843
 
MASOPUST, Z. Pozdrav hodně neučesaný, ale upřímný. In De arte boni et aequi. Pocta k životnému jubileu Alexandry Krskovej. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012. s. 252-254. ISBN: 978-80-8082-520-1
 
DVOŘÁK, T. Poznámky k § 127 odst. 7 a 8 obchodního zákoníku anebo další pokus o racionální interpretaci této úpravy. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 2, s. 71-73. ISSN: 1214-7966
 
VAVERA, F. Počátky kriminalistiky v kontextu s trestním právem. In Aktuálne otázky medzinárodného trestného práva v kontexte európskych a vnútroštátnych noriem. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, 2012, s. 49-63. ISBN: 978-80-8082-523-2
 
STOČESOVÁ, S. Poškozený v německém trestním řízení. In Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 92-107. ISBN: 978-80-87576-39-7
 
MATES, P. Požadavek předvídatelnosti ve správním právu. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 12, s. 445-447. ISSN: 1210-6410
 
PAVLÁTOVÁ, J. Pracovní právo a rekodifikace soukromého práva. Znojmo, 2012.
 
KAŠTIL, M. Problematika veřejných zakázek na stavební práce. In I. celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda v magisterském studijním programu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012. s. 24. ISBN: 978-80-87146-58-3
 
JANEČKOVÁ, E. Proces s protektorátní vládou. 1. vyd. Praha : Libri, 2012, 254 s. ISBN: 978-80-7277-502-6
 
CVRČEK, F. Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku. Znojmo, 2012.
 
CVRČEK, F. Produkce a novelizace zákonů v zemích V4 a Rakousku. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 17-27. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
SVOBODA, K. Proč a jak české civilní soudy ignorují zákon. Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 6, s. 10-14. ISSN: 1802-3843
 
DOSTALÍK, P. Proč je lépe učit římské než občanské právo. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 411-417. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
BALÍK, S. Právnické memoáry. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 24.10.2012, s. 48-51. ISSN: 1804-6061
 
KNOLL, V. Právní archeologie a trestní právo. Trnava, 2012.
 
MAISNER, M., ČERNÝ, J. Právní aspekty outsourcingu. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2012, 180 s. ISBN: 978-80-7357-746-9
 
PODHRÁZKÝ, M. Právní povaha činnosti profesionálního sportovce. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 4, s. 161-164. ISSN: 1214-7966
 
FOREJTOVÁ, M. Právní prostor 2012. Seč, 2012.
 
ČERNÝ, M. Právní zkušenost v dějinách - směřování současné italské právní historie na příkladu jednoho autora. Právník, 2012, roč. 151, č. 2, s. 196-212. ISSN: 0231-6625
 
VÍTEK, J. Právní úprava cenných papírů v novém občanském zákoníku. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 12, s. 426-438. ISSN: 1210-8278
 
MAJEROVÁ, L. Právní úprava kamerových systémů. Plzeň, 2012.
 
HRDINA, A. Právní úprava počínajících misií a osobnost sv. Františka Xaverského. Dvůr Králové nad Labem - Žireč, 2012.
 
ČERNÝ, M. Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly sicilské. Loket, 2012.
 
BALÍK, S. Právníci, právo a hudba. Právo and byznys, 2012, roč. 2, č. 4, s. 54-57. ISSN: 1804-6061
 
MATES, P. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Jurisprudence, 2012, roč. 21, č. 1, s. 22-25. ISSN: 1802-3843
 
PSUTKA, J. Právo stavby. Ostrava, 2012.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Právo zaměstnance na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci. Trnava, 2012.
 
NENUTIL, J. Prázdné ulice - reflexe holocaustu na maloměstě. Plzeň, 2012.
 
Hrdina, A. Psychická nezpůsobilost snoubenců k manželství podle kán. 1095 Kodexu kanonického práva. Hradec Králové, 11.06.2012 - 11.06.2012.
 
DITTRICH, M. Pár vět k závaznosti právních úkonů v pracovněprávních vztazích se zaměřením na problematiku smlouvy o smlouvě budoucí. Býkov, 2012.
 
SIGMUNDOVÁ, M., JANÁK, M., LOMNICKÝ, R., BLAŽEK ČERVENKOVÁ, P. Péče řádného hospodáře v širším kontextu českého soukromého práva. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 149 s. ISBN: 978-80-7380-411-4
 
PAVLÁTOVÁ, J. Písemná forma právních úkonů po novelizaci zákoníku práce. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 4, s. 19-21. ISSN: 0032-6208
 
BALÍK, S. Předpisy k zestátnění domovního majetku v Československu z r. 1959 a jejich dobová aplikace. In Dny práva 2011 ? Days of Law 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-210-5917-7
 
MAREŠOVÁ, M. Předsmluvní odpovědnost v případě prohlášení o záměru (Letter of Intent). Bulletin advokacie, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 37-38. ISSN: 1210-6348
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Překážky v práci na straně zaměstnance aneb jak se správně vypořádat s nepřítomností pracovníků v zaměstnání. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 19-35. ISSN: 1804-9664
 
PODHRÁZKÝ, M. Přezkum rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na VŠ. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 3, s. 126-128. ISSN: 1214-7966
 
POKORNÝ, R. Přímé působení ústavních norem na jednoduché právo a rizika jeho limitace - aplikační reflexe. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 92-104. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
NOVÁK, F. Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika. Znojmo, 2012.
 
NOVÁK, F. Quo vadis zákonodárství ČR - zákony ČR od roku 1993 a jejich věcně předmětová charakteristika. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 28-39. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
JERMANOVÁ, H., CVRČEK, F. Quo vadis, střední Evropo? Metamorfózy práva III.. 1. vyd. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2012, 454 s. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
NENUTIL, J. Recepce Zlaté buly sicilské v moderních českých dějinách. Loket, 2012.
 
DVOŘÁK, T. Reforma právní úpravy družstev v České republice - světla a stíny rekodifikace. Trnava, 2012.
 
PLACHÁ, P. Res nullius v NOZ. Plzeň, 2012.
 
VALEŠ, V. Revize první pozemkové reformy ve vztahu k církevnímu majetku. 2012.
 
ŠŤOVÍČEK, M. Rodičovství v NOZ. Plzeň, 2012.
 
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul se zaměřením na změny po 1. 3. 2011. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 130-140. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
POLÁČEK, B. Rozhodčí soud pro říční plavbu. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.
 
POLÁČEK, B. Rozhodčí soud pro říční plavbu. In Recentní aspekty vnitrostání a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 15-34. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
DOBIÁŠ, P. Rozhodčí řízení v pojistných věcech. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.
 
DOBIÁŠ, P. Rozhodčí řízení v pojistných věcech před vybranými stálými rozhodčími soudy. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 46-59. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
MACH, T. Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech v České republice. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2012.
 
MACH, T. Rozhodčí řízení ve spotřebitelských věcech v České republice. In Recentní aspekty vnitrostání a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 78-93. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
Jermanová, H., Cvrček, F. Rozvoj bakalářského studia na FPR ZČU. Plzeň, FPR ZČU, 11.12.2012 - 11.12.2012.
 
BALÍK, S. Rébus jménem loajalita. Právo & byznys, 2012, roč. 2, č. 22.2.2012, s. 58-61. ISSN: 1804-6061
 
KNOLL, V. Sedlecko a počátky Loketska. Loket, 2012.
 
VALEŠ, L. Silný nebo slabý stát pro 21. století?. České Budějovice, 2012.
 
VALEŠ, L. Silný nebo slabý stát pro 21. století?. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012, s. 304-312. ISBN: 978-80-87472-20-0
 
PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a sociální ochrana v nezaměstnanosti. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava: KEY Publishing, 2012. s. 883-894. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě podle stávajícího a nového českého občanského zákoníku nebo pracovní smlouva?. In Právo Obchod Ekonomika II.. Praha: Nakladatelství Leges, 2012. s. 88-104. ISBN: 978-80-87576-33-5
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Smlouva o dílo podle stávajícího a nového českého občanského zákoníku nebo dohoda o provedení práce po novele zákoníku práce v roce 2012. Třešť, 2012.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Smluvní princip a jeho uplatnění v českém zákoníku práce. Štrbské pleso, 2012.
 
PAVLÁTOVÁ, J. Smluvní princip a jeho uplatnění v českém zákoníku práce. In Právo Obchod Ekonomika II.. Praha: Leges, 2012. s. 172-183. ISBN: 978-80-87576-33-5
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní přezkum inspekční zprávy. Řízení školy, 2012, roč. 9, č. 1, s. 15-16. ISSN: 1214-8679
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní přezkum rozhodnutí ve věci péče poskytované nestátním zařízením. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2, č. 1, s. 29-30. ISSN: 1804-9664
 
PODHRÁZKÝ, M. Soudní přezkum rozkazu velitele vojenského útvaru. Právní fórum, 2012, roč. 9, č. 1, s. 49-50. ISSN: 1214-7966
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Souhlas se zpracováním osobních údajů jako součást smlouvy. Daně a právo v praxi, 2012, roč. 17, č. 11, s. 49-53. ISSN: 1211-7293
 
WIPPLINGEROVÁ, M. Souhrnná výzkumná zpráva projektu Návrh koncepce změny právních předpisů týkající se úhrad zdravotnickým zařízením od zdravotních pojišťoven. Krajský úřad Plzeňského kraje, 2012.
 
BÁRKOVÁ, D. Specifika problematiky spojená s finančním právem v rámci Evropské unie. In Finanční právo - věda, pedagogická disciplína a praxe. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2012, s. 109-136. ISBN: 978-80-87382-30-1
 
VALENTOVÁ, V. Společenské a právní postavení české ženy od poloviny 19. století do roku 1938. In Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: sborník prací k životnímu jubileu. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2012. s. 638-643. ISBN: 978-80-7418-144-3
 
ZUKLÍNOVÁ, M., PSUTKA, J. Spoluvlastnictví a společné jmění manželů. § 136-151 občanského zákoníku. Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury a komentáře k právní úpravě této problematikyv novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). 1. vyd. Praha : Linde, 2012, 161 s. ISBN: 978-80-86131-58-0
 
HAVEL, B. Správa obchodních korporací v rekodifikačních a evropských konotacích. 1. vyd. Praha : EPRAVO.CZ, a.s., 2012, 144 s. ISBN: 978-80-254-9685-5
 
KNOLL, V. Stan nauk historii prawa w Czeskiej Republice i jak wyglądają Wydziały Prawa na uniwersytetach po reformach ostatnich. Krakow, 2012.
 
HRDINA, A. Stanislav Přibyl, Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989 (Czech Ecclesiastical Law after 1989), Brno 2010, ss. 168. Studia z prawa vyznaniowego, 2012, roč. 15, s. 314-318. ISSN: 2081-8882
 
BALÍK, S. Stanislaw Mikke: Bez togi. Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 5, s. 59-60. ISSN: 1210-6348
 
ZÁDĚRA, F. Statutární orgán versus zaměstnanec ve vztahu k obchodní společnosti. Právník, 2012, roč. 151, č. 12, s. 1347-1358. ISSN: 0231-6625
 
BERÁNEK, P. Stigmata of the First Czechoslovak Republic. Journal on European History of Law, 2012, roč. 3, č. 1, s. 79-90. ISSN: 2042-6402
 
KŘIVKA, T. Studijní pobyt na University of Kent, Brusel. 2012.
 
BALÍK, S. Střípky z historie 14.. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 1, s. 46-46. ISSN: 1211-0558
 
BALÍK, S. Střípky z historie 15.. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 2, s. 49-49. ISSN: 1211-0558
 
BALÍK, S. Střípky z historie 16.. Ad Notam, 2012, roč. 18, č. 3, s. 58-58. ISSN: 1211-0558
 
BEDNAŘÍKOVÁ, B. Svěřenské fondy - Institut pro uchování a převody rodinného majetku. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, 181 s. ISBN: 978-80-7357-938-8
 
MUSIL, J. Tendenz zur Erhöhung von Repressivität im tschechischen Strafrecht. In Państwo prawa i prawo karne. Ksiega Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. Tom I i Tom II.. Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 1465-1481. ISBN: 978-83-264-3923-0
 
KNOLL, V. The Bohemian Confederation A. D. 1619 ? the Experience of the Feudal Czech Written Constitution. Budapest, 2012.
 
Pezl, T., Bezoušková, L., Šejvl, M. The state, religion and law in the Middle East. Jaffa - Akko - Tiberias - Jerusalem, 12.02.2012 - 23.02.2012.
 
HRDINA, A. Theatrum historiae. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012.
 
BALÍK, S. Tomáš Langášek: Ústavní soud Československé republiky a jeho osudy v letech 1920-1948. Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 50-51. ISSN: 1210-6348
 
MUSIL, J. Trestní odpovědnost jako prostředek ultima ratio. Kriminalistika, 2012, roč. 45, č. 3, s. 161-174. ISSN: 1210-9150
 
KNOLL, V. Trestní právo a právní archeologie. Krakow, 2012.
 
UHLÍŘOVÁ, M. Trestní právo starověkého Egypta a chetitské říše. 1. vyd. Brno : Václav Klemm, 2012, 134 s. ISBN: 978-80-87713-00-6
 
KNOLL, V. Trestní právo ve středověku z pohledu právní archeologie. Lublin, 2012.
 
VAVERA, F. Trestněprávní konsekvence "kupčení s hlasy" v právním řádu ČR. Policajná teória a prax, 2012, roč. 20, č. 2, s. 118-126. ISSN: 1335-1370
 
ČERNÝ, M. Ulrich Nersinger, Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen Hof. Band I.. Právněhistorické studie 42, 2012, s. 339-341. ISSN: 0079-4929
 
BÁRKOVÁ, D. Učební pomůcka od Nadace IFRS. In Nové požadavky na účetní výkazy v České republice. Praha: Oeconomica, 2012. s. 5-14. ISBN: 978-80-245-1904-3
 
ŽALOUDKOVÁ, B. Vazební zasedání. Plzeň, 2012.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KREJSOVÁ, Z., KŘIVKA, T., OUTLÁ, A., SPURNÁ, K., SPURNÝ, R. Veřejnoprávní aspekty podnikání. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 114 s. ISBN: 978-80-7380-426-8
 
LOUDA, T. Veřejný prostor a transformace veřejné správy. Znojmo, 2012.
 
ČERNÝ, M. Vilém Duranti ? hlavní představitel středověké procesní nauky. Revue církevního práva, 2012, roč. 18, č. 2, s. 21-35. ISSN: 1211-1635
 
PSUTKA, J. Vlastnické právo, jeho ochrana a omezení podle úpravy NOZ. Ostrava, 2012.
 
ZÍTEK, A. Vlastnictví bytů dle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy, 2012, roč. 20, č. 8, s. 291-296. ISSN: 1210-6410
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K provedení neodkladných a neopakovatelných úkonů. Ke zjištění skutkového stavu věci bez důvodných pochybností. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 1, s. 21-24. ISSN: 1213-5313
 
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K přečinu poškození cizích práv. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 10, s. 244-247. ISSN: 1213-5313
 
KNOLL, V. Vybrané instituty Koldínova zákoníku. Klatovy, 2012.
 
KRSTEVOVÁ, S. Využití elektronického kontrolního systému v české trestněprávní praxi. Plzeň, 2012.
 
OTAVOVÁ, T. Využití elektronického sledování v českém trestním právu. Plzeň, 2012.
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 1-2, s. 95-95. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 3, s. 78-78. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 4, s. 79-79. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 5, s. 79-79. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 6, s. 71-71. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Víte, že .... Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 7-8, s. 93-93. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Výroční zasedání Izraelské advokátní komory. Bulletin advokacie, 2012, roč. Neuveden, č. 9, s. 73-73. ISSN: 1210-6348
 
VALEŠ, L. Vývoj české komunální politiky 1990-2010 - případová studie vybraných měst Plzeňského kraje. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 206-219. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
ELIÁŠ, K., PSUTKA, J. Věcná břemena. 1. vyd. Praha : Linde, 2012, 69 s. ISBN: 978-80-7201-893-2
 
BEJVANČICKÁ, A. Zakotvení ochodních podmínek v novém OZ. Plzeň, 2012.
 
VOSTRÁ, Z. Zamyšlení nad aktuálními otázkami práva politických stran. Býkov, 2012.
 
VOSTRÁ, Z. Zamyšlení nad imunitou členů Parlamentu ČR. Olomouc, 2012.
 
VOSTRÁ, Z. Zamyšlení nad imunitou členů Parlamentu ČR. In Ústava ve stínu politiky?. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2012. s. 381-390. ISBN: 978-80-87382-39-4
 
VALEŠ, V. Zamyšlení nad ?blokačním paragrafem? : K 20. výročí platnosti a účinnosti ustanovení § 29 zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Revue církevního práva, 2012, roč. 18, č. 1, s. 43-54. ISSN: 1211-1635
 
Knoll, V. Zlatá bula sicilská 1212 - 2012. Loket, 03.10.2012 - 05.10.2012.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Daně a právo v praxi, 2012, roč. 17, č. 10, s. 42-45. ISSN: 1211-7293
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů prostřednictvím zákaznických karet. Daně a právo v praxi, 2012, roč. 17, č. 12, s. 47-49. ISSN: 1211-7293
 
PSUTKA, J. Zvláštní typy pozemkových služebností. Plzeň, 2012.
 
PEZL, T., BEZOUŠKOVÁ, L. Zvyklosti v odívání a různé náboženské směry v Islámu a Judaismu. Izrael, 2012.
 
HLOŽEK, J., KAREL, T., KLSÁK, J., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L., TAJER, J. Záhadná fortifikace u Bochova. In Dějiny staveb 2011. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2012. s. 247-254. ISBN: 978-80-87170-19-9 , ISSN: 1803-0777
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Zákaz diskriminace z důvodu věku, pohlaví či sexuální orientace v pracovněprávních vztazích a vztazích práva sociálního zabezpečení. Brno, 2012.
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Základní povinnosti zaměstnavatelů jako správců osobních údajů. Mzdová účetní, 2012, roč. 18, č. 12, s. 20-25. ISSN: 1211-1430
 
KNOLL, V. Základní principy a instituty středověkého a raně novověkého trestního práva. Trnava, 2012.
 
VYMAZAL, L. Zástavní právo: § 152 - § 172 občanského zákoníku: podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury. 1. vyd. Praha : Linde, 2012, 270 s. ISBN: 978-80-7201-894-9
 
ZÁDĚRA, F. Zástupci obchodní společnosti, povaha jejich vztahu ke statutárnímu orgánu a souběh jednání. Obchodní právo, 2012, roč. 21, č. 2, s. 53-65. ISSN: 1210-8278
 
PSUTKA, J. Závazky z deliktů. Praha, 2012.
 
KNOLL, V., PEZL, T., TOMEŠ, M. studijní pobyt na Juristische Fakultät Universität Passau. 2012.
 
KNOLL, V. studijní pobyt na Trnavské univerzitě v Trnave. 2012.
 
KŘIVKA, T. Ústavní a evropská dimenze podnikání. Plzeň, 2012.
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Ústavní soud na pomezí druhé a třetí dekády. Znojmo, 2012.
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Ústavní soud ČR na pomezí druhé a třetí dekády. In Quo vadis, střední Evropo? : metamorfózy práva III : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Ústavem státu a práva AV ČR, v.v.i. a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 27.-29.6.2012 ve Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2012. s. 114-120. ISBN: 978-80-87439-06-7
 
HROMADA, M. Úvaha nad požadavkem doručení rozhodčího nálezu do datové schránky. In Recentní aspekty vnitrostátní a mezinárodní arbitráže. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, s. 141-145. ISBN: 978-80-7380-415-2
 
DVOŘÁK, T. Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových obchodních společností. In Právo Obchod Ekonomika II.. Praha: Nakladatelství Leges, 2012. s. 250-257. ISBN: 978-80-87576-33-5
 
DVOŘÁK, T. Úvahy o otázce, zda existuje právní povinnost výplaty podílů na zisku společníkům kapitálových společností. Štrbské pleso, 2012.
 
MUSIL, J. Úvod. In Trestní odpovědnost právnických osob : komentář. Praha : C.H. Beck, 2012, s. 1-31. ISBN: 978-80-7400-116-1
 
HEJDA, J., HAJNÁ-STEINEROVÁ, K. Účast zaměstnanců na správě obchodních korporací. In Správa obchodních korporací v rekodifikačních a evropských konotacích. Praha: EPRAVO.CZ, 2012. s. 66-86. ISBN: 978-80-254-9685-5
 
JANEČKOVÁ, E. Čerpání dovolené po skončení mateřské dovolené. Práce a mzda, 2012, roč. 60, č. 9, s. 16-18. ISSN: 0032-6208
 
POLÁČEK, B. Československý a český přístav v Hamburku v kontextu Versailleské mírové smlouvy a nájemní smlouvy mezi Československou republikou a Svobodným a Hanzovním městem Hamburk. Právněhistorické studie, 2012, roč. 2012, č. 41, s. 323-340. ISSN: 0079-4929
 
KLÍMA, K. ĽAdministration des Eaux en Republique Tcheque. In Öffentliche Dienstleistungen in Deutschland und Ostmitteleuropa im Spannungsfeld von Daseinvorsorge und Wettbewerb. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2012. s. 195-214. ISBN: 978-3-8300-5271-5 , ISSN: 1869-9421
 
PEZL, T., KNOLL, V. Škola českého práva. Lublin, 2012.
 
PEZL, T., KNOLL, V. Škola českého práva - Szkola prawa czeskiego. Lublin, 2012.
 
DOSTALÍK, P. Źidovské právo ve světle římskoprávní památky. Izrael, 2012.
 
KŘIVKA, T. Živnostenské podnikání - výhody a nevýhody. Plzeň, 2012.
 
KNOLL, V., PEZL, T. . 2012.
 

Publikační činnost - 2011

Růžička, K., Klíma, K., Bělohlávek, A. 24th Biennial Congress on the Law of the World - National Legal Cultures in a Globalized World - Pilsen. Plzeň, 26.03.2012 - 26.03.2012.
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009?2010. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 390 s. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
KNOLL, V., BERÁNEK, P. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 282 s. ISBN: 978-80-7380-354-4
 
HRDINA, A. Actiones, condictiones, exceptiones. Brno : Masarykova univerzita, 2011.
 
BALÍK, S., POLEDNÍK, P. Advokát ? příklad Jana Kobera. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 38-51. ISBN: 978-80-7325-244-1
 
VINOPAL, F. Agency Problem and Its Costs. Praha, 2011.
 
ČERNÝ, M. Akcie a zdravotnictví. Občan v síti, 2011, roč. 2011, č. 11, s. 10-11.
 
Dobiáš, P., Kučera, Z., Mrázek, J., Poláček, B., Kocina, J., Klíma, K., Růžička, K. Aktuální otázky rozhodčího řízení. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 27.05.2011 - 27.05.2011.
 
RŮŽIČKA, K. Alexandr J. Bělohlávek Private International Law of the Countries of Europe. Czech Yearbook of International Law, 2011, roč. 2, s. 305-306. ISSN: 2157-2976
 
MATES, P. Analogie ve správním právu. Správní právo, 2011, roč. 44, č. 6, s. 342-353. ISSN: 0139-6005
 
SKOKOVÁ, Š. Baby shopping. Košice, 2011.
 
BALÍK, S. Bardská smlouva a okolnosti vzniku francouzského protektorátu v Tunisku. In Dny práva na Moravské vysoké škole Olomouc : sborník příspěvků z 2. ročníku mezinárodní konference. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. s. 2-10. ISBN: 978-80-7455-000-3
 
MATES, P. Bartoň M.: Svoboda projevu: principy, garance, meze, Leges, Praha 2010. Správní právo, 2011, roč. 44, č. 1-2, s. 124-126. ISSN: 0319-6005
 
KNOLL, V. Burgen im Land zwischen Böhmen und dem Reich. I. Teil: Die Burgpolitik der Stadt Eger. Freistad, 2011.
 
DOSTALÍK, P. Cavillatio v římském právu. In Naděje právní vědy : Býkov 2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 25-36. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
BALÍK, S. Che cosa ? ?Jiné právo??. In Jiné právo literární. Praha : Auditorium, 2011, s. 127-130. ISBN: 978-80-87284-16-2
 
KNOLL, V. Chebský právní okruh a jeho vývoj. Praha, 2011.
 
HRDINA, A., MASOPUST, Z. Chrestomatie ke studiu filosofie práva. 1. vyd. Praha : Leges, 2011, 432 s. ISBN: 978-80-87212-71-4
 
HRDINA, A. Civilistické kodifikace 19. století a Kodex kanonického práva : (pocta PhDr. Karlu Waskovi k 60. narozeninám). In Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Marie Wasková, 2011. s. 167-173. ISBN: 978-80-254-9293-2
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 17.04.2011 - 20.04.2011.
 
HRDINA, A. Církevní právo v časopisu Právník. Revue církevního práva, 2011, roč. 17, č. 50-3/11, s. 7-17. ISSN: 1211-1635
 
VALEŠ, L. Das Jahr 1968 und die tschechisch-österreichischen Beziehungen in der Rückschau von Zeitzeugen. In Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert : ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008. Wien : Lit, 2011, s. 349-360. ISBN: 978-3-643-50386-2
 
KNOLL, V. Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Ausgewählte Institute des mittelalterlichen Privatrechts. In Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 21-35. ISBN: 978-80-210-5612-1
 
DOSTALÍK, P. Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Die Rezeption des Römischen Rechts in den böhmischen Ländern im Mittelalter. In Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 35-43. ISBN: 978-80-210-5612-1
 
KNOLL, V. Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Einführung. In Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 16-20. ISBN: 978-80-210-5612-1
 
DRAGOUN, R. Direcţia Naţională Anticorupţie, Bucureşti. 2011.
 
DLOUHÝ, V. Discharge from debt under the new Czech Insolvency law. Praha, 2011.
 
DITTRICH, M. Domácí násilí aneb jak se správně po právní stránce bránit násilníkovi. Diagnóza v ošetřovatelství, 2011, roč. 7, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1801-1349
 
MALAST, J. Drobná úvaha nad soudním přezkumem rozhodnutí o vyvlastnění nemovitosti. Plzeň, 2011., ISBN: 978-80-7380-323-0,
 
HOLUBOVÁ, P. Dítě jako poškozený a svědek v trestním řízení. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 33-40. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
DIVIŠ, P. Dědění manžela zůstavitele ze zákona dle francouzské a italské úpravy. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 7-21. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KŘIVKA, T. EU po Lisabonské smlouvě. Kladno, 2011.
 
BALÍK, S. Etické aspekty celoživotního vzdělávání v právnických profesích. In Společenská odpovědnost firem - transfer vědeckých poznatků do praxe. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2011. s. 1-10. ISBN: 978-80-87240-67-0
 
BÁRKOVÁ, D. European Taxation Law (Tax Harmonisation in the European Union). Plzeň, 2011.
 
KLÍMA, K., BÁRKOVÁ, D., DRECHSLEROVÁ, K., FENCL, V., FOREJTOVÁ, M., FRIDRICH, B., HAMERNÍK, P., VOSTRÁ, Z., KLÍMA, P., KUDLÁČKOVÁ, P., MATEJKA, J., MOKRÁ, L., MÜLLER, M., NEMETH, M., PEZL, T., POKORNÝ, R., POMAHAČ, R., SKÁLA, J., STARK, D., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., TRONEČKOVÁ, M., ZBÍRAL, R. Evropské právo. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2011, 579 s. ISBN: 978-80-7380-335-3
 
BÁRKOVÁ, D. Fiskální a monetární politika EU. Plzeň, 2011., ISBN: 978-80-7380-323-0,
 
MACH, T. Freedom of Establishment of Corporations, Relocation of Seats and the Phenomenon of Societas Europea: Implications for Corporate Nationality and Investment Protection. AA Law Forum, 2011, roč. Neuveden, č. 3, s. 2-21. ISSN: 1804-1094
 
POSPÍŠIL, M. Generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo, 2011, roč. 20, č. 10, s. 2-11. ISSN: 1210-8278
 
VALEŠ, V. Historický majetek obcí a církví. Plzeň, 2011.
 
VALEŠ, V. Historický majetek obcí a církví. In Acta historico-juridica Pilsnensia 2011. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 275-280. ISBN: 978-80-7380-354-4
 
KNOLL, V., ÚLOVEC, J. Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé. In Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, v .v. i., 2011. s. 255-291. ISBN: 978-80-87365-33-5
 
KNOLL, V. Hlavní zásady českého šlechtického dědického práva ve středověku. Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 
KOCINA, J. Hrubá nedbalost. In Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 41-47. ISBN: 978-80-7380-360-5
 
KAREL, T., KNOLL, V. Identifikace panských sídel. Konfrontace archivních map a terénu na příkladech z Karlovarského kraje. Plzeň, 2011. ISSN:1803-0777
 
RUNDOVÁ, A. Ideologická východiska vývoje občanského práva po roce 1948 se zaměřením na institut vlastnictví. Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 
PODHRÁZKÝ, M. Informace o odměňování veřejných zaměstnanců. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 9, s. 439-440. ISSN: 1214-7966
 
DITTRICH, M. Insolvence. Šance pro developery?. Project & Property, 2011, roč. 9, s. 84-89.
 
JIROUŠKOVÁ, K. Institut korunního svědka. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 51-57. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
VACÍK, A. Institut zkráceného řízení v zákoně o nemocenském pojištění. Právní rádce, 2011, s. 37-38. ISSN: 1210-4817
 
DUGOVÁ, A. Institut závazného posouzení v českém daňovém právu. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 23-32. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
PETROVÁ, T. Intestátní dědická posloupnost - de lege ferenda. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 77-85. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KNOLL, V. Intestátní dědická posloupnost a odúmrť v českém středověkém právu zemském. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia k 260. výročí narození Franze von Zeillera a dvěma stoletím všeobecného zákoníku občanského. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 128-142. ISBN: 978-80-7380-354-4
 
ANDERLOVÁ, S., JÁNOŠÍKOVÁ, P. Jak na hříšníky v daňovém řízení?. Plzeň, 2011., ISBN: 978-80-7380-323-0,
 
BALÍK, S. Jakého potřebuje byznysmen soudce?. Právo & byznys, 2011, roč. 1, č. 21.1.2011, s. 70-71. ISSN: 1804-6061
 
KNOLL, V. Judex provincialis in Egra : Pár postřehů k pravomocím chebského zemského soudce za časů štaufských panovníků (před rokem 1265). In Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Marie Wasková, 2011. s. 39-48. ISBN: 978-80-254-9293-2
 
VYMAZAL, L. K některým otázkám zastavitelnosti obchodního podílu. Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 7, s. 197-202. ISSN: 1803-6554
 
PODHRÁZKÝ, M. K oprávnění revizora zadržet "černého pasažéra". Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 2, s. 86-88. ISSN: 1214-7966
 
ADAMOVÁ, K. K problematice referenda v Československu po roce 1945 a v České republice po roce 1992. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009?2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 11-23. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
ŠTANDEROVÁ, M. K právní úpravě narovnání a jiných odklonů ve věcném záměru nového trestního řádu. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 151-160. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
PODHRÁZKÝ, M. K zápisu pedagogicko-psychologické poradny do rejstříku školských zařízení. Řízení školy, 2011, roč. 8, č. 7, s. 10-11. ISSN: 1214-8679
 
HRDINA, A., KUCHAŘOVÁ, H. Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně historickém a teologickém kontextu. 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing s. r. o., 2011, 421 s. ISBN: 978-80-7418-097-2
 
HRDINA, A. Kacířský proces s hrabětem Šporkem. Ústav historických věd FF Univerzity Pardubice, Pardubice, 2011.
 
HRDINA, A. Kanonické právo : dějiny pramenů, teorie, platné právo. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, 367 s. ISBN: 978-80-7380-152-6
 
VALEŠ, L. Karel Engliš a generace "budování státu". In Prof. JUDr. Karel Engliš : státník, vědec, pedagog. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 97-110. ISBN: 978-80-210-5698-5
 
Knoll, V., Rundová, A. Kodifikační geneze soukromého práva a její myšlenkové zázemí. Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, 12.01.2011 - 14.01.2011.
 
