Publikační činnost

Publikace za rok 2020 

MALAST, J. K vývoji podmínek vyvlastnění v soukromém i veřejném právu (se zaměřením na požadavek subsidiarity v případě nezbytného přístupu k nemovitosti). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 166-185. ISSN: 0231-6625
KNOLL, V.., HABLOVIČ, J.., VNENK, V.. Naděje právní vědy 2019. Právní věda v praxi. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020, 164 s. ISBN: 978-80-261-0898-6
JAREŠ, A. . Nahrazení úředně ověřeného podpisu elektronickým dokumentem. Soukromé právo, 2020, roč. 8, č. 1, s. 15-18. ISSN: 2533-4239
JANÁK, M. . Odpovědnost ISP ve světle české judikatury. Plzeň, 2020.
KNOLL, V. . Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech. Praha, 2020.
PAVLÁTOVÁ, J. . Pracovněprávní spory v systému českého pracovního práva. Bratislava, 2020.
FOREJTOVÁ, M. ., BURIÁNOVÁ, P. ., VNENK, V. . Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ve věcech rodinného práva za rok 2019 (1.). Rodinné listy, 2020, roč. 9, č. 1, s. 26-28. ISSN: 1805-0824
HROMADA, M. . Rozhodování pracovněprávních sporů v civilním řízení soudním. Bratislava, 2020.
ŠIMEČKOVÁ NEKLOVÁ, M. . Soudní řízení na neplatnost skončení pracovního poměru s důrazem na neplatnost z důvodu vad doručování. Bratislava, 2020.
VRBA, V. ., KOTROUŠOVÁ, D. . Specifické aspekty povinnosti k náhradě škody způsobené při provozu rodinného závodu, aneb bermudský trojúhelník odpovědnostních vztahů českého práva. Košice, 2020.
BÁRKOVÁ, D. . Universidad de Vigo, Spain; February 10-14, 2020. 2020.
KOPECKÝ, M. Výkon trestní pravomoci jinými než soudními orgány (k ústavním základům přestupkového práva). Právník, 2020, roč. 159, č. 2, s. 127-141. ISSN: 0231-6625
DITTRICH, M. . Zastupování zaměstnance v pracovněprávních sporech. Bratislava, 2020.
JAREŠ, A. . Úřední ověření elektronického podpisu na plné moci. Praha, 2020.