Administrativní poplatky

Administrativní poplatky se hradí na bankovní účet Západočeské univerzity v Plzni vedený u Komerční banky, pobočka Plzeň - město.
  • číslo účtu: 4811530257/0100
  • variabilní symbol: 3275 0002 14 (číslice "14" na konci značí příslušný kalendářní rok)
  • specifický symbol: celé rodné číslo bez uvedení znaku "/"