KNOLL, V. Komendy řádu německých rytířů v Čechách. Pszczyna, Bielsko-Biała, 2011.
 
VALEŠ, V. Konec konkordátu mezi Rakouským císařstvím a Svatým stolcem z roku 1855. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 368-375. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
MATES, P. Kontrola ve veřejné správě a kontrola veřejné správy. In Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 394-416. ISBN: 978-80-7380-304-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Královské město Jihlava v 15. a 16. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 92-103. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
BERÁNEK, P. Krátce o revoluční SNR: na vrcholu moci. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009?2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 33-48. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
VALEŠ, V. Krátká, ale dramatická historie statků Strahovského kláštera v západních Čechách. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2011, roč. 119, č. 3, s. 168-174. ISSN: 1803-1382
 
KNOLL, V. Krátké zamyšlení nad symbolickým významem a podobou meče soudního a meče katovského. In Naděje právní vědy : Býkov 2010 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25.4.2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 69-74. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
KADEŘÁBKOVÁ, J. Kultura a kulturní dědictví v lokálním a regionálním rozvoji. Plzeň, 2011.
 
STREJCOVÁ, L. Kultura a kulturní dědictví ? legislativa. Plzeň, 2011.
 
ZÁMOSTNÁ, K. Kultura a kulturní dědictí ? ochrana památek. Plzeň, 2011.
 
BALÍK, S. Latina pro právníky. Právo & byznys, 2011, roč. 1, č. 29.11.2011, s. 56-59. ISSN: 1804-6061
 
FOREJTOVÁ, M. LawTech Europe Congress 2012. Praha, 2011.
 
KNOLL, V. Legal History and Legal Education from the Czech Point of View. In Historical legal systems and European integration : Historic-Legal Section, English part. The fundamental values of law : Section of Theory and Philosophy of Law, English part. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 385-394. ISBN: 978-80-7160-314-6
 
BALÍK, S. Legal and historical argumentation in the Constitutional Court´ s case law. In Historical legal systems and European integration : Historic-Legal Section, English part. The fundamental values of law : Section of Theory and Philosophy of Law, English part. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 293-298. ISBN: 978-80-7160-314-6
 
KUČERA, T. Liability Related to Deposited Things According to The Czech Law. Praha, 2011.
 
ODEHNALOVÁ, J. Lidská práva. In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 303-326. ISBN: 978-80-7380-296-7
 
KOPAL, V. Life and Work of Professor Vladimír Mandl - a Pioneer of Space Law. Paříž : International Institute of Space Law, 2011. 25-29 s.
 
BÁRKOVÁ, D. Manchester Metropolitan University. 2011.
 
Cvrček, F., Šejvl, M., Masopust, Z., Vostrá, L. Metamorfózy práva ve visegrádských zemích. Znojmo, 28.06.2011 - 29.06.2011.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Mining Business Pursuant to " Ius regale montanorum" in the 14 th Century. Journal on European History of Law, 2011, roč. 2, č. 2, s. 165-168. ISSN: 2042-6402
 
Patočka, J. Možnosti a meze socioekonomické pasportizace památek. Plzeň, 25.11.2011 - 25.11.2011.
 
VALEŠ, L. Možnosti a perspektivy výuky politologických předmětů pro právníky. Dolní Dunajovice, 2011.
 
DVOŘÁK, T., KRATKY, D. J. Možnosti zriadenia predkupného práva k družstevným podielnickým listom stanovami ich emitenta. Bulletin slovenskej advokácie, 2011, roč. 17, č. 12, s. 23-31. ISSN: 1335-1079
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Nad Hanelovou rozpravou O pojmu a objemu historie práva rakouského. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009?2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 24-32. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
KNOLL, V. Naděje právní vědy. Býkov 2010. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25. 4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 533 s. s. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
KNOLL, V., VALEŠ, V. Naděje právní vědy. Býkov 2012. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 9. ? 11. 3. 2012 na Zámeckém statku Býkov. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, 363 s. ISBN: 978-80-7380-460-2
 
VOLKOVÁ, M. Navrhované změny institutu vazby. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 229-235. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
VAVERA, F., ŠKODA, J., MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ, B., HOŠEK, Z. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 1. vyd. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2011, 52 s. ISBN: 978-80-7312-066-5
 
VAVERA, F., ŠKODA, J., MENCLOVÁ ŠPUNDOVÁ, B., HOŠEK, Z. Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 1. vyd. Praha : Ministerstvo vnitra ČR, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2011, 56 s. ISBN: 978-80-7312-073-3
 
MATES, P. Ne bis in idem im Verwaltungsrecht. In Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2011. s. 68-83. ISBN: 978-80-87212-77-6
 
MATES, P. Ne bis in idem ve správním právu. In Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2011. s. 56-67. ISBN: 978-80-87212-77-6
 
BÁRKOVÁ, D. Nezapomínejme na směrnice. In Problémové oblasti účetního výkaznictví. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. s. 7-13. ISBN: 978-80-245-1828-2
 
DOBIÁŠ, P. Návrh nové "Newyorské úmluvy" o mezinárodním výkonu rozhodčích smluv a nálezů. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2011.
 
ZÁDĚRA, F. Některé aspekty právní úpravy vztahu statutárního orgánu k obchodní společnosti a smlouva o výkonu funkce. Právní rádce, 2011, roč. 19, č. 8, s. 17-21. ISSN: 1210-4817
 
KNOLL, V. O katovských mečích. Praha, 2011.
 
BALÍK, S. O vyhnanství a extradici. Právo & byznys, 2011, roč. 1, č. 14.12.2011, s. 52-55. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. O zednících a architektech práva. Právo & byznys, 2011, roč. 1, č. 25.2.2011, s. 62-65. ISSN: 1804-6061
 
ŠEJVL, M. O čem vypovídá historie listin práv?. In Naděje právní vědy : Býkov 2010 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25.4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 118-128. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
VLKOVÁ, J. Obecná prevenční povinnost v návrhu občanského zákoníku. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 221-227. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Obecné dějiny státu a práva. In Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, s. 415-428. ISBN: 978-80-87439-05-0
 
MATES, P., VANÍČEK, Z. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 8, s. 2-2. ISSN: 1210-6410
 
MATES, P. Ochrana soukromí ve správním právu v judikatúře ESLP. In Právo v európskej perspektíve. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2011. s. 526-535. ISBN: 978-80-8082-460-0 , ISSN: 1212-4117
 
KŘIVKA, T. Ochrana spotřebitele v EU. Plzeň, 2011.
 
PODHRÁZKÝ, M. Ochrana vlastnického práva (odstranění vlastní stavby). Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 3, s. 135-137. ISSN: 1214-7966
 
KNOLL, V. Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009?2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011. s. 113-125. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
MATES, P. Odvolání ve správním řízení - ustanovení hodná diskuse. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 7, s. 237-241. ISSN: 1210-6410
 
PODHRÁZKÝ, M. Omezení plateb v hotovosti a smlouva o půjčce. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 6, s. 282-283. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. Omezení práv vlastníků bytů ve prospěch společenství vlastníků (účast ve stavebním řízení). Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 11/12, s. 561-562. ISSN: 1214-7966
 
ŠEJVL, M. Opatrná chvála hodnotového pluralismu, aneb Antigoné na podzim. In Právo a dobro v ústavní demokracii. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011. s. 145-153. ISBN: 978-80-7419-045-2
 
MATES, P. Opatření proti nečinnosti a fikce rozhodnutí. Právní rádce, 2011, roč. 19, č. 7, s. 52-56. ISSN: 1210-4817
 
KOPAL, V. Origins of Space Law and the Role of the United Nations. In Outer Space in Society, Politics and Law. Wien : Springer, 2011, s. 221-233. ISBN: 978-3-7091-0663-1
 
MACH, T. Piercing the Corporate Veil. Komparativní kontury tohoto institutu a rekodifikace českého práva soukromého. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 67-98. ISSN: 0323-0619
 
ADAMOVÁ, K. Podíl Franze von Zeillera na Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811. Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Podíl Franze von Zeillera na Všeobecném občanském zákoníku z roku 1811. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 24-31. ISBN: 978-80-7380-354-4
 
PODHRÁZKÝ, M. Porušení pracovní kázně učitele zvlášť hrubým způsobem. Řízení školy, 2011, roč. 8, č. 9, s. 6-7. ISSN: 1214-8679
 
MATES, P. Použitelnost koncentrační zásady ve správním řízení. Jurisprudence, 2011, roč. 20, č. 2, s. 37-40. ISSN: 1802-3843
 
PODHRÁZKÝ, M. Povinnost mlčenlivosti advokáta a ochrana osobních údajů. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 5, s. 230-232. ISSN: 1214-7966
 
PEZL, T. Prameny židovského civilního práva. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2011. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011. s. 181-189. ISBN: 978-80-7380-354-4
 
SVOBODOVÁ, I. Princip relativní neplatnosti v pracovněprávních vztazích. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 135-142. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KNOLL, V. Private Law in the Czech Middle Ages. In An Introduction to History of Czech Private Law. Brno : Masarykova univerzita, 2011, s. 14-28. ISBN: 978-80-210-5592-6
 
SKOKOVÁ, Š. Problematické aspekty určování mateřství v České republice. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 109-118. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KAŠTIL, M. Problematika veřejných zakázek ve stavebnictví. Praha, 2011., ISBN: 978-80-87146-58-3,
 
VEJMELKOVÁ, A. Právnické osoby jako osoby blízké. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 191-204. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KNOLL, V. Právní dějiny jako vědecký obor a jako součást právnického vzdělávání - současný stav v Evropě. Znojmo, 2011.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny mimoevropských zemí. 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 243 s. ISBN: 978-80-7380-282-0
 
ŠEJVL, M. Právní filosofie jako předmět výuky na právnických fakultách. Dolní Dunajovice, 2011.
 
KNOLL, V. Právní historie a právní vzdělávání z českého pohledu. In Historické právne systémy a integrácia Európy : sekcia právne dejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva ; sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 93-102. ISBN: 978-80-7160-314-6
 
FOREJTOVÁ, M. Právní prostor 2011. Seč, 2011.
 
STOČESOVÁ, S. Právní úprava omylu v novém trestním zákoníku. In Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 49-54. ISBN: 978-80-7380-360-5
 
BALÍK, S. Právníci a politika. Právo & byznys, 2011, roč. 1, č. 29.3.2011, s. 58-61. ISSN: 1804-6061
 
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Historické právne systémy a integrácia Európy : sekcia právne dejiny, slovenská časť. Hodnotový základ práva ; sekcia teórie a filozofie práva, slovenská časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2011. s. 11-15. ISBN: 978-80-7160-314-6
 
ČERNÝ, M. Právo a korupce. Občan v síti, 2011, č. 2, s. 9-10.
 
MATES, P. Právo na informace a ochrana osobních údajů. Právní rádce, 2011, roč. 19, č. 2, s. 27-34. ISSN: 1210-4817
 
ŠEDĚNKOVÁ, P. Právo na náhradu bezdůvodného obohacení vlastníka nebo spoluvlastníka, obohatila-li se na jejich úkor třetí osoba - de lege lata a de lege ferenda. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 143-149. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
PODHRÁZKÝ, M. Právo na přístup ke školnímu stravování. Řízení školy, 2011, roč. 8, č. 12, s. 11-12. ISSN: 1214-8679
 
PEZL, T. Právo na spravedlivý proces v rozhodčím řízení ve světle přiměřené aplikace občanského soudního řádu. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 36-43. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
MATES, P., BARTOŇ, M. Public versus Private Interest-Can the Boundaries Be Legally Defined?. Czech Yearbook of International Law, 2011, č. 2, s. 171-189. ISSN: 2157-2976
 
BÁRKOVÁ, D. Předmět "Právo a ekonomie" na FPR ZČU v Plzni. Dolní Dunajovice, 2011.
 
PODHRÁZKÝ, M. Předmět dohody o provedení práce. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 4, s. 189-191. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní). Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011, 540 s. ISBN: 978-80-7357-687-5
 
PODHRÁZKÝ, M. Přestupek ublížení na cti spáchaný při výuce. Řízení školy, 2011, roč. 8, č. 6, s. 16-17. ISSN: 1214-8679
 
POLÁČEK, B. Přizvání znalce k rozhodčímu řízení. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 91-99. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
KIŠŠ, P. Přídělový majetek obcí v judikatuře Nejvyššího soudu Ústavního soudu. Jurisprudence, 2011, roč. 20, č. 2, s. 41-46. ISSN: 1802-3843
 
VALENTOVÁ, V. Působení českých žen v právnických profesích v ČSR v letech 1918-1938 (studium, uplatnění v praxi). In Naděje právní vědy : Býkov 2010 : sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-25.4. 2010 na Zámeckém statku Býkov. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 194-207. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
PRÝMKOVÁ, K. Realizace právních úkonů obcí v rámci samostatné působnosti - trvalý rozpor mezi právní úpravou a právní praxí - vybraná problematika. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 87-94. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
PODHRÁZKÝ, M. Rozhodnutí správních soudů v oblasti zdravotnictví. Zdravotnické fórum, 2011, roč. 1, č. 1, s. 31-32. ISSN: 1804-9664
 
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 100-111. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
MRÁZEK, J. Rozhodčí řízení a normy legis arbitri. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2011.
 
MRÁZEK, J. Rozhodčí řízení a normy legis arbitri. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 65-90. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
KNOLL, V. Ručení osobní svobodou, ctí a vírou v právu městském. Stručný přehled. In Proměny soukromého práva. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí ABGB. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 21-26. ISBN: 978-80-210-5613-8
 
Hrdina, A. Seminář pro advokáty církevních soudů v České církevní provincii na téma Změny v manželském právu po vydání motu proprio Omnium in mentem. Hradec Králové, 09.05.2011 - 09.05.2011.
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Smlouva o budoucí pracovní smlouvě. Karlovarská právní revue, 2011, roč. 7, č. 4, s. 11-26. ISSN: 1801-2193
 
PATOČKA, J. Socioekonomická animace památek v České republice. Plzeň, 2011.
 
BALÍK, S. Soudci Ústavního soudu ČSR. Brno, 2011.
 
MUSIL, J. Soudní ochrana sociálních práv. In Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha : Auditorium, 2011, s. 69-79. ISBN: 978-80-87284-23-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Souvztažnost práva a etiky. Praha, 2011.
 
PRUNNER, P., JERMANOVÁ, H. Současný stav a perspektivy výuky psychologie pro právníky. Dolní Dunajovice, 2011.
 
POHORSKÝ, P., JEMELKA, L. Specifika právní úpravy správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Správní právo, 2011, roč. 44, č. 6, s. 370-378. ISSN: 0139-6005
 
Valeš, L. Společenské vědy v právu. Dolní Dunajovice, 16.12.2011 - 16.12.2011.
 
MALAST, J. Stadionovo prozatímní obecní zřízení z roku 1849. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009-2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 173-187. ISBN: 978-80-7380-325-4
 
KŘIVKA, T. Study stay at ERA, Trier, Germany. 2011.
 
MATES, P. Stát. Základní pojmy. In Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 284-315. ISBN: 978-80-7380-304-9
 
MATES, P. Státní dozor nad zájmovou samosprávou. Právní rozhledy, 2011, roč. 19, č. 24, s. 885-889. ISSN: 1210-6410
 
BÁRKOVÁ, D. Teaching Economics to Lawyers. Praha, 2011.
 
BEDNÁŘ, V. Testamentární dědická posloupnost. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 304 s. ISBN: 978-80-7380-292-9
 
KOPAL, V. The 1968 Rescue Agreement: History of Negotiations and Their Outcome. In The Astronauts and Rescue Agreement: Lessons Learned. [S.l.] : European Centre for Space Law, 2011, s. 109-121. ISBN: 978-92-9221-966-6
 
Pezl, T., Bezoušková, L., Knoll, V. The state, religion and law in the Middle East. Jerusalem - Tiberias - Netanya, 10.02.2011 - 19.02.2011.
 
BERÁNEK, P. Tisův proces a jeho dopady na česko-slovenské vztahy. In Naděje právní vědy : Býkov 2010. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. s. 19-24. ISBN: 978-80-7380-323-0
 
KRAMPERA, O. Transformace obchodních společností v průběhu právních úprav. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 59-65. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
STOČESOVÁ, S. Trestněprávní aspekty nelegálního nakládání s omamnými a psychotropními látkami - přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2011, AV ČR, 10.11.2011. Praha, 2011.
 
KNOLL, V. Uniwersytet Jagielloński, Widział Prawa i Administracji, Katedra Powsechnej Historie Państwa i Prawa, Kraków, Polska. 2011.
 
LOUDA, T. Veřejná správa a péče o hmotné a nehmotné kulturní dědictví. Plzeň, 2011.
 
MATES, P., ŠKODA, J., VAVERA, F. Veřejné sbory. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2011, 363 s. ISBN: 978-80-7357-604-2
 
ČERNÝ, M. Vliv kanonického učeného práva na český právní život pozdního středověku. Fakulta právnická, Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 
VAVERA, F. Vnitřní předpisy. In Legislativní proces : (teorie a praxe). Praha : Tiskárna Ministerstva vnitra, 2011, s. 194-225. ISBN: 978-80-7312-074-0
 
ČERNÝ, M. Vybrané aspekty právního systému Maltézského řádu. Revue církevního práva, 2011, roč. 17, č. 1, s. 27-36. ISSN: 1211-1635
 
HOSTOVSKÁ, H. Vybrané otázky nutné obhajoby, nahlížení do spisu a dokazování v připravované rekodifikaci trestního práva procesního. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 41-49. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
BALÍK, S. Vybrané otázky právní etiky. In XIX. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2011. s. 386-395. ISBN: 978-80-87212-77-6
 
ŘÍHA, O. Vybrané problémy řešení příčinné souvislosti při deliktní odpovědnosti za škodu. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 95-107. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
DIVIŠ, P. Vybrané vývojové trendy intestátní dědické posloupnosti ve Francii, Itálii a České republice. Košice, 2011.
 
DIVIŠ, P. Vybrané vývojové trendy intestátní dědické posloupnosti ve Francii, Itálii a České republice. Košice, 2011.
 
VALUŠKOVÁ, M. Vydědění. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 179-189. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
BEZOUŠKOVÁ, L., BEDNÁŘ, V. Vypořádání dědictví podle islámského práva. Acta Iuridica Olomucensia, 2011, roč. 6, č. 2, s. 91-113. ISSN: 1801-0288
 
VEJMELKOVÁ, E. Vypořádání společného jmění manželů. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 205-219. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vytýkací řízení. Sládkovičovo, 2011., ISBN: 978-80-89267-55-2,
 
KNOLL, V. Vznik a vývoj státu. In Státověda. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 40-73. ISBN: 978-80-7380-296-7
 
PEZL, T. Vztah mezi náboženským právem a právem státu - případ Izrael. In Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 272-279. ISBN: 978-80-8095-072-9
 
PODHRÁZKÝ, M. Výkon vlastnického práva jako přestupek proti občanskému soužití. Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1214-7966
 
VYMAZAL, L. Výkon zástavního práva k obchodnímu podílu. Obchodněprávní revue, 2011, roč. 3, č. 4, s. 99-105. ISSN: 1803-6554
 
SLAVÍK, L. Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu - de lege lata a de lege ferenda. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 119-134. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
ANDREJOVÁ, G., ŠLEJHAROVÁ, M. Zabití s akcentem na domácí násilí. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 237-249. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KNOLL, V., VYKUSOVÁ, B. Zajišťovací instituty městského práva ve světle Koldínova zákoníku. In Soukromé právo v proměnách věků: Sborník příspěvků z Letní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 34-52. ISBN: 978-80-210-5557-5
 
PODHRÁZKÝ, M. Zneužití práva na zastoupení (zahraniční zmocněnec). Právní fórum, 2011, roč. 8, č. 10, s. 490-492. ISSN: 1214-7966
 
ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Zur rechtlichen Regelung der Sicherungsverwahrung in der Tschechischen Republik. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, 2011, roč. 94, č. 4, s. 285-295. ISSN: 0026-9301
 
HLOŽEK, J., KAREL, T., KLSÁK, J., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L., TAJER, J. Záhadná fortifikace u Bochova. Nečtiny, 2011.
 
ŠÍMA, A., SUK, M. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 11. vyd. Praha : C.H. Beck, 2011, 398 s. ISBN: 978-80-7400-124-6
 
MATES, P. Základy správního práva procesního. In Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 362-393. ISBN: 978-80-7380-304-9
 
MATES, P. Základy veřejné správy. In Základy regionálních věd a veřejné správy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2011, s. 316-361. ISBN: 978-80-7380-304-9
 
DRAGOUN, R. Zákonná úprava možnosti odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu při postihu korupce - srovnání české úpravy s úpravou zahraniční. Státní zastupitelství, 2011, roč. 9, č. 10, s. 3-10. ISSN: 1214-3758
 
UHRYNOVÁ, K. Zánik a vypořádání podílového spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu - současný stav a návrh občanského zákoníku. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 161-177. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
KNOLL, V. Závazkové právo v Koldínově zákoníku. Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.
 
RŮŽIČKA, K. Závěr. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 181-182. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
RŮŽIČKA, K. Závěrečné shrnutí - konference Aktuální otázky rozhodčího řízení. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2011.
 
KUČERA, Z. Úprava rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem v návrhu ZMPS. Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni, 2011.
 
KUČERA, Z. Úprava rozhodčího řízení s mezinárodním prvkem v návrhu ZMPS. In Aktuální otázky rozhodčího řízení. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 167-170. ISBN: 978-80-7380-349-0
 
NAJMAN, P. Ústavní výchova ve světle chystaných legislativních změn. In Aktuální problémy rekodifikací : sborník studentských příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 67-75. ISBN: 978-80-261-0084-3
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Ústavněprávní a etické aspekty voleb. Tatranská Štrba, 2011.
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Ústavněprávní a etické aspekty voleb. In Právo a jeho prostredie. Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011, s. 134-141. ISBN: 978-80-8095-072-9
 
BALÍK, S. Úvaha o etice a právu. Praha, 2011.
 
STOČESOVÁ, S. Účast na Mezinárodní konferenci Primární prevence rizikového chování. 2011.
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. 2. vyd. Praha : Grada publishing, a.s., 2011, 144 s. ISBN: 978-80-247-3953-3
 
KNOLL, V. České právní dějiny na stránkách časopisu Právník v letech 1945?1989 s exkursem do let porevolučních. In Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2011, s. 387-414. ISBN: 978-80-87439-05-0
 
BERÁNEK, P. Češi a Slováci. Státoprávní uspořádání v letech 1944-1969. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2011, 368 s. ISBN: 978-80-7373-113-7
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Člověk ve světě financí. Plzeň, 2011.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Člověk ve světě práva. Plzeň, 2011.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Člověk ve světě práva. Plzeň, 2011.
 
BALÍK, S. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi. Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.
 
BALÍK, S. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi. Brno, Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011.
 
BALÍK, S. Čtvrtstoletí institutu osobního užívání bytu (1964-1989) v teorii a dobové praxi. In Proměny soukromého práva : sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání AGBG. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 47-56. ISBN: 978-80-210-5613-8
 

Publikační činnost - 2010

BÁRKOVÁ, D. "Kam s ním" (s koncepčním rámcem) ve výuce?. Praha, 2010., ISBN: 978-80-245-1711-7,
 
ŠEJVL, M. (Not Only) State Symbols in Danger?. International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 105-110. ISSN: 1789-1035
 
BALÍK, S. 200 let počátku cesty Latinské Ameriky k nezávislosti. Plzeň, 2010.
 
Hrdina, A. ?Nové pohledy rotální judikatury na problém vyloučení podstatných vlastností manželství?. Praha, 23.03.2010 - 23.03.2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. A comparative analysis of the bodies in charge of electoral control, especially the judicial ones: the Czech case. In La resolución de los conflictos electorales: un análisis comparado. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010. s. 81-97. ISBN: 978-84-259-1480-5
 
BALÍK, S. Advokát mezi Skyllou a Charybdou. Právo & byznys, 2010, roč. 1, č. 10.11.2010, s. 42-43. ISSN: 1804-6061
 
RUNDOVÁ, A. Aktuální problémy ochranných opatření ve světle nového Trestního zákoníku. Sezimovo Ústí, 2010.
 
RŮŽIČKA, K. Alexander J. Bělohlávek. Arbitration Law and Practise in the Czech Republic (with regard to the argbitration law in Slowakia). Czech Yearbook of International Law, 2010, s. 303-305.
 
ČERNÝ, M. Amalia Diurni, Dieter Henrich: Percorsi europei di diritto privato comparato, Giuffré Editore, Milano 2006, 266 s. a Percorsi mondiali di diritto privato e comparato, a cura di Amalia Diurni, Giuffré Editore, Milano 2008, 334 s.. Právník, 2010, roč. 149, č. 3, s. 329-332. ISSN: 0231-6625
 
HRDINA, A. Apoštolát řeholních společností. Praha, 2010.
 
BALÍK, S. Arnošt Lustig: Případ Marie Navarové. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2010, 285 stran. Bulletin advokacie, 2010, č. 12, s. 48-49. ISSN: 1210-6348
 
ČERNÝ, M. Audity ve zdravotnictví. Občan v síti, 2010, roč. 2010, č. 12, s. 8-9.
 
VACÍK, A. Australský starobní důchod. Národní pojištění, 2010, roč. 41, č. 10, s. 16-18. ISSN: 0323-2395
 
BALÍK, S. Bardská smlouva a okolnosti vzniku francouzského protektorátu v Tunisku. Olomouc, 2010.
 
LAŽANSKÝ, V. Bericht aus der sechsten Konferenz über die Geschichte der Rechtsanwaltschaft. Journal on European History of Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 89. ISSN: 2042-6402
 
KOCINA, J. Bezprávná výhrůžka, oprávněný nátlak a pohrůžka jiné těžké újmy. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 19, s. 706-708. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. Brief History of the Constitutional Court of the Czech and Czechoslovak Republic and its role in upholding the rule of law. Journal on European History of Law, 2010, roč. 1, č. 1, s. 28-31. ISSN: 2042-6402
 
ZÍTEK, A. Bytová družstva a převody jednotek do vlastnictví. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 14, s. 501-503. ISSN: 1210-6410
 
Knoll, V. Býkov 2010 Setkání mladých vědeckých pracovníků. Zámecký statek Býkov, 23.04.2010 - 25.04.2010.
 
DOSTALÍK, P. Causa Curiana - i slavní právníci prohrávají spory. Bulletin advokacie, 2010, roč. 2010, č. 1-2, s. 65-68. ISSN: 1210-6348
 
DOSTALÍK, P. Cavillatio v řecké rétorice a římském právu. Zámecký statek Býkov, 2010.
 
BALÍK, S. Constituţia sau lege constituţională ad hoc?. In Valorile constituţionale - factori ai stabilităţii regimului democratic. Chişinău: Curte constituţională a Republicii Moldova, 2010. s. 46-48. ISBN: 978-9975-4029-3-4
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 05.04.2010 - 09.04.2010.
 
LAŽANSKÝ, V. Czaba z Chýš a Špicberku. Chyše, 2010.
 
ŠKVAIN, P. Czech Penal Law and Procedure. Krakow, 2010.
 
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. Czech Republic. In Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments. Vol. 1. Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 253-304. ISBN: 978-3-936999-53-2
 
KNOLL, V. Czech State Symbols, their Legal Regulation and Protection. International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 42-50. ISSN: 1789-1035
 
Válková, H., Škvain, P., Esser, R. Deutsch-Tschechisches Seminar zur Kriminologie und zum Strafvollzug. Plzeň, FPR, PC 224, 02.12.2010 - 03.12.2010.
 
STARK, D. Die Stellung ausgewählter Grundrechten in der deutschen und in der tschechischen Verfassungsordnung - ein Vergleich. In Grund- und Menschenrechte in Europa. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 49-60. ISBN: 978-3-8300-4100-9 , ISSN: 1861-843X
 
DRAGOUN, R. Dokumentace trestného činu úplatkářství z pohledu státního zástupce. Červená nad Vltavou, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. Doručování do datové schránky soudu. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 11, s. 576-578. ISSN: 1214-7966
 
JERMANOVÁ, H., MASOPUST, Z. Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., 2010, 402 s. ISBN: 978-80-87439-02-9
 
HOLUBOVÁ, P. Dítě jako poškozený a svědek v trestním řízení. Plzeň, 2010.
 
JANÁK, M. Důvody absence české judikatury na poli právní regulace spamu.. In Fenomén judikatury v právu - Sborník z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2009.. Praha: Nakladatelství Leges, 2010. s. 336-348. ISBN: 978-80-87212-29-5
 
TOMAŽIČ, I., BÁRKOVÁ, D., JÁNOŠÍKOVÁ, P., KERNER, A., KOTLAS, P., NEŠTICKÝ, J., NOCAR, J., SEKNIČKA, P., ANDERLOVÁ, S. Ekonomie pro právníky. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 306 s. ISBN: 80-86473-36-8
 
BALÍK, S. Fakulta a advokacie v proměnách času. Brno, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. Financování výplaty podílů na zisku společníkům. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 7, s. 362-364. ISSN: 1214-7966
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Finanční vztahy ve středověkém hornictví. Brno, 2010., ISBN: 978-80-210-5134-8,
 
BUREŠOVÁ, E. Formy vnitrostátní fúze akciové společnosti. Plzeň, 2010.
 
MATES, P. Funkce veřejných sborů. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 13, s. 467-471. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Garáž jako jednotka a jako společná část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 2, s. 48-53. ISSN: 1210-6410
 
KLÍMA, K., SANDER, G.G. Grund- und Menschenrechte in Europa. 1. vyd. Hamburg : VERLAG DR. KOVAČ, 2010, 298 s. ISBN: 978-3-8300-4100-9
 
KOPAL, V. History and Evolution of Space Law. Universita v Jaén, Španělsko, 2010.
 
BALÍK, S., BALÍK, S., BLÁHOVÁ, M., LAŽANSKÝ, V., PEJCHAL, A., POLEDNÍK, P., SCHELLE, K., VALENTOVÁ, V. History of the Legal Profession in Bohemia, Moravia and Silesia. 1. vyd. Praha : Česká advokátní komora - Národní galerie v Praze, 2010, 271 s. ISBN: 978-80-7035-455-1
 
ELIÁŠ, K. Hodnotový výklad zákona a inspirace ze starých textů. Bulletin advokacie, 2010, č. 9, s. 25-31. ISSN: 1210-6348
 
ADAMOVÁ, K. Idea dobré a spravedlivé vlády ve freskové výzdobě radnice v italské Sieně. Revue církevního práva, 2010, roč. 16, č. 1, s. 65-71. ISSN: 1211-1635
 
KAREL, T., KNOLL, V. Identifikace panských sídel - konfrontace archivních map a terénu na příkladech z Karlovarského kraje. Nečtiny, 2010.
 
RUNDOVÁ, A. Institucionální aspekty přípravy československé právní obnovy po skončení 2. světové války. Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
 
JIROUŠKOVÁ, K. Institut korunního svědka. Plzeň, 2010.
 
DUGOVÁ, A. Institut závazného posouzení v českém daňovém právu. Plzeň, 2010.
 
PETROVÁ, T. Intestátní dědická posloupnost - de lege ferenda. Plzeň, 2010.
 
ČERNÝ, F. Investment Arbitration and the Czech Republic: 2009 in Hindsight. In Czech Yearbook of International Law. New York : Juris Publishing, Inc., 2010, s. 324-331. ISBN: 978-1-57823-272-7
 
KNOLL, V., RUNDOVÁ, A. Jak je důležité učiti právní dějiny. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-210-5134-8
 
HROMADA, M. Jaký je rakouský model určování výživného, jímž se chceme inspirovat?. Právní rozhledy, 2010, roč. 2010, č. 9, s. 334-335. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. Jiří Malíř a kol.: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Centrum pro studium demokracie a kultury. Brno 2008. 365 stran. Bulletin advokacie, 2010, č. 4, s. 47-49. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Juan Ginés de Sepulveda versus Bartolomé de las Casas - střet argumentace "populistické" a přirozenoprávní. Olomouc, 2010.
 
