Vědecká rada

Předseda

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.  - děkan Fakulty právnické ZČU

Interní členové

 • prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
 • prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 • prof. Dr. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.h.c.
 • doc. JUDr. František Cvrček, CSc.
 • doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 • doc. JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
 • prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
 • doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum
 • prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
 • doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.
 • prof. JUDr. Jan Musil, CSc. - emeritní soudce Ústavního soudu
 • doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
 • doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. - proděkan pro strategii a rozvoj
 • doc. JUDr. Jarmila Pavlátová, CSc.
 • prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc. - vedoucí katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU
 • prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.
 • JUDr. Petra Hrubá Smržová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti
 • JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M. - předseda Nejvyššího správního soudu
 • doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.
 • JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A.

Externí členové

 • prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. - děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy
 • prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • JUDr. Martin Foukal - čestný prezident Notářské komoryy ČR, předseda Pražského sdružení Jednoty českých právníků
 • doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD. - Právnická fakulta Trnavské univerzity v Trnave
 • prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. - proděkan Právnické fakulty Univerzity Komenského
 • doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. - Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • prof. JUDr. Hana Marková, CSc. - Právnická fakulta Univerzity Karlovy
 • JUDr. Antonín Mokrý - advokát, bývalý předseda Rady evropských advokátních komor
 • prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.- Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.
 • JUDr. Aleš Pejchal - emeritní soudce Evropského soudu pro lidská práva
 • Ranko Pelicarić - předseda Rady evropských advokátních komor
 • JUDr. Petr Poledník - advokát, člen představenstva České advokátní komory
 • RNDr. Josef Postránecký – státní tajemník Ministerstva vnitra ČR
 • Mgr. Miloslav Sedláček - předseda senátu Krajského soudu v Plzni
 • prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. – Právnická fakulta Masarykovy univerzity
 • prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. – Právnická fakulty Univerzity Karlovy
 • doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc. - proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. – děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity
 • prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DSc. – proděkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy

Zápisy VR