BALÍK, S. Juan Ginés de Sepúlverda versus Batolomé de Las Casas - střet argumentace "populistické" a přirozenoprávní. In Polemiky a spory v právní vědě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 95-99. ISBN: 978-80-244-2665-5
 
MATES, P. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo, 2010, roč. 43, č. 4, s. 193-203. ISSN: 0139-6005
 
MATES, P. K odlišnostem v zákonné úpravě přestupků. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9, č. 7, s. 208-211. ISSN: 1213-5313
 
PODHRÁZKÝ, M. K oprávněním prokuristy v daňovém řízení. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 10, s. 526-527. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. K osvobození od soudních poplatků. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 12, s. 625-627. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. K pochybení zákonodárce (absence definice vyměřovacího základu). Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 6, s. 305-307. ISSN: 1214-7966
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K problematice nálezů z pohledu práva. In Numismatický sborník. 24, 2009. Praha: Filosofia, 2010. s. 289-298. ISBN: 978-80-7007-338-4
 
BAXA, J., PRŮCHA, P., ŠIMKA, K. K problematice odkladného účinku kasační stížnosti podané žalovaným. Správní právo, 2010, roč. 43, č. 8, s. 498-510. ISSN: 0139-6005
 
PODHRÁZKÝ, M. K právní povaze odvolání z funkce vedoucího státního zástupce. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 3, s. 147-149. ISSN: 1214-7966
 
ŠTANDEROVÁ, M. K právní úpravě narovnání a jiných odklonů ve věcném záměru nového trestního řádu. Plzeň, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. K soukromoprávním aspektům spotřebních daní. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 9, s. 461-463. ISSN: 1214-7966
 
PODHRÁZKÝ, M. K transformaci práva osobního užívaní bytu na nájem. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 2, s. 83-85. ISSN: 1214-7966
 
BALÍK, S. Karel Čermák: Proč je právo tlusté & další úvahy. Česká advokátní komora, Praha 2010, 128 stran.. Bulletin advokacie, 2010, č. 11, s. 62-63. ISSN: 1210-6348
 
VALENTOVÁ, V. Kdy vznikl samostatný Československý stát? (Dobové polemiky a diskuse). Olomouc, 2010.
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Kdy vznikl samostatný československý stát? : (Dobové diskuse a polemiky). In Polemiky a spory v právní vědě. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 15-18. ISBN: 978-80-244-2665-5
 
VALEŠ, L., JIRÁK, J. Klatovy za první světové války. In Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 366-385. ISBN: 978-80-7422-018-0
 
VALEŠ, L., JIRÁK, J., SOUMAROVÁ, H. Klatovy za první Československé republiky. In Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 386-423. ISBN: 978-80-7422-018-0
 
ELIÁŠ, K., BEZOUŠKA, P. Konkurenční klauzule v česko-slovenském srovnání. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 12, s. 343-348. ISSN: 1803-6554
 
BALÍK, S. Kočka leze dírou.... Bulletin advokacie, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 77-78. ISSN: 1210-6348
 
KNOLL, V., DOSTALÍK, P. Krádež a loupež v římském a ve starém českém právu. Košice, 2010.
 
KNOLL, V., DOSTALÍK, P. Krádež a vliv římského práva v českém městském právu. In Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010. s. 32-55. ISBN: 978-80-7097-841-2
 
RUNDOVÁ, A. Legal aspects of totalitarianism in Czechoslovakia. Karpacz, 2010.
 
SÝKORA, A. Legitimi (O povinném díle na dědictví podle Obnoveného zřízení zemského). Právník, 2010, roč. 149, č. 4, s. 411-418. ISSN: 0231-6625
 
ŠKVAIN, P. Letní kriminologický kurz: Výkon trestu odnětí svobody a zacházení s nebezpečnými pachateli (Pécs, Maďarsko, 7.-10.6.2010). Trestněprávní revue, 2010, roč. 2010, č. 8, s. 267-267. ISSN: 1213-5313
 
KNOLL, V., ŠEJVL, M. Living Dead - Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban. Graz, 2010., ISBN: 978-3-7011-0176-4,
 
DIVIŠ, P. Manžel a dědění ze zákona v Itálii, Francii a České republice. Plzeň, 2010.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Manželské a rodinné právo v arménském Suděbniku Smbata Sparapeta. Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
 
ELIÁŠ, K. Masky a démoni (O přístupech soukromého práva k právnickým osobám). Právník, 2010, roč. 149, č. 11, s. 1097-1113. ISSN: 0231-6625
 
Jermanová, H., Cvrček, F., Masopust, Z. Mezinárodní vědecká konference Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Znojmo, Loucký klášter, 09.06.2011 - 11.06.2011.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V., RUNDOVÁ, A. Mezníky českých právních dějin. 3.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 215 s. ISBN: 978-80-7380-251-6
 
KNOLL, V. Meč soudní a meč katovský - symboly dvou spravedlností. Zámecký statek Býkov, 2010.
 
BALÍK, S. Máme na co navazovat (?) aneb tradice pro bono v ČR. Praha, 2010.
 
VOLKOVÁ, M. Navrhované změny institutu vazby. Plzeň, 2010.
 
BALÍK, S. Nejnovější česká beletristická pojednání o dějinách advokacie. Chyše, 2010.
 
SVOBODOVÁ, I. Neplatnost právního úkonu v pracovněprávních vztazích - rozsudek NS. Plzeň, 2010.
 
VÍTEK, J. Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.. 1.. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 183 s. ISBN: 978-80-7357-543-4
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Nezávislost a důstojnost soudkyně a advokáta v judikatuře Ústavního soudu ČR. Znojmo, 2010.
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Nezávislost a důstojnost soudkyně a advokáta v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Dvacet let poté: Právo ve víru metamorfóz. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. s. 161-176. ISBN: 978-80-87439-02-9
 
MATEJKA, J., JANÁK, M. Normativní regulace prostředí datových schránek. Právník, 2010, roč. 149, č. 4, s. 345-372. ISSN: 0231-6625
 
KAREL, T., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Nově objevené tvrziště v Maroltově. Hláska, 2010, roč. 21, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1212-4974
 
PODHRÁZKÝ, M. Návrh na ustanovení konkrétního zástupce pro řízení před soudem. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 4, s. 195-196. ISSN: 1214-7966
 
ELIÁŠ, K. Návrh českého občanského zákoníku : obrat paradigmat. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 1, s. 4-13. ISSN: 1210-4817
 
KNOLL, V. Několik chebských příkladů k počátkům veřejné žaloby. Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
 
MATES, P., VANÍČEK, Z. Několik poznámek k tzv. technické novele zákona o elektronických komunikacích. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 23, s. 858-859. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Některá práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 6, s. 254-278. ISSN: 1214-7966
 
DVOŘÁK, T. O vlastnictví bytů a nebytových prostorů jakožto akcesorickém spoluvlastnictví a o některých otázkách s tím spojených. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 7, s. 229-234. ISSN: 1210-6410
 
ŠEJVL, M. O čem vlastně vypovídá historie různých listin práv?. Zámecký statek Býkov, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. Obchodní společnost v postavení veřejného zadavatele. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 1, s. 34-36. ISSN: 1214-7966
 
VLKOVÁ, J. Obecná prevenční povinnost v návrhu občanského zákoníku. Plzeň, 2010.
 
RAJCHL, J. Obecně závazné vyhlášky obcí o výherních hracích přístrojích. Správní právo, 2010, roč. 43, č. 4, s. 218-228. ISSN: 0139-6005
 
VYMAZAL, L. Ochrana spotřebitele a její meze v obchodním závazkovém právu. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 2, s. 35-42. ISSN: 1803-6554
 
KŘIVKA, T. Ochrana spotřebitele v ČR a na Slovensku. Trenčianske Teplice, 2010.
 
VALEŠ, L. Od voleb k volbám. Česká místní politika mezi parlamentními a komunálními volbami 1990 - vybrané problémy. In Svobodné volby v Československu 1990 - Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Praha : Epocha, 2010, s. 121-134. ISBN: 978-80-7425-078-1
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Ohlédnutí za finančním právem coby vědním oborem. Sládkovičovo, 2010., ISBN: 978-80-89267-42-2,
 
ADAMOVÁ, K., LOJEK, A. Ohňové patenty (protipožární opatření Marie Terezie a Josefa II.). Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
 
HRDINA, A. Oponentský posudek na habilitační práci Stanislava Přibyla z TF JU Tschechisches Staatskirchenrecht nach 1989. 2010.
 
PAUKNEROVÁ, M. Overriding Mandatory Rules and Czech Law. In Czech Yearbook of International Law. New York : Juris Publishing, Inc., 2010, s. 81-94. ISBN: 978-1-57823-272-7
 
KOPAL, V. Overview of International Space Law. Bangkok, Thajsko, 2010.
 
HRDINA, A. Partikulární církevní zákon č. 1/2010, o soudních výlohách. 2010.
 
BALÍK, S. Petr Ritter: Wirth versus stát. Nakladatelství Andrej Šťastný. Praha 2010, 223 stran. Bulletin advokacie, 2010, č. 7-8, s. 69. ISSN: 1210-6348
 
KNOLL, V., ROŽMBERSKÝ, P. Petr Sokol - Jan Hajšman, Po stopách plzeňské spravedlnosti. Historie a topografie hrdelního soudnictví. Domažlice : Nakladatelství Českého Lesa v Domažlicích, 2010.
 
HRDINA, A. Plinius Ml. Trajánovi o stíhání křesťanů. Trnava, 2010., ISBN: 978-80-8082-334-4,
 
ČÍŽEK, V. Plná moc udělená vedoucím organizační složky podniku. Skutečně vyloučeno?. Jurisprudence, 2010, roč. 19, č. 3, s. 8-12. ISSN: 1802-3843
 
MALAST, J. Podoba veřejné správy jako indikátor charakteru politického systému v ČR v průběhu 20. století. 1. vyd. Plzeň : 2010, 151 s.
 
KNOLL, V. Polemiky a spory v právní vědě. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010.
 
MATES, P. Povaha bodového systému v silniční dopravě. Jurisprudence, 2010, roč. 19, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1802-3843
 
HEGNER, J. Poznatky z osobních jednání ve vybraných městech. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 422-430. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
ELIÁŠ, K. Počátek běhu promlčení u práv z vad stavebních prací. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 5, s. 132-135. ISSN: 1803-6554
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Pracovní poměr na dobu určitou, omezené opakované uzavírání či prodlužování pracovního poměru na dobu určitou, zaměstnávání poživatelů starobního důchodu. Karlovarská právní revue, 2010, roč. 7, č. 1, s. 23-38. ISSN: 1801-2191
 
POLÁK, P., HULMÁKOVÁ, J., KYBIC, P., STOČESOVÁ, S. Praktikum z trestního práva hmotného : zvláštní část podle nového trestního zákoníku. 2010. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, ISBN: 978-80-7400-310-3
 
DOBIÁŠ, P. Principles of European Insurance Contract Law in Comparison with Czech Law on Insurance Contracts. In Czech Yearbook of International Law. New York : Juris Publishing, Inc., 2010, s. 111-125. ISBN: 978-1-57823-272-7
 
SKOKOVÁ, Š. Problematické aspekty určování mateřství v České republice. Plzeň, 2010.
 
VALEŠ, V. Prvorepubliková novela manželského práva č. 320/1919 Sb. z. a n.. Revue církevního práva, 2010, roč. 45, č. 1, s. 97-104. ISSN: 1211-1635
 
KNOLL, V. Przedmioty historiczno-prawne w Republice Czeskiej. Bielsko-Biała, 2010., ISBN: 978-83-60430-83-7,
 
VEJMELKOVÁ, A. Právnické osoby jako osoby blízké. Plzeň, 2010.
 
POLÁČEK, B. Právnické tituly v průřezu dějin. 1. vyd. Praha : Bohumil Poláček, 2010, 124 s. ISBN: 978-80-254-7281-1
 
JANÁK, M. Právní aspekty kybernetické šikany mezi mládeží.. In Konference E-Bezpečí - Rizikové chování v kyberprostoru 2010. 2010.
 
RUNDOVÁ, A. Právní dopady uzavřené hranice na život v česko-bavorském pohraničí. Klenčí, 2010.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny evropských zemí a USA. Stručný nástin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 235 s. ISBN: 978-80-7380-273-8
 
BEZOUŠKA, P., KOCINA, J. Právní povaha rozhodčího řízení - aplikační problémy. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 16, s. 585-588. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2010.
 
BALÍK, S. Právněhistorická argumentace v judikatuře Ústavního soudu ČR. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 24. ISBN: 978-80-7160-301-6
 
BALÍK, S. Právo na spravedlivý proces v procesu kontroly. Brno, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. Přehled judikatury z oblasti školství. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2010, 430 s. ISBN: 978-80-7357-548-9
 
HRDINA, A., DOSTALÍK, P. Přehled římského práva soukromého : ke státní souborné zkoušce. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 138 s. ISBN: 978-80-7380-235-6
 
DVOŘÁK, T. Převod členského podílu v družstvu de lege lata a de lege ferenda. In Soukromé právo na cestě : eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 90-117. ISBN: 978-80-7380-265-3
 
KAREL, T., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Příspěvek k panským sídlům v Lomnici. Hláska, 2010, roč. 21, č. 1, s. 11-12. ISSN: 1212-4974
 
VALENTOVÁ, V. Působení českých žen v právnických profesích v ČSR v letech 1918-1938 (studium, uplatnění v praxi). Býkov, 2010.
 
PRÝMKOVÁ, K. Realizace samosprávy obce prostřednictvím soukromoprávních úkonů. Plzeň, 2010.
 
TRINER, P. Rizika projektů PPP. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 400-412. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
KŘIVKA, T. Rozložení pravomocí v EU po Lisabonské smlouvě. Kladno, 2010.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 3. rozšířené vydání. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2010, 234 s. ISBN: 978-80-7380-256-1
 
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J., VRÁBLOVÁ, M. Slovakia. In Juvenile Justice Systems in Europe. Current Situation and Reform Developments. Vol. 3. Mönchengladbach : Forum Verlag Godesberg, 2010, s. 1245-1262. ISBN: 978-3-936999-74-7
 
STRAUS, J., VAVERA, F. Slovník kriminalistických pojmů a osobností. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 349 s. ISBN: 978-80-7380-258-5
 
VYMAZAL, L. Složení obvyklé ceny zástavy zástavním dlužníkem a otázky související. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 20, s. 726-731. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. Slušnost a právo. Olomouc, 2010.
 
ZÍTEK, A. Smlouva o výstavbě dle zákona o vlastnictví bytů. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 8, s. 16-20. ISSN: 1210-4817
 
VALEŠ, L. Soudobé Klatovy. In Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 490-507. ISBN: 978-80-7422-018-0
 
MATES, P. Společenská škodlivost jako znak správních deliktů. Jurisprudence, 2010, roč. 19, č. 4, s. 37-39. ISSN: 1802-3843
 
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a insolvenční zákon. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 2, s. 56-64. ISSN: 1214-7966
 
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé otázky vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 9, s. 267-273. ISSN: 1803-6554
 
DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a členský podíl v bytovém družstvu - některé otázky vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 1, s. 11-17. ISSN: 1803-6554
 
MATES, P. Správní uvážení v judikatuře správních soudů. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 8, s. 36-40. ISSN: 1210-4817
 
MATES, P. Správní řád - obecná nebo podrobná úprava ?. In Akutálne otázky správného konania. Bratislava: Univerzita Komenského Právnická fakulta, 2010. s. 84-89. ISBN: 978-80-7160-304-7
 
KŘIVKA, T. Study stay at European Court of Human RIghts, Strasbourg. 2010.
 
ŠEJVL, M. Stát jako mocenská pojišťovna?. Znojmo, 2010.
 
KNOLL, V., ŠEJVL, M. Státní symboly ve střední Evropě po roce 1989. Právník, 2010, roč. 149, č. 2, s. 230. ISSN: 0231-6625
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Středověké prameny horního práva v zemích Koruny české. Olomouc, 2010., ISBN: 978-80-244-2491-0,
 
KNOLL, V. Symbolika spravedlnosti. Brno, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, 2010.
 
ADAMOVÁ, K. Tajemství právní archeologie. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2010, roč. 118, č. 3, s. 146-150. ISSN: 1803-1382
 
KLÍMA, K. The Constitution and Democracy in Emergency Situations Caused by Terrorism. In Grund- und Menschrechte in Europa. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2010. s. 165-174. ISBN: 978-3-8300-4100-9 , ISSN: 1861-843X
 
KOPAL, V. The Progressive Development Of International Space Law By The United Nations And Its Present System. In International Law: New Actors, New Concepts - Continuing Dilemmas : Liber Amicorum Božidar Bakotić. Leiden - Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s. 231-249. ISBN: 978-90-04-18182-3
 
RUNDOVÁ, A. The Role of non-legal disciplines in Legal Education. Ljubljana, 2010.
 
BERÁNEK, P. Tisův proces a jeho dopady na česko-slovenské vztahy. Zámecký statek Býkov, 2010.
 
KNOLL, V. Trestní právo z pohledu právní archeologie. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2010.
 
ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., GŘIVNA, T., HERCZEG, J., KRATOCHVÍL, V., PÚRY, F., RIZMAN, S., ŠÁMALOVÁ, M., VANDUCHOVÁ, M. Trestní zákoník II : komentář : § 140-421. Praha : C.H. Beck, 2010, 1996 s. ISBN: 978-80-7400-178-9
 
HULMÁKOVÁ, J., VÁLKOVÁ, H. Trestněprávní ochrana dětí podle nového trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2010, roč. 9, č. 10, s. 307-312. ISSN: 1213-5313
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Tělo jako objekt právních vztahů v 19. století.. Praha, 2010., ISBN: 978-80-200-1833-5,
 
KNOLL, V., PEZL, T. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2010.
 
Balík, S. VII. konference o historii advokacie. Chyše, 26.11.2010 - 26.11.2010.
 
BALÍK, S. Variace na Wenigovo téma. Bulletin advokacie, 2010, roč. 2010, č. 10, s. 79-80. ISSN: 1210-6348
 
KALOUS, M. Veřejné investování v právním řádu České republiky, partnerství veřejného a soukromého sektoru při zajišťování veřejných služeb a ochrana veřejných rozpočtů před skrytým zadlužováním. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 56-67. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
ZÍTEK, A. Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege ferenda. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 8, s. 232-237. ISSN: 1803-6554
 
KNOLL, V., DOSTALÍK, P. Vliv římského práva na právo městské na příkladu deliktu krádeže. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2010.
 
ČERNÝ, M. Vybrané aspekty právního systému Maltézského řádu. Loucký klášter ve Znojmě, 2010.
 
HOSTOVSKÁ, H. Vybrané otázky nutné obhajoby, nahlížení do spisu a dokazování v připravované rekodifikaci trestního práva procesního. Plzeň, 2010.
 
ŘÍHA, O. Vybrané problémy řešení příčinné souvislosti při deliktní odpovědnosti za škodu. Plzeň, 2010.
 
VALUŠKOVÁ, M. Vydědění - srovnání úpravy s výhledem k novému OZ. Plzeň, 2010.
 
HEGNER, J. Vyhodnocení informací poskytnutých orgány veřejné správy. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 336-378. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
MATOUŠEK, R. Vyhodnocení typů participujících subjektů. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 396-399. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
ANDERLOVÁ, S., JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vyměřovací a vytýkací řízení z pohledu nového daňového řádu. In Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010.. Praha: Leges, 2010. s. 51-64. ISBN: 978-80-87212-57-8
 
UHRYNOVÁ, K. Vypořádání podílového spoluvlastnictví resp. oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví. Plzeň, 2010.
 
VEJMELKOVÁ, E. Vypořádání společného jmění manželů. Plzeň, 2010.
 
HAJNÁ-STEINEROVÁ, K. Vyčerpání práv z ochranných známek ve světle judikatury Evropského soudního dvora. In Soukromé právo na cestě : eseje a jiné texty k jubileu Karla Eliáše. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. s. 150-170. ISBN: 978-80-7380-265-3
 
PODHRÁZKÝ, M. Vznik vlastnického práva k nemovitostem a daňově uznatelné náklady. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 5, s. 236-238. ISSN: 1214-7966
 
ŠEDĚNKOVÁ, P. Vztahy z neplatné nájemní smlouvy a bezdůvodné obohacení. Plzeň, 2010.
 
ELIÁŠ, K. Výměníková stanice tepla jako složka podniku distributora tepelné energie a otázka jejího vlastnictví. Obchodněprávní revue, 2010, roč. 2, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1803-6554
 
SLAVÍK, L. Výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu de lege lata a de lege ferenda. Plzeň, 2010.
 
KNOLL, V. Výuka právní historie v České republice a její význam pro právní vzdělávání. Právník, 2010, roč. 149, č. 7, s. 725-743. ISSN: 0231-6625
 
BALÍK, S. Výuka předmětu Minulost, přítomnost a perspektivy advokacie na Fakultě právnické ZČU od zahájení výuky do dnešních dnů. In Tradice, současnost a perspektivy české a slovenské právní vědy a výuky práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 13-17. ISBN: 978-80-210-5134-8
 
HRDINA, A. Vývoj kanonické legislativy v uplynulém desetiletí. Hradec Králové, 2010.
 
HRDINA, A. Vývoj kanonické legislativy v uplynulém desetiletí. Revue církevního práva, 2010, roč. 16, č. 1, s. 53-63. ISSN: 1211-1635
 
PODHRÁZKÝ, M. Výše uložené pokuty ve vztahu k osobním a majetkovým poměrům pachatele správního deliktu. Právní fórum, 2010, roč. 7, č. 8, s. 418-420. ISSN: 1214-7966
 
ANDREJOVÁ, G., ŠLEJHAROVÁ, M. Zabití s akcentem na domácí násilí. Plzeň, 2010.
 
ČERNÝ, M. Zdravotní péče o seniory a právo. Občan v síti, 2010, roč. 2010, č. 04, s. 12.
 
NOCAR, J., JÁNOŠÍKOVÁ, P. Změny leasingových pravidel v České republice. Sládkovičovo, 2010., ISBN: 978-80-89267-45-3,
 
HRDINA, A. Zvláštní práva církví - čím jsou zvláštní?. CEVRO Institut, Praha, 2010.
 
KŘIVKA, T. Zákaz diskriminace v judikatuře ESD. Plzeň, 2010.
 
KOCINA, J. Zákaz konkurence ve světle soukromého a veřejného práva. 1.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, 122 s. ISBN: 978-80-7400-167-3
 
KNOLL, V. Základní principy a vybrané instituty středověkého trestního práva. Právnická fakulta, Masarykova univerzita v Brně, 2010.
 
KNOLL, V. Základní teze k vývoji českého soukromého práva ve středověku. Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2010.
 
KNOLL, V. Základní teze k zpracování vývoje starého českého soukromého práva. Ostrava-Přívoz, 2010., ISBN: 978-80-7418-092-7,
 
MATES, P., PRÁŠKOVÁ, H.P., STAŠA, J. Základy správního práva trestního. 5.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2010, 226 s. ISBN: 978-80-7400-357-8
 
RIEGER, P., MATES, P. Zákon o základních registrech-přínos k rozvoji e-governmentu. Správní právo, 2010, roč. 43, č. 5, s. 295-313. ISSN: 0139-6005
 
KAREL, T., KNOLL, V. Zámek v Kopaninách u Aše - zbořený, nezbořený. Plzeň, 2010. ISSN:1803-0777
 
ELIÁŠ, K. Zánik obligace splněním jinému než věřiteli nebo jiným než dlužníkem. Právní rozhledy, 2010, roč. 18, č. 4, s. 115-121. ISSN: 1210-6410
 
HEGNER, J., HRABÁK, J. Závěry z poznatků řešitelského týmu. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru : právní a ekonomické aspekty. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 431-432. ISBN: 978-80-904024-8-5
 
BALÍK, S. Zůstanu věrným!. Bulletin advokacie, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 80-81. ISSN: 1210-6348
 
VALEŠ, L. Úpadek komunistického režimu a obnova demokracie. In Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 466-489. ISBN: 978-80-7422-018-0
 
NAJMAN, P. Ústavní výchova ve světle chystaných legislativních změn. Plzeň, 2010.
 
KNOLL, V. Ústup z bitvy? Právní historie a právní vzdělávání. Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, 2010.
 
KNOLL, V. Ústup z bitvy? Právní historie a právní vzdělávání. In Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010. s. 177. ISBN: 978-80-7160-301-6
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 1 : základní kurz. Praha, 2010., ISBN: 978-80-247-3384-5,
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Účetnictví 2: Pokročilé aplikace. 1.. vyd. Praha : Grada Publishing, 2010, 231 s. ISBN: 978-80-247-3516-0
 
POLÁČEK, B. Československý a český přístav v Hamburku v kontextu dodatkových protokolů nájemní smlouvy. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 10, s. 51-54. ISSN: 1210-4817
 
POLÁČEK, B. Československý přístav v Hamburku v kontextu Versailleské smlouvy. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 8, s. 27-31. ISSN: 1210-4817
 
POLÁČEK, B. Československý přístav v Hamburku v kontextu nájemní smlouvy. Právní rádce, 2010, roč. 18, č. 9, s. 48-52. ISSN: 1210-4817
 
VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V., BERÁNEK, P. České právní dějiny. 2.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, 694 s. ISBN: 978-80-7380-257-8
 
VALENTOVÁ, V. České ženy jako řádné posluchačky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a jejich uplatnění v právnických profesích v letech 1918 až 1938. Zámecký statek Býkov, 2010.
 
PODHRÁZKÝ, M. Čl. 105 - Výkon státní správy orgány samosprávy. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1440-1452. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. Čl. 106 - Zachování kontinuity moci zákonodárné. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1453-1460. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 100 - Územní samosprávné celky. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1385-1393. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 101 - Správa, činnost a hospodaření ÚSC. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1393-1412. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 102 - Volby do zastupitelstev. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1412-1427. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 103 - Název VÚSC - vypuštěno. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1427-1429. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 104 - Působnost zastupitelstev. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1429-1440. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 108 - Zachování kontinuity moci výkonné. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1462-1465. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 11 - Území a státní hranice. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 228-238. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 13 - Hlavní město. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 260-267. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 8 - Ústavní záruky územní samosprávy. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 137-149. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
PODHRÁZKÝ, M. čl. 99 - Územně-samosprávné členění ČR. In Ústava České republiky : komentář. Praha : Linde, 2010, s. 1378-1460. ISBN: 978-80-7201-814-7
 
KNOLL, V. Říšský zemský soudce, nebo český purkrabí? Polemická poznámka k tradovaným názorům z chebských dějin. Olomouc, 2010.
 

Publikační činnost - 2009

KNOLL, V. "Nie und nimmer" : Chebský podzim roku 1918. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 450-468. ISBN: 978-80-210-4733-4
 
ŠEJVL, M. (Not Only) State Symbols in Danger?. Budapest, 2009.
 
BALÍK, S., POLEDNÍK, P. 15. březen 1939. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 6-7. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S., POLEDNÍK, P. 50. výročí založení Spolkové advokátní komory. Bulletin advokacie, 2009, č. 12, s. 64. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Advokáti v politických procesech. Brno, 2009.
 
DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. vyd. Praha : ASPI, 2009, 886 s. ISBN: 978-80-7357-430-7
 
ČERNÝ, M. Aktuální legislativa České republiky a léčiva - teorie a praxe. Občan v síti, 2009, č. 10, s. 8-10.
 
VALEŠ, V. Alessandro Catalano: Zápas o svědomí - Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2008, 640 s.. Právník, 2009, roč. 148, č. 10, s. 1132-1133. ISSN: 0231-6625
 
BALÍK, S. Andrea Pokludová: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Slezské zemské muzeum, Opava 2008, 326 s.. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 7-8, s. 68-69. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Andrea Pokludová: Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910. Slezské zemské muzeum, Oprava 2008, 326 s.. Bulletin advokacie, 2009, č. 7-8, s. 68-69. ISSN: 1210-6348
 
BALÍK, S. Antonín Klouda - poslední předúnorový president Advokátní komory v Čechách. Kroměříž, 2009.
 
BALÍK, S. Antonín Randa a advokacie. In Prof. Dr. Antonín Randa. Praha : Univerzita Karlova, 2009, s. 72-75. ISBN: 978-80-87146-17-0
 
ŠEJVL, M., DOLEŽAL, T., HAMERNÍK, P., HAVEL, B., HULMÁK, M., JANÁK, M., MALÍŘ, J., MATEJKA, J., TOMAŠUKOVÁ, G. Aplikace práva EU v České republice. Vybrané problémy. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2009, 245 s. ISBN: 978-80-904024-3-0
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Arthasastra Kautilji o sadach, sedziach i postepowaniu sadowym. Bielsko-Biała, 2009., ISBN: 978-83-60430-07-1,
 
WASKA, K. Bohemikální výzkum v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově v letech 1985-2003. 1. vyd. Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2009, 238 s. ISBN: 978-80-86466-16-3
 
ELIÁŠ, K. Clausula rebus sic stantibus (Význam změny okolností pro trvání obligace ex contractu). Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 6, s. 151-155. ISSN: 1803-6554
 
HAVEL, B. Co se smí a co třeba již ne v moratoriu podle insolvečního zákona? Glosa k účinkům moratoria podle § 122 InsZ. Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 3, s. 72-75. ISSN: 1803-6554
 
KŘIVKA, T. Comparative Project on Litigation Funding and Costs. Oxford, Velká Británie, 2009.
 
HRDINA, A. Concordia discordantium canonum boloňského mistra Graciána. Právněhistorické studie, 2009, roč. 40, č. ;, s. 327-341. ISSN: 0079-4929
 
KŘIVKA, T. Constitutional Pluralism in the EU. Manchester, UK, 2009.
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 19.04.2009 - 22.04.2009.
 
KNOLL, V. Czech State Symbols, their Legal Regulation and Protection. Budapest, 2009.
 
BÁRKOVÁ, D. Definice základních prvků koncepčního rámce ve výuce. In Sborník 9. ročníku Pedagogické konference Vysoké školy ekonomické v Praze. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009. s. 7-17. ISBN: 978-80-245-1597-7
 
BALÍK, S., KLÍMA, K., POLEDNÍK, P. Delegace České advokátní komory v Hongkongu. Bulletin advokacie, 2009, č. 4, s. 8-10. ISSN: 1210-6348
 
HULMÁKOVÁ, J. Delikventní mládež ve významných mezinárodních dokumentech.. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 12, s. 365-371. ISSN: 1213-5313
 
LIČKOVÁ, M., PEZL, T., PIPEK, J., STOČESOVÁ, S., VOKROJOVÁ, R., VŠELICHOVÁ, Z., BLAHOŽ, J., BALAŠ, V., KLÍMA, K., MRÁZEK, J., VEČEŘ, J. Democracy and issues of legal policy in fighting terrorism: a comparison. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009, 349 s. ISBN: 978-80-7357-486-4
 
SCHELLE, K., LAMKA, R., TAUSCHEN, J., DÁVID, R., SCHELLEOVÁ, A., ERÉNYI, T., SCHELLEOVÁ, I., PODHORSKÁ, I. Demokratizace českého právního řádu (1989-2009). 1. vyd. Ostrava : KEY Publishing, 2009, 130 s. ISBN: 978-80-7418-036-1
 
VALEŠ, L. Der Verlauf der Samtenen Revolution in den Regionen. In Die Samtene Revolution. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2009, s. 178-192. ISBN: 978-3-631-55030-4
 
VÁLKOVÁ, H. Die Verantwortlichkeit des Jugendlichen im Sinne des tschechischen Jugendgerichtsgesetzes. In Festschrift für Ulrich Eisenberg zum 70. Geburtstag. München: Verlag C.H. Beck, 2009. s. 783-790. ISBN: 978-3-406-58351-3
 
SVOBODA, K., SUK, M., ZEMAN, P. Doručování v soudním řízení. 1.. vyd. Praha : Linde, 2009, 267 s. ISBN: 978-80-7201-777-5
 
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Dvě nové učebnice české a slovenské právní historie: L. Vojáček, K. Schelle, V. Knoll: České právní dějiny, Plzeň: A. Čeněk 2008, 684 s. a J. Beňa, T. Gábriš: Dějiny práva na území Slovenska (do roku 1918), Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě. Právník, 2009, roč. 148, č. 7, s. 779-780. ISSN: 0231-6625
 
ANDERLE, J., KNOLL, V. Dějiny a stavební vývoj hradu, zámku a zámeckého kostela ve Starém Hrozňatově (Kinsbergu). Průzkumy památek, 2009, roč. 16, č. 1, s. 17-44. ISSN: 1212-1487
 
BALÍK, S., BLÁHOVÁ, M., BALÍK, S., LAŽANSKÝ, V., PEJCHAL, A., POLEDNÍK, P., SCHELLE, K., VALENTOVÁ, V. Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Česká advokátní komora ; Národní galerie v Praze, 2009, 271 s. ISBN: 978-80-7035-427-8
 
BLECHOVÁ, E., HENDRYCH, D., HULMÁK, M., KLIKAR, A., KORBEL, F., KOUKAL, P., MUSIL, J., NOVOTNÁ, J., NOVOTNÝ, P. Einführung in das tschechische Recht. 1. vyd. München : C.H. Beck, 2009, 217 s. ISBN: 978-3-406-57795-6
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., MRKÝVKA, P., TOMAŽIČ, I., BÁRKOVÁ, D., ANDERLOVÁ, S., KINDL, M., NOCAR, J., SUCHÝ, J., ŠKOLOUT, V., TELECKÝ, D., KYNCL, L., NECKÁŘ, J., PAŘÍZKOVÁ, I., RADVAN, M., ŠRAMKOVÁ, D. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o, 2009, 525 s. ISBN: 978-80-7380-155-7
 
BÁRKOVÁ, D. Finanční právo de lege ferenda. Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 140 s. ISBN: 978-80-7043-814-5
 
Bárková, D., Tomažič, I. Finanční právo de lege ferenda. Plzeň, 14.05.2009 - 15.05.2009.
 
BALÍK, S. Hervé Leuwers: L´ invention du barreau français 1660 - 1830. La constrution national d´un groupe professionel. Paris, Édition de l´ École des hautes études en sciences sociales 2006. ISBN 2-7132-2106-4. 446 str.. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 6, s. 55-56.
 
VALEŠ, L. Hierarchie samospráv a Evropská charta místní samosprávy. In IV. Kongres českých politologů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 132-150. ISBN: 978-80-7043-842-8
 
KNOLL, V. Historia prawa jako przedmiot w Republice Czeskiej. Bielsko-Biała, 2009.
 
BALÍK, S. Historische Quellen des Familienrechts. Plzeň, 2009.
 
KOPAL, V. History and Evolution of Space Law in the United Nations. Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Lisabon, 2009.
 
PETRÍKOVÁ, O. Hlava sedmá - Územní samospráva. In Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 777-835. ISBN: 978-80-7380-140-3
 
KŘIVKA, T., HAMERNÍK, P. Hospodářská soutěž - nařízení č. 1/2003. In Praktikum práva Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 124-127. ISBN: 978-80-7380-172-4
 
KŘIVKA, T., HAMERNÍK, P. Hospodářská soutěž - čl.81 SES. In Praktikum práva Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 114-118. ISBN: 978-80-7380-172-4
 
KŘIVKA, T., HAMERNÍK, P. Hospodářská soutěž - čl.82 SES. In Praktikum práva Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 119-123. ISBN: 978-80-7380-172-4
 
KYBIC, P. Institut vazby v rámci reformy trestního práva procesního. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 265 s.
 
BÁRKOVÁ, D. International Financial Institutions: IMF & the World Bank. Manchester Metropolitan University, 2009.
 
VALENTOVÁ, V. Jan Bumba: České katastry od 11. do 21. století, Praha: Grada Publishing 2007, 192 s.. Právník, 2009, roč. 148, č. 1, s. 112-113. ISSN: 0231-6625
 
BÁRKOVÁ, D. Jednotné evropské daně?. In Finanční právo de lege ferenda. Plzeň: Západočeská univerzita, 2009. s. 21-26. ISBN: 978-80-7043-814-5
 
KNOLL, V. Juden im Licht der Achtbücher im mittelalterlichen Eger. Ein Hinweis zu ihrer Stellung in der Stadt.. In Aktualni problemi istorii deržavi i prava krain centralno-schidnoi Evropi. Prisvjačeno 150-riččju Osvalda Balcera. Lviv: Juridičnij fakultet, Lvivskij nacionalnij universitet imeni Ivana Franka, 2009. s. 74-76.
 
KNOLL, V. Juden im Licht der Achtbücher im mittelalterlichen Eger. Ein Hinweis zu unser Stellung in der Stadt. Lvov, 2009.
 
MALAST, J. K uzavírání veřejnoprávních smluv podle § 162 správního řádu. Správní právo, 2009, roč. 42, č. 6, s. 339-363. ISSN: 0139-6005
 
KRAMÁŘ, K. K vývoji a koncepci právní úpravy finanční kontroly ve veřejné správě. In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám. Praha : Nakladatelství Leges, 2009, s. 190-200. ISBN: 978-80-87212-23-3
 
POLÁK, P. K ústavnosti a zákonnosti aktuální úpravy odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a její aplikaci dle § 88 TrŘ. K ukládání nepodmíněného trestu odnětí svobody provotrestanému veřejnému činiteli. K policejní provokaci K vyrozumění obhájce. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 11, s. 409-416. ISSN: 1210-6410
 
KOHOUT, M. Kmetské soudy v soustavě soudů tzv. První republiky. Právo, 2009, roč. 2, č. 4, s. 17-25. ISSN: 1802-9116
 
KLÍMA, K., BARTOŇ, M., BĚHAN, P., DAMOHORSKÝ, M., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., JIRÁSEK, J., JIRÁSKOVÁ, V., KLÍMOVÁ, H., KNOLL, V., KOSTADINOVOVÁ, I., KYSELA, J., MATEJKA, J., MLSNA, P., NOVOTNÁ, J., ODEHNALOVÁ, J., PETRÍKOVÁ, O., PEZL, T., POMAHAČ, R., SOUKUP, M., SOVINSKÝ, J., STARK, D., ŠNEBERGEROVÁ, S., ŠŤASTNÝ, V., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M., ZBÍRAL, R. Komentář k Ústavě a Listině. 2.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 1441 s. ISBN: 978-80-7380-140-3
 
BALÍK, S., BAŇOUCH, H., BĚLOVSKÝ, P., BOBEK, M., ČECHOVÁ, B., GÁBRIŠ, T., GŘIVNA, T., GŘIVNOVÁ, P., HAVELKOVÁ, B., JÄGER, P., KOSAŘ, D., KRUŽÍLKOVÁ, E., KRYSTUFEK, Z., KÜHN, Z., KYSELA, J., LATA, J., MOLEK, P., MOTEJL, O., NOVÝ, Z., POLČÁK, R., POVOLNÝ, M., PROCHÁZKA, R., PŘIBÁŇ, J., ŠABATOVÁ, A., ŠIMÁČKOVÁ, K., ŠIMÍČEK, V., TOMKOVÁ, M., VEDRAL, J., WAGNEROVÁ, E. Komunistické právo v Československu. 1.. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 1005 s. ISBN: 978-80-210-4844-7
 
JANÁK, M. Komunitární právní úprava antispamové legislativy a její implementace do právního řádu České republiky.. Aplikované právo, 2009, roč. 7, č. 2, s. 79-92. ISSN: 1214-4878
 
ADAMOVÁ, K., SÝKORA, A. Koncepce federalismu Františka Palackého. Katowice - Kraków, 2009., ISBN: 978-83-7490-261-8,
 
KRAMÁŘ, K. Kontrola veřejné správy vykonávaná státními orgány. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 252-260. ISBN: 978-80-7380-190-8
 
KOTÁSEK, J., PIHERA, V., POKORNÁ, J., RABAN, P., VÍTEK, J. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů.. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 419 s. ISBN: 978-80-7179-454-7
 
KUCHTA, J., HULMÁKOVÁ, J., KYBIC, P., STOČESOVÁ, S., ŠKVAIN, P. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 617 s. ISBN: 978-80-7400-047-8
 
KRATOCHVÍL, V., FENYK, J., KALVODOVÁ, V., KUCHTA, J., SOTOLÁŘ, A., ŠTURMA, P., VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J., STOČESOVÁ, S. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část.. 1.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 797 s. ISBN: 978-80-7400-042-3
 
HRABÁK, J. Legitimní očekávání a zákaz překvapivých rozhodnutí. Právní rádce, 2009, roč. 17, č. 4, s. 49-56. ISSN: 1210-4817
 
KŘIVKA, T. Lisabonská smlouva. In Praktikum práva Evropské unie. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 147-149. ISBN: 978-80-7380-172-4
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Magická síla obrazu. 2009.
 
Jánošíková, P. Magická síla obrazu. ČSOB, a.s. Pobočka Plzeň, Americká 60, 06.05.2009 - 31.08.2009.
 
LAŽANSKÝ, V. Marian Kokeš, Ivo Pospíšil (ed.): In dubio pro libertate - de libertate non dubitare. Pocta Elišce Wagnerové. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 11, s. 55-56. ISSN: 1210-6348
 
ČERNÝ, M. Maßnahmen gegen Terrorismus : Rechtsanwälte und die Legalisierung von Einkommen aus der Straftätigkeit. Prager Zeitung, 2009, roč. 18, č. 48, s. 5. ISSN: 1211-6998
 
ELIÁŠ, K. Mobilia non habent sequelam (O nabytí vlastnického práva od neoprávněného). Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 3, s. 61-67. ISSN: 1803-6554
 
BÁRKOVÁ, D. Monetary sovereignty: the Euro from the perspective of non-Euro zone countries. Manchester Metropolitan University, 2009.
 
KOCINA, J. Nad některými otázkami zneužívání postavení v obchodním styku ve světle trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 10, s. 305-308. ISSN: 1213-5313
 
KORBEL, F., PRUDÍKOVÁ, D. Nad změnami v exekučním řádu. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 22, s. 791-803. ISSN: 1210-6410
 
ŠEJVL, M. Nejstarší počátky trestního práva. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-5086-0,
 
ČÍŽEK, V. Nejvyšší soud k ručení v rámci koncernu: Napodruhé úspěšně?. Jurisprudence, 2009, roč. 18, č. 8, s. 17-23. ISSN: 1802-3843
 
FLAJŠHANSOVÁ, V., LINDOVÁ, J., KOSTADINOVOVÁ, I. Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2009. Karlovarská právní revue, 2009, roč. 6, č. 1, s. 67-75. ISSN: 1801-2191
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Několik poznámek o procesních ustanoveních gruzínského Zákoníku Vachtanga VI.. Olomouc, 2009.
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Několik poznámek o procesních ustanoveních gruzínského Zákoníku Vachtanga VI.. In Pocta Petru Hlavsovi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 7-13. ISBN: 978-80-903400-9-1
 
VYMAZAL, L. Několik úvah k promlčení zástavního práva. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 3, s. 94-98. ISSN: 1210-6410
 
SOUKUP, L., VALENTOVÁ, V. Některá omezení vlastnických práv k nemovitostem v zájmu obrany ČSR před rokem 1938. Bielsko-Biala, 2009., ISBN: 978-83-60430-07-1,
 
RYDVAL, T. Některé peripetie podnikatele s obchodním právem před a po rekodifikaci. In Podnikatel a rekodifikace obchodního práva. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 149-155. ISBN: 978-80-86775-21-0
 
KNOLL, V. Některé závazky plynoucí z ukončení sporu ve věci zabití smírem : příklady ze středověkého Chebska. In Świat, Europa, Mała Ojczyzna. Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2009. s. 101-110. ISBN: 978-83-60430-07-1
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. O plzeňském pivu a spotřební dani. In Finanční právo de lege ferenda. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 37-49. ISBN: 978-80-7043-814-5
 
KNOLL, V. O smolných knihách chebských. Právněhistorické studie, 2009, roč. 40, č. ;, s. 393-409. ISSN: 0079-4929
 
ELIÁŠ, K. O zákonném předkupním právu spoluvlastníků. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 5, s. 153-158. ISSN: 1210-6410
 
RABAN, P. Obchodní zákoník. 6.. vyd. Praha : Eurounion, 2009, 749 s. ISBN: 978-80-7317-081-3
 
DVOŘÁK, T. Obecně prospěšná společnost. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009, 80 s. ISBN: 978-80-7357-450-5
 
KOHOUT, M. Obecně závazné vyhlášky ve světle recentní judikatury Ústavního soudu ČR. Právo, 2009, roč. 2, č. 2, s. 35-43. ISSN: 1802-9116
 
FIALA, J., KINDL, M., BEDNÁŘ, V., BEZOUŠKA, P., DAVID, O., HULMÁK, M., KAVKA, J., MATEJKA, J., PSUTKA, J., ŠÍMA, A. Občanské právo hmotné. 2. vydání. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 650 s. ISBN: 978-80-7380-228-8
 
FIALA, J., KINDL, M., BEZOUŠKA, P., DAVID, O., KINDL, T., MATEJKA, J., BEDNÁŘ, V., PSUTKA, J., ŠÍMA, A. Občanský zákoník. Komentář. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009, 1618 s. ISBN: 978-80-7357-395-9
 
ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., ELIÁŠ, K. Občanský zákoník. Komentář. 2.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 2471 s. ISBN: 978-80-7400-108-6
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Ochrana soukromí na pracovišti - e-mailová pošta. Práce a mzda, 2009, roč. 57, č. 11, s. 28-32.
 
JANÁK, M. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti působících na Internetu. ITprávo.cz - Server o internetovém a počítačovém právu, 2009, s. 1-8. ISSN: 1801-4089
 
HORÁK, P., HROMADA, M. Opravdu si nemohou nepodnikatel a podnikatel platně smluvit úrok z prodlení jiný než podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb.?. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 23, s. 829-837. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. Osnova Ústavy nezávislé Arménie Šamira a Akona Šamirjanových z let 1773 - 1788. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-4837-9,
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Osobní spis zaměstnance jako zpracování osobních údajů. Práce a mzda, 2009, roč. 57, č. 7, s. 9-15.
 
KAREL, T., KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Panská sídla západních Čech - Karlovarsko. 1. vyd. České Budějovice : Veduta, 2009, 233 s. ISBN: 978-80-86829-50-0
 
KRAMÁŘ, K. Petice a stížnosti ve veřejné správě. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 275-278. ISBN: 978-80-7380-190-8
 
VALEŠ, L. Pluralismus moci a práva v podmínkách Evropské unie - města, regiony a Výbor regionů v mocenské a právní architektuře Evropské unie. In Pluralizmus moci a práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 271-281. ISBN: 978-80-970144-3-8
 
RYDVAL, T. Potápěčská nehoda a právo. 2. část. Buddy, 2009, roč. 3, č. 5, s. 38-42. ISSN: 1802-6702
 
RYDVAL, T. Potápěčská nehoda a právo.1. část. Buddy, 2009, roč. 3, č. 4, s. 32-34. ISSN: 1802-6702
 
DVOŘÁK, T. Potíže s pozemky aneb malý pokus o výklad právní úpravy pozemků podle zákona č. 72/1994 Sb.. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 18, s. 648-655. ISSN: 1210-6410
 
POLÁK, P., HULMÁKOVÁ, J., KYBIC, P., STOČESOVÁ, S. Praktikum z trestního práva hmotného : obecná část. 2.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 78 s. ISBN: 978-80-7400-999-0
 
POLÁK, P., HULMÁKOVÁ, J., KYBIC, P., STOČESOVÁ, S. Praktikum z trestního práva hmotného : obecná část podle nového trestního zákoníku. 3.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, ISBN: 978-80-7400-161-1
 
KLÍMA, K., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FENCL, V., FOREJTOVÁ, M., HAMUĽÁK, O., HAMERNÍK, P., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., KUBA, J., MATEJKA, J., NEMETH, M., ODEHNALOVÁ, J., PETRÍKOVÁ, O., PETROVÁ, A., PEZL, T., POKORNÝ, R., RANINEC, J., SKÁLA, J., SOUKUP, M., STARK, D., STOČESOVÁ, S., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M., VOKROJOVÁ, R., ZBÍRAL, R. Praktikum českého ústavního práva. 3.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, 600 s. ISBN: 978-80-7380-173-1
 
ELIÁŠ, K. Privilegované závěti a osnova českého občanského zákoníku. Ad notam, 2009, roč. 15, č. 2, s. 41-45. ISSN: 1211-0558
 
VALENTOVÁ, V. Prof. Dr. Antonín Randa, zakladatelská osobnost pražské civilistiky. Sborník prací k 175. výročí narození a 95. výročí úmrtí. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 50-51. ISSN: 1210-6348
 
KNOLL, V. Právní archeologie a trestní právo. Brno, 2009.
 
KNOLL, V. Právní historie na konferenci "Terorizmus a medzinárodné právo". Právněhistorické studie. 40, 2009, s. 626-627.
 
MALAST, J. Právní úprava demokratizace veřejné správy České republiky po roce 1989. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 215-240. ISSN: 1802-0364
 
BALÍK, S. FORMÁNKOVÁ, V. Právo jako pojistka moci? (Několik úvah o etice územní samosprávy). In Pluralizmus moci a práva. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2009. s. 69-75. ISBN: 978-80-970144-3-8
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Právo jako pojistka moci? (Několik úvah o etice člena územní samosprávy). Tatranská Štrba, 2009.
 
HAVEL, B. Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad návrhem obchodního zákona. Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 1, s. 1-10. ISSN: 1803-6554
 
DVOŘÁK, T. Přeměny nadací a nadačních fondů, obecně prospěšných společností a spolků. Právní fórum, 2009, roč. 6, č. 11, s. 470-478. ISSN: 1214-7966
 
KŘIVKA, T. Ratifikace Lisabonské smlouvy. Plzeň, 2009.
 
MALAST, J. Recenze : Valeš, L.: Zrod demokratických politických systémů okresů Klatovy, Domažlice a Tachov a jejich vývoj v 90. letech 20. století, Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, 287 str., ISBN 978-80-7380-082-6. Karlovarská právní revue, 2009, roč. 5, č. 1, s. 107-110. ISSN: 1801-2193
 
KOHOUT, M. Recepce rakousko-uherského tiskového práva a snahy o jeho novelizaci v období tzv. první republiky. Právo, 2009, roč. 2, č. 3, s. 109-118. ISSN: 1802-9116
 
VALEŠ, V. Restituce církevního majetku v České republice po roce 1989. 1.. vyd. Brno : Moravsko-slezská křesťanská akademie, 2009, 101 s. ISBN: 978-80-904075-1-0
 
VALEŠ, L. Rok 1989 na místní úrovni. In Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Praha : Epocha, 2009, s. 128-148. ISBN: 978-80-7425-030-9
 
VALEŠ, L. Sametová revoluce v Klatovech 2. Budování demokracie. Jihočeský sborník historický, 2009, roč. 77-78, č. 1, s. 193-230. ISSN: 0323-004X
 
HINKE, J., BÁRKOVÁ, D. Sbírka příkladů a případových studií z účetnictví II.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 300 s. ISBN: 978-80-7043-820-6
 
KNOLL, V., WASKA, K. Setkání zástupců kateder právních dějin právnických fakult z České republiky a Slovenské republiky", Plzeň 21.?23. září 2006.. Právněhistorické studie. 40, 2009, s. 610-612.
 
HAVEL, B. Smlouvy o vzájemném plnění podle insolvenčního zákona (§ 253 InsZ). Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 6, s. 155-159. ISSN: 1803-6554
 
BALÍK, S. Soudce obecného soudu v řízení před Ústavním soudem ČR. Olomouc, 2009.
 
BALÍK, S. Soudce obecného soudu v řízení před Ústavním soudem ČR. In Ústavní základy soudní moci: sborník příspěvků sekce ústavního práva, přednesených na mezinárodní vědecké konferenci Olomoucké právnické dny 2009. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 13-17. ISBN: 978-80-87382-02-8
 
HAJNÁ-STEINEROVÁ, K. Soukromé prosazování soutěžního práva. Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 10, s. 295-299. ISSN: 1803-6554
 
KRAMÁŘ, K. Správní dozor. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 230-244. ISBN: 978-80-7380-190-8
 
HRDINA, A. Styčné body církevního (kanonického) a světského práva. Právník, 2009, roč. 148, č. 9, s. 953-962. ISSN: 0231-6625
 
BERÁNEK, P. Státoprávní poměr Čechů a Slováků v letech 1944 - 1968. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, 480 s.
 
KNOLL, V. Středověké trestní právo. Brno, 2009.
 
KNOLL, V. Středověké trestní právo. Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2009.
 
BALÍK, S. Suděbnik Mchitara Goše a jeho vliv na právo kavkazských národů. Brno, 2009.
 
VALENTOVÁ, V. Systém politických stran v ČSR v letech 1918-1938 s přihlédnutím k politické činnosti Msgre. Bohumila Staška v Československé straně lidové. Kostelní Vydří, 2009., ISBN: 978-80-7195-431-6,
 
DOSTALÍK, P. Texty ke studiu římského práva soukromého. 1. vyd. Plzeň : Vydavateství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, ISBN: 978-80-7380-150-2
 
SCHELLE, K., TAUCHEN, J., LAMKA, R., DÁVID, R., SCHELLEOVÁ, A., ERÉNYI, T., SCHELLEOVÁ, I., PODHORSKÁ, I. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989-2009). 1. vyd. Belgorod : Rusnaučkniga, 2009, 171 s. ISBN: 5-986-74-019-X
 
SCHELLE, K., TAUCHEN, J., LAMKA, R., DÁVID, R., SCHELLEOVÁ, A., ERÉNYI, T., SCHELLEOVÁ, I., PODHORSKÁ, I. The Process of Democratization of Law in the Czech Republic (1989-2009). 1. vyd. Rincon (USA) : The American Institute for Central European Legal Studies, 2009, 204 s. ISBN: 978-0-615-31580-5
 
KOPAL, V. The Work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its Legal Subcommittee. Teherán, 2009.
 
CHMELÍK, J., STOČESOVÁ, S., OUTLÁ, K., BRUNA, E., PORADA, V. Trestní právo hmotné : Obecná část. 1.. vyd. Praha : Linde, 2009, 292 s. ISBN: 978-80-7201-785-0
 
VÁLKOVÁ, H. Trestní zákoník I. Komentář. Obecná část. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2009, 1303 s. ISBN: 978-80-7400-109-3
 
VOJÁČEK, L., KNOLL, V. Tschechische und tschechoslowakische Rechtsgeschichte (Eine Einführung) ; Jaromír Tauchen - Pavel Salák. Brno : Masarykova univerzita, 2009.
 
KNOLL, V., PEZL, T. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2009.
 
Balík, S. VI. konference o historii advokacie. Kroměříž, 06.11.2009 - 06.11.2009.
 
ELIÁŠ, K. Variabilita života a právnická schémata (K souběhu pracovního poměru s členstvím ve statutárním orgánu obchodní korporace). Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 10, s. 271-278. ISSN: 1803-6554
 
Jánošíková, P., Jánošík, P. Večer s tajemnem. Měšťanská beseda v Plzni,
 
KINDL, V. Veřejné notářství v českých zemích a jeho místo ve výuce domácích právních dějin. In Pocta Petru Trösterovi k 70. narozeninám. Praha : ASPI, 2009, s. 201-208. ISBN: 978-80-7357-418-5
 
LAŽANSKÝ, V. Vilém Knoll (ed.): Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., Plzeň 2008, 464 stran.. Bulletin advokacie, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 47-48. ISSN: 1210-6348
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Vrácení věci k došetření podle ustanovení § 18 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Praha, 2009. ISSN:0139-6005
 
KNOLL, V. Vybrané instituty středověkého trestního práva : konkrétní případy z Chebska. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-5086-0,
 
ELIÁŠ, K. Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným - nevyslovené argumenty. Obchodněprávní revue, 2009, roč. 1, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1803-6554
 
VALEŠ, V. Vyrovnání s majetkovými křivdami spáchanými na církvích v době komunistické totality v nových zemích EU se zaměřením na odlišnosti v právní úpravě jednotlivých zemí. Praha, 2009., ISBN: 978-80-86310-86-2,
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Využití osobních údajů z registrů vedených podle zákona o střetu zájmů tiskem. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 19, s. 698-701. ISSN: 1210-6410
 
ELIÁŠ, K. Výklad § 140 odst. 1 ObčZ. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 15, s. 547-552. ISSN: 1210-6410
 
BERÁNEK, P. Zdeňka Hledíková: Arnošt z Pardubic. Právník, 2009, roč. 148, č. 2, s. 217-220. ISSN: 0231-6625
 
KORBEL, F., PRUDÍKOVÁ, D. Změny v systému doručování po 1. červenci 2009. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 17, s. 1-12. ISSN: 1210-6410
 
KORBEL, F., PRUDÍKOVÁ, D., SVĚŽENOVÁ, L., LETKOVÁ, R. Změny ve výkonu notářství po 1. červenci 2009. Ad Notam, 2009, roč. 15, č. 4, s. 122-131. ISSN: 1211-0558
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zveřejňování osobních údajů periodickým tiskem. Právní rozhledy, 2009, roč. 17, č. 2, s. 60-63. ISSN: 1210-6410
 
KOCINA, J. Zvláště přitěžující okolnosti a snížení trestu odnětí svobody. Brno, 2009., ISBN: 978-80-210-4989-5,
 
BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J. Základy účetnictví. In Finanční a daňové právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, s. 482-501. ISBN: 978-80-7380-155-7
 
RABAN, P. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : Eurounion, 2009, 491 s. ISBN: 978-80-7317-080-6
 
KAREL, T., KNOLL, V. Zámek v Kopaninách u Aše zbořený - nezbořený. Nečtiny, 2009.
 
PETRÍKOVÁ, O. Územní samospráva v České republice. In Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 119-134. ISBN: 978-80-7380-173-1
 
VÁLKOVÁ, H. Česká podoba stalkingu podle § 354 TrZ v širších než jen trestněprávních souvislostech. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8, č. 9, s. 257-263. ISSN: 1213-5313
 

Publikační činnost - 2008

KOHOUT, M. (European Central Bank, ECB) - koordinátor měnové politiky v eurozoně. Právo - časopis pro právní teorii a praxi, 2008, roč. 1, č. 2, s. 61-69. ISSN: 1802-9116
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 136 s. ISBN: 978-80-7380-107-6
 
LAŽANSKÝ, V. Advokátní působení JUDr. Kamilla Reslera. Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, 2008.
 
KOPAL, V., DIEDERIKS-VERSCHOOR, I.H.P. An Introduction to Space Law. 3. vyd. Alpen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2008, 249 s. ISBN: 978-90-411-2647-4
 
WASKA, K. Archivalische Zeitschrift 86-88, 2004-2006. Archivní časopis, 2008, roč. 58, s. 269-276. ISSN: 0004-0398
 
WASKA, K. Civilněprávní působnost magistrátu poddanského městečka Úterý na počátku 18. století. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 428-435. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
Křivka, T. Current Issues of Institutional Structure of the EU. Brusel, 18.05.2008 - 21.05.2008.
 
VALEŠ, V. Církevní majetek a prvorepubliková pozemková reforma. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 2008.
 
RABAN, P. DCFR - první výstup na cestě k evropskému zákoníku soukromého práva. Karlovarská právní revue, 2008, roč. 4, č. 2, s. 61-73. ISSN: 1801-2191
 
KNOLL, V. David Nicolle: Crusader Castles in Cyprus, Greece and the Aegean 1191-1571. Fortress 59. Osprey Publishing Ltd. Oxford 2007, 64 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 689. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. David Nicolle: Křižácké hrady ve Svaté zemi 1097-1192 : fortifikace. Grada Publishing, a. s. Praha 2007, 64 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 689. ISSN: 1211-6831
 
MATEJKA, J. Distanční výkon práce. Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 8, s. 23-28. ISSN: 1210-4817
 
VALEŠ, V. Dny pracovního klidu v československém právním řádu (1918-1938). Brno, 2008., ISBN: 978-80-210-4629-0,
 
POLÁČEK, B. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic - stigma ve vzájemných vztazích. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 438-443. ISBN: 978-80-7380-149-6
 
RABAN, P., DITTRICH, M., DRYKOVÁ, B., TLOUŠŤOVÁ, P., HRUZOVÁ, V., RABANOVÁ, A., VALACHOVÁ, K. Draft Common Frame of Reference (DCFR) - Návrh společného referenčního rámce verze leden 2008. 2008., ISBN: 978-80-87252-00-0, ISSN:1801-2193
 
RYDVAL, T. Dvě praktické poznámky k "exekucím": o náležitostech návrhu a místní příslušnosti soudu. Bulletin advokacie, 2008, č. 10, s. 38-40. ISSN: 1210-6348
 
KORBEL, F., FOREJT, P. Elektronický platební rozkaz je tu. Bulletin advokacie, 2008, roč. 2008, č. 7-8, s. 20-22. ISSN: 1210-6348
 
KŘIVKA, T. Federalization of the EU. Kent, UK, 2008.
 
KRAMÁŘ, K. Finanční kontrola jako subsystém správní kontroly. In Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 483-493. ISBN: 978-80-7380-094-9
 
KNOLL, V. Franck Leandri - Laurent Chabot: Monuments de Corse : Édisud. Aix-en-Provence 2006, 256 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 687. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Hegemonie města Chebu. In Monseho olomoucké právnické dny 2007. Olomouc: Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2008. s. 583-591. ISBN: 978-80-244-1906-0
 
KNOLL, V., KAREL, T. Hrad u Plesné (okr. Cheb), zvaný Neuhaus. Zamyšlení nad jeho místem v dějinách Chebska.. Nečtiny, 2008.
 
KAREL, T., KNOLL, V. Hrad u Plesné zvaný Neuhaus : zamyšlení nad jeho místem v dějinách Chebska. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2008. s. 171-184., ISSN: 1803-0777
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Hypertrofie etických kodexů pro právnická povolání. Praha, 2008., ISBN: 978-80-904024-6-1,
 
BALÍK, S., FORMÁNKOVÁ, V. Hypertrofie etických kodexů pro právnická povolání. Znojmo, 2008.
 
ŠOUŠA, J. JUDr. Jan Vašatý - český advokát, investor a také kontroverzní politik druhé poloviny 19. století. Praha, 2008., ISBN: 978-80-7201-730-0,
 
MAZÁNEK, J., DRAGOUN, R. Jakou změnu může přinést nový zákon o Policii ČR do problematiky odhalování hospodářské trestné činnosti a korupčních jednání?. Trestní právo, 2008, roč. 13, č. 11, s. 23-27. ISSN: 1211-2860
 
SÝKORA, A. K dějinám staršího českého zemského dědického práva. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
SÝKORA, A. K dějinám staršího českého zemského dědického práva. Aplikované právo, 2008, roč. 6, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1214-4878
 
HAVEL, B., PIHERA, V. K rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. squeeze-out(u). Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 19, s. 717-721. ISSN: 1210-6410
 
VYMAZAL, L. K zákazu úročení příslušenství. Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 4, s. 30-34. ISSN: 1210-4817
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K římskému mincovnictví. In Naděje právní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 92-105. ISBN: 978-80-7380-122-9
 
HRDINA, A. Kanonické právo v proměnách času (Leges multae, ius unum). Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
KNOLL, V. Karel Kuča - Lubomír Zeman: Památky Karlovarského kraje. Koncepce památkové péče v Karlovarském kraji. Karlovarský kraj. Karlovy Vary 2006, 592 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 685. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Klsák, Jiří: Archeologická cesta. Průvodce po významných archeologických lokalitách v Karlovarském kraji. Cesty kulturního dědictví. Karlovarský kraj, Karlovy Vary 2007, 70 s.. Časopis Společnosti přátel starožitností, 2008, roč. 116, č. 3, s. 127. ISSN: 1803-1382
 
VALEŠ, L. Komunální volby v Klatovech v 90. letech 20. století. In Sborník prací z historie a dějin umění. Klatovy: Galerie Klatovy / Klenová, 2008. s. 301-327. ISBN: 978-80-87013-15-1
 
VALEŠ, L. Komunální volby v Tachově v 90. letech 20. století. In Minulostí západočeského kraje. Plzeň: Archiv města Plzně, 2008. s. 163-184. ISBN: 978-80-86971-94-0 , ISSN: 0544-3830
 
VALEŠ, L. Komunální volby v roce 1998 - mezník ve vývoji české komunální politiky?. Politologická revue, 2008, roč. 14, č. 1, s. 43-57. ISSN: 1211-0353
 
VALEŠ, V. Konfesní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 239 s. ISBN: 978-80-7380-135-9
 
VALEŠ, V. Konfesní právo. Průvodce studiem. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 239 s. ISBN: 978-80-7380-135-9
 
DVOŘÁK, T. Králík, M. Podílové spoluvlastnictví v občanském zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2008, 425 s.. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 22, s. 836-837. ISSN: 1210-6410
 
PIHERA, V., HAVEL, B. Krátké slovo ke kritice zákona o nabídkách převzetí. Právní zpravodaj, 2008, roč. 9, č. 7, s. 14-15. ISSN: 1212-8694
 
BERÁNEK, P. Lid, stát a vláda očima vybraných myslitelů. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
BALÍK, S. Likvidace soukromé advokacie v českých zemích v letech 1948-1951. In Z minulosti advokacie. Praha: Linde, 2008. s. 52-64. ISBN: 978-80-7201-730-0
 
KNOLL, V., ŠEJVL, M. Living Dead - Outlaw, Homo Sacer and Werewolf. Legal Consequences of Imposition of Ban. Poznań, 2008.
 
MALAST, J. Lokální politika vybraných evropských zemí. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 228 s.
 
TELECKÝ, D. Malá úvaha o významu času. Právník, 2008, roč. 147, č. 2, s. 198-202. ISSN: 0231-6625
 
LEGO, J. Mapa veřejných služeb - reflexe empirického průzkumu. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 188-195. ISBN: 978-80-904024-4-7
 
KNOLL, V. Massimo Rasu: Rocche Turrite. Guida al Castelli Medievali della Sardegna. Grafica del Parteolla. Dolianova 2007, 221 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 694. ISSN: 1211-6831
 
JERMANOVÁ, H., MASOPUST, Z. Metamorfózy práva ve střední Evropě. 1. vyd. Praha ; Pzeň : Ústav státu a práva AV ČR ; Aleš Čeněk, 2008, 452 s. ISBN: 978-80-904024-6-1
 
Jermanová, H., Masopust, Z., Cvrček, F. Metamorfózy práva ve střední Evropě. Znojmo, 11.06.2008 - 13.06.2008.
 
KNOLL, V. Metamorfózy právní historie a platné právo. Znojmo, 2008.
 
KNOLL, V. Metamorfózy právní historie a platné právo. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008. s. 92-103. ISBN: 978-80-904024-6-1
 
DOSTALÍK, P. Metamorfózy římského práva. Znojmo, 2008.
 
KNOLL, V. Minulostí západočeského kraje, ročníky 41-1/2006 a 42-1/2007. Městský archiv v Plzni. Plzeň 2006 - 2007. Castellologica bohemica, 2008, roč. 11, č. ;, s. 735. ISSN: 1211-6831
 
HULMÁKOVÁ, J. Mladí dospělí de lege lata a lege ferenda. In Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. ASPI, 2008. s. 65-76. ISBN: 978-80-7357-365-2
 
BERÁNEK, P. Mlynářské právo v Čechách. In Býkov 2007 - Naděje právní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 19-27. ISBN: 978-80-7380-122-9
 
ČERNÝ, M. Nach wie vor Schwierigkeiten mit Parkzonen in Prag. Prager Zeitung, 2008, roč. 17, č. 22, s. 12. ISSN: 1211-6998
 
KNOLL, V., KARHANOVÁ, M. Naděje právní vědy. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 636 s. ISBN: 978-80-7380-122-9
 
BALÍK, S. Napoleonův dekret o advokacii z roku 1810. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 20-35. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
KNOLL, V. Nie und nimmer. Chebský podzim roku 1918. Brno, 2008.
 
DVOŘÁK, T. Nová právní úprava veřejného návrhu smlouvy o koupi nebo směně účastnického cenného papíru. Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 9, s. 386-394. ISSN: 1214-7966
 
LAŽANSKÝ, V. Několik poznámek k advokátnímu působení Svatopluka Čecha. Praha, 2008., ISBN: 978-80-7201-730-0,
 
DOSTALÍK, P. Několik poznámek o úloze příslušenství věci v soukromém právu. In Naděje právní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 38-46. ISBN: 978-80-7380-122-9
 
BALÍK, S. Několik právněhistorických a právněfilosofických úvah o vztahu lékař-pacient a posléze lékař-pacient-zdravotní pojišťovna. In Kongres medicínského práva III. ročník. Kniha abstrakt. Praha: Česká společnost medicínského práva, 2008. s. 23-30.
 
BALÍK, S. Několik právněhistorických a právněfilosofických úvah o vztahu lékař-pacient a posléze lékař-pacient-zdravotní pojišťovna.. Praha, 2008.
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Některé instituty zákona o ochraně osobních údajů ve "Všeobecných obchodních podmínkách". Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 9, s. 326-329. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. O předmětu, metodologii, pramenech a současném stavu problematiky horního práva. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 137-149. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
ZÁDĚRA, F. Objednávky, faktury a webové stránky. Ekonom, 2008, roč. 52, č. 3, s. 52-53. ISSN: 1210-0714
 
VALEŠ, L. Obnova obecní samosprávy v kontextu české tranzice. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR, Nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 372-382. ISBN: 978-80-904024-6-1
 
ELIÁŠ, K., PSUTKA, J., HAVEL, B., HULMÁK, M., BEZOUŠKA, P., BEDNÁŘ, V., DVOŘÁK, T. Občanský zákoník. Velký akademický komentář.. 1. vyd. Praha : Linde, 2008, 2640 s. ISBN: 978-80-7201-687-7
 
KNOLL, V. Ochranné smlouvy - narušení české svrchovanosti nad Chebskem?. In Naděje právní vědy. Býkov 2007. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 106-122. ISBN: 978-80-7380-122-9
 
HULMÁKOVÁ, J. Odklony v trestním řízení ve věcech mladistvých z pohledu rekodifikace trestního práva procesního. In Rekodifikace trestního práva procesního. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 41-45. ISBN: 978-80-87146-13-2
 
KOCINA, J. Odposlech a záznam telefonických hovorů jako důkaz v trestním řízení. Bratislava, 2008., ISBN: 978-80-89363-17-9,
 
DRAGOUN, R. Organi protidij korupciji u Českij respubliki. In Visnyk Ľvivskogo universitetu. Lvov: Ľvivskij nacionaľnij universitet imeni Ivana Franka, 2008. s. 240-244.
 
KNOLL, V. Orlice a labuť : ochranné smlouvy pánů ze Švamberka a města Chebu v 15. století. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 174-193. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
DVOŘÁK, T. Osobní obchodní společnosti. 1. vyd. Praha : Aspi, 2008, 318 s. ISBN: 978-80-7357-383-6
 
LEGO, J., LOUDA, T. Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Ústav státu a práva AV ČR, 2008, 200 s. s. ISBN: 978-80-904024-4-7
 
KNOLL, V. Pascale Larenaudie - Jacques Casamarta: Tours Génoises. 40 balades familiales. Corse-du-Sud. Sentier de Corse. PNRC. Albiana 2001, 120 str. s obr.; Pascale Larenaudie - Jacques Casamarta: Tours Génoises. 50 balades familiales. Haute-Corse. Sentie. Castellologica bohemica, 2008, roč. 11, č. ;, s. 686. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Peter Buck: Burgen und Ruinen im Allgäu. 33 Ausflüge auf den Spuren der Ritter. Konrad Theiss Verlag. Stuttgart 2002, 144 str. s obr.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 672. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 478 s. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
BALÍK, S. Pokus o unifikaci advokátního řádu v prvé Československé republice. Brno, 2008.
 
BALÍK, S. Pokus o unifikaci advokátního řádu v prvé Československé republice. In Dny práva - 2008 - Days of law. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2008. s. 415-424. ISBN: 978-80-210-4733-4
 
DVOŘÁK, T. Poznámky k převodu jmění na společníka. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 1, s. 27-29. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Poznámky ke společným částem domu. Právní fórum, 2008, roč. 5, č. 12, s. 493-503. ISSN: 1214-7966
 
BALÍK, S. Pražská advokacie v letech 1648-1781. Documenta Pragensia, 2008, roč. 2008, č. 27, s. 867-873, 1118-1119. ISSN: 0231-7443
 
BERÁNEK, P. Pražské dohody - konec slovenských nadějí. In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. s. 464-471. ISBN: 978-80-7160-271-2
 
VALEŠ, L. Pražské jaro z pohledu rakouské politiky a veřejné sféry. In Pražské jaro 1968. Praha : Nakladatelství Epocha, 2008, s. 96-116. ISBN: 978-80-87027-78-3
 
LAMKA, R., STROUHAL, J. Privatizace zdravotnických zařízení. In Právní a ekonomické problémy současnosti IV.. Ostrava-Přívoz: KEY Publishing, 2008. s. 79-80. ISBN: 978-80-87071-58-8
 
BAUER, D. Problematika spolupráce veřejného a soukromého sektoru z pohledu účetnictví státu. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha, Plzeň : Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 140-146. ISBN: 978-80-904024-4-7
 
DRAGOUN, R. Problematika využitelnosti některých institutů obsažených v zákoně 283/1991 Sb. o Policii ČR a nově připravovaného policejního zákona v trestním řízení. Praha, 2008.
 
BÁRKOVÁ, D. Problematika výuky v cizích jazycích. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 5-14. ISBN: 978-80-210-4616-0
 
KOPAL, V. Progressive Development of International Space Law by the United Nations. Právní úřad sekretariátu OSN, New York, 2008.
 
KOPAL, V. Projekt UNIDROIT k ochraně mezinárodních zájmů na mobilních zařízeních. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 243-253. ISSN: 0323-0619
 
DRAŠAROVÁ, E., ŠOUŠA, J., HORKÝ, R., VELEK, L. Promarněná šance. 1. vyd. Praha : Národní archiv, 2008, 1729 s. ISBN: 978-80-86712-09-3
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Provozování kamerového systému se záznamem ve zdravotnických zařízeních. Zdravotnictví a právo, 2008, roč. 12, č. 7-8, s. 20-26. ISSN: 1211-6432
 
ŠÁMAL, P. Provádění dokazování v hlavním líčení a úprava absolutní a relativní neúčinnosti důkazů ve věcném záměru trestního řádu. Trestněprávní revue, 2008, roč. 7, č. 12, s. 349-357. ISSN: 1213-5313
 
KNOLL, V. Právní historie, historická věda a interdisciplinarita. In IX. sjezd českých historiků. Pardubice 6.-8. září 2006. Svazek II. Historie v kontextu ostatních vědních disciplín. Brno: Sdružení historiků České republiky, 2008. s. 185-191. ISBN: 978-80-904069-1-9
 
VALEŠ, V. Právní předpisy upravující postavení církví v českých zemích v letech 1848-1938. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, 277 s. s.
 
SEDLÁČEK, D. Právo na spravedlivý proces ve vztahu k osobám v (ekonomické) nevýhodě a ingerence advokáta. In Olomoucké debaty mladých právníků 2008 : Aktuální otázky normotvorby. Právo na spravedlivý proces.. Olomouc: 2008. s. 211-221. ISBN: 978-80-903400-2-2
 
HEGNER, J. Průzkum problematiky financování potřeb územně správních jednotek prostřednictvím spolupráce veřejného a soukromého sektoru. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 157-187. ISBN: 978-80-904024-4-7
 
LEGO, J. Public Private Partnership : (reflexe empirického výzkumu). In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008. s. 444-447. ISBN: 978-80-904024-6-1
 
KALOUS, M. Public Private Partnership v právním řádu České republiky. In Partnerství veřejného a soukromého sektoru. Praha : Ústav státu a práva AV ČR, 2008, s. 55-65. ISBN: 978-80-904024-4-7
 
DVOŘÁK, T. Přeměny obchodních společností a družstev. 1. vyd. Praha : Aspi, 2008, 393 s. ISBN: 978-80-7357-376-8
 
BERÁNEK, P. Příprava voleb do Ústavodárného Národního Shromáždění v kontextu vztahů Čechů a Slováků. Brno, 2008., ISBN: 978-80-210-4629-0,
 
KNOLL, V. Razdumje o terrorizme vo vremja srednevekovja : odin primer iz srednej Evropy. Sovremennyj naučnyj vestnik, 2008, roč. 0, č. 2, s. 53-67. ISSN: 1561-6886
 
HÁLOVÁ, M., RAJCHL, J. Rozhodování o nápravných prostředcích správního dozoru. Správní právo, 2008, roč. 41, č. 8, s. 457-494. ISSN: 0139-6005
 
KOCINA, J. Rozhodčí nález jako exekuční titul a jeho doručení. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 15, s. 569-570. ISSN: 1210-6410
 
KNOLL, V. Rybníky, rybníky, samé rybníky ..., aneb, Kde všude jsem potkal římské právo. In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 21-27. ISBN: 978-80-244-2151-3
 
KNOLL, V. Rybníky, rybníky, samé rybníky aneb Kde všude jsem potkal římské právo.. Olomouc, 2008.
 
KNOLL, V. Sborník Chebského muzea 2005. Krajské muzeum Cheb. Cheb 2006, 278 str.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 739. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje 2006. Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Cheb. Cheb 2007, 342 str.. Castellologica bohemica, 2008, č. 11, s. 739. ISSN: 1211-6831
 
KNOLL, V. Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006. Klatovy. Galerie Klatovy, Historická společnost Klatovy. Klatovy 2006, 350 str.. Castellologica bohemica, 2008, č. 11, s. 740. ISSN: 1211-6831
 
RUNDOVÁ, A. Slovenská národní rada a její konkurenční legislativní činnost ve vztahu k právní obnově. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
BALÍK, S. Societé internationale d´histoire de la profession d´avocat a její činnost v 90. letech 20. století.. Olomouc, 2008.
 
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přeprac.. vyd. Praha : Aspi, 2008, 428 s. ISBN: 978-80-7357-344-7
 
KŘIVKA, T. Studijní pobyt na University of Kent, Velká Británie. 2008.
 
HÁLOVÁ, M. Státní dozor nad územními samosprávnými celky. In Metamorfózy práva ve střední Evropě. Praha - Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 383-395. ISBN: 978-80-904024-6-1
 
HAVEL, B. T.Doležil, Koncerny v komunitárním právu. Analýza a náměty pro rekodifikaci. Praha : Auditorium, Edice studie, 2008, 175 s.. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 17, s. 647-648. ISSN: 1210-6410
 
BALÍK, S. The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamenatal rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic. Yerevan, 2008.
 
BALÍK, S. The Constitutional Court and the Supreme Administrative Court roles in the protection of fundamental rights of parties to administrative proceedings in the Czech Republic. In Almanac. Yerevan: NJHAR, 2008. s. 247-254., ISSN: 1829-0124
 
KOPAL, V. The Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space including the Moon and Celestial Bodies. Janov, 2008.
 
HULMÁKOVÁ, J. Trendy registrované kriminality mládeže. In Trendy sociálně patologických jevů. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2008. s. 80-85. ISBN: 978-80-903541-5-9
 
KOCINA, J. Trestní odpovědnost právnických osob a práva třetích osob. Brno, 2008., ISBN: 978-80-210-4733-4,
 
ŠÁMAL, P., BAXA, J., GŘIVNA, T., KRÁL, V., NOVOTNÁ, J., PÚRY, F., RŮŽIČKA, M., ŠKVAIN, P. Trestní řád. Komentář. I., II. díl.. 2008. vyd. Praha : C.H. Beck, 2008, 3011 s. ISBN: 978-80-7400-043-0
 
ČERNÝ, M. Ubertus z Lampugnana - právník mezi Prahou a Milánem. In Sacri canones servandi sunt. Praha : Historický ústav AV ČR, 2008, s. 385-389. ISBN: 978-80-7286-121-7
 
RABAN, P. Unifikace soukromého práva v EU a u nás. Právní rozhledy, 2008, roč. 16, č. 11, s. 397-401. ISSN: 1210-6410
 
DOSTALÍK, P., KNOLL, V. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2008.
 
Balík, S. V. konference o historii advokacie. Olomouc, 07.11.2008 - 07.11.2008.
 
HAVEL, B. Veřejný zájem v obchodním právu - contradictio in adiecto? Aneb ouroboros na postupu. In Veřejný zájem v obchodním právu. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 29-34. ISBN: 978-80-210-457-3
 
DOSTALÍK, P. Vliv řecké filozofie na formování římských představ o státu. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
KOHOUT, M. Volby do Evropského parlamentu. Právo, 2008, roč. 1, č. 2, s. 57-60. ISSN: 1802-9116
 
MALAST, J. Vybrané aspekty vývoje obecní samosprávy první Československé republiky. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 216-228. ISBN: 978-80-7380-120-5
 
VYMAZAL, L. Výmaz zástavního práva a institut uvolněné hypotéky. Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 6, s. 12-15. ISSN: 1210-4817
 
KNOLL, V. XII. - XVI. Historický seminář Karla Nejdla. Sborník přednášek. Klub přátel Karlových Varů, Karlovarské muzeum. Karlovy Vary 2003 -2007.. Castellologica bohemica, 2008, roč. 11, č. ;, s. 731. ISSN: 1211-6831
 
VALENTOVÁ, V. Z historie advokacie : léta 1918-1938. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
BALÍK, S., MIKSOVÁ, J. Z minulosti advokacie. Sborník příspěvků z 2. konference o dějinách advokacie konané dne 25.11.2005 v Kutné Hoře. Linde Praha, a. s., 2008, 197 s. ISBN: 978-80-7201-730-0
 
KORBEL, F., ŠÁMAL, P. Změny trestního zákoníku a návrh postihu "Stalkingu". Státní zastupitelství, 2008, roč. 6, č. 7-8, s. 14-17. ISSN: 1214-3758
 
BÁRKOVÁ, D. Změní se účetní terminologie?. In Oceňování majetku a závazků v účetnictví. Praha: Siemens, 2008. s. 7-12. ISBN: 978-80-254-3536-6
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zpracování osobních údajů při správě nemovitostí. Právní rádce, 2008, roč. 16, č. 6, s. 4-10.
 
LEGO, J. Zpráva o kolokviu Metamorfózy veřejné správy. Právník, 2008, roč. 147, č. 10, s. 1162-1164. ISSN: 0231-6625
 
LEGO, J. Zpráva o workshopu "Spolupráce a partnerství veřejného a soukromého sektoru". Právník, 2008, roč. 147, č. 10, s. 1153-1154. ISSN: 0231-6625
 
VALENTOVÁ, V. [Nadnárodní integrace v Evropě / Jan Kuklík, René Petráš. Mezi Berlínem a Prahou : střední Evropa ve vzpomínkách čínského historika / Liang Hsi-Huey]. Právník, 2008, roč. 147, s. 821-822. ISSN: 0231-6625
 
VALEŠ, V. Ústavní garance individuálních a kolektivních náboženských práv v Rakousku a Předlitavsku v letech 1848-1918. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-122-9,
 
ŠOUŠA, J. Česko německá "záští" před pražskými soudy v osmdesátých letech 19. století. Plzeň, 2008., ISBN: 978-80-7380-120-5,
 
VOJÁČEK, L., SCHELLE, K., KNOLL, V., BERÁNEK, P. České právní dějiny. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2008, 684 s. ISBN: 978-80-7380-127-4
 
KNOLL, V., SOUKUP, L. Životopis profesora Stanislava Balíka. In Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. s. 9-13. ISBN: 978-80-7380-120-5
 

Publikační činnost - 2007

DRAGOUN, R. Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. 2007.
 
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. (Ne)Odpovědnost mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže de lege lata i de lege ferenda. Státní zastupitelství, 2007, roč. 5, č. 5, s. 39-45. ISSN: 1214-3758
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. 100 let od úmrtí Edvarda Grégra : (4.3.1827 Steyr v Horním Rakousku - 1.4.1907 Lštění). Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 831-832. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 356 s. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
BERÁNEK, P. Adamová, K., Riegrová, B., Skřejpková, P., Soukup, L., Šouša, J.: Dějiny českého soudnictví do roku 1938. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 825-826. ISSN: 0231-6625
 
BALÍK, S. Advokáti - poslanci Frankfurtského sněmu v letech 1848-1849. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7380-085-7,
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Alena Pauličková: Malý slovník daňového práva (výkladový slovník). Obchodní právo, 2007, roč. 16, s. 40-40. ISSN: 1210-8278
 
VALEŠ, L. Alena a Tomáš Jílkovi a kolektiv, Železná opona : Československá státní hranice od Jáchymova po Bratislavu 1948-1989. Minulostí Západočeského kraje, 2007, roč. XLII, č. 1, s. 691-694.
 
Knoll, V. Býkov 2007. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Býkov, 12.10.2007 - 14.10.2007.
 
Knoll, V., Bednář, V. Býkov 2007. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Zámecký statek Býkov, 12.10.2007 - 14.10.2007.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Celní právo. In Finančné právo na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Eurounion, 2007, s. 223-230. ISBN: 978-80-88984-99-3
 
ŠKVAIN, P. Czech Republic. In Foreigners in European Prisons. Nijmegen : Wolf Legal Publishers (WLP), 2007, s. 171-206. ISBN: 978-90-5850-275-9
 
KNOLL, V. Die Burgpolitik der Stadt Eger in 14. und 15. Jahrhundert. Sibiu, 2007.
 
WASKA, K. Drobné delikty před rychtářským soudem v Úterý v 18. století. In Právněhistorické studie. Praha: Univerziza Karlova v Praze, 2007. s. 309-318. ISBN: 978-80-246-1426-7
 
WASKA, K. Edice dvou nejstarších listin z fondu Velkostatek Svatá Klára. In Minulostí Západočeského kraje. XLII/1. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 42-44. ISBN: 978-80-86971-51-3
 
BARTOŇ, M., CIBULKA, Ľ., DRECHSLEROVÁ, K., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JIRÁSEK, J., KANTOŘÍKOVÁ, J., KLÍMA, K., KLÍMOVÁ, H., KUBA, J., LIČKOVÁ, M., MATEJKA, J., MESROBYAN, S., NOVÝ, D., OUTLÁ, V., PALÚŠ, I., PEZL, T., POMAHAČ, R., RUNDOVÁ, A., SKÁLA, J., STARK, D., SKOTNICKI, K., SLAŠŤAN, M., SOVINSKÝ, J., STIBOROVÁ, Z., ŠILHANOVÁ, Z., ŠNEBERGEROVÁ, S., ŠŤASTNÝ, V., TOMEŠ, M., TOMOSZEK, M. Encyklopedie ústavního práva. 1.. vyd. Praha : ASPI, a.s., 2007, 751 s. ISBN: 978-80-7357-295-2
 
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. I., Průběh exekučního řízení. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing , s.r.o., 2007, 114 s. ISBN: 978-80-87071-36-6
 
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. II., Jednotlivé způsoby exekuce. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing, s.r.o., 2007, 189 s. ISBN: 978-80-87071-37-3
 
SCHELLEOVÁ, I., LAMKA, R. Exekuce v zrcadle právních předpisů. III., Soudní exekutoři a jejich exekuční činnost. 1. vyd. Ostrava-Přívoz : Key Publishing, s.r.o., 2007, 93 s. ISBN: 978-80-87071-38-0
 
ČERNÝ, M. Große Landesaustellung Baden-Württemberg 2005 : IMPERIUM ROMANUM. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau ; IMPERIUM ROMANUM. Römer, Christen, Alamannen - Die Spätantike am Oberrhein. Právněhistorické studie. 38, 2007, č. 38, s. 505-506.
 
WASKA, K. Hans Georg z Útviny a jeho komplicové : sonda do kriminálního prostředí západních Čech před polovinou 18. století. In Nardi aristae. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 59-90. ISBN: 978-80-86971-42-1
 
KNOLL, V. Hegemonie města Chebu. Zamyšlení nad otázkou středověké globalizace. Olomouc, 2007.
 
PODOLA, J., RÁB, L. Historie legislativy na Západočeské univerzitě v Plzni. In Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 308-320. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
DOLEŽIL, T., HAVEL, B. Hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti letem světem. Právní rozhledy, 2007, roč. 16, č. 22, s. 818-823. ISSN: 1210-6410
 
WASKA, K. Hrdelní soud v Úterý v polovině 18. století. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 130-143. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
KNOLL, V. Hrdelní tresty středověkého Chebska a jejich výkon. Karlovarská právní revue, 2007, roč. 3, č. 2, s. 56-63. ISSN: 1801-2191
 
WASKA, K. Ingild Janda-Busl - Franz Busl, Die Geschichte der jüdischen Gemeinde in Weseritz/Bezdružice. Pressath 2006, 543 s.. Minulostí západočeského kraje. 42, 2007, s. 717-721.
 
KOTLAS, P. Institucionální perspektiva v tvorbě veřejné politiky. Praha, 2007., ISBN: 978-80-7175-144-1,
 
BÁRKOVÁ, D. Interakce práva a účetnictví. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra národního hospodářství, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-87139-65-3
 
HAVEL, B. Je komunitární právo obchodních společností opravdu tak špatné, jak se povídá? Aneb variace na vedlejší efekty a řádnou správu obchodních korporací.. In Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy českého a slovenského obchodního práva na pozadí procesu jejich reforem. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 129-138. ISBN: 978-80-85889-86-4
 
KNOLL, V. Jiří Jánský: Páni ze Švamberka - pětisetletá sága rodu s erbem labutě. Hláska, 2007, roč. 18, s. 45-45. ISSN: 1212-4974
 
POLÁK, P. K možnosti vzít do vazby z důvodu vazby předstižné dle § 67 písm. c) TrŘ i osobu stíhanou pro bagatelní trestný čin. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 10, s. 381-383. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. K některým dalším otázkám členství v bytovém družstvu. Ad notam, 2007, roč. 13, č. 2, s. 33-43. ISSN: 1211-0558
 
RABAN, P. K otázce vzájemného působení zahájení soudního a rozhodčího řízení. Soudní rozhledy, 2007, roč. 13, č. 1, s. 4-7. ISSN: 1211-4405
 
ŠKVAIN, P. K rovnosti a aktivitě hlavních procesních stran při dokazování v ČR. In Dokazovanie v trestnom konaní. Trnava: Tipi Universitatis Tyrnaviensis, 2007. s. 38-42. ISBN: 978-80-8082-134-0
 
KNOLL, V. Klubová knihovna. Hláska, 2007, roč. 18, č. 2, s. 28-29. ISSN: 1212-4974
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Kodifikace a vývoj občanského práva procesního v 18. a 19. století. In Rakousko-uherské vyrovnání 1867 a jeho státoprávní důsledky v českých zemích a na Slovensku. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 100-107. ISBN: 978-80-87071-48-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Kodifikace obchodního práva v 19. století. In Stát a právo v letech 1848-1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 122-128. ISBN: 978-80-969332-9-7
 
HÁLOVÁ, M., KRAMÁŘ, K., RAJCHL, J. Kontrola ve veřejné správě. Díl III.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007, 90 s.
 
HÁLOVÁ, M. Kontrola ve veřejné správě. Díl IV.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2007, 65 s.
 
VALEŠ, V. Koníček, Jiří. Modus vivendi v historii vztahů Svatého stolce a Československa, Olomouc 2005, Společnost pro dialog církve a státu 2005, 317 s.. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 826-829. ISSN: 0231-6625
 
DRAGOUN, R. Korupcija v Českoj respublike. Universitet Ľvivskij Ctavropigion, 2007.
 
MALAST, J. Krajské zřízení v ČR – vznik, vývoj a některé ze současných problémů samosprávných krajů. Žilina, 2007.
 
MALAST, J. Krajské zřízení v ČR - vznik, vývoj a některé ze současných problémů samosprávných krajů. In Reforma verejnej správy na Slovensku. Žilina: Žilinský samosprávny kraj, 2007. s. 50-58. ISBN: 978-80-969673-6-0
 
MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P., BAXA, J., NOVOTNÁ, J., PIPEK, J., SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H., VANTUCH, P. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. vyd.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007, 1166 s. ISBN: 978-80-7179-572-8
 
VÁLKOVÁ, H. La justice des mineurs en République Tchèque. In La Justice Pénale des Mineurs en Europe. Paris : L'Harmattan, 2007, s. 195-212. ISBN: 978-2-296-03241-5
 
BÁRKOVÁ, D. Mezipředmětové vztahy vybraných povinně volitelných ekonomických předmětů a povinných kurzů na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-12. ISBN: 978-80-210-4331-2
 
BERÁNEK, P. Mlynářské právo v Čechách. Zámecký statek Býkov, 2007.
 
VALEŠ, V. Myšlenka odluky církví od státu v prvních letech Československé republiky (1918-1920). Právník, 2007, roč. 146, č. 12, s. 1325-1334. ISSN: 0231-6625
 
VODIČKA, K., ŠIMKA, K., CABADA, L. Místní státní správa a samospráva. In Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2007, s. 299-320. ISBN: 978-80-7367-337-6
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měnové právo. In Finančné právo na Slovensku a v Čechách. Bratislava : Eurounion, 2007, s. 248-257. ISBN: 978-80-88984-99-3
 
HULMÁKOVÁ, J. Nad slovenským trestním právem mládeže. Trestněprávní revue, 2007, roč. 6, č. 4, s. 93-101. ISSN: 1213-5313
 
DVOŘÁK, T. Nadace a nadační fondy : text zákona s poznámkami. 1. vyd. Praha : Aspi, 2007, 87 s. ISBN: 978-80-7357-292-1
 
KAREL, T., KNOLL, V., KLSÁK, J. Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka, 2007. s. 275-292. ISBN: 978-80-86596-95-2
 
KAREL, T., KNOLL, V., KLSÁK, J. Nové poznatky k vývoji hradu Hartenberg v Hřebenech . Nečtiny, 2007.
 
HAVEL, B. Nástin nového insolvenčního práva. In Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 271-277. ISBN: 978-80-7179-583-4
 
HAVEL, B. Něco málo o contraregulaci a jiných regulacích. In Regulace, deregulace, autoregulace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 34-44. ISBN: 978-80-210-4257-5
 
VALEŠ, V. Několik poznámek k problematice sporů z veřejnoprávních smluv uzavřených obcemi. Praha, 2007. ISSN:1213-6581
 
DVOŘÁK, T. Několik úvah k právní úpravě vlastnictví bytů a nebytových prostorů de lege ferenda. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 18, s. 669-674. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Některé otázky hospodaření bytových družstev. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 6, s. 218-231. ISSN: 1214-7966
 
TELECKÝ, D. O specialitě zákonů na příkladu elektronického podpisu. Právník, 2007, roč. 146, č. 12, s. 1348-1351. ISSN: 0231-6625
 
HAVEL, B. Obchodní rejstřík. In Kurs obchodního práva. Obecná část, Soutěžní právo. Praha : C.H. Beck, 2007, s. 151-173. ISBN: 978-80-7179-583-4
 
RABAN, P. Obchodní zákoník. 5. vyd. Praha : Eurounion, 2007, 766 s. ISBN: 978-80-7317-060-8
 
BÁRKOVÁ, D. Obraz účetnictví (a účetních záznamů) v právu včera a dnes. In Firma a konkurenční prostředí 2006. Odborná sdělení, svazek 1. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. s. 56-74. ISBN: 978-80-7302-123-8
 
FIALA, J., KINDL, M., BEDNÁŘ, V., BEZOUŠKA, P., DAVID, O., HULMÁK, M., KAVKA, J., MATEJKA, J., PSUTKA, J., ŠÍMA, A. Občanské právo hmotné. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 718 s. ISBN: 978-80-7380-058-1
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Ochrana údajů ve zdravotnictví. Zdravotnictví a právo, 2007, roč. 11, č. 9, s. 3-9. ISSN: 1211-6432
 
HAVEL, B. Oddlužení - zbraň nebo hrozba?. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 50-55. ISSN: 1210-6410
 
KNOLL, V. Paulsdorfové a chebské klarisky : příspěvek k nejstarším dějinám Dřenice a Klášterního Dvora. In Minulostí Západočeského kraje. Ústí nad Labem: Albis Internacional, 2007. s. 7-51. ISBN: 978-80-86971-51-3
 
ČERNÝ, M. Pavel Krafl, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku : Práce Historického ústavu AV ČR, Řada B - Editiones, Svazek 2. Právněhistorické studie. 38, 2007, č. 38, s. 448-449.
 
HRDINA, A. Pojem a význam exempce v platném řeholním právu. Revue církevního práva, 2007, roč. 36, č. 1, s. 26-34. ISSN: 1211-1635
 
STOČESOVÁ, S. Pojetí omylu v rekodifikaci trestního práva hmotného. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 77-80. ISSN: 0323-0619
 
POLÁK, P. Poněkud nepřesná diagnóza. Soudce, 2007, roč. 9, č. 5, s. 2-6. ISSN: 1211-5347
 
KNOLL, V. Postavení chebského soudu a chebský právní okruh. In Právní a ekonomické problémy současnosti. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 187-194. ISBN: 978-80-86575-28-5
 
HRDINA, A. Pracovněprávní poměry duchovních a zákoník práce. Právník, 2007, roč. 146, č. 8, s. 940-951. ISSN: 0231-6625
 
SMYK, G. Pragmatyki słuzbowe urzedników cywilnych w Krolestwie Polskim w latach 1867-1915. Univerzita Karlova v Praze, 2007, 16 s. ISBN: 978-80-246-1426-7
 
DRAGOUN, R. Praktické zkušenosti s korupčními kauzami z pohledu státního zastupitelství. Praha, 2007.
 
ZACHARIÁŠ, J., MATEJKA, J., MAREŠOVÁ, M., KOLAŘÍKOVÁ, D., WOLFOVÁ, J., NECHUTNÁ, J., ADLTOVÁ, Z. Praktikum pracovního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 215 s. ISBN: 978-80-7380-045-1
 
HRDINA, A. Prameny ke studiu kanonického práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 278 s. ISBN: 978-80-7380-039-0
 
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. Przestępczość i reformy wymiaru sprawiedliwości w "nowych państwach środkowoeuropejskich" na przykładzie Czech. Archiwum Kriminologii [Tom XXVIII (2005-2006)], 2007, č. 28, s. 111-128. ISSN: 0066-6890
 
ADAMOVÁ, K., VALENTOVÁ, V. Právní názory Jonathana Swifta. Aplikované právo, 2007, roč. 5, č. 1, s. 71-74. ISSN: 1214-4878
 
BÁRKOVÁ, D. Právní postavení IFRS v EU a výuka účetnictví. In Účetní výkaznictví. Praha: Siemens, 2007. s. 7-11. ISBN: 978-80-254-0966-4
 
VALEŠ, V. Právní úprava postavení katolické církve v období českého stavovského povstání 1618-1620. Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 541-552. ISSN: 0231-6625
 
SOUKUP, L., VALENTOVÁ, V. Právníci spolutvůrci Československé republiky roku 1918. Plzeň, 2007., ISBN: 978-80-7380-085-7,
 
ADAMOVÁ, K. Právo a strašidla. In Acta historico-iuridica Pilsnensia : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 125-129. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
VACÍK, A., TRINNEROVÁ, D., ČERNÁ, J. Právo sociálního zabezpečení. 2.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 230 s. ISBN: 978-80-7380-019-2
 
KNOLL, V. Pár slov o katedře, aneb, Katedra právních dějin na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni v běhu času. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 323-327. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
KNOLL, V., BERÁNEK, P. Přehled kvalifikačních prací obhájených na plzeňské Katedře právních dějin do roku 2006.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 334-356. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
RUNDOVÁ, A. Realizace právní obnovy v Československu po 2. světové válce. In Acta historico-iuridica Pilsnensia : sborník příspěvků ze setkání pracovníků kateder právních dějin z České a Slovenské republiky : Plzeň 21.-23.9.2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 269-283. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
HAVEL, B. Report from the Czech Republic. European Company Law, 2007, roč. 4, č. 3, s. 125-127. ISSN: 1572-4999
 
DVOŘÁK, T. Rozvažování nad evropskou společností. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 2, s. 68-72. ISSN: 1210-6410
 
STARÝ, M. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie, 2007, roč. 2007, č. 38, s. 69-87. ISSN: 0079-4929
 
BALÍK, S. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 2.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, 221 s. ISBN: 978-80-7380-021-5
 
HULMÁKOVÁ, J. Sankční politika uplatňovaná vůči mládeži na území ČR a ZSM. In Společenské podmínky vzniku sociálních deviací. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2007. s. 24-35. ISBN: 80-903541-4-9
 
KNOLL, V. Smírčí kříže jako jeden z důsledků ukončení sporu. Aš, 2007.
 
MALAST, J., RAJCHL, J. Soudní judikatura v oblasti herního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007, 460 s. ISBN: 978-80-7380-062-8
 
VODIČKA, K., ŠIMKA, K. Soudní systém. In Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál, 2007, s. 278-293. ISBN: 978-80-7367-337-6
 
DVOŘÁK, T. Správa družstevních domů. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 8, s. 279-287. ISSN: 1214-7966
 
KORBEL, F. Správní řád a svobodný přístup k informacím. In Nový správní řád v praxi krajských úřadů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 141-156. ISBN: 978-80-7380-072-7
 
HAVEL, B. Synergie péče řádného hospodáře a podnikatelského úsudku. Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 11, s. 413-416. ISSN: 1210-6410
 
KNOLL, V., OUTLÁ, V. Terorismus a mezinárodní právo. Právník, 2007, roč. 146, č. 5, s. 578-580. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V. Terorismus ve středověku? : zamyšlení na příkladu Chebska. In Terorizmus a medzinárodné právo. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2007. s. 220-229. ISBN: 978-80-969320-2-3
 
HRDINA, A. Texty ke studiu konfesního práva. II, Český stát. Praha : Karolinum, 2007, 332 s. ISBN: 978-80-246-1372-7
 
KNOLL, V., PŘIBYL, S. Texty ke studiu konfesního práva. II, Český stát. Praha : Karolinum, 2007. 332 s.
 
DOLEŽAL, T., KNOLL, V. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2007.
 
KADEŘÁBKOVÁ, J. Uplatňování modelů jakosti ve veřejné správě. In Územní samospráva v České republice a Evropě. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 317-324. ISBN: 978-80-7380-028-4
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Urbura jako nástroj finanční politiky státu ve 13. a 14. století. In Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi (1929-2004). Ostrava: MARQ, 2007. s. 31-44. ISBN: 978-80-86840-29-1
 
DOBIÁŠ, P. Uznání a výkon rozhodčích nálezů zrušených ve státě původu podle relevantní judikatury zahraničních obecných soudů. Právník, 2007, roč. 146, č. 3, s. 325-336. ISSN: 0231-6625
 
DVOŘÁK, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. 1. vyd. Praha : Aspi, 2007, 363 s. ISBN: 978-80-7357-280-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vliv horního regálu na regál mincovní. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. s. 48-54. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
KORBEL, F. Vstupní přemítání. In Nový správní řád a místní samospráva II (Kadečka, Kliková, Valachová eds.). Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 16-19. ISBN: 978-80-210-4489-0
 
HRDINA, A. Vztahy státu a církve v České republice v letech 1990 - 1999. 1.. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2007, 71 s. ISBN: 80-7379-005-X
 
KNOLL, V. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2007. 98 s.
 
VÁLKOVÁ, H. Zabezpečovací detence - nový prostředek k ochraně před zvlášť nebezpečnými pachateli? . Právní rozhledy, 2007, roč. 15, č. 21, s. II-II. ISSN: 1210-6410
 
ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence v osnovvě tr. zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence . Praha, 2007.
 
ŠKVAIN, P. Zabezpečovací detence v osnově trestního zákoníku a návrhu zákona o výkonu zabezpečovací detence. Acta Universitatis Carolinae - luridica, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 109-115. ISSN: 0323-0619
 
KASÍKOVÁ, M., KUČERA, Z., PLÁŠIL, V., ŠIMKA, K., HUBÁČEK, J., JIRMANOVÁ, M. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007, 672 s. ISBN: 978-80-7179-582-7
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Zákon o střetu zájmů z pohledu ochrany osobních údajů. Právní rádce, 2007, roč. 15, č. 5, s. 37-44.
 
KRAMÁŘ, K. Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991, o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. In Policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu 1.7.2007. Praha : Linde, 2007, s. 191-233. ISBN: 978-80-7201-672-3
 
ŠÁMAL, P. Zánik trestnosti v důsledku účinné lítosti u trestných činů daňových. In Trestní právo daňové = Steuerstrafrecht. Praha: C.H. Beck, 2007. s. 73-85. ISBN: 978-80-7179-850-7
 
SÝKORA, A. České zemské dědické právo 16. století. Plzeň : 2007, 205 s.
 
SÝKORA, A. České zemské dědické právo 16. století. Právník, 2007, roč. 146, č. 7, s. 803-817. ISSN: 0231-6625
 
DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k družstevním nástavbovým bytům na budovách ve vlastnictví třetích osob. Ad notam, 2007, roč. 13, č. 4, s. 97-103. ISSN: 1211-0558
 
DVOŘÁK, T. Řešení právních vztahů k státním pozemkům pod družstevními stavbami. Právní fórum, 2007, roč. 4, č. 2, s. 37-45. ISSN: 1214-7966
 
ČERNÝ, M. Římské právo a pronásledování křesťanů. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2006. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-7380-085-7
 
KNOLL, V. Ženy a Židé ve světle chebských středověkých smolných knih : poznámka k jejich postavení ve městě.. In Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 55-65. ISBN: 978-80-7380-085-7
 

Publikační činnost - 2006

RABAN, P. .eu doména/.eu domain name. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006, 448 s. ISBN: 80-7179-525-9
 
HAVEL, B. Akciová společnost [komentář]. In Obchodní zákoník. Praha : Linde, 2006, s. 341-509. ISBN: 80-7201-624-5
 
SMOLÍKOVÁ, L., ŠIMKA, K. Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Tschechien. Eastlex, 2006, roč. 4, č. 4, s. 156-161. ISSN: 1729-0732
 
JANEČKOVÁ, E. Banky a jejich omyly. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 5, s. 180-185. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Begriff der Sicherungsverwahrung in der Regierungsvorlage des Strafgesetzbuches. In Bizonyítékok. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara, 2006. s. 525-543. ISBN: 963-642-089-0
 
HRDINA, A. Bonum et aequum - pohled do právních dějin : (k životnímu jubileu Prof.JUDr.ThDr. Miroslava Zedníčka). Revue církevního práva, 2006, roč. 34, č. 2, s. 107-118. ISSN: 1211-1635
 
KNOLL, V., KAREL, T. Bylo v Dřenici (okr. Cheb) panské sídlo? Možnosti interpretace jedné fortifikace.. Nečtiny, 2006.
 
KAREL, T., KNOLL, V. Bylo v Dřenici panské sídlo? : možnosti interpretace jedné fortifikace. In Dějiny staveb. Plzeň: Petr Mikota, 2006. s. 153-169. ISBN: 80-86596-89-3
 
Knoll, V., Bednář, V. Býkov 2006. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Býkov, 29.06.2006 - 01.07.2006.
 
MALAST, J. Charakter české územní samosprávy. In Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 93-115. ISBN: 80-7380-010-1
 
DVOŘÁK, T. Družstevní právo. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2006, 390 s. ISBN: 80-7179-551-8
 
ŠIMKA, K., SMOLÍKOVÁ, L. Durchsetzung von Geldforderungen in Tschechien. Eastlex, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 112-118. ISSN: 1729-0732
 
RABAN, P. Evropská doména nejvyšší úrovně .eu a rozhodování sporů o ní. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 9, s. 317-325. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Evropské hospodářské zájmové sdružení. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006, 243 s. ISBN: 80-7357-206-0
 
KAREL, T., KNOLL, V. Felsbaustellen als ein beeindruckender Faktor der Ministerialenburgen des Egerlandes. In Castrum Bene. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2006. s. 181-200. ISBN: 80-86124-59-2
 
JANOUŠEK, L. Funkce spravedlnosti. In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 212-226. ISBN: 80-86898-98-9
 
HULMÁKOVÁ, J. Glen Mills Schools - alternativa výkonu trestu odnětí svobody pro v mladistvé v USA. In Mládež a sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2006. s. 180-185. ISBN: 80-903541-3-0
 
KRAMÁŘ, K., HUŠÁK, A., RAJCHL, J., KINDL, M., GOLDA, J. Herní právo. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, 181 s. ISBN: 80-86898-80-6
 
VALEŠ, L., MALAST, J. Historický vývoj veřejné správy na území České republiky. In Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 41-71. ISBN: 80-7380-010-1
 
WASKA, K. Hrdelní soudnictví v městečku Úterý v pol. 18. století. Plzeň, 2006.
 
WASKA, K. Hrdelní soudnictví v městečku Úterý v polovině 18. století. Plzeň, 2006.
 
ŠÁMAL, P. Informace o projednávání trestního zákoníku a zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku v Parlamentu ČR. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 4, s. 126-128. ISSN: 1213-5313
 
ZÁDĚRA, F. Jaké povinnosti má dovozce automobilů při nakládání s autovraky?. Odpady, 2006, roč. 16, č. 6, s. 26. ISSN: 1210-4922
 
TELECKÝ, D. Ještě poznámka ke starým (daňovým) zákonům. Právník, 2006, roč. 145, č. 3, s. 352-357. ISSN: 0231-6625
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Jihlavské horní právo. In Naděje právní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 253-261. ISBN: 80-7380-002-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. K bernictví v době Lucemburků. In Peníze v proměnách času V.; Lucemburkové: Mince Medaile.. Ostrava: MARQ, 2006. s. 7-21. ISBN: 80-86840-27-1
 
HRDINA, A. K některým aspektům svobody křesťana z pohledu obecné teorie práva. Studia theologica, 2006, roč. 8, č. 2, s. 53-61. ISSN: 1212-8570
 
KOCINA, J. K problematice rozsahu aplikace zásady ne bis in idem v trestním právu II . Bulletin advokacie, 2006, roč. 0, č. 7-8, s. 52-53. ISSN: 1210-6348
 
KYBIC, P. K problematice řízení proti uprchlému (§ 306a odst.2 TrŘ). Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 2, s. 63-64. ISSN: 1213-5313
 
HRDINA, A. Kauza katedrála. Revue církevního práva, 2006, roč. 35, č. 3, s. 203-215. ISSN: 1211-1635
 
VALEŠ, L., SOUMAROVÁ, H. Klatovy v éře První republiky I. (1918-1928). In Sborník prací z historie a dějin umění. Klatovy: Galerie Klatovy/Klenová, 2006. s. 219-242. ISBN: 80-85628-92-9 , ISSN: neuvedeno
 
KADEŘÁBKOVÁ, J. Komunikační strategie územní samosprávy v regionálním rozvoji. In Modernizace veřejné správy v Evropě a České republice. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. s. 298 -310. ISBN: 80-7380-001-2
 
KRAMÁŘ, K. Kontrola ve veřejné správě. Díl II.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2006, 35 s.
 
KADAŇOVÁ, E., KALIVODA, J., KRAMÁŘ, K. Kontrola ve veřejné správě. Díl V.. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2006, 43 s.
 
KRAMÁŘ, K. Kontrola veřejné správy vykonávaná státními orgány. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 293-302. ISBN: 80-7380-011-X
 
DOBIÁŠ, P. Květoslav Růžička, Rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o. 2005, 254 s.. Právník, 2006, roč. 145, č. 5, s. 580-583. ISSN: 0231-6625
 
KANTOŘÍKOVÁ, J. Lidská práva. In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 265-289. ISBN: 80-86898-98-9
 
HRDINA, A. Litiskontestace v římsko-kanonickém procesu. Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze, 2006.
 
DOBIÁŠ, P. Mezinárodní konference "30 let Mezinárodního rozhodčího soudu ve Vídni". Právník, 2006, roč. 145, č. 2, s. 261-263. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V., BEDNÁŘ, V. Naděje právní vědy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 596 s. ISBN: 80-7380-002-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V., STARÝ, M. Napoleonská éra a kodifikace. In Evropa 1805. Brno: Československá napoleonská společnost, 2006. s. 389-410. ISBN: 80-239-7694-X
 
KANTOŘÍKOVÁ, J. Nedotknutelnost osoby a limity veřejné moci z hlediska ústavního práva. Plzeň : 2006, 223 s.
 
HAVEL, B. Nekonečný svět regulátorových dilemat. In Pocta Miloši Tomsovi k 80. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 155-167. ISBN: 80-86898-81-4
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Novela zákona o státní kontrole a některé otázky řízení o námitkách. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 21, s. 790-792. ISSN: 1210-6410
 
DOBIÁŠ, P. Nová právní úprava rozhodčího řízení v Rakousku. Právník, 2006, roč. 145, č. 9, s. 1074-1087. ISSN: 0231-6625
 
MALAST, J. Několik poznámek k územní samosprávě ve vztahu k demokratickému právnímu státu. Karlovarská právní revue, 2006, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN: 1801-2191
 
ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T., HANÁK, O., HAVEL, B., HULMÁK, M., VÍTEK, J. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900. 5. vyd. Praha : Linde Praha, 2006, 975 s. ISBN: 80-7201-624-5
 
HRDINA, A., KAVKA, J. Obecné a zvláštní v pojetí ústavního soudu (nad sdělením ÚS č. 13/2006 Sb.). Právník, 2006, roč. 145, č. 6, s. 723-729. ISSN: 0231-6625
 
HRDINA, A. Ochrana rodiny a manželství v rodinném právu. Praha, 2006.
 
HRDINA, A. Ochrana rodiny a manželství v rodinném právu. Dialog Evropa XXI, 2006, roč. 16, č. 1-2, s. 85-90. ISSN: 1210-8332
 
VÁLKOVÁ, H. Ochrana soukromí a osobnosti mladistvého ve světle poslední novely zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 14, s. 2-2. ISSN: 1210-6410
 
VÁLKOVÁ, H. Ochrana soukromí a osobnosti mladistvého versus právo na informace, svoboda projevu a zásada veřejnosti. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 4, s. 97-102. ISSN: 1213-5313
 
RYDVAL, T. Ochrana zvířat proti týrání jako součást právní ochrany zvířat v České republice. Aplikované právo, 2006, č. 2, s. 29-48. ISSN: 1214-4878
 
BARTÍK, V., JANEČKOVÁ, E. Otázky aplikace ustanovení § 152 odst. 4 a 5 správního řádu. Praha, 2006. ISSN:0139-6005
 
KRAMÁŘ, K. Petice a stížnosti ve veřejné správě. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 319-322. ISBN: 80-7380-011-X
 
TELECKÝ, D. Pojem a charakteristika veřejného užívání, užívání obecné a zvláštní.. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 112-114. ISBN: 80-7380-011-X
 
PETRÍKOVÁ, O. Pojetí územní samosprávy. In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 227-243. ISBN: 80-86898-98-9
 
KNOLL, V. Potírání činnosti bojových družin na Chebsku ve 14. století. Plzeň, 2006.
 
MATEJKA, J. Pracovněprávní vztahy v informační společnosti. Plzeň : 2006, 236 s.
 
KRAMÁŘ, K. Principy dobré správy a kontrolní činnost veřejné správy. In Principy dobré správy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 107-110. ISBN: 80-210-4001-7
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny mimoevropských zemí. Stručný nástin. 2.. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 223 s. ISBN: 80-86898-62-8
 
BERÁNEK, P. R. Petráš, M. Starý: Právněhistorická bibliografie - výběr českých a slovenských prací z let 1990-2000 k dějinám státu a práva. Právník, 2006, roč. 145, č. 4, s. 484-486. ISSN: 0231-6625
 
VALEŠ, L., MALAST, J. Reforma veřejné správy. In Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 72-92. ISBN: 80-7380-010-1
 
KIŠŠ, P. Relace soudního rozhodování a pramenů práva. Praha : 2006, 202 s.
 
HAVEL, B. Report from the Czech Republic. European Company Law, 2006, roč. 3, č. 1, s. 24-27. ISSN: 1572-4999
 
HAVEL, B. Report from the Czech Republic. European Company Law, 2006, roč. 3, č. 4, s. 191-194. ISSN: 1572-4999
 
VÁLKOVÁ, H. Restorative Approaches and Alternative Methods : Juvenile Justice Reform in the Czech Republic. In International Handbook of Juvenile Justice. Berlin : Springer, 2006, s. 377-395. ISBN: 978-1-4020-4400-7
 
VÁLKOVÁ, H. Rozcestí české reformy trestního práva hmotného. In Česká reforma trestního práva hmotného na rozcestí. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 5-19. ISBN: 80-7043-493-7
 
VÁLKOVÁ, H. Rozcestí české reformy trestního práva hmotného. In Pocta Miloši Tomsovi k 80.narozeninám. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 399-415. ISBN: 80-86898-81-4
 
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. Rozcestí české reformy trestního práva hmotného. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, 109 s. ISBN: 80-7043-493-7
 
DVOŘÁK, T. Rozdělení družstva. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 4, s. 123-131. ISSN: 1210-6410
 
PETRÍKOVÁ, O. Samospráva. In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 95-103. ISBN: 80-86898-98-9
 
KNOLL, V. Setkání mladých vědeckých pracovníků. Právník, 2006, roč. 145, č. 12, s. 1497-1499. ISSN: 0231-6625
 
HAVEL, B. Skica o ekonomické relativizaci vlastnické struktury obchodních společností. In Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 156-165. ISBN: 80-210-3952-3
 
HAVEL, B. Skica o moratoriu. In Nové insolvenční právo. Ostrava: KEY Publishing, 2006. s. 72-81. ISBN: 80-87071-04-2
 
KOSTADINOVOVÁ, I. Socialní funkce státu (hospodářská a sociální práva). In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 300-346. ISBN: 80-86898-98-9
 
KŘIVKA, T. Soutěžní právo EU. In Právo Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 253-304. ISBN: 80-86898-97-0
 
BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2006, 660 s. ISBN: 80-7179-441-4
 
KRAMÁŘ, K. Správní dozor. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 266-283. ISBN: 80-7380-011-X
 
HEJDA, J. Stanovy akciové společnosti a jejich změny. 1. vyd. Praha : Linde, 2006, 191 s. ISBN: 80-7201-585-0
 
VESELÝ, K., RABAN, P. Stavební zákon. 1. vyd. Praha : Eurounion, 2006, 591 s. ISBN: 80-7317-053-1
 
KNOLL, V. Středověká a raně novověká správa na Chebsku. Plzeň : 2006, 318 s.
 
KAREL, T., KNOLL, V. Středověká sídla Notthafftů v Čechách = Mittelalterliche Sitze der Notthafft in Böhmen. In Po stopách šlechtického rodu Notthafftů = Auf den Spuren eines Adelsgeschlechts. Cheb : Krajské muzeum Cheb : Egerland-Museum Marktredwitz, 2006, s. 103-127. ISBN: 80-85018-57-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Středověké horní právo v zemích koruny české a v Uhrách. Plzeň : 2006, 203 s.
 
KAREL, T., KNOLL, V., ÚLOVEC, J. Sídla rodu von Liebenstein v česko-bavorském pohraničí a počátky hradu Liebenstein v Libé. In Castellologica bohemica. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky : Společnost přátel starožitností, 2006. s. 71-108. ISBN: 80-86124-66-5
 
MALAST, J. Teorie veřejné správy I. - vybrané problémy. In Politologické aspekty veřejné správy. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 9-24. ISBN: 80-7380-010-1
 
KNOLL, V. Terorismus ve středověku? Zamyšlení na příkladu Chebska. Bratislava, 2006.
 
KNOLL, V. Texty ke studiu konfesního práva I. Evropa a USA. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006. 321 s.
 
KNOLL, V. Texty ke studiu konfesního práva III. Československo. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2006. 345 s.
 
HRDINA, A. Texty ke studiu konfesního práva III.Československo. Praha : Karolinum, 2006, 345 s. ISBN: 80-246-1289-5
 
HRDINA, A. Texty ke studiu konfesního práva, I. Evropa a USA. Praha : Karolinum, 2006, 321 s. ISBN: 80-246-1095-7
 
HAVEL, B. The Czech Republic. In Elgar Encyclopedia of Comparative Law. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2006, s. 228-233. ISBN: 1-84542-013-6
 
STARÝ, M. Udělování erbu a stavu v českém zemském právu před a po Bílé hoře. In Erbové listiny. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2006. s. 121-131. ISBN: 80-89023-86-X
 
TELECKÝ, D. Veřejnoprávní zásahy do soukromých práv. In Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, s. 260-265. ISBN: 80-7380-011-X
 
HAVEL, B. Vyvlastnění, vytlačení akcionářů a ústavnost. Právní rozhledy, 2006, roč. 14, č. 6, s. 215-220. ISSN: 1210-6410
 
KNOLL, V. Vznik a vývoj státu (komplementární studie). In Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 347-378. ISBN: 80-86898-98-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Výuka podnikatelské etiky na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 41-45. ISBN: 80-210-4043-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., BÁRKOVÁ, D., SEKNIČKA, P. Výuka teorie národního hospodářství a souvisejících předmětů na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. In Výuka ekonomických předmětů na právnických fakultách. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 7-16. ISBN: 80-210-4043-2
 
HRDINA, A. Wolność religijna w porządku konstytucyjnym Republiki Czeskiej. In Studia z Prawa Wyznaniowego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006. s. 103-120. ISBN: 83-7363-347-2
 
JANEČKOVÁ, E., BARTÍK, V. Zdravotnická dokumentace z pohledu ochrany osobních údajů (vývoj právní úpravy). Zdravotnictví a právo, 2006, roč. 10, č. 11, s. 7-13. ISSN: 1211-6432
 
HÁLOVÁ, M., TOTH, P. Zpráva o workshopu s mezinárodní účastí "Modernizace veřejné správy v Evropě a v České republice", uspořádaném Ústavem státu a práva v listopadu 2005. Právník, 2006, roč. 145, č. 11, s. 1351-1362. ISSN: 0231-6625
 
RUNDOVÁ, A., STARÝ, M. Zrod moderního trestního práva na území habsburské monarchie a trestní zákon z roku 1803. Brno, 2006., ISBN: 80-239-7694-X,
 
KOCINA, J. Zákaz konkurence a důsledky jeho porušení . Bulletin advokacie, 2006, roč. 0, č. 10, s. 15-25. ISSN: 1210-6348
 
KINDL, M., KRAMÁŘ, K., RAJCHL, J., TELECKÝ, D. Základy správního práva. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 327 s. ISBN: 80-7380-011-X
 
KRAMÁŘ, K. Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii. In Policejní právo : právní předpisy s komentářem : podle stavu 1.4.2006. Praha : Linde, 2006, s. 164-204. ISBN: 80-7201-590-7
 
RUNDOVÁ, A. Ústavní dekret o obnovení právního pořádku. Plzeň : 2006, 180 s.
 
ŠIMKA, K. Ústavní principy a principy dobré správy v daňovém právu. In Principy dobré správy. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 217-236. ISBN: 80-210-4001-7
 
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. Česká reforma trestního práva hmotného na rozcestí - bilance a perspektivy : sborník příspěvků z odborného semináře.. Západočeská univerzita v Plzni, 2006, 109 s. ISBN: 80-7043-493-7
 
JANEČKOVÁ, E. Činnost obce a ochrana osobních údajů. Právní fórum, 2006, roč. 3, č. 10, s. 372-376. ISSN: 1214-7966
 
KNOLL, V. Žít "mezi vlky a ptáky". Býkov, 2006.
 
KNOLL, V. Žít "mezi vlky a ptáky" : črta z dějin trestního práva na Chebsku. In Naděje právní vědy. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. s. 269-278. ISBN: 80-7380-002-0
 

Publikační činnost - 2005

HAVEL, B., DOLEŽIL, T. A zase ten squeeze-out : úvahy nad interpretací § 183i a násl. ObchZ. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 17, s. 633-638. ISSN: 1210-6410
 
DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 1. vyd. Praha : Aspi, 2005, 971 s. ISBN: 80-7357-120-X
 
ČERNÝ, M. Alte Klöster neue Herren. Die Säkularisation im deutschen Südwesten 1803 : Große Landesausstellung Baden-Württemberg 2003 (Bad Schussenried 12.4.-5.10.2003). Právněhistorické studie. 37, 2005, č. 37, s. 304-306.
 
HAVEL, B. An Outline of Czech Company Law. European Business Organization Law Review, 2005, roč. 6, č. 4, s. 581-623. ISSN: 1566-7529
 
DOBIÁŠ, P., DOBIÁŠ, P. Arbitrabilita sporů týkajících se nemovitostí podle platné právní úpravy ČR. Právník, 2005, roč. 144, č. 8, s. 925-931. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V. Bavorové erbu střely. Hláska, 2005, s. 45-. ISSN: 1212-4974
 
HAVEL, B. Companies´ Capital and Creditor Protection under the Czech Law-Living on the Edge of Shopping Forum. European Business Law Review, 2005, roč. 16, č. 6, s. 1415-1423. ISSN: 0959-6941
 
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. Detence : nový způsob ochrany společnosti před nebezpečnými pachateli? : trestněprávní, trestněpolitická a kriminologická perspektiva :sborník příspěvků z odborného semináře konaného 27. května 2005 v Plzni. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, 75 s. ISBN: 80-7043-423-6
 
VÁLKOVÁ, H. Die Problematik der organisierten Kriminalität aus Sicht der Tschechischen Republik. In Strafrechtsentwicklung in Osteuropa. Berlin: Max-Planck-Institut, 2005. s. 342-354. ISBN: 3-86113-877-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Dopady přijetí nové vyhlášky o poplatku ze psů ve statutárním mestě Plzeň v souvislosti se vstupem ČR do EU. In Mezinárodní a srovnávací právní revue (International and Comparative Law Review). Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 102-108., ISSN: 1213-8770
 
BÁRKOVÁ, D. Dočkáme se jediného koncepčního rámce účetnictví?. In Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky. Praha: Oeconomica, 2005. s. 60-71. ISBN: 80-245-0937-7
 
KNOLL, V., KAREL, T. Eine Felsbaustelle als ein eindrucksvolles Element der Ministerialenburgen des Egerlandes. Hrubá Skála, 2005.
 
VÁLKOVÁ, H. Ekonomicky zaměřené kriminologické teorie. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 264-272. ISBN: 80-210-3831-4
 
PETRÍKOVÁ, O. Hlava sedmá - Územní samospráva. In Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 508-551. ISBN: 80-86898-44-X
 
BÁRKOVÁ, D. Interdisciplinární přístup k univerzitní výuce - příklad práva a ekonomie. In Univerzita. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 51-57. ISBN: 80-86898-60-1
 
KNOLL, V. Jan Urban, Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Hláska :zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, 2005, roč. 16, s. 14-. ISSN: 1212-4974
 
KNOLL, V. Jan Čížek - Jiří Slavík, Manská soustava náchodského hradu. In: Castellologica bohemica 8, Praha 2002, s. 67-88. Právněhistorické studie. 37, 2005, s. 323-324.
 
ČERNÝ, M. Jiří Kejř, Summea confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven : (Studie o rukopisech-Monographia, svazek VIII: Středověké kanonické právo v rukopisech České republiky, Díl I.). Právněhistorické studie. 37, 2005, č. 37, s. 326-328.
 
KNOLL, V. Jus vassallorum vel ministerialium ecclesiae Magdeburgensis. Poznámka k otázce původu olomouckého lenního práva. In Právněhistorické studie. Praha: Karolinum, 2005. s. 17-28. ISBN: 80-246-0945-2
 
HULMÁKOVÁ, J. K efektivitě trestně politické strategie "nulová tolerance". Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 8, s. 197-200. ISSN: 1213-5313
 
KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. K novému objevu u Černého rybníka. Hláska, 2005, roč. 16, č. 4, s. 57-58. ISSN: 1212-4974
 
KRAMÁŘ, K. K otevření certifikátového výukového programu Podnikatelská a správní činnost v oblasti sázek a her na Vysoké škole Karlovy Vary. Karlovarská právní revue, 2005, roč. 1, č. 1, s. 80-88. ISSN: 1801-2193
 
POLÁK, P. K preklulzi nároku obhájce na odměnu a náhradu hotových výdajů dle § 151 odst. 2 TrŘ. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 19, s. 723-727. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P. K právní úpravě postihu poškozování finančních zájmů v ES . In XV. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde , 2005. s. 312-319. ISBN: 80-7201-548-1
 
KOCINA, J. K rozsahu aplikace zásady ne bis in idem v trestním právu . Bulletin advokacie, 2005, roč. 0, č. 11-12, s. 34-38. ISSN: 1210-6348
 
HAVEL, B. K výkladu § 369A obchodního zákoníku : český přístup k aproximaci. In Soukromé právo v pohybu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 77-95. ISBN: 80-86898-31-8
 
VÁLKOVÁ, H. K zařazení dítěte mladšího patnácti let do výchovného programu podle § 93 odst. 1 ZSM. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 7, s. 188-189. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K úpravě trestních sankcí ve vládním návrhu rekodifikace trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 5, s. 113-123. ISSN: 1213-5313
 
KLÍMA, K., BARTOŇ, M., BĚHAN, P., DAMOHORSKÝ, M., DRECHSLEROVÁ, K., DVOŘÁK, T., FIKAROVÁ, D., FOREJTOVÁ, M., GREČOVÁ, M., HORSKÁ, Z., JANOUŠEK, L., JIRÁSEK, J., JIRÁSKOVÁ, V., KANTOŘÍKOVÁ, J., KNOLL, V., KLÍMOVÁ, H., KOSTADINOVOVÁ, I., KYSELA, J., MATEJKA, J., MATULA, M., NOVOTNÁ, J., OUTLÁ, A., OUTLÁ, V., PETRÍKOVÁ, O., PEZL, T., RANINEC, J., SOUKUP, M., STARK, D., ŠIŠKOVÁ, N., ŠNEBERGEROVÁ, S., TOMEŠ, M., VYBÍRALOVÁ, Z. Komentář k Ústavě a Listině. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 1019 s. ISBN: 80-86898-44-X
 
KŘIVKA, T. Komunitární politiky. In Praktikum práva Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 205-212. ISBN: 80-86898-10-5
 
KRAMÁŘ, K. Kontrola ve veřejné správě. Díl I.. 1.. vyd. Karlovy Vary : Vysoká škola Karlovy Vary, 2005, 67 s.
 
HULMÁKOVÁ, J. Kriminalita cizinců a etnických minorit. In Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 299-328. ISBN: 80-7179-813-4
 
HULMÁKOVÁ, J. Kriminalita mládeže. In Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 265-298. ISBN: 80-7179-813-4
 
KNOLL, V. Liebensteinská léna na Chebsku. Muzejní a vlastivědná práce = Časopis Společnosti přátel starožitností, 2005, č. 3, s. 131-136. ISSN: 0027-5255
 
STOČESOVÁ, S. Listina a trestněprávní ochrana osob. In Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 217-227. ISBN: 80-86898-15-6
 
ČERNÝ, M. Mario Ascheri: I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV, Carocci editore, Roma 2000. Právněhistorické studie. 37, 2005, s. 276-279.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V., RUNDOVÁ, A. Mezníky českých právních dějin. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 231 s. ISBN: 80-86898-27-X
 
VÁLKOVÁ, H. Nad novým slovenským trestním zákonem, jeho východisky a specifiky . Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 15, s. 2-2. ISSN: 1210-6410
 
ŠKVAIN, P. Nad probíhající kodifikací trestního práva hmotného. In Nečtiny 1999-2005. Plzeň: Aleš Čeněk , 2005. s. 121-127. ISBN: 80-86898-45-8
 
KNOLL, V. Nečtinský zámek, aneb kde se to vlastně koná?. In Nečtiny 1999 - 2005. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 13-27. ISBN: 80-86898-45-8
 
KAREL, T., KNOLL, V. Nová zjištění k stavební podobě hradu Seeberk. Nečtiny, 2005.
 
KAREL, T., KNOLL, V. Nové poznatky k vývoji hradu Seeberg. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2005. s. 174-183. ISBN: 80-86596-76-1
 
HULMÁKOVÁ, J. Nulová tolerance - efektivní či efektní trestně politická strategie?. In Vybrané problémy sociální patologie. Praha : Masarykova česká sociologická společnost , 2005. s. 36-42. ISBN: 80-903541-1-4
 
ŠÁMAL, P. Několik poznámek k úpravě zavinění v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice. In Trestné právo na prahu 3. tisícročia. Košice : Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 25-45. ISBN: 80-7097-603-9
 
WASKA, K. Některé problémy pořádání archivních fondů měst do roku 1945. In Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni 2004. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2005. s. 86-90.
 
DVOŘÁK, T. O zakládání holdingové evropské akciové společnosti. Obchodní právo, 2005, roč. 14, č. 6, s. 2-11. ISSN: 1210-8278
 
KORBEL, F. Obchodní tajemství a správní právo. In Obchodní tajemství. Praha : Linde Praha, 2005, s. 103-152. ISBN: 80-7201-559-1
 
KORBEL, F. Obchodní tajemství ve správním řízení, v soudním řízení správním a v řízení před Ústavním soudem. In Obchodní tajemství. Praha : Linde Praha, 2005, s. 95-101. ISBN: 80-7201-559-1
 
ELIÁŠ, K., HAVEL, B. Osoby právnické . In Občanské právo hmotné. Praha : ASPI, 2005, s. 200-226. ISBN: 80-7357-127-7
 
KAREL, T., KNOLL, V. Paláce hradu v Hazlově. In Dějiny staveb. Plzeň: Klub Augusta Sedláčka a Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2005. s. 25-36. ISBN: 80-86596-62-1
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Pauličková Alena: Podnikanie malých firiem v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie. Obchodní právo, 2005, roč. 14, s. 57-58. ISSN: 1210-8278
 
TOMAŽIČ, I. Platnost právních úkonů ve světle veřejnoprávních povinností. Plzeň : 2005, 205 s.
 
ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Pojetí detence ve vládním návrhu trestního zákoníku. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 12, s. 309-317. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P., ŠKVAIN, P. Pojetí detence ve vládním návrhu trestního zákoníku. In Detence. V Plzni: Západočeská univerzita , 2005. s. 7-26. ISBN: 80-7043-423-6
 
HRDINA, A. Pokodexová kanonická legislativa. In Sborník Katolické teologické fakulty. Sv. 7. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. s. 232-245. ISBN: 80-246-0904-5
 
MALAST, J. Politická odpovědnost za výkon veřejné moci ve vztahu k demokratickému právnímu státu. In Zodpovednosť za výkon verejnej moci s osobitným akcentom na normy správneho práva. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2005. s. 6-16. ISBN: 80-969155-2-5
 
KRČMÁŘ, L., KNOLL, V. Povrchový průzkum domnělého tvrziště Krajt : (za pomoci Krčmářovy biologické nedestruktivní metody). Hláska, 2005, roč. 16, č. 3, s. 37-40. ISSN: 1212-4974
 
KNOLL, V. Poznámky k dějinám středověkého trestního práva na Chebsku. In Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Aš: Muzeum Aš, 2005. s. 11-18.
 
KNOLL, V. Predikát. In Ilustrovaná encyklopedie českých hradů - Dodatky 2. Praha : Libri, 2005, s. 85-87. ISBN: 80-7277-262-7
 
ČERNÍKOVÁ, V., ZAPLETAL, J., ŠTABLOVÁ, R., ZOUBKOVÁ , I. Prevence kriminality . Praha : Policejní akademie ČR, 2005, 108 s. ISBN: 80-7251-200-5
 
VÁLKOVÁ, H. Prevence kriminality mládeže : what works? . In Vybrané problémy sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost, 2005. s. 124-130. ISBN: 80-903541-1-4
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny evropských zemí a USA. Stručný nástin. 3.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 247 s. ISBN: 80-86898-20-2
 
KORBEL, F. Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím : zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. Praha : LINDE, 2005, 410 s. ISBN: 80-7201-532-X
 
KNOLL, V. Páni z Kravař. Z Moravy až na konec světa. Hláska, 2005, roč. 16, s. 45-. ISSN: 1212-4974
 
DOLEŽIL, T., HAVEL, B. Příliš těžké břemeno harmonizace - k novele obchodního zákoníku. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 10, s. 354-359. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Rodinné právo dle Napoleonova Code civil. In Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica. Stát a právo v období absolutismu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 259-267. ISBN: 80-210-3899-3
 
STARÝ, M. Slivkové ze Slivic. In Orlické hory a Podorlicko. Rychnov nad Kněžnou: MGOH, 2005. s. 205-213. ISBN: 80-86076-40-7
 
ADAM, J. Směnečné obohacení. Právní rozhledy, 2005, roč. 13, č. 17, s. 622-629. ISSN: 1210-6410
 
ČERNÍKOVÁ, V. Sociální ochrana . Praha : Vydavateltví PA ČR, 2005, 163 s. ISBN: 80-7251-207-2
 
HRDINA, A. Soudcovská nezávislost v platném kanonickém právu. Revue církevního práva, 2005, roč. 16, č. 3, s. 203-215. ISSN: 1211-1635
 
KRAMÁŘ, K. Soukromoprávní a veřejnoprávní úprava sázky a hry. Plzeň : 2005, 176 s.
 
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2., přeprac. a rozšířené. vyd. Praha : Aspi, 2005, 516 s. ISBN: 80-7357-089-0
 
DVOŘÁK, T. Squeeze-out aneb má drobný akcionář důvod k pláči?. Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 7, s. 253-259. ISSN: 1214-7966
 
HULMÁKOVÁ, J. Stav, struktura a dynamika kriminality. In Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 123-155. ISBN: 80-7179-813-4
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Texty ke studiu právních dějin evropských zemí a USA. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, 271 s. ISBN: 80-86898-28-8
 
HAVEL, B. The Influence of European Contract Law on Czech Private Law : a Sketch on Irracionality. In La Tercera Parte De Los Principios De Derecho Contractual Europeo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005. s. 591-602. ISBN: 84-8456-297-2
 
VÁLKOVÁ, H. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1213-5313
 
VÁLKOVÁ, H. Trestní opatření v trestních věcech mladistvých. (2. část). Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 3, s. 62-74. ISSN: 1213-5313
 
DVOŘÁK, T. Třetí zastavení nad judikaturou v oblasti (nejen) družstev. Soudní rozhledy, 2005, roč. 11, č. 2, s. 41-45. ISSN: 1211-4405
 
DVOŘÁK, T. Tři poznámky ke třem článkům. Ad notam, 2005, roč. 11, č. 5, s. 172-173. ISSN: 1211-0558
 
KAREL, T., KNOLL, V. Vergleich ausgewählter romanischer Ministerialenburgen im Egerland. Burgen und Schlösser, 2005, roč. 46, č. 1, s. 41-47. ISSN: 0007-6201
 
KOTLAS, P. Veřejná politika jako proces. In Veřejná politika. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, s. 33-60. ISBN: 80-86429-50-4
 
HÁLOVÁ, M. Vznik živnostenského oprávnění zahraničních osob podnikajících na území České republiky. In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám.. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. s. 179-194. ISBN: 80-86898-29-6
 
POLÁK, P. Vztahuje se prolomení mlčenlivosti postupem dle § 8 odst. 5 TrŘ i na výslech svědka, u něhož jsou dány podmínky zákazu výslechu dle § 99 odst. 2 TrŘ?. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 4, s. 98-102. ISSN: 1213-5313
 
POLÁK, P. Výslech obviněného před rozhodnutím o ponechání ve vazbě dle § 71 odst. 4, 6 tr. ř.. Trestní právo, 2005, roč. 10, č. 8, s. 3-7. ISSN: 1211-2860
 
HULMÁKOVÁ, J. Vývoj hospodářské kriminality a trestní politiky uplatňované vůči pachatelům hospodářské kriminality na území ČR. In Nové jevy v hospodářské kriminalitě. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 65-77. ISBN: 80-210-3831-4
 
DVOŘÁK, T. Zapsané sídlo evropské společnosti a jeho přemístění. Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 2, s. 61-68. ISSN: 1214-7966
 
KUCHTA, J., VÁLKOVÁ, H. Základy kriminologie a trestní politiky. Praha : C.H. Beck, 2005, 544 s. ISBN: 80-7179-813-4
 
ŠÁMAL, P. Zákon a kodifikace trestního práva hmotného : k některým obecným otázkám a jejich řešení . In Zákon v kontinentálním právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2005. s. 235-245. ISBN: 80-86861-06-6
 
KŘIVKA, T. Ústava pro Evropu. In Praktikum práva Evropské unie. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, s. 229-234. ISBN: 80-86898-10-5
 
JANOUŠEK, L. Ústavní stížnost jako procesní prostředek. Plzeň : 2005, 208 s.
 
PETRÍKOVÁ, O. Územní samospráva v České republice. In Praktikum českého ústavního práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005, s. 101-116. ISBN: 80-86898-15-6
 
HAVEL, B. Čas rekodifikace a stará literatura : (skica o vývoji novodobého soukromého práva a články Antonína Kandy). In Pocta Antonínu Kandovi k 75. narozeninám. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 33-44. ISBN: 80-86898-29-6
 

Publikační činnost - 2004

BALÍK, S., KRÁL, V., SONNEWENDOVÁ, S., WURSTOVÁ, J. Advokát v EU : právní předpisy o advokacii v zemích Evropské unie. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, 423 s. ISBN: 80-86473-64-3
 
RABAN, P. Alternativní řešení sporů, arbitráž a rozhodci v České a Slovenské republice a zahraničí. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2004, 745 s. ISBN: 80-7179-873-8
 
WASKA, K. Archivalische Zeitschrift 85, 2003. Archivní časopis, 2004, roč. 54, s. 312-313. ISSN: 0004-0398
 
WASKA, K. Bohemikální výzkumy pracovníků Státního oblastního archivu v Plzni v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově. Praha, 2004.
 
WASKA, K. Bohemikální výzkumy pracovníků Státního oblastního archivu v Plzni v Bavorském hlavním státním archivu v Mnichově. In Archivy v mezinárodním kontextu. Praha: Státní ústřední archiv , 2004. s. 19-22. ISBN: 80-86712-18-4
 
HAVEL, B. Budoucí úprava a perspektivy obchodního práva v ČR. Plzeň : 2004, 403 s.
 
STARÝ, M. Byl Václav Berka z Dubé sirotkem již za života svého otce? : K pochybnostem ohledně datace jedné listiny. In Olomoucký archivní sborník. Olomouc: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv v Olomouci, 2004. s. 108-111. ISBN: 80-86388-21-2
 
RUNDOVÁ, A. Dopad dekretů prezidenta republiky na kraslický region. Banská Bystrica, 2004., ISBN: 80-8055-915-5,
 
RUNDOVÁ, A. Dopad dekretů prezidenta republiky na kraslický region. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela , 2004. s. 82-97. ISBN: 80-8055-915-5
 
DOUŠA, J., JELEN, J., MARTINOVSKÝ, I., NOVÁČEK, K., ŘEHÁČEK, K., SKÁLA, A., ŠIROKÝ, R., WASKA, K. Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004, 787 s. ISBN: 80-7106-723-7
 
NOVÝ, M. Financování pedagogického a tvůrčího výkonu na vysokých školách. Technológia vzdelávania, 2004, roč. 12, č. 4, s. 15-17. ISSN: 1335-003X
 
HAVEL, B. Finanční asistence - vzpomínka na budoucnost českého soukromého práva. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 12, s. 464-467. ISSN: 1210-6410
 
HRDINA, A. Inkorporace farnosti řeholnímu domu v kodexech kanonického práva 1917 a 1983. Dialog - Evropa XXI, 2004, roč. 14, č. 1-4, s. 76-82. ISSN: 1210-8332
 
NOVÝ, M. Institucionální faktory vstupu České republiky do Evropské unie.. In EURO REGIO 2004. Cheb: MIM Consulting, 2004. s. 10-13. ISBN: 80-239-3392-2
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Institut urbury z pohledu finančního práva. In Zborník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 149-154. ISBN: 80-8055-915-5
 
POLÁK, P. Ještě jednou k výslechům obviněných ve vazebním řízení. Trestní právo, 2004, roč. 9, č. 12, s. 12-15. ISSN: 1211-2860
 
ŠÁMAL, P. Ještě k trestní odovědnosti osob působících v právnických osobách (obchodních společnostech a družstvech). In XIV. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde, 2004. s. 165-177. ISBN: 80-7201-485-4
 
POLÁK, P. K Soudcovsko-podnikatelskému výboru a sponzoringu Soudcovské unie. Soudce, 2004, roč. 6, č. 3, s. 5-5. ISSN: 1211-5347
 
ŠÁMAL, P. K podmíněné či relativní trestní odpovědnosti mladistvého. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 2, s. 47-52. ISSN: 1210-6410
 
HRUŠÁKOVÁ, M., VÁLKOVÁ, H. K pojmu opatrovník podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 2, s. 61-62. ISSN: 1213-5313
 
VÁLKOVÁ, H. K postavení státního zástupce v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 1, s. 26-27. ISSN: 1213-5313
 
POLÁK, P. K příslušnosti rozhodování o trvání vazby dle § 71 odst. 5, 7 TrŘ nadřízeným soudem v řízení o návrhu na delegaci dle § 25 TrŘ. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 10, s. 292-293. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K rozhodování o vazbě a k trvání vazby mladistvého podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 2, s. 33-39. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K úpravě trestního procesu v letech normalizace. In Vývoj práva v Československu v letech 1945-1989. Praha: Karolinum , 2004. s. 307-342. ISBN: 80-246-0863-4
 
POLÁK, P. K ústavnosti a zákonnosti řízení předcházejícího rozhodování o ponechání ve vazbě dle § 71 odst. 4 a 6, § 72 odst. 3 TrŘ. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 18, s. 691-694. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., KNOLL, V. Ke kodifikaci městského práva v Čechách. In Acta Universitatis Masarykianae Brunensis Iuridica; Vývoj právních kodifikací.. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 243-262. ISBN: 80-210-3610-9
 
DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. 1. vyd. Praha : Aspi, 2004, 309 s. ISBN: 80-7357-027-0
 
BÁRKOVÁ, D. Koncepce věrného a poctivého obrazu v účetnictví. In Účetnictví a účetní výkaznictví v ČR po vstupu do EU s dopadem do výuky. Praha: Oeconomica, 2004. s. 57-68. ISBN: 80-245-0771-4
 
FOSTER, L., KAREL, T., KNOLL, V. Kostel a hrad v Hazlově v nejstarší době své existence. In Sborník chebského muzea. Cheb: Krajské muzeum v Chebu, 2004. s. 21-32. ISBN: 80-85018-38-1
 
KNOLL, V., KRČMÁŘ, L. Kritická poznámka k hodnocení povrchových průzkumů. In Dějiny staveb. Plzeň: Petr Mikota, 2004. s. 96-99. ISBN: 80-86596-41-9
 
KNOLL, V. Martin Kuna a kol., Nedestruktivní archeologie. Hláska : zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, 2004, s. 67-67. ISSN: 1212-4974
 
ŠKVAIN, P. Nad probíhající kodifikací trestního práva hmotného. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 10, s. 304-307. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. Nad tzv. euronovelou TrZ provedenou zák.č. 537/2004 Sb.. Právní zpravodaj, 2004, roč. 5, č. 11, s. 11-13. ISSN: 1212-8694
 
HRDINA, A. Náboženská svoboda v právním řádu České republiky. Dialog - Evropa XXI, 2004, roč. 14, č. 1-4, s. 51-59. ISSN: 1210-8332
 
HRDINA, A. Náboženská svoboda v právu České republiky. Praha : Eurolex Bohemia, 2004, 265 s. ISBN: 80-86432-67-X
 
ŠÁMAL, P. Několik poznámek k implementaci Statutu Mezinárodního trestního soudu do vládního návrhu trestního zákoníku . In Problémy implementace Statutu Mezinárodního trestního soudu do právního řádu. Praha: C.H. Beck, 2004. s. 81-97. ISBN: 80-7179-911-4
 
WASKA, K. Některé problémy pořádání archivních fondů měst do roku 1945. Klatovy, 2004.
 
DVOŘÁK, T. O členské schůzi družstva. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 19, s. 706-713. ISSN: 1210-6410
 
ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T., HANÁK, O., HAVEL, B., HULMÁK, M., HEJDA, J., VÍTEK, J. Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od r. 1900. 4. vyd. Praha : Linde, 2004, 946 s. ISBN: 80-7201-475-7
 
DVOŘÁK, T. Obecně prospěšná společnost. 1. vyd. Praha : ASPI Publishing, 2004, 76 s. ISBN: 80-86395-92-8
 
VÁLKOVÁ, H. Odpovědnost za mládež - zajištění kvality a perspektiv soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 12, s. 339-342. ISSN: 1213-5313
 
RABAN, P. Online arbitráž a její podmínky. Obchodní právo, 2004, roč. 13, č. 1, s. 2-14. ISSN: 1210-8278
 
KNOLL, V., KAREL, T. Palác hradu v Hazlově. Příspěvek k možnostem hloubkového průzkumu. Nečtiny, 2004.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P., SUKOVÁ, S. Perspektivy financování města Plzně. In Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej republike a na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 133-141. ISBN: 80-7097-567-9
 
TELECKÝ, D. Platí ještě staré daňové zákony?. Právní fórum, 2004, roč. 1, č. 2, s. 45-47. ISSN: 1214-7966
 
MALAST, J. Politická odpovědnost za výkon veřejné moci ve vztahu k demokratickému právnímu státu. Košice, 2004.
 
HAVEL, B. Poznámky k ustanovení § 53 odstavec 8 občanského zákoníku : (induktivní náhled). Právník, 2004, roč. 143, č. 1, s. 68-81. ISSN: 0231-6625
 
POLÁK, P., HULMÁKOVÁ, J., KYBIC, P., STOČESOVÁ, S. Praktikum z trestního práva hmotného . Praha : C.H. Beck, 2004, 135 s. ISBN: 80-7179-908-4
 
ADAMOVÁ, K., SOUKUP, L. Prameny k dějinám práva v českých zemích. 1.. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, 357 s. ISBN: 80-86898-04-0
 
SOUKUP, L. Právní úprava stíhání přestupků podle zákona o černém obchodu z roku 1947. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 120-127. ISBN: 80-8055-915-5
 
BÁRKOVÁ, D., NOCAR, J. Právní úprava účetnictví v roce 2004 - v roce vstupu do EU. In Aktuálne otázky finančného práva a daňového práva v Českej Republike a na Slovensku. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004. s. 115-123. ISBN: 80-7097-567-9
 
KORBEL, F. Právo na informace : zákon o svobodném přístupu k informacím : zákon o právu na informace o životním prostředí; komenář. 2004. vyd. Praha : LINDE PRAHA a.s., 2004, 295 s. ISBN: 80-7201-465-X
 
HULMÁK, M., ELIÁŠ, K. Smlouva o koupi najaté věci, smlouva o úvěru, smlouva mandátní, smlouva komisionářská, smlouva o zprostředkování, smlouva o obchodním zastoupení. In Obchodní zákoník. Praha : Linde, 2004, s. -. ISBN: 80-7201-475-7
 
SÝKORA, A. Současný Tchaj-wan (Informačně-analytické materiály) - sborník příspěvků k vybraným otázkám právního a politického života na současném Tchaj-wanu, Institut Dálného východu Ruské akademie věd, Moskva 2003 (vydáno v ruském jazyce), 62 s.. Právník, 2004, roč. 143, č. 10, s. 1029-1030. ISSN: 0231-6625
 
HAVEL, B. Squeeze-out. Protiústavní nebo legitimní nástroj změny vlastnické struktury akciové společnosti?. Právní rozhledy, 2004, roč. 12, č. 21, s. 773-778. ISSN: 1210-6410
 
KAREL, T., KNOLL, V. Stavební a historický vývoj hradu Wildstein ve Skalné a jeho srovnání s vybranými hrady chebských ministeriálů. In Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2004. s. 27-62. ISBN: 80-86124-45-2
 
KAREL, T., KNOLL, V. Stavební počátky hradu v Hazlově. In Dějiny staveb. Plzeň: Petr Mikota, 2004. s. 176-186. ISBN: 80-86596-41-9
 
HRDINA, A. Státem uznaná mlčenlivost duchovních v právním řádu České republiky. In Sborník Katolické teologické fakulty. Praha: Univerzita Karlova, 2004. s. 394-402. ISBN: 80-246-0757-3
 
VÁLKOVÁ, H., HULMÁKOVÁ, J. The Czech Republic´s path from correction to alternatives. In Crime policy in Europe. Strasbourg Cedex : Council of Europe, 2004, s. 103-117. ISBN: 92-871-5486-4
 
BEDNÁŘ, V., KNOLL, V. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Widział Prawa i administracji, Lublin, Polska. 2004.
 
KNOLL, V., KAREL, T. Vergleich ausgewählter romanischer Ministerialenburgen im Egerland. Schloss Sayn in Bendorf, 2004.
 
ČERNÍKOVÁ, V. Vina v lidském životě a hledání postupů vyrovnávání se s vinof. In Hledání souřadnic společného světa. Praha: Eurolex Bohemia , 2004. s. 72-90. ISBN: 80-86432-91-2
 
BÁRKOVÁ, D. Výuka ekonomických disciplín na právnické fakultě. In Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 85-96. ISBN: 80-86473-62-7
 
KNOLL, V. Vývoj postavení chebského zemského soudce a zemského soudu. Střípky z dějin chebské správy do počátku 16. století. In K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 142-148. ISBN: 80-8055-915-5
 
KNOLL, V., TOMEŠ, F. Wirtualna rekonstrukcja Krakowa. Castellologica bohemica, 2004, roč. 9, s. 469-470.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů. Zpravodaj BKB, 2004, roč. 13, č. 1, s. 8-9. ISSN: 1213-8282
 
ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A., HRUŠÁKOVÁ , M. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Praha : C.H. Beck, 2004, 1043 s. ISBN: 80-7179-829-0
 
KADEŘÁBKOVÁ, J., MATES, P., WOKOUN, R. Úvod do regionálních věd a veřejné správy . 4. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2004, 447 s. ISBN: 80-86473-80-5
 
HORN, D. Úvod do studia práva pro neprávnické fakulty. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004, 84 s. s. ISBN: 80-7043-309-4
 
VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A. Čin jinak trestný a možné reakce na něj v systému soudnictví ve věcech mládeže. Trestněprávní revue, 2004, roč. 3, č. 7, s. 197-203. ISSN: 1213-5313
 
STARÝ, M. Čtyři roky krajů. Cevro, 2004, roč. 0, č. srpen/září, s. 5-. ISSN: 1213-9521
 

Publikační činnost - 2003

ŠÁMAL, P. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von juristischen Personen de lege lata und de lege ferenda in der Tschechischen Republik [Trestní odpovědnost právnických osob de lege lata a de lege ferenda v ČR]. In Wirtschaftsstrafrecht und die Strafbarkeit juristischer Personen. Brno : Masarykova univerzita , 2003. s. 104-147. ISBN: 80-210-3299-5
 
ZÍTEK, A. Diskriminace právnických osob v zákoně č. 72/1994 Sb.. Právní rozhledy, 2003, roč. 11, č. 9, s. 472-474. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Domácí násilí v otázkách a odpovědích. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, 8 s.
 
TOMAŽIČ, I., BÁRKOVÁ, D., JÁNOŠÍKOVÁ, P., KERNER, A., KOTLAS, P., NEŠTICKÝ, J., NOCAR, J., SEKNIČKA, P., SUKOVÁ, S. Ekonomie pro právníky. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, 316 s. ISBN: 80-86473-36-8
 
BÁRKOVÁ, D. Evropská ústřední banka. In Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 365-369. ISBN: 80-86473-48-1
 
KOTLAS, P. Externality. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 281-286. ISBN: 80-86473-36-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Formy podnikání v ČR. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 199-202. ISBN: 80-86473-36-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Historie peněz. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 116-119. ISBN: 80-86473-36-8
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Hospodářská etika. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003, s. 293-302. ISBN: 80-86473-36-8
 
KOTLAS, P. Institucionální ekonomie. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 287-292. ISBN: 80-86473-36-8
 
POLÁK, P. Institut korunního svědka z pohledu soudní praxe. In Nad institutem korunního svědka. Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. s. 55-59. ISBN: 80-7082-982-6
 
ŠEJVL, M. Jak ryzí je ryzí nauka právní ?. In Místo normativní teorie v soudobém právním myšlení. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 79-84. ISBN: 80-210-3052-6
 
ČERNÝ, M. Jiří Svoboda: Stefano di Roudnice. Studio storico-giuridico delle Quaestiunculae. Právněhistorické studie. 36, 2003, č. 36, s. 269-270.
 
HAVEL, B. K návrhu obchodního zákona. Právní zpravodaj, 2003, roč. 4, č. 4, s. 6-8. ISSN: 1212-8694
 
HAVEL, B. K otazníkům nad novou úpravou družstev v obchodním zákoníku. Obchodní právo, 2003, roč. 12, č. 7-8, s. 42-43. ISSN: 1210-8278
 
KOCINA, J. K otázce aplikovatelnosti ustanovení § 262a o.s.ř. na institut zrušení a vypořádání BSM. Bulletin advokacie, 2003, roč. 2003, č. 10, s. 44-49. ISSN: 1210-6348
 
ŠÁMAL, P. K připravované trestní odpovědnosti právnických osob v souvislosti s rekodifikací trestního práva hmotného. In XIII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde , 2003. s. 242-263. ISBN: 80-7201-421-8
 
VÁLKOVÁ, H. K reformě českého trestního práva hmotného ve světle stanoviska prof. Dr. Hans-Heinricha Jeschecka. Trestněprávní revue, 2003, roč. 2, č. 9, s. 269-272. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K rozhodování o vazbě po novele trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb. . Soudní rozhledy, 2003, roč. 9, č. 4, s. 109-115. ISSN: 1211-4405
 
STARÝ, M. K vládnímu návrhu zákona o archivnictví a spisové službě. Parlamentní zpravodaj, 2003, roč. 9, č. 9, s. 28-29. ISSN: 1211-037X
 
HAVEL, B. Kodifikace obchodního práva - diskusně. Bulletin advokacie, 2003, roč. 0, č. 6-7, s. 60-64. ISSN: 1210-6348
 
HAVEL, B. Komparace : vědní obor nebo potřebný mýtus?. Právník, 2003, roč. 142, č. 12, s. 1182-1186. ISSN: 0231-6625
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Konkurence. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003, s. 70-83. ISBN: 80-86473-36-8
 
ZAPLETAL, J., ZOUBKOVÁ , I., BRABCOVÁ, I., KARABEC, Z., MOULISOVÁ, M., ČERNÍKOVÁ, V. Kriminologie pro posluchače magisterského studijního programu. Praha : Policejní akademie ČR, 2003, 184 s. ISBN: 80-7251-103-3
 
MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Kurs trestního práva. 2. vyd. Praha : C.H. Beck , 2003, 1079 s. ISBN: 80-7179-678-6
 
STARÝ, M. Lobkowiczové - dějiny a genealogie rodu. Genealogické a heraldické listy, 2003, s. 31-33. ISSN: 1212-9631
 
VÁLKOVÁ, H. Myšlenky, podněty a úvahy z Evropské konference Quo Vadis III věnované právnímu rámci, sociální a profesní reintegraci delikventní populace : (Postupim, 9.-10.5.2003). Trestněprávní revue, 2003, roč. 2, č. 6, s. 188-190. ISSN: 1213-5313
 
VODIČKA, K., ŠIMKA, K. Místní státní správa a samospráva. In Politický systém České republiky. Praha : Portál, 2003, s. 281-300. ISBN: 80-7178-718-3
 
VÁLKOVÁ, H., STOČESOVÁ, S. Nad institutem korunního svědka. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni , 2003, 93 s. ISBN: 80-7082-982-6
 
ŠÁMAL, P. Nad institutem korunního svědka. In Nad institutem korunního svědka. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni , 2003. s. 43-54. ISBN: 80-7082-982-6
 
STARÝ, M. Nedochované funerální památky ve Šternberku. Genealogické a heraldické listy, 2003, roč. 23, č. 1, s. 2-29. ISSN: 1212-9631
 
VÁLKOVÁ, H. Neues tschechisches Jugendstrafrecht tritt am 1. Januar 2004. In Quo Vadis III. Bremen: Bremer Institut fuer Kriminalpolitik Bremen, 2003. s. 1-10.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Nezaměstnanost. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 157-168. ISBN: 80-86473-36-8
 
HAVEL, B. Nový obchodní zákon a doktrína. Právní rozhledy, 2003, roč. 11, č. 5, s. 233-238. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P. Několik poznámek k úpravě zavinění v rekodifikaci trestního práva hmotného. In Ve službách práva. Praha: C.H. Beck, 2003. s. 255-274. ISBN: 80-7179-820-7
 
TELECKÝ, D. O staronových předpisech (a k některým otázkám vytýkacího řízení). Právník, 2003, roč. 142, č. 12, s. 1238-1247. ISSN: 0231-6625
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Pauličková, A. Úprava nepřímých daní na Slovensku. Bratislava, 2002, s. 119. Obchodní právo, roč. 12, č. 10, 2003, s. -.
 
HAVEL, B. Poznámky k přípustnosti analogie ve veřejném právu. Právník, 2003, roč. 142, č. 2, s. 135-149. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V., KAREL, T. Počátky hradu v Hazlově. Nečtiny, 2003.
 
ZÍTEK, A. Praktický postup při privatizaci bytového fondu podniků. Právní rádce, 2003, roč. 11, č. 11, s. 22-25. ISSN: 1210-4817
 
POLÁK, P. Propuštění z vazby po uplynutí její celkové doby dle § 71 odst. 8, 9 při právním posouzení skutku dle mírnějšího ustanovení trestního zákona-usnesením, nebo opatřením?. Trestněprávní revue, 2003, roč. 2, č. 8, s. 233-235. ISSN: 1213-5313
 
HENDRYCH, D., HULMÁK, M., VÁLKOVÁ, H., KRAMÁŘ, K. Právnický slovník. 2.. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003, 1320 s. ISBN: 80-7179-740-5
 
ŠEJVL, M. Právní argumentace Evropským soudním dvorem. In České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 102-112. ISBN: 80-210-3210-3
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny mimoevropských zemí. Stručný nástin. 1.. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2003, 182 s. ISBN: 80-86473-25-2
 
ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ , F., RŮŽIČKA, M., VONDRUŠKA, F., NOVOTNÁ, J. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha : C.H. Beck, 2003, 1443 s. ISBN: 80-7179-741-3
 
STARÝ, M. Příspěvek ke genealogii moravskošternberské větve pánů ze Šternberka. Střední Morava, 2003, roč. 9, č. 16, s. 84-92. ISSN: 1211-7889
 
VÁLKOVÁ, H., ŠÁMAL, P., SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice a česká reforma trestního práva mládeže. In Restorativní justice. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci , 2003. s. 23-38. ISBN: 80-7338-021-8
 
SÝKORA, A. Rozumět dějinám - Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948, edd. Zd. Beneš, V. Kural, Gallery, s.r. o., Praha 2002, 303 stran (kniha byla rovněž vydána v anglické, německé a francouzské verzi). Právník, 2003, roč. 142, č. 11, s. 1159-1160. ISSN: 0231-6625
 
SÝKORA, A. Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500 - 1619)" konané ve dnech 1. - 8. 12. 2000 v Praze. Právník, 2003, roč. 142, č. 7, s. 742-744. ISSN: 0231-6625
 
HAVEL, B. Smlouva o půjčce [komentář]. In Občanský zákoník. Praha : Linde, 2003, s. 1016-1022. ISBN: 80-7201-406-4
 
HAVEL, B. Smlouva o výpůjčce [komentář]. In Občanský zákoník. Praha : Linde, 2003, s. 1023-1028. ISBN: 80-7201-406-4
 
HAVEL, B. Smlouva o zprostředkovatelská [komentář]. In Občanský zákoník. Praha : Linde, 2003, s. 1203-1208. ISBN: 80-7201-406-4
 
VODIČKA, K., ŠIMKA, K. Soudní systém. In Politický systém České republiky. Praha : Portál, 2003, s. 266-275. ISBN: 80-7178-718-3
 
BÁRKOVÁ, D. Společné politiky (obchodní, fiskální, měnová). In Ústavní právo Evropské unie. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 208-219. ISBN: 80-86473-48-1
 
STARÝ, M. Spor o fulnecké panství mezi opavskými Přemyslovci a pány ze Šternberka v letech 1437-1441. Právněhistorické studie, 2003, roč. 36, č. ;, s. 65-73.
 
ŠÁMAL, P. Strafrechtliche Haftung von juristischen Personen de lege lata und de lege ferenda ind der Tschechischen Republik . Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2003, roč. 12, č. 3, s. 69-75. ISSN: 0941-6293
 
KNOLL, V. Střípek z dějin chebské správy. Banská Bystrica, 2003.
 
HAVEL, B. Tomáš Dvořák: Společnost s ručením omezeným. Právník, 2003, roč. 142, s. 421-424. ISSN: 0231-6625
 
KNOLL, V. Tomáš Velímský, Hrabišici, páni z Rýzmburka. Hláska : zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, 2003, s. 34-. ISSN: 1212-4974
 
BÁRKOVÁ, D. Tradice, současnost a budoucnost výchovného působení při výuce účetnictví. In Výchova a tradice evropského myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2003. s. 169-178. ISBN: 80-86473-49-X
 
SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Sv. 2.. Praha : Justiční akademie České republiky, 2003, 269 s.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Trhy výrobních faktorů. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 84-95. ISBN: 80-86473-36-8
 
HOLEČEK, M., MORAVCOVÁ, F., MÜLLER, M. Two-scales hyperelastic models. In Proceedings University of West Bohemia in Pilsen. Plzeň : Západočeská univerzita , 2003. s. 53-64. ISBN: 8070829494
 
WASKA, K. Vrchnostenská města a farní správa v Čechách vrcholného a pozdního středověku (K možnostem využití edice Codex iuris municipalis). Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica, 2003, roč. 15, č. 2, s. 273-280.
 
HAVEL, B. Zaměřeno na akciovou společnost. Právní rozhledy, 2003, roč. 11, č. 10, s. 498-503. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zpráva z regionu - Přednáší dětem a studentům pro budoucí život. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2003, roč. 12, č. 2, s. 22-22.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2003, roč. 12, č. 4, s. 8-9.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů - magistrát Plzně podpořil činnost pobočky. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2003, roč. 12, č. 3, s. 7-7.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeň. ZPravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2003, roč. 12, č. 1, s. 24-25.
 
BÁRKOVÁ, D. Úvod do ekonomické teorie a praxe. In Ekonomie pro právníky. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003, s. 26-36. ISBN: 80-86473-36-8
 
KNOLL, V. Člověk českého středověku. Hláska : zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka, 2003, s. 34-. ISSN: 1212-4974
 
STARÝ, M. Šlechtická genealogie v recentní české odborné literatuře. In Genealógia, heraldika a príbuzné disciplíny. Martin: Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2003. s. 106-110. ISBN: 80-968717-4-9
 
KNOLL, V. Štaufští ministeriálové a Sedlecko. In Západočeský historický sborník. 8. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2003. s. 7-27.
 

Publikační činnost - 2002

WASKA, K. Archivalische Zeitschrift 84, 2001. Archivní časopis, 2002, roč. 52, s. 257-259. ISSN: 0004-0398
 
WASKA, K. Archivalische Zeitschrift, 83, 2000. Archivní časopis, 2002, roč. 52, s. 129-130. ISSN: 0004-0398
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Domácí násilí nesmí zůstat za zavřenými dveřmi. Radniční listy, 2002, roč. 6, č. 5, s. 7-7.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Domácí násilí v otázkách a odpovědích. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002, 10 s.
 
KNOLL, V., OUTLÁ, V., SMRŽOVÁ, P., ŠEJVL, M. Jak se studuje na právnické fakultě Ruské univerzity družby národů (RUDN) v Moskvě. Právník, 2002, roč. 141, č. 6, s. 711-716. ISSN: 0231-6625
 
VÁLKOVÁ, H. Jugendstrafrechtsreform in Tschechien unter besonderer Berücksichtigung der Alternativen zur Strafverfolgung. In Festschrift für Udo Jesionek zum 65. Geburtstag. Wien: Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2002. s. 269-281. ISBN: 3-7083-0079-3
 
ŠÁMAL, P. K aktuálním otázkám rozhodování o trvání vazby ( § 71 TrŘ). Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 7, s. 193-198. ISSN: 1213-5313
 
KYBIC, P. K otázce použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu jako důkazu v jiné trestní věci. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 4, s. 114-117. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K trestnému činu podvodu dle § 250 TrZ a některým souvisejícím rozhodnutím, zejména v oblasti finanční kriminality. Bulletin advokacie, 2002, roč. 0, č. 8, s. 51-61. ISSN: 1210-6348
 
ŠÁMAL, P. K trestnému činu porušení povinnosti v řízení o konkursu podle § 126 trestního zákona. In XII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde , 2002. s. 255-265. ISBN: 80-7201-356-4
 
ŠÁMAL, P. K úvodním ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 12, s. 349-357. ISSN: 1213-5313
 
WASKA, K. Knihy předmagistrátního období v registraturách malých měst na příkladu Úterý. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et Historica. Z pomocných věd historických, 2002, roč. 16, č. 1-2, s. 113-121. ISSN: 0567-8293
 
STARÝ, M. Kněžna Anna ze Šternberka. Časopis Slezského zemského muzea. Série B, 2002, roč. 0, č. 51, s. 193-202. ISSN: 0323-0678
 
HULMÁKOVÁ, J. Mladistvý po novele trestního zákona a trestního řádu č. 265/2001 Sb.. In Trestní právo - současnost a perspektivy. Brno: Linie, 2002. s. 112-117. ISBN: 80-903089-4-5
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měna a měnové právo Habsburské monarchie v letech 1740-1790. In Peníze v proměnách času III.. Ostrava: MARQ., 2002. s. 165-175. ISBN: 80-85988-78-X
 
VÁLKOVÁ, H. Nad mezinárodní konferencí "Evropské vězeňské systémy, minulost - přítomnost - budoucnost". Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 9, s. 278-279. ISSN: 1213-5313
 
WASKA, K. Obchod. In Historie a současnost podnikání na Plzeňsku. Žehušice: Městské knihy, 2002. s. 69-79. ISBN: 80-86699-01-3
 
KNOLL, V., KAREL, T. Počátky hradu Kiensberg ve Starém Hroznatově. Nečtiny, 2002.
 
ČERNÍKOVÁ, V., ŠTABLOVÁ, R., ZOUBKOVÁ , I., BUDINA, Z. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha : Policejní akademie ČR, 2002, 148 s.
 
VÁLKOVÁ, H. Proč byla reforma trestního soudnictví ve věcech mládeže oddálena a jaké byly její cíle?. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 5, s. 135-138. ISSN: 1213-5313
 
BALÍK, S., BALÍK, S. Právní dějiny evropských zemí a USA. Stručný nástin. 2.. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2002, 223 s. ISBN: 80-86473-15-5
 
KYBIC, P. Právo obviněného na náhradu nákladů spojených s obhajobou zvoleným obhájcem. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 11, s. 340-342. ISSN: 1213-5313
 
BALÍK, S. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. 1.. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, 127 s. ISBN: 80-86473-18-X
 
HRDINA, A. Sylabus římského práva soukromého. 1.. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, 71 s. ISBN: 80-86473-09-0
 
SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. [Sv. 1.]. Praha : Institut vzdělávání MS ČR, 2002, 718 s.
 
KYBIC, P. Trestní právo - současnost a perspektivy. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, s. 279-280. ISSN: 1213-5313
 
VÁLKOVÁ, H. Tschechische Republik. In Jugendstrafrecht in Europa. Freiburg : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht , 2002. s. 437-453. ISBN: 3-86113-045-9
 
KNOLL, V., JÁNOŠÍKOVÁ, P., RUNDOVÁ, A. Vybrané mezníky českých právních dějin. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002, 156 s. ISBN: 80-86473-11-2
 
ŠÁMAL, P., SOTOLÁŘ, A. Zjednodušené řízení. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 3, s. 65-70. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. Zkrácené přípravné řízení . Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 1, s. 5-10. ISSN: 1213-5313
 
STOČESOVÁ, S., HULMÁKOVÁ, J. Zkušenosti žáků a studentů s násilím v Plzni. In Sborník příspěvků ze seminářů sekce sociální patologie. Praha: Masarykova česká sociologická společnost , 2002. s. 176-194.
 
STOČESOVÁ, S., HULMÁKOVÁ, J. Zpráva o "Výzkumu školní mládeže 1999". Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 1, s. 31-32. ISSN: 1213-5313
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeň. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2002, roč. 11, č. 1, s. 29-29.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeň. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2002, roč. 11, č. 2, s. 17-17.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeň. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2002, roč. 11, č. 3, s. 11-11.
 
ČERNÍKOVÁ, V., SEDLÁČEK, V. Základy penologie pro policisty. Praha : Policejní akademie ČR, 2002, 148 s. ISBN: 80-7251-104-1
 
KRAMÁŘ, K. Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb. ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii : [komentáře]. In Policejní právo. Praha : Linde Praha, 2002, s. 120-145. ISBN: 80-7201-329-7
 
KOCINA, J. Zástavní právo v České republice po poslední novelizaci . Bulletin advokacie, 2002, roč. 2002, č. 5, s. 20-32. ISSN: 1210-6348
 
MATEJKA, J. Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. distančním smlouvám. Právník, 2002, roč. 141, č. 9, s. 946-980. ISSN: 0231-6625
 
NAGY, F., VÁLKOVÁ, H. Ústup od tradičních a zavádění nových sankcí v Maďarsku. Trestněprávní revue, 2002, roč. 1, č. 9, s. 257-261. ISSN: 1213-5313
 

Publikační činnost - 2001

VÁLKOVÁ, H. 25. konference Německého spolku pro soudy mládeže a zařízení pro mládež (25.Deutscher Jugendgerichtstag) . Trestněprávní revue, 2001, roč. 0, č. 2, s. 69-70. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. Dovolání - nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení . Bulletin advokacie, 2001, roč. 0, č. 11-12, s. 103-124. ISSN: 1210-6348
 
ŠÁMAL, P. Dovolání - nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení . Trestněprávní revue, 2001, roč. 0, č. 2, s. 48-56. ISSN: 1213-5313
 
DVOŘÁK, T. Družstevní právo. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2001, 252 s. ISBN: 80-7179-540-2
 
ŠÁMAL, P. Ještě k problematice prodloužení vazby. Trestní právo, 2001, roč. 6, č. 6, s. 14-18. ISSN: 1211-2860
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Jihlavské horní právo. Plzeň : 2001, 112 s.
 
VÁLKOVÁ, H. Jugendstrafrechtsreform in Tschechien in Sicht?. Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform (MschrKrim), 2001, roč. 84, č. 5, s. 396-409.
 
ŠIMKA, K. Justizreform in der Tschechischen Republik. In Tschechien, Deutschland und die Europäische Union. Pilsen: Westböhmische Universität, 2001. s. 151-177. ISBN: 80-7082-771-8
 
HAVEL, B. K aplikovatelnosti dobrých mravů v obchodním styku. Obchodní právo, 2001, roč. 10, č. 2, s. 11-15. ISSN: 1210-8278
 
HULMÁKOVÁ, J. K možnostem reakce na kriminalitu dětí mladších 15 let z hlediska současné a budoucí právní úpravy. Právní rozhledy, 2001, roč. 9, č. 7, s. 315-322. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P. K postupu orgánů činných v trestním řízení k získávání věcí z bezpečnostních schránek pronajímaných bankami . Trestněprávní revue, 2001, roč. 0, č. 1, s. 2-5. ISSN: 1213-5313
 
ŠÁMAL, P. K protiústavnosti ustanovení § 327 odst. 1 TrŘ o rozhodnutí ministra spravedlnosti o upuštění od výkonu zbytku trestu odnětí svobody. Právní rozhledy, 2001, roč. 9, č. 6, s. 279-280. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P. K trestnému činu podvodu podle § 250 TrZ a některým souvisejícím rozhodnutím zejména v oblasti finanční kriminality. In XI. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde , 2001. s. 187-196. ISBN: 80-7201-285-01
 
ŠÁMAL, P. Ke vztahu přípravného řízení a hlavního líčení po novele trestního řádu. Právní rozhledy, 2001, roč. 9, č. 10, s. 463-470. ISSN: 1210-6410
 
WASKA, K. Maloměstská idyla? : společenský život sudetského městečka v první polovině 19. století. Dějiny a současnost, 2001, roč. 23, č. 5, s. 23-27. ISSN: 0418-5129
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Mezinárodní konference k 700. výročí vydání královského horního zákoníku "Ius regale montanorum" a měnové reformy krále Václava II.. Právník, 2001, roč. 140, č. 3, s. 311-313. ISSN: 0231-6625
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Měna a měnové právo v Habsburské monarchii v letech 1740-1790. In Peníze v proměnách času III. Ostrava: MARQ., 2001. s. 10-11. ISBN: 80-85988-65-8
 
POLÁK, P. Na skok za Velkou louží. Soudce, 2001, roč. 3, č. 6, s. 11-14. ISSN: 1211-5347
 
ŠÁMAL, P. Nad jedním rozhodnutím Ústavního soudu a k materiálnímu pojetí trestného činu . Právní rozhledy, 2001, roč. 9, č. 4, s. 164-170. ISSN: 1210-6410
 
HAVEL, B. Nad jedním zákonem, aneb, Peripetie kolem dražby. Právní rozhledy, 2001, roč. 9, č. 9, s. 432-435. ISSN: 1210-6410
 
SÝKORA, A. Osobnost a dílo Mistra Jiřího Kezelia Bydžovského. Právník, 2001, roč. 140, č. 4, s. 402-411. ISSN: 0231-6625
 
HULMÁKOVÁ, J. Pokorný, M.: Trestní vzory z advokátní praxe I. Komentované vzory s disketou . Právní rozhledy, 2001, roč. 9, s. 126-127. ISSN: 1210-6410
 
ŠÁMAL, P. Porovnání návrhů velké novely trestního řádu z let 1999 a 2000 . In Rekodifikace českého trestního práva procesního. Brno: Masarykova univerzita , 2001. s. 163-182. ISBN: 80-210-2613-8
 
ŠÁMAL, P. Probační a mediační služba. Sociální politika, 2001, roč. 27, č. 5, s. 5-8. ISSN: 0049-0962
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Profily poraden Bílého kruhu bezpečí. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2001, roč. 10, č. 3, s. 15-16.
 
SOTOLÁŘ, A., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. Právní rámec alternativního řešení trestních věcí. [Díl první]. Praha : Institut vzdělávání MS ČR , 2001, 607 s.
 
ŠÁMAL, P. Senát Parlamentu ČR schválil novelu TrŘ. Právní zpravodaj, 2001, roč. 2, č. 7, s. 1-5. ISSN: 1212-8694
 
VÁLKOVÁ, H., MECLOVÁ, K., ČERNÍKOVÁ, V. The importance of incarceration in the general system of social control. In Imprisonment today and tomorrow. The Hague: Kluwer Law International , 2001. s. 151-174. ISBN: 90-411-1581-1
 
ŠIMKA, K. Tschechien, Deutschland und die Europäische Union. Plzeň : Westböhmische Universität Pilsen, 2001, 181 s. ISBN: 80-7082-771-8
 
ČERNÍKOVÁ, V. Vina v lidském životě. České vězeňství, 2001, roč. 9, č. 3, s. 44-48. ISSN: 1213-9297
 
KNOLL, V. Výuka právních dějin a římského práva na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni. Papiernička, 2001.
 
ŠÁMAL, P. Zamyšlení nad judikaturou k totožnosti skutku u deliktů, jejichž objektem je život a zdraví. Soudní rozhledy, 2001, roč. 7, č. 7, s. 217-220. ISSN: 1211-4405
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů : Plzeń. Zpravodaj BKB, 2001, roč. 10, č. 2, s. 19-19. ISSN: 1213-8282
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů : Plzeň. Zpravodaj BKB, 2001, roč. 10, č. 1, s. 4-5. ISSN: 1213-8282
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů : Plzeň. Zpravodaj BKB, 2001, roč. 10, č. 3, s. 21-21. ISSN: 1213-8282
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů : Plzeň. Zpravodaj BKB, 2001, roč. 10, č. 4, s. 24-24. ISSN: 1213-8282
 
ELIÁŠ, K., DVOŘÁK, T., HAVEL, B. Zákon o penzijním připojištění. 1. vyd. Praha : Linde, 2001, 321 s. ISBN: 80-7201-294-0
 

Publikační činnost - 2000

VÁLKOVÁ, H., LORTIE, S., POLANSKI, M., SOTOLÁŘ, A. Soudnictví pro mladistvé v Kanadě a v České republice . Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti ČR pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2000, 319 s. ISBN: 80-902656-1-8
 
BALÍK, S. Advokacie včera a dnes. Vybrané texty z dějin a současnosti advokacie. 1.. vyd. Dobrá Voda u Pelhřimova : Aleš Čeněk, 2000, 256 s. ISBN: 80-902627-7-5
 
WASKA, K. Archivalische Zeitschrift 81, 1998, 82, 1999. Archivní časopis, 2000, roč. 50, s. 259-261. ISSN: 0004-0398
 
HAVEL, B. Dobré mravy a poctivý obchodní styk. Právník, 2000, roč. 139, č. 1, s. 37-85. ISSN: 0231-6625
 
ŠIMKA, K. Dokumenty ke studiu ústavního a správního práva. Aleš Čeněk, 2000, 571 s. ISBN: 80-86473-00-7
 
STARÝ, M. Genealogie pánů z Kolovrat. Genealogické a heraldické listy, 2000, s. 48-49. ISSN: 1212-9631
 
ČERNÝ, M. Interdikt nad Prahou v roce 1411 : na okraj jednoho mocenského střetu. In Právněhistorické studie. 35. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2000. s. 225-230. ISBN: 80-246-0039-0
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Jihlavská městská práva a nevázané veselí. Obchodní právo, 2000, roč. 9, č. 12, s. 40-40. ISSN: 1210-8278
 
STARÝ, M. K otázce původu Heleny Litevské, manželky vévody Jana II. Ratibořského. Genealogické a heraldické listy, 2000, č. 2-3, s. 41-44. ISSN: 1212-9631
 
ŠIMKA, K. Mobilní konflikty a jejich řešení v mezinárodním právu soukromém ČR, SRN, Rakouska a Švýcarska. Právní rozhledy, 2000, roč. 8, č. 12, s. 545-550. ISSN: 1210-6410
 
STARÝ, M. Mělké stopy Děpolticů. Genealogické a heraldické listy, 2000, s. 48-48. ISSN: 1212-9631
 
ŠIMKA, K. Politické účinky volebních systémů. Právník, 2000, roč. 139, č. 12, s. 1121-1143. ISSN: 0231-6625
 
ADAMOVÁ, K., SOUKUP, L. Prameny k dějinám práva v českých zemích I.. 2.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2000, ISBN: 80-7082-674-6
 
KYBIC, P., STOČESOVÁ, S., HULMÁKOVÁ, J. Příklady z trestního práva hmotného. Plzeň : Západočeská univerzita, 2000, 58 s. ISBN: 80-7082-704-1
 
SPENGLER, F., ŠIMKA, K. Rechtsreformen in der Tschechischen Republik: Wahlrecht, Prozessrecht, Nationalbankgesetz. KAS-Auslandsinformationen, 2000, roč. 16, č. 11, s. 54-70. ISSN: 0177-7521
 
STARÝ, M. Registrace osobních erbů. Genealogické a heraldické listy, 2000, č. 2-3, s. 52-53. ISSN: 1212-9631
 
VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A. Restorativní justice - trestní politika pro 21. století? . Trestní právo, 2000, roč. 5, č. 1, s. 4-11. ISSN: 1211-2860
 
ADAMOVÁ, K. Rozhovory s kocourem Batulem o české právní historii. 1. vyd. Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2000, 80 s. ISBN: 80-902627-5-9
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Rozhovory s kocourem Batulem o české právní historii. http://plzen.juristic.cz/kultura, 2000, s. -.
 
WASKA, K. Státní oblastní archiv v Plzni. In Lexikon mapových archivů a sbírek České republiky. Praha : Historický ústav AV ČR, 2000, s. 144-148. ISBN: 80-7286-008-9
 
WASKA, K. Vrchnostenská města a farní správa v Čechách vrcholného a pozdního středověku. Praha, 2000.
 
WASKA, K. Vývoj trhů na tepelském panství. In Západočeský historický sborník. 6. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2000. s. 35-74.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeń. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí, 2000, roč. 9, č. 3, s. 11-13.
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Zprávy z regionů Plzeň. Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí Plzeň, 2000, roč. 9, č. 4, s. 3-5.
 

Publikační činnost - 1999

STOČESOVÁ, S., HULMÁKOVÁ, J. Konference k problematice obětí trestných činů a výsledkům výzkumu obětí v České republice. Právní rozhledy, 1999, roč. 7, č. 1, s. 49-52. ISSN: 1210-6410
 
ČERNÝ, M. Kuneš z Třebovle středověký právník a jeho dílo. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 1999, 170 s. ISBN: 80-7082-580-4
 
VÁLKOVÁ, H., ŠÁMAL, P. Kurs trestního práva. Praha : C.H. Beck, 1999, 667 s. ISBN: 80-7179-216-0
 
WASKA, K. Scientia nobilitat. Středočeský sborník historický, 1999, roč. 25, s. 171-172. ISSN: 0585-4172
 
WASKA, K. Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice : Uspořádala Jarmila Hanzalová, Praha, Sekce archivní správy MV ČR 1997, 770 s. Minulostí západočeského kraje. 34, 1999, s. 300-302.
 
VÁLKOVÁ, H., SOTOLÁŘ, A. Trestní spravedlnost na přelomu tisíciletí. Právní rozhledy, 1999, roč. 7, č. 12, s. 617-624. ISSN: 1210-6410
 
JÁNOŠÍKOVÁ, P. Vlivy jihlavského horního práva. In Sborník mezinárodní konference 750. let jihlavského horního práva Jura montium et montanorum. Ostrava: Montanex a.s., 1999. s. 91-107.
 
STARÝ, M. Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo. Genealogické a heraldické listy, 1999, č. 3-4, s. 27-37. ISSN: 1212-9631
 
WASKA, K. Četba maloměstského řemeslníka v první polovině 19. století. In Západočeský historický sborník. 5. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 1999. s. 169-187.
 

Publikační činnost - 1998

WASKA, K. Archivalische Zeitschrift 80, 1997. Festschrift Walter Jaroschka zum 69. Geburtstag. Archivní časopis, 1998, roč. 48, s. 192-194. ISSN: 0004-0398
 
WASKA, K. Cechy městečka Úterý a jejich archiválie. Archivní zpravodaj, 1998, č. 1, s. 3-4.
 
STARÝ, M. Křížový kámen v Deštné. In Jindřichohradecký vlastivědný sborník 10. Jindřichův Hradec: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci, 1998. s. 62-64. ISBN: 80-86227-01-4
 
WASKA, K. Nové publikace o dějinách Sokolovska : Eva a Vladimír Vlasákovi: Dějiny města Nového Sedla, Nové Sedlo 1997 : Vladimír Vlasák - Eva Vlasáková: Dějiny obce Kaceřova , Kaceřov 1997. Minulostí západočeského kraje. 33, 1998, s. 235-237.
 
WASKA, K. Západočeská účast na světové průmyslové výstavě v Paříži roku 1855. In Západočeský historický sborník. 4. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 1998. s. 121-136.
 
ČERNÝ, M. Český středověký právník Kuneš z Třebovle. Revue církevního práva, 1998, roč. 9, č. 1, s. 29-36. ISSN: 1211-1635
 

Publikační činnost - 1997

ČERNÝ, M. Jiří Rajmund Tretera, Synagoga a církve kdysi a dnes. Kapitoly z právních dějin. I, Praha 1994, 100 stran. Právněhistorické studie. 34, 1997, s. 271-272.
 
WASKA, K. K problematice archivních pomůcek. Benešov, 1997.
 
KRAMÁŘ, K. Zákon ze dne 16. listopadu 1990 o uprchlících : zákon č. 498/1990 Sb.. In Policejní právo. Praha : Codex, 1997, s. D1, 1-18. ISBN: 80-85963-25-6
 
KRAMÁŘ, K., ČECHMÁNEK, B. Zákon ze dne 3. listopadu 1995 o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) : zákon č. 288/1995 Sb.. In Policejní právo. Praha : Codex, 1997, s. G1, 1-76. ISBN: 80-85963-25-6
 
KRAMÁŘ, K. Zákon ze dne 4. března 1992 o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky : zákon č. 123/1992 Sb.. In Policejní právo. Praha : Codex, 1997, s. C1, 1-22. ISBN: 80-85963-25-6
 
MATES, P., KRAMÁŘ, K., ČECHMÁNEK, B., STAŠA, J. Zákon České národní rady ze dne 21. června 1991 o Policii České republiky : zákon ČNR č. 283/1991 Sb.. In Policejní právo. Praha : Codex, 1997, s. A1, 1-103. ISBN: 80-85963-25-6
 
MATES, P., KRAMÁŘ, K., ČECHMÁNEK, B. Zákon České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii : zákon ČNR č. 553/1991 Sb.. In Policejní právo. Praha : Codex, 1997, s. B, 1-29. ISBN: 80-85963-25-6
 

Publikační činnost - 1996

ČERNÝ, M. Diritto comune in Boemia. In Storia e Diritto. Sassari: Archivio Storico, 1996. s. 125-133.

Publikační činnost - 1995

MATES, P., KRAMÁŘ, K., BLECHOVÁ, E. Obecné otázky. In Výdělečná činnost cizinců v České republice. Praha : Linde, 1995, s. 13-50. ISBN: 80-85647-61-3
  
KRAMÁŘ, K., HÁLOVÁ, M. Působnost obecní policie při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Právo a doprava, 1995, roč. 1, č. 6, s. 18-20. ISSN: 1211-1627

Publikační činnost - 1994

VÁLKOVÁ, H. Kriminologie . Praha : C.H. Beck, 1994, 264 s.

Publikační činnost - 1993

VÁLKOVÁ, H. Drogová kriminalita. In Kriminologie. II. část. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s. 31-49. ISBN: 80-210-0681-1
 
VÁLKOVÁ, H. Kriminalita mládeže. In Kriminologie. II. část. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s. 17-30. ISBN: 80-210-0681-1
 
VÁLKOVÁ, H. Předmět, místo a úkoly kriminologie. In Kriminologie. I. část. Brno : Masarykova univerzita, 1993, s. 5-11. ISBN: 80-210-0616